Page 178

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

11. ประกอบลอเขากับดุมลอ

คําอธิบาย

ประกอบลอที่ไดซอมแซมหรือมี ส ภาพ พร อ มใช ง านเข า กั บ ดุ ม ล อ ด ว ยความ ระมัดระวัง

12. ใชมือขันนอตลอ

ขันนอตลอทีละตัวตามลําดับ โดยใชมือ หมุนนอตลอใหแนนแบบพอตึงมือ

13. ขันนอตลอซ้ําดวยประแจขันนอตลอ

ใชประแจขันนอตลอ ขันนอตซ้ําใหแนน พอตึงมือ

170 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement