Page 70

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งเชื่ อ มแม็ ก ระดั บ 1 (ประเภทแผ นหนา) โมดู ล การฝ ก ที่ 3

ใบทดสอบ ตอนที่ 1 คําชี้แจง ใหผรู ับการฝกทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบขอที่ถูกทีส่ ุดเพียงขอเดียว 1. การสงถายน้ําโลหะแบบใดจะไมสามารถเกิดไดในกระบวนการเชื่อม CO 2

ก. Short Arc ข. Globular Arc ค. Spray Arc ง. Long Arc 2. ถาระยะยื่นลวดยาวขึ้นจะมีผลกระทบอยางไร

ก. กระแสเชื่อมและอัตราการปอนลวดสูงขึ้น ข. กระแสเชื่อมและอัตราการปอนลวดนอยลง ค. แรงดันเชื่อมและอัตราการปอนลวดสูงขึ้น ง. แรงดันเชื่อมและอัตราการปอนลวดนอยลง 3. ชุดควบคุมการปอนลวด นอกจากจะควบคุมใหอัตราการปอนลวดเปนไปอยางสม่ําเสมอแลวยังมีอีกหนึง่ หนาที่คืออะไร

ก. ควบคุมแรงดันไฟเชื่อม ข. ควบคุมกระแสไฟเชื่อม ค. ควบคุมความรอนลวดเชื่อม ง. ควบคุมอัตราความเร็วลวดเชื่อม 4. การเชื่อมรอยตอฉากใชตําแหนงเชื่อมแบบใด

ก. ตําแหนงเชื่อมแนวราบ ข. ตําแหนงเชื่อมแนวตั้ง ค. ตําแหนงเชื่อมเหนือศีรษะ ง. ตําแหนงเชื่อมแนวระดับ

62 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โมดูล 3  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โมดูล 3  

Advertisement