Page 86

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11. ทําความสะอาดเสื้อกรอง

คําอธิบาย

ใชลมเปาฝุนและใชผาเช็ดทําความสะอาด ระวั ง ฝุ น ปลิ ว เข า ตา ดานในของเสื้อกรองอากาศ

12. ตรวจสอบปะเก็นยางบนเสื้อกรองอากาศ

ปะเก็นยางบนขอบเสื้อกรองอากาศจะตอง ไมหลุดออกมา

13. ประกอบไสกรองอากาศ

ขอควรระวัง

ประกอบไสกรองอากาศเข ากั บเสื้อ กรอง อากาศ และปดฝาครอบกรองอากาศ

78 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขณะทําความสะอาด

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement