Page 52

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

อยางไรก็ตาม ควรเริ่มจากการศึกษาคูมือประจํารถในแตละรุน วาไฟเตือนหรือเกจวัดตาง ๆ จะทํางาน อยางไรในสภาวะปกติ 2) การตรวจสอบระบบปรับอากาศ ตรวจสอบสภาพของชองลม การทํางานของพัดลม การทํางานของสวิตช ตาง ๆ รวมทั้งการรั่วไหลของน้ํายาแอร ทั้งนี้ ควรนํารถเขารับการตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนตจาก ชางผูชํานาญ ทุก 3 – 6 เดือน 3) การตรวจสอบระบบเครื่องเสียง ตรวจสอบการทํางานของสวิตช สายไฟ และอุปกรณตาง ๆ สังเกต คุณภาพของภาพและเสียง รวมทั้งการรับสัญญาณวิทยุ อยางไรก็ตาม ควรศึกษาการทํางานของระบบ เครื่องเสียงจากคูมือประจํารถในแตละรุน กอนลงความเห็นวาการทํางานสวนใดผิดปกติ 4) การตรวจสอบสวิตชควบคุมกระจกประตู ตรวจสอบการทํางานของสวิตช ทั้งสวิตชเปด – ปด กระจกทั้ง 4 บาน และสวิต ชล็อกกระจก ทั้งนี้ สวิตชควบคุมกระจกประตูดานผูโดยสารจะทํางานได ก็ตอเมื่อ สวิตชล็อกกระจกอยูในตําแหนงปลดล็อกเทานั้น 5) การตรวจสอบคันเกียร ตรวจสอบการทํางานของคันเกียร และการทํางานของไฟแสดงตําแหนงเกียร ดวย การทดลองโยกคันเกียรไปที่ตําแหนงตาง ๆ 6) การตรวจสอบระบบเบรก ตรวจสอบการทํางานของระบบเบรก ทั้งเบรกเทาและเบรกมือ วาเบรกแลวมี เสียงดัง มีอาการสั่น ติดขัด หรือเบรกไมอยูหรือไม หากพบความผิดปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ จากชางผูชํานาญ 7) การตรวจสอบแตรรถยนต ตรวจสอบวาแตรมีเสียงดังปกติหรือไม หากแตรไมมีเสียง ใหเริ่มจากการ ตรวจสอบวาฟวสที่ควบคุมระบบแตรขาดหรือไม กอนนํารถเขารับการตรวจสอบจากชางผูชํานาญตอไป 8) การตรวจสอบชองเสียบลูกกุญแจสําหรับติดรถยนต หรือ สวิตชติดรถยนต ตรวจสอบวาอุปกรณดังกลาว สามารถใชติดรถยนตไดปกติหรือไม หากพบความผิดปกติ ควรเริ่มจากการตรวจสอบวาแบตเตอรี่หมด หรือไม กอนตรวจสอบความสึกหรอของอุปกรณอื่น ๆ ในระบบติดรถยนตตอไป 9) การตรวจสอบเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบเบาะนั่งวาฉีกขาด เปรอะเปอน มีวัตถุแหลมคมติดอยู ตามผิวเบาะ หรือปรับตําแหนงไมเหมาะสมหรือไม รวมทั้งตรวจสอบสภาพของสายเข็มขัดนิรภัย และ การทํางานของตัวล็อก

44 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement