Page 170

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ใบทดสอบ คําชี้แจง ใหผูรับการฝกพิจารณาขอความตอไปนี้วา ถูก หรือ ผิด และทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ ถูก

ผิด

ขอความ 1. การปะยางแบบแทงไหม เหมาะสําหรับรอยรั่วที่มีลักษณะเปนรูขนาดเล็ก 2. หากยางมีรอยรั่วหรือรอยฉีกขาดยาวเกิน 6 มิลลิเมตร จะไมสามารถแกปญหา ดวยการเปลี่ยนยางได 3. ความดั น ลมยางที่ เหมาะสมตามที่ ผูผ ลิ ตกํ าหนด ดูไดจ ากแผน ปา ยที่ ติ ด อยู บริเวณประตูดานขางคนขับ 4. ถามีไอน้ําพุงออกมาจากเครื่องยนต ใหเปดฝากระโปรงรถ และติดเครื่องยนต แบบเดินเบา 5. ถาขับรถทางโคงตลอดเวลาดวยความเร็วสูงและน้ําหนักสูงสุด แรงดันลมที่เพิ่ม จะตองขับไมเกิน 75 ไมล ตอชั่วโมง 6. การที่เครื่องยนตมีความรอนขึ้นผิดปกติ อาจเกิดจากพัดลมระบายความรอนไม ทํางาน หรือน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาระดับ 7. กอนการสูบลมยาง ตองทําความสะอาดปมลมกอนทุกครั้ง 8. ขอดีของการปะยางแบบสตรีมรอน คือ สามารถอุดรอยรั่วไดดี และรอยปะจะ แนบสนิทไปกับยาง 9. เมื่อตองการจะตรวจสอบเครื่องยนตที่รอนผิดปกติ ตองเปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ใหครบ 10. ขอดีของการปะยางแบบสตรีมเย็น คือ ยางจะไมเสียรูปทรง 11. ควรติดเครื่องยนตทิ้งไวตลอดการตรวจสอบเครื่องยนตที่รอนผิดปกติ 12. ถ า ยางรถยนต ร อ น แรงดั น ลมอาจสู ง ขึ้ น จากที่ สู บ ไว เ ดิ ม ถึ ง 6 ปอนด ต อ ตารางนิ้ว 13. กอนเปลี่ยนยางรถยนต ควรใชผาคลุมสําหรับซอมคลุมสวนบังโคลนลอ เพื่อ ปองกันรอยขีดขวนบนตัวรถ

162 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement