Page 179

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

14. นําขาตั้งรองรับรถออก

ขึ้ น แม แ รงตะเฆ อี ก ครั้ ง เพื่ อ นํ า ขาตั้ ง รองรับรถออก

15. ขันนอตลอซ้ําดวยประแจวัดแรงบิด

ใช ป ระแจวั ด แรงบิ ด ขั น นอตล อ ซ้ํ า อี ก ครั้งตามลําดับ โดยตั้งคาแรงบิดใหตรง ตามที่คูมือซอมประจํารถยนตกําหนด

16. ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ

ใชผาเช็ดทําความสะอาดบริเวณสถานที่ ปฏิบัติงาน และจัดเก็บ เครื่ อ งมื อ และ อุปกรณใหเรียบรอย

171 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement