Page 184

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ใบงาน ใบงานที่ 2.2 การวิเคราะหหาสาเหตุที่น้ําในหมอน้าํ ลดลงตลอดเวลา 1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1. บํารุงรักษารถยนต เมื่อเกิดความเสียหายเบื้องตนได 2. ปฏิบัติงานวิเคราะหหาสาเหตุที่น้ําในหมอน้ําลดลงตลอดเวลาได 3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

2. ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน - ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานรวม 1 ชั่วโมง 30 นาที

3. คําชี้แจง ใหผูรับการฝกปฏิบัติการวิเคราะหหาสาเหตุที่น้ําในหมอน้ําลดลงตลอดเวลา

176 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement