Page 210

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

2. ลําดับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสภาพยางและเติมลมยาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

1. จอดรถ

โดยพื้นที่จอดรถตองมั่นคงและแข็งแรง

2. ดับเครื่องยนต

ดับเครื่องยนตและเขาเกียร

ขอควรระวัง

กรณีที่เปนรถยนตอัตโนมัติ ใหเขาเกียรใน ตําแหนง P ถาเปนเกียรธรรมดา ใหเขา เกียรที่ตําแหนงเกียรวาง ดึงเบรกมือ ปองกันรถไหล 3. ตรวจสอบสภาพยางรถยนต

ตรวจสอบสภาพของยางที่ใชงานทั้ง 4 เสน และยางอะไหล วามีรองรอยการชํารุด หรือไม

4. ตรวจสอบความดันลมยาง

เปดฝาปดวาลว ยาง และใชเกจวัดลมยาง ไมควรตรวจสอบคาลม ตรวจสอบแรงดัน (โดยทั่วไปแรงดันลมยาง ยางขณะรถยนตรอน ของรถเก ง ประมาณ 28 -30 ปอนด / เนื่องจากคาความดัน ตารางนิ้ว)

ภายในยางจะสูงขึ้นและ ไมตรงกับคาที่ใชวัดตาม มาตรฐาน

202 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement