Page 189

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

13. ติดตั้งฝาหมอน้ําเขากับเครื่องมือทดสอบ

ขอควรระวัง

ติ ด ตั้ ง ฝาหม อ น้ํ า เข า กั บ เครื่ อ งมื อ ทดสอบใหถูกตอง

14. สรางความดันใหกับฝาหมอน้ํา

สรางความดันใหกับฝาหมอน้ํา

หามสรางแรงดันใน ระบบระบายความ รอนเกินกวา 1.5 kg/cm2 อาจทําให หมอน้ําหรือทอแตก ได

15. ตรวจสอบการรั่วของหมอน้ํา

ตรวจสอบการรั่ ว ของฝาหม อ น้ํ า จาก หนาปดของเครื่องทดสอบความดัน

16. ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ

ใชผาเช็ดทําความสะอาดบริเวณสถานที่ ปฏิ บั ติ ง าน และจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ และ อุปกรณใหเรียบรอย

181 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7