Page 21

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

3. อธิ บ ายวิ ธี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา หัวขอที่ 2 : การบํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความ รถยนต เมื่อเกิดความเสียหาย เสียหายเบื้องตน เบื้องตนได 4. บํ า รุ ง รั ก ษารถยนต เมื่ อ เกิ ด ความเสียหายเบื้องตนได 5. อธิ บ ายวิ ธี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา หัวขอที่ 3 : การบํารุงรักษารถยนตประจําวัน รถยนตประจําวันได 6. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได รวมทั้งสิ้น

13 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

0:30

3:00

3:30

0:30

3:30

4:00

1:30

12:00 13:30

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement