Page 199

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

1) ระบบระบายความรอนดวยน้ํา ลักษณะการทํางานของระบบระบายความรอนดวยน้ํา บริเวณรอบกระบอกสูบจะมีน้ําไหลเวียนอยู เพื่อรับ หรือดูดความรอนจากผนังรอบเครื่องยนต เมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นวาลวน้ําจะเปด น้ําที่หมุนเวียนอยูภายในหอง เครื่องไหลผานทอยางไปสูหมอน้ํา โดยไหลเขาทางเขาดานบนหมอน้ํา น้ําจะไหลจากบนลงลางผานครีบระบาย ความรอนหมอน้ํา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา รังผึ้ง ซึ่งในขณะเดียวกัน พัดลมระบายความรอนจะดูดอากาศที่ อยู ภายนอกหมอน้ํา ผานครีบระบายความรอนหมอน้ําออกมาทางดานหลัง น้ําที่ไหลจากบนลงลางจึงไหลผานลมเย็น ทําใหน้ํามีอุณหภูมิลดลง โดยดานลางของหมอน้ําจะมีทอยางตอไปยังผนังเสื้อสูบ น้ําจึงไหลเวียนไปมาระหวาง หองเครื่องกับหมอน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อระบายความรอน

ภาพที่ 3.3 ระบบระบายความรอนดวยน้ํา 2) ระบบระบายความรอนดวยอากาศ ลักษณะการทํางานของเครื่องยนตที่ใชระบบนี้ คือ บริเวณรอบ ๆ กระบอกสูบและฝาสูบจะทําเปนครีบ เพื่อให ผิวสัมผัสกับอากาศและความรอนจากเครื่องยนตที่กระจายอยูบริเวณครีบ เพื่อใหการระบายความรอนดีขึ้น โดย ใชลมจากธรรมชาติไหลผานเครี่องยนตตลอดเวลาขณะที่เครื่องยนตแลนไป

191 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement