Page 126

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. เปดฝากระโปรงหนารถ และคลุมผาสําหรับซอม

คําอธิบาย

ขอควรระวัง

เป ด ฝากระโปรงรถพร อ มล็ อ กไม ค้ํายั น ล็อกไมค้ํายันฝา และใช ผ า คลุ ม สํ า หรั บ ซ อ มคลุ ม ที่ ส ว น กระโปรงหนารถทุก หนารถและบังโคลนซาย-ขวา

ครั้ง เพื่อปองกันไมให ฝากระโปรงปด ระหวางปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ วามีรอยแตกราว หรือมีสิ่งสกปรกจับอยู หรือไม

6. ตรวจสอบระดับน้ํากรดแบตเตอรี่

ตรวจสอบระดับ น้ํากรดแบตเตอรี่ หาก น้ํ า กรดแบตเตอรี่ อ ยู ต่ํ า กว า ระดั บ ต อ ง เติมน้ํากลั่นใหไดระดับดวย

7. เติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่

เติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่ในแตละชองใหอยู ระหวางขีด UPPER LEVEL กับ LOWER LEVEL

118 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement