Page 118

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 16. เติมน้ํามันเครื่อง

คําอธิบาย

ขอควรระวัง

เติมน้ํามันเครื่องใหไดระดับ โดยวัดระดับ จากกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

17. ติดเครื่องยนตใหไดอุณหภูมิทํางาน

ติดเครื่องยนตใหไดอุณหภูมิทํางาน ประมาณ 3-5 นาที แลวดับเครื่องยนต

18. วัดระดับน้ํามันเครื่อง

วัดระดับน้ํามันเครื่องที่กานวัดซ้ําอีกครั้ง

หลังเปลี่ยนกรองและ

หากพบวาน้ํามันเครื่องต่ํากวาระดับ ให

ติดเครื่องยนต

เติมซ้ําใหไดระดับ

น้ํามันเครื่องจะซึมเขา ไปอยูในกรอง จึงตอง ตรวจสอบระดับ น้ํามันเครื่องที่กานวัด อีกครั้ง

110 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement