Page 51

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

9.3 การตรวจสอบสภาพภายในหองเครื่อง 1) การตรวจสอบน้ํามันเครื่อง กอนตรวจสอบ ควรรอใหอุณหภูมิของเครื่องยนตอยูในระดับปกติ ดึงกานวัด น้ํามันเครื่องออกมาเช็ดใหสะอาดและเสียบกลับใหสุด จากนั้นดึงกานวัดออกมาอีกครั้ง แลวตรวจดูระดับ น้ํามันเครื่องตามวิธีที่ถูกตอง ทั้งนี้ ควรตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณดวย วาพรอมใชงาน รั่วไหล หรือแตกราวหรือไม 2) การตรวจสอบน้ํ า มัน เบรก หมั่น ตรวจสอบระดับ น้ํ า มัน เบรกในกระปุก อยา งสม่ํ า เสมอ และควร ตรวจสอบการสึกหรอของผาเบรก และสภาพของกระปุกน้ํามันเบรกดวย 3) การตรวจสอบน้ําหลอเย็น ตรวจสอบการปองกันการแข็งตัวและระดับน้ําหลอเย็นในถังพักน้ําหลอเย็น อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และควรตรวจสอบสภาพของทอยางฮีทเตอร การตอทอ และการสึกหรอของ ชิ้นสวนอื่น ๆ ในระบบน้ําหลอเย็นรวมดวย 4) การตรวจสอบน้ําฉีดลางกระจก ตรวจสอบระดับน้ําฉีดลางกระจกในถังพัก ในสภาวะปกติ สามารถใช น้ํ า เปล า แทนน้ํ า ยาทํ าความสะอาดได ยกเว น ในสภาวะอากาศเย็ น จั ด เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห น้ํ า เย็ น จน กลายเปนน้ําแข็ง 5) การตรวจสอบแบตเตอรี่ ตรวจสอบระดับน้ํากรด การกัดกรอนที่ขั้วแบตเตอรี่ ปริมาณกระแสไฟฟาใน แบตเตอรี่ และการสึกหรอของอุปกรณตาง ๆ 6) การตรวจสอบกรองอากาศ ตรวจสอบการฉีกขาดและการอุดตันของฝุนและสิ่งสกปรก และทําความสะอาด ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของกรองอากาศทุกเดือน 7) การตรวจสอบฟวส หากเกิดความปกติขึ้นกับอุปกรณไฟฟาในรถยนต ควรเปดกลองฟวสเพื่อสํารวจวามี ฟวสตัวใดขาดหรือไม หากฟวสขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอดฟวสและเปลี่ยนดวยฟวสอะไหล ตาม คากระแสไฟฟาที่กําหนดในคูมือประจํารถ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นสวนอื่น ๆ ที่อยูภายในหองเครื่องยนต เชน ทอยาง สายไฟ หรือขั้วตอ สายไฟ หากมีการชํารุดเสียหาย ควรดําเนินการแกไขทันที รวมถึงตรวจดูวัสดุแปลกปลอมที่เขาไปติดตามสวนตาง ๆ ของเครื่องยนต ซึ่งอาจสงผลใหเครื่องยนตทํางานผิดปกติได 9.4 การตรวจสอบสภาพภายในหองโดยสาร 1) การตรวจสอบแผงหนาปด ตรวจสอบการทํางานของไฟเตือนตาง ๆ ความสวางของหนาจอ และการ ทํางานของเกจวัดบนแผงหนาปด หากพบความผิดปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบจากชางผูชํานาญ

43 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement