Page 226

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

2. ลําดับการปฏิบัติงาน การตรวจสภาพทั่วไปของรถยนตกอนนําไปใชงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

1. จอดรถ

โดยพื้นที่จอดรถตองมั่นคงและแข็งแรง

2. ดับเครื่องยนต

ดับเครื่องยนตและเขาเกียร

ขอควรระวัง

กรณีที่เปนรถยนตอัตโนมัติ ใหเขาเกียรใน ตําแหนง P ถาเปนเกียรธรรมดา ใหเขา เกียรที่ตําแหนงเกียรวาง ดึงเบรกมือ ปองกันรถไหล 3. ตรวจสอบสภาพภายนอกรถยนต 3.1 ตรวจสอบสภาพของยางและแรงดันลม

ตรวจสอบดวยสายตา และใชเกจวัดลมยาง ควรตรวจสอบลมยาง วัดคาแรงกันลมยางใหไดตามที่คูมือซอม บํารุงประจํารถกําหนด

3.2 ตรวจสอบรอยขีดขวนที่สีตัวถังรถยนต

ตรวจสอบดวยสายตาวา สีตัวถังรถยนต มี รอยขีดขวนหรือไม

218 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

อะไหลใหถูกตองทุกเดือน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement