Page 208

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ใบงาน ใบงานที่ 3.1 การตรวจสอบสภาพยางและเติมลมยาง 1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. บํารุงรักษารถยนตประจําวันได 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพยางและเติมลมยางได 3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

2. ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน - ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานรวม 30 นาที

3. คําชี้แจง ใหผูรับการฝกปฏิบัติการตรวจสอบสภาพยางและเติมลมยาง

200 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement