Page 78

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการตรวจสอบความดันลมยาง ก. ควรตรวจสอบความดันลมยางทุก ๆ 2 เดือน ข. ควรตรวจสอบขณะที่อุณหภูมิของยางปกติ ค. โดยปกติแลว ยางรถยนตจะเสียความดันในอัตราประมาณ 2 บาร ตอเดือน ง. ไมควรตรวจสอบความดันลมยางโดยใชเกจวัดความดัน 6. ขอใดไมใชสิ่งที่ควรทํา เมื่อพบวาไฟหนาไมติด ก. คนหารีเลยที่ควบคุมไฟหนาจากกลองฟวส แลวนํารีเลยมาตรวจสอบดวยมัลติมิเตอร ข. คนหาฟวสที่ควบคุมไฟหนาจากกลองฟวส แลวนําฟวสมาตรวจสอบดวยมัลติมิเตอร ค. เปลี่ยนหลอดไฟใหมีขนาด คากระแสไฟฟา และกําลังไฟฟามากกวาหลอดไฟเดิม ง. เปลี่ยนฟวสใหมใหมีคากระแสไฟฟาตามที่คูมือซอมประจํารถยนตกําหนด 7. ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับการบริการหัวเทียน ก. นําน้ํามันเบนซินลางหัวเทียนซ้ําอีกครั้ง หลังทําความสะอาดดวยเครื่องลางหัวเทียน ข. การขันหัวเทียนเกินคาที่กําหนด อาจทําใหฝาสูบเสียหาย ค. ระวังไมใหสายหัวเทียนชํารุด เพราะอาจทําใหไฟรั่วได ง. ควรใชประแจกระบอกขันหัวเทียนในขั้นตอนเริ่มตน เพื่อใหหัวเทียนติดแนนกับเครื่องยนต 8. การตรวจสอบแบตเตอรี่ ควรตรวจสอบสิ่งใดบาง ก. ระดับน้ํากรด แรงเคลื่อนไฟฟา ความถวงจําเพาะของน้ํากรด ข. ระดับน้ํากรด กําลังไฟฟา ความถวงจําเพาะของน้ํากรด ค. แรงเคลื่อนไฟฟา ระดับน้ํากรด คาความตานทานของน้ํากรด ง. กําลังไฟฟา ระดับน้ํากรด คาความตานทานของน้ํากรด

70 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement