Page 68

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

15.2 คุณสมบัติของหัวเทียนที่ดี หัวเทียนที่ดีจะตองมีคุณสมบัติตังนี้ 1) ทนอุณหภูมิไดสูง 2,500 องศาเซลเซียส (4,500 องศาฟาเรนไฮต) 2) รับความดันไดสูง 50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (700 ปอนดตอตารางนิ้ว) 3) ทนทานตอแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ๆ ได 4) ทนทานตอการสั่นสะเทือนจากชิ้นสวนของเครื่องยนตไดดี 5) สามารถปรับสภาพใหสอดคลองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันได 6) ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี 7) ใหคาความรอนที่ถูกตอง 15.3 การเปลี่ยนหัวเทียน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนหัวเทียนดูไดจากคูมือประจํารถยนตแตละรุน หัวเทียนโดยทั่วไป ควรทําความ สะอาดทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร ถาใชงานมานานมากวา 15,000 กิโลเมตร ควรเปลี่ยนหัวเทียนใหม โดยดูจากเบอรของ หัวเทียน ทั้งนี้ หากเปนหัวเทียนแพลตตินัม หรือหัวเทียนชนิดอื่น ใหทําความสะอาดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือ ซอมประจํารถยนต การใชเครื่องทําความสะอาดหัวเทียน ทําไดโดย เสียบปลายหัวเทียนเขาไปในเครื่องลางหัวเทียน แลวกดสวิตช S ซึ่งมาจากคําวา SAND เพื่อทําความสะอาดหัวเทียนดวยทราย และกดสวิตช A ซึ่งมาจากคําวา AIR เพื่อทําความสะอาด หัวเทียนดวยลม

ภาพที่ 1.55 เครื่องทําความสะอาดหัวเทียน

60 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement