Page 231

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

4.9 ตรวจสอบการทํางานของแตร

ทดลองกดแตรและฟงเสียงของแตร

4.10 ตรวจสอบการขึ้นลงของกระจกประตู

กดสวิตชปรับเลื่อนกระจกที่ประตูฝงคนขับ

ขอควรระวัง

แลวตรวจสอบวากระจกแตละบานเลื่อนลง หรือไม

4.11 ตรวจสอบการทํางานของใบป ดน้ํ าฝน โยกคันสวิตชฉีดน้ําเขาหาตัว แลวตรวจสอบ และที่ฉีดน้ําลางกระจก

วาใบปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําทํางานหรือไม ปรับ คัน สวิตชที่ควบคุมการทํางานของใบ ป ด น้ํ า ฝน แล ว ตรวจสอบว า ใบป ด น้ํ า ฝน ทํางานเปนปกติหรือไม

5. ตรวจสภาพภายในหองเครื่องยนต 5.1 เปดฝากระโปรงหนารถ และคลุมผา สําหรับซอม

เปดฝากระโปรงรถพรอมล็อกไมค้ํายัน และ ล็อกไมค้ํายันฝา ใช ผ า คลุ ม สํ า หรั บ ซ อ มคลุ ม ที่ ส ว นหน า รถ กระโปรงหนารถทุกครั้ง และบังโคลนซาย-ขวา

เพื่อปองกันไมใหฝา กระโปรงปด ระหวาง ปฏิบัติงาน

223 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement