Page 165

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ภาพที่ 2.22 การตอใชงานหลอดไฟผานจุดตอใชงานมาตรฐาน 4.2.4 ขอคําถึงในการใชงานรีเลยทั่วไป 1) แรงดันใชงาน หรือแรงดันที่ทําใหรีเลยทํางานได หากเราดูที่ตัวรีเลยจะระบุคาแรงดันใชงานไว (หากใชในงานอิเล็กทรอนิกส สวนมากจะใชแรงดันกระแสตรงในการใชงาน) เชน 12VDC คือ ตองใชแรงดันที่ 12 VDC เทานั้น หากใชมากกวานี้ขดลวดภายในตัวรีเลยอาจจะขาดได หรือ หากใชแรงดันต่ํากวามากรีเลยจะไมทํางาน สวนในการตอวงจรนั้นสามารถตอขั้วใดก็ได เพราะ ตัวรีเลยจะไมระบุขั้วตอไว (นอกจากชนิดพิเศษ) 2) การใชงานกระแสไฟฟาผานหนาสัมผัส ซึ่งที่ตัวรีเลยจะระบุไว เชน 40ADC 12V คือ หนาสัมผัส ของรีเลยนั้นสามาถทนกระแสไฟฟาได 40 แอมแปรที่ 12VDC แตการใชก็ควรจะใชงานที่ระดับ กระแสไฟฟาต่ํากวานี้ เพราะถากระแสไฟฟามากหนาสัมผัสของรีเลยจะเสียหายได 3) จํานวนหนาสัมผัสการใชงาน ควรดูวารีเลยนั้นมีหนาสัมผัสใหใชงานกี่อัน และมีขั้วคอมมอนดวย หรือไม 4.2.5 ประเภทของรีเลย รีเลย เปนอุปกรณทําหนาที่เปนสวิตช มีหลักการทํางานคลายกับขดลวดแมเหล็กไฟฟาหรือโซลินอยด (solenoid) ใชควบคุมวงจรไฟฟาไดอยางหลากหลาย รีเลยเปนสวิตชควบคุมที่ทํางานดวยไฟฟา แบงออกตาม ลักษณะการใชงานไดเปน 2 ประเภท คือ 1) รีเลยกําลัง (Power Relay) หรือมักเรียกกันวา คอนแทกเตอร (Contactor) ใชในการควบคุม ไฟฟากําลัง มีขนาดใหญกวารีเลยธรรมดา 157 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement