Page 7

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

สารบั ญ เรื่อง

หนา

คํานํา

สารบัญ

ขอแนะนําสําหรับผูรับการฝก

1

โมดูลการฝกที่ 7 09210301 การบํารุงรักษารถยนต หัวขอวิชาที่ 1 0921030101 การบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนด

14

หัวขอวิชาที่ 2 0921030102 การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตน

141

หัวขอวิชาที่ 3 0921030103 การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน คณะผูจัดทําโครงการ

ข กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

186 230

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement