Page 64

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ออกจากชองเติมเล็กนอย กอนขันโบลตกลับใหแนน ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนถายน้ํามันเฟองทายทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ ตามที่คูมือซอมประจํารถยนตกําหนด ขอควรระวัง 1) ควรจอดในแนวราบ ขณะตรวจดูระดับน้ํามันหลอลื่นเฟองทาย 2) ตองทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ชองเติมน้ํามันหลอลื่นเฟองทายกอนการขันนอตปดทุกครั้ง 3) การขึ้นแมแรงหรือยกรถดวยลิฟต (Lift) เพื่อตรวจดูระดับน้ํามันเฟองทาย ตองมั่นใจวาตําแหนงที่รองรับ น้ําหนักอยูในตําแหนงที่ถูกตองและมั่นคง กอนตรวจสอบ

ภาพที่ 1.48 การเปลี่ยนน้ํามันเฟองทาย 14. การตรวจสอบและทําความสะอาดไสกรองอากาศ 14.1 หนาที่และโครงสรางของไสกรองอากาศ ไสกรองอากาศทําหนาที่ดักฝุนละอองไมใหเขาไปภายในเครื่องยนต อีกทั้งยังชวยลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจาก เครื่องยนตดูดอากาศเขาไปอีกดวย นอกจากนี้ ยังเปนผนังกั้นเสียงของลมที่ลูกสูบดูดเขาไปในหองเผาไหมทางทอไอดี 14.2 ชนิดของไสกรองอากาศ 1) ไสกรองอากาศแบบเปยก หรือ “ไสกรองแบบน้ํามัน” ใชน้ํามันเปนตัวจัดการกับฝุนผง นิยมใชในรถยนต รุนเกา โดยอากาศจะไหลผานเขาไปในหมอกรองลงสูดานลางที่มีน้ํามันขังอยู พรอมกันนั้นอากาศที่วน กลับขึ้นสูดานบนก็จะพาละอองน้ํามันเปนฝอยเล็ก ๆ ติดไปดวย เมื่อผานตะแกรง โลหะก็จะถูกกรอง เอาไว และวนกลับเขาสูใจกลางหมอกรองแลวเขาสูหองเผาไหม

56 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement