Page 127

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คําอธิบาย

8. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา

ตรวจสอบแรงเคลื่ อนไฟฟ า โดยใช มัล ติมิ เตอรใหตั้งยา นวัดที่ DCV ×50 จากนั้น นําเข็ มปลายแตะที่ขั้ ว บวกและ ขั้ ว ลบของแบตเตอรี่

9. ตรวจสอบคาความถวงจําเพาะของน้ํากรดแบตเตอรี่

ตรวจสอบค า ความถ ว งจํ า เพาะของ น้ํากรดแบตเตอรี่ โดยใชไฮโดรมิเตอร หากความถว งจํา เพาะที่วั ด ไดมี ค า น อ ย กวา 1.260 ใหนําแบตเตอรี่ ไปประจุ ไฟ ใหม

10. นําแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ

คลายนอตยึ ด สายคาดแบตเตอรี่ ปลด สายคาด และนําแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ

119 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement