Page 49

คู มื อ ผู รั บ การฝ ก สาขาช า งเชื่ อ มแม็ ก ระดั บ 1 (ประเภทแผ นหนา) โมดู ล การฝ ก ที่ 3

ตอนที่ 2 คําชี้แจง ใหผรู ับการฝกพิจารณาขอความตอไปนี้วา ถูก หรือ ผิด และทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ ถูก

ผิด

ขอความ 4. เครื่องเชื่อมที่นิยมใชในอุตสาหกรรม แบงตามลักษณะการจายพลังงานเชื่อมได 2 ชนิด คือ เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ และเครื่องเชื่อมหมอแปลงไฟฟา 5. การปรับกระแสไฟเชื่อมจะปรับที่ชุดควบคุมอัตราความเร็วของการปอนลวด ในขณะเชื่อมแม็ก เครื่องเชื่อมจะตองปอนกระแสไฟเชื่อมอยางเพียงพอ ทําใหลวด หลอมเหลวและเกิดระยะอารกคงที่และสม่ําเสมอ 6. เครื่องเชื่อมมีวัฏจักรการทํางาน 60% ที่กระแส 300 แอมแปร นั่นหมายถึงที่ กระแส 300 แอมแปร เครื่องเชื่อมสามารถอารกไดอยางตอเนื่องตั้งแต 6 นาทีขึ้นไป ในเวลา 10 นาที 7. ทอแกสที่ใชในงานเชื่อมเปนทอแกสความดันสูง ผลิตดวยการขึ้นรูปทอเหล็กใน ขณะที่ยังรอนอยู ลักษณะเหมือนทอปลายปดดานหนึ่ง ระดับความดันที่ขายอยู ทั่วไปคือ 100 บาร 8. กระแสพัลสเกิดจากการปด-เปดวงจรระหวางกระแสต่ําสุดกับสูงสุด กระแสต่ําสุด จะตั้งในชวงการถายโอนแบบละออง ซึ่งการถายโอนหยดโลหะจะเกิดขึ้นเมื่อการพัลส กระแสถึงระดับสูงสุด 9. ในการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ สายเชื่อมที่ตอกับเครื่องเชื่อ มและหัวเชื่อม เรียกวา Work Lead 10. ความรอนจากการอารกจะหลอมผิวชิ้นงานและปลายลวดเชื่อมเปนหยดโลหะ แลวถายโอนผานอารกเขาสูบอหลอมเหลวเพื่อเติมประสานรอยเชื่อม 11. การติ ดตั้ ง เครื่อ งเชื่อ มประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก จัดเตรียมอุป กรณ ประกอบสายดิ น ประกอบชุ ด สายเชื่ อ มแม็ ก ประกอบชุ ด อุ ป กรณ ปอ นลวด ประกอบระบบแกสปกปอง และตรวจสอบความเรียบรอย 12. กระแสตรงที่ใหป ระสิท ธิภาพในการเชื่อ มสูง ที่สุด คือ กระแสตรงขั้วตรง (Direct Current Straight Polarity, DCSP)

41 กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน

Profile for DSD

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โมดูล 3  

คู่มือผู้รับการฝึก ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โมดูล 3  

Advertisement