Page 65

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ภาพที่ 1.49 ไสกรองอากาศแบบเปยก 2) ไสกรองอากาศแบบแหง สวนใหญทําจากกระดาษกรองพับเปนครีบ หรือทําดวยเสนใยสังเคราะห นิยมใช กับรถรุนใหม เพราะมีน้ําหนักเบา ใชเนื้อที่นอย สามารถออกแบบในลักษณะตาง ๆ และไมยุงยากในการ ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก ไสกรองอากาศแบบธรรมดา ซึ่งสามารถเปา ทําความสะอาดได และไสกรองอากาศแบบเคลือบน้ํายา ซึ่งดักจับสิ่งสกปรกไดดีกวาแบบธรรมดา แตไม สามารถเปาทําความสะอาดได ตองเปลี่ยนใหมเทานั้น

ภาพที่ 1.50 ไสกรองอากาศแบบแหง 14.3 การตรวจสอบไสกรองอากาศ การตรวจสอบไสกรองอากาศ ควรทําความสะอาดไสกรองอากาศทุก 1 เดือน เพื่อชวยปองกันสิ่งสกปรกหรือฝุนผง ติดอยูมากเกินไป จนเกิดการอุดตันและไปปดกั้นปริมาณอากาศที่ไหลเขาเครื่องยนต เมื่ออากาศไหลเขาเครื่องยนตไดนอยจะ ทําใหสวนผสมระหวางน้ํามันกับอากาศไมสมดุลกัน สงผลใหเรงเครื่องยนตไดลดลง สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง อีกทั้งยัง กอใหเกิดมลพิษอีกดวย 14.4 การทําความสะอาดไสกรองอากาศ การทําความสะอาดไสกรองอากาศดวยลมเปา มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) ตรวจสอบการประกบกั น ของไส กรองอากาศกับ ซีล ทั้งสองขา งของเสื้ อ กรอง ซีล บนทอรว มไอดี บ น คารบูเรเตอร หรือทอรวมไอดีระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 57 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement