Page 84

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ปลดคลิปล็อกฝาครอบกรองอากาศ

คําอธิบาย ใชมือปลดคลิปล็อกที่ฝาครอบกรองอากาศ และถอดฝาครอบกรองอากาศออก

6. ตรวจสอบไส ก รองอากาศประกบกั บ ซี ล ของ ตรวจสอบวาไสกรองอากาศประกบกับซีล เสื้อกรองหรือไม

ทั้งสองขางของเสื้อกรองอยางถูกตองหรือไม

7. นําไสกรองอากาศออก

นําไสกรองอากาศออกจากเสื้อกรอง

8. ตรวจสอบสภาพของไสกรองอากาศ

ตรวจสอบสภาพไสกรองอากาศ โดยตอง อยูในสภาพสมบูรณและไมฉีกขาด 76 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement