Page 35

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

5) ขั้วแบตเตอรี่ หลอขึ้นรูปดวยตะกั่วแทงโผลขึ้นเหนือเปลือกแบตเตอรี่ โดยขั้วบวกจะหลอใหมีขนาดใหญ กวาขั้วลบ ซึ่งขั้วแบตเตอรี่ทั้ง 2 ขั้ว เปนจุดรวมเอาแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบเขาไว ดังนั้น ขนาดของ แรงเคลื่อนไฟฟารวมของแบตเตอรี่จะไดจากขั้วทั้งสอง 6) จุ ก ป ด (Battery cell plug) หรื อ ฝาป ด เซลล จะมี รู ร ะบายอากาศแก ส ไฮโดรเจนที่ เ กิ ด จากการทํ า ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ใหสามารถระบายออกไปไดหากไมมีรูระบายที่ฝาปด เมื่อเกิดปฏิกิริยา ทางเคมี แกสไฮโดรเจนจะไมสามารถระบายออกไปได จึงทําใหเกิดแรงดันสูงจนอาจทําใหแบตเตอรี่ ระเบิด 7) น้ํายาอิเล็กโทรไลตหรือน้ํากรด (Electrolyte) หรือ น้ํากรดที่บรรจุอยูภายในแบตเตอรี่รถยนตเปนน้ํากรด กํามะถันเจือจาง (H2SO4) ประมาณ 38 เปอรเซ็นต มีคาความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) 1.265 โดยทําหนาที่ทํา ใหแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จนเกิดกระแสไฟฟาและแรงเคลื่อนไฟฟาขึ้น 3.2 การตรวจสอบแบตเตอรี่ การตรวจสอบแบตเตอรี่ นอกจากจะตองตรวจสอบความสมบูรณของสภาพภายนอก เชน สิ่งสกปรกที่จับอยูบนขั้ว แบตเตอรี่ สภาพของสายไฟ หรือรอยแตกราวที่เปลือกนอกแลว ยังจําเปนจะตองตรวจสอบความสมบูรณดานอื่น ๆ ซึ่งมี หลักในการปฏิบัติดังนี้ 1) การตรวจสอบระดับน้ํากรดแบตเตอรี่ น้ํากรดแบตเตอรี่โดยปกติควรอยูระหวางขีด UPPER LEVEL กับ LOWER LEVEL ไมควรเติมเกินกวา ระดับที่กําหนด เพราะอาจสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง

ภาพที่ 1.13 การตรวจสอบระดับน้ํากรดแบตเตอรี่ 2) การตรวจสอบคาความถวงจําเพาะของน้ํากรดแบตเตอรี่ การวัดคาความถวงจําเพาะของน้ํากรดแบตเตอรี่ (ถ.พ.) ทําไดโดยใชไฮโดรมิเตอรจุมเขาไปในชองเติม น้ํากรดแบตเตอรี่ชองใดชองหนึ่ง บีบลูกยางคางไว เพื่อดูดน้ํากรดเขามาในหลอดแกว จนกระทั่งลูกลอย 27 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement