Page 229

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย ปรับ คัน โยกเพื่อเลื่อนเบาะนั่ง ไปขางหนา และขา งหลัง แลว ตรวจสอบวา เบาะนั ่ง เลื่อนเปนปกติหรือไม

4.2 ตรวจสอบการทํางานของคันเกียร

ใชเ ทาเหยีย บที่แปน เหยีย บเบรก จากนั้น ทดลองเขาเกียรในตําแหนงตาง ๆ ไดแก P, R, N ,D, S และ L

4.3 ตรวจสอบการทํางานของระบบปรับอากาศ เปดแอรที่สวิตช A/C แลวตรวจสอบวาแอร เย็ น หรื อ ไม จากนั้ น ป ด แอร ที่ ส วิ ต ช A/C แลวตรวจสอบวามีลมออกจากแอรหรือไม

4.4 ตรวจสอบการทํางานของวงจรไลฝา

กดสวิตชไลฝา แลวตรวจสอบวาวงจรไฟไล ฝาทํางานหรือไม โดยออกไปนอกรถ แลวใช มือสัมผัสที่กระจกหลัง ดับเครื่องยนต

221 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement