Page 40

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ภาพที่ 1.17 โครงสรางสวนประกอบของคลัตช 5.2 ชนิดของระบบคลัตช - คลัตชชนิดสายควบคุม ชุดคลัตชอยูใกลกับแปนคลัตช ใชแรงในการเหยียบคลัตชมากและไมเปนที่นิยมใน รถยนตทั่วไป - คลัตชช นิด น้ํา มั น ไฮดรอลิ ก ชุดคลัตชอ ยูไ กลกับ แปน คลัตช ใชแรงในการเหยีย บคลัตชนอ ย โดยมี แมปมน้ํามันคลัตชชวยผอนแรง ซึ่งไดรับความนิยมในรถยนตทั่วไป 5.3 การตรวจสอบระดับน้ํามันคลัตช ควรตรวจสอบระดับน้ํามันคลัตชเดือนละ 1 ครั้ง โดยสังเกตบริเวณกระปุกน้ํามันคลัตช ซึ่งจะมีคําวา MAX และ MIN อยู น้ํามันคลัตชควรอยูระหวางขีด MAX และ MIN อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญที่ผูรับการฝกควรทราบ คือน้ํามันคลัตช และน้ํามันเบรกเปนน้ํามันชนิดเดียวกัน สามารถใชแทนกันได เมื่อตองการตรวจสอบน้ํามันคลัตชและน้ํามันเบรกให สังเกตกระปุกใสน้ํามันทั้ง 2 ชนิดในหองเครื่อง กระปุกเล็กจะบรรจุน้ํามันคลัตช และกระปุกใหญจะบรรจุน้ํามันเบรก

32 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement