Page 106

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งบํา รุ ง รั ก ษารถยนต ระดั บ 1

โมดู ล การฝ ก ที่ 7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 9. กดปุมปมมือ (ปมแย็ก)

คําอธิบาย กดปุ ม ป ม มื อ ขึ้ น ๆ ลง ๆ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให น้ํามันเชื้อเพลิงไหลเขามาเติมเต็ม

10. ทดสอบการทํางาน

ติดเครื่องยนตเพื่อทดสอบการทํางาน

11. ดูไฟสัญญาณเตือน

ดู ไ ฟสั ญ ญาณเตื อ นที่ ห น า ป ด รถยนต ว า สัญญาณเตือนดับแลวใชหรือไม

12. ทํ า ความสะอาดและจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ และ ใชผาเช็ดทําความสะอาดบริเวณสถานที่ อุปกรณ

ปฏิ บั ติ ง าน และจั ด เก็ บ เครื่ อ งมื อ และ อุปกรณใหเรียบรอย

98 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

ขอควรระวัง

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โมดูล 7  

Advertisement