Page 171

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ถูก

ผิด

ขอความ 14. การขึ้นแมแรงตะเฆ เพื่อใหลอลอยขึ้นจากพื้นเล็กนอย โดยที่ยางยังติดอยูกับ พื้น จะชวยเพิ่มแรงกด ซึ่งจะทําใหถอดนอตลอไดสะดวกขึ้น 15. ห ามสร างแรงดัน ในระบบระบายความร อนเกิน กว า 1.5 กิโ ลกรัม/ตาราง เซนติเมตร

163 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement