Page 158

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

3.1 การใชเครื่องทดสอบความดันระบบระบายความรอน เริ่มจากสรางความดันเขาไปในระบบตามคากําหนดในคูมือซอมประจํารถยนต และระเวลาประมาณ 2 – 3 นาที สังเกตเข็มบนหนาปดเครื่องทดสอบความดัน หากเข็มบนหนาปดลดระดับเรื่อย ๆ แสดงวา หมอน้ํารั่ว จากนั้นอานคา ความดันบนหนาปด ซึ่งมีหนวยเปน ปอนด ตอ ตารางนิ้ว (PSI) กอนวิเคราะหวามีรอยรั่วที่จุดใดในระบบระบายความ รอน ขอควรระวัง 1) ไมควรตรวจเติมน้ําระบายความรอนขณะที่เครื่องยนตยังรอน เนื่องจากไอน้ํารอนที่มีแรงดันอาจสัมผัส โดนรางกายใหบาดเจ็บได 2) หามสรางแรงดันในระบบระบายความรอนเกินกวา 1.5 kg/cm2 อาจทําใหหมอน้ําหรือทอแตกได 3) หามทําใหเครื่องมือทดสอบหมอน้ําตกกระแทกพื้น จะทําใหเครื่องมือชํารุดเสียหาย 4. การตรวจสอบและซอมบํารุงเมื่อไฟหนาและไฟสัญญาณตาง ๆ ไมติด เมื่อไฟหนาและไฟสัญญาณตาง ๆ ทํางานผิดปกติ ใหตรวจสอบวงจรไฟฟาตามหลักการที่ถูกตอง ดังนี้ - ตรวจสอบฟวสดวยมัลติมิเตอร - ตรวจสอบรีเลยดวยมัลติมิเตอร - ตรวจสอบหลอดไฟ ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบอุปกรณไฟฟาทั้ง 3 สวน สามารถดูไดจากหัวขอวิชาที่ 1 การบํารุงรักษารถยนตตามที่ผูผลิตกําหนด 4.1 หลักการทํางาน ชนิด และขนาดของฟวสสําหรับใชในรถยนต ฟวส (Fuse) มีหนาที่ปองกันและตัดกระแสไฟฟา (โดยการหลอมละลาย) เมื่ออุปกรณไฟฟาที่ตนเองมีหนาที่คุมอยู เกิดความผิดปกติขึ้น ดังนั้น ขนาดของฟวสที่ใชตองมีความเหมาะสมกับวงจรที่ควบคุมอยู การทํางานของฟวสจึงจะมี ประสิทธิภาพ ฟ ว ส ถูกต ออนุ กรมกั บ วงจร เมื่ อเป ดวงจร กระแสไฟฟาจะไหลผา นฟว ส ไปยัง อุป กรณ เปน จํานวนมาก ทํ าให กระแสไฟฟาไหลผานฟวสมากขึ้น สงผลใหเสนลวดฟวสมีจุดหลอมละลายต่ํา เกิดความรอนและขาดเพื่อตัดวงจรไมให กระแสไฟฟาไหลผานอุปกรณได จึงเปนการปองกันความเสียหายของอุปกรณและวงจรไฟฟาภายในรถยนต 4.1.1 ฟวสจะตัดกระแสไฟฟาเมื่อ - มีการลัดวงจร - มีการตอวงจรผิด 150 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement