Page 232

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

5.2 ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณตาง ๆ

สังเกตคราบกับรอยหยดของน้ํามันหลอลื่น เครื่องยนต และน้ําหลอเย็น วามีรอยคราบ ไหลหรือหยดหรือไม

5.3 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

ตรวจสอบโดยใชกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

5.4 ตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรอัตโนมัติ

ตรวจสอบโดยใชกานวั ดระดับ น้ํามัน เกี ย ร อัตโนมัติ

224 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement