Page 53

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

10. การตรวจสอบระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ 10.1 หนาที่และโครงสรางของระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ ระบบไฟสองสวางจะประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 1) สวิต ชไ ฟแสงสวา ง (Light Switch) โดยมากจะติด ตั้ง อยูบ ริเ วณคอพวงมาลัย รถยนต เพื่อ ความ สะดวกแกผู ขับ ขี่ ร ถยนต โดยสวิตชไฟแสงสว างรถยนตจ ะมีตํ าแหน งควบคุม ไฟหน ารถยนตเ ปน 3 ตําแหนงคือ - ตําแหนงตัดวงจร (Off Position) เปนตําแหนงที่ตัดกระแสไฟฟาที่ไหลไปยังหลอดไฟแสงสวาง ไดแก ไฟหรี่หรือไฟจอด และไฟหนารถยนต เปนตน - ตําแหนงไฟหรี่ห รือไฟจอด (Tail Position) เปน ตําแหนงที่เมื่อดึงปุมออกมาหรือบิดสวิตช ไฟแสงสวาง - ตําแหนงแรก จะทําใหไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย และไฟบนแผงหนาปดติดสวาง - ตําแหนงไฟใหญหนา (Head Light Position) เปนตําแหนงที่เมื่อบิดสวิตชไฟแสงสวางบริเวณ คอพวงมาลัยไปที่ตําแหนงถัดไป จะทําใหไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียนรถยนต ไฟบนแผง หนาปด และไฟใหญหนารถยนตติดพรอมกันหมด 2) สวิตชไฟสูง - ต่ํา (Dimmer Switch) เปนสวิตชที่ใชควบคุมลําแสงไฟใหญหนารถยนตใหเปนไฟสูงและไฟ ต่ํา เพื่อใหเหมาะกับการจราจรในทองถนน โดยติดตั้งอยูบริเวณคอพวงมาลัยรถยนต นอกจากนี้ ยังใช เปนไฟขอทาง ภายในสวิตชแบบโยกขึ้น - ลงจะมีหนาสัมผัสตัดตอระหวางไฟสูงและไฟต่ํา

ภาพที่ 1.31 แสดงตําแหนงสวิตชไฟสูง-ต่ํา 3) หลอดไฟหนารถยนต (Headlamp) ตองสวางอยางเหมาะสม เพื่อใหผูขับขี่รถยนตสามารถมองเห็นไดใน เวลากลางคืน การเกิดของลําแสงจะขึ้นอยูกับตําแหนงของจุดโฟกัส ซึ่งจะทําใหลักษณะที่แสงสวางฉาย แสงออกไปแตกตางกัน ดังนี้ 45 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement