Page 1

Guia bàsica del

COMERÇ NO SEDENTARI Guía básica del comercio no sedentario


GUIA BÀSICA DEL COMERÇ NO SEDENTARI Introducció ................................................................................... 4 Què has de saber abans d’iniciar l’activitat? ................................... 6 Quins són els requisits habituals de les ordenances municipals? ..... 12 Per autoritzar les parades ............................................................ 18 Normativa comercial bàsica ........................................................ 20 Qui et pot representar? ............................................................... 24 Oberts al català ......................................................................... 24

2


GUÍA BÁSICA DEL COMERCIO NO SEDENTARIO Introducción ............................................................................................ 5 ¿Qué tienes que saber antes de iniciar la actividad? ................................... 7 ¿Cuáles son los requisitos habituales de las ordenanzas municipales? .........13 Para autorizar las paradas ...................................................................... 19 Normativa comercial básica ................................................................... 21 ¿Quién te puede representar? ................................................................. 25 Abiertos al catalán .................................................................................. 25

3


INTRODUCCIÓ La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), entitat que representa el petit i mitjà comerç de Catalunya, vol oferir-te assessorament sobre el comerç no sedentari, també conegut per venda ambulant. Aquesta activitat comercial té una àmplia presència a Catalunya, però no disposava fins ara de cap guia específica. Així, la Guia bàsica del comerç no sedentari pretén ajudar les persones que volen exercir aquesta activitat a disposar d’una informació bàsica del seguit de normatives que incideixen en la seva activitat i que sovint es troben de forma dispersa, per tal que puguin orientar-se en els seus reptes actuals i de futur. La Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, que va acompanyar l’aprovació del Pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2011, va incloure una modificació del Decret legislatiu 1/1993, sobre comerç interior, en virtut de la qual es consolidava fins als 15 anys (prorrogables en períodes idèntics de 15 anys) el període de les concessions administratives municipals de mercats per exercir l’activitat de venda no sedentària de caràcter permanent a Catalunya. S’assentava, així, un llarg període amb diversos canvis en la legislació sobre la venda no sedentària. A Catalunya hi ha més de 570 mercats no sedentaris amb periodicitat setmanal i, segons dades del Llibre blanc de la venda ambulant, el 92% dels usuaris els consideren necessaris, en tant que no tenen un mercat substitutiu. A més, però, existeixen activitats de venda no sedentària eventuals o no periòdiques, amb motiu d’un fet concret, per un dia, unes hores, etc., en ocasió de festes i esdeveniments, promocions, i fins i tot puntuals, com poden ser casetes de pirotècnia, xurreries, quioscs, fires d’artesans, firaires en fires d’atraccions, etc. Per tot això, la CCC, amb la col·laboració de la Coordinadora de Marxants de Catalunya i el suport de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), et vol assessorar. Conèixer i complir els requisits legals, els serveis i les prestacions afavoreix la marxa del teu negoci i evita possibles sancions. Per això, també comptem amb l’assessorament de l’Agència Catalana del Consum.

Confederació de Comerç de Catalunya

Agència Catalana del Consum

Via Laietana, 32, 2n (08003 Barcelona) tel.: 93 491 06 06 a/e: ccc@confecom.cat www.confecom.cat

Pamplona, 113 (08018 Barcelona) Tel.: 93 551 66 66 a/e: consum@gencat.cat www.consum.cat

4


INTRODUCCIÓN La Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), entidad que representa al pequeño y mediano comercio de Cataluña, quiere ofrecerte asesoramiento sobre el comercio no sedentario, también conocido como venta ambulante. Esta actividad comercial tiene una amplia presencia en Cataluña, pero no disponía hasta ahora de ninguna guía específica. Así, la Guía básica del comercio no sedentario pretende ayudar a las personas que quieren ejercer esta actividad a disponer de una información básica de la serie de normativas que inciden en su actividad y que a menudo se encuentran de forma dispersa, para que puedan orientarse en sus retos actuales y de futuro. La Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras, que acompañó la aprobación del Presupuesto de la Generalitat de Cataluña del año 2011, incluyó una modificación del Decreto Legislativo 1/1993, sobre comercio interior, en virtud de la cual se consolidaba hasta los 15 años (prorrogables en períodos idénticos de 15 años) el período de las concesiones administrativas municipales de mercados para ejercer la actividad de venta no sedentaria de carácter permanente en Cataluña. Se asentaba, así, un largo período con varios cambios en la legislación sobre la venta no sedentaria. En Cataluña hay más de 570 mercados no sedentarios con periodicidad semanal y, según datos del Libro blanco de la venta ambulante, el 92% de los usuarios los consideran necesarios, en tanto que no tienen un mercado sustitutivo. Además, sin embargo, existen actividades de venta no sedentaria eventuales o no periódicas, con motivo de un hecho concreto, por un día, unas horas, etc., con ocasión de fiestas y acontecimientos, promociones, e incluso puntuales, como pueden ser casetas de pirotecnia, churrerías, quioscos, ferias de artesanos, feriantes en ferias de atracciones, etc. Por todo ello, la CCC, con la colaboración de la Coordinadora de Marchantes de Cataluña y el apoyo de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC), te quiere asesorar. Conocer y cumplir los requisitos legales, los servicios y las prestaciones favorece la marcha de tu negocio y evita posibles sanciones. Por eso, también contamos con el asesoramiento de la Agencia Catalana del Consumo. FAGIC

Coordinadora de Marxants de Catalunya

c/ Concili de Trento, 313, desp. 9.9 (08020 Barcelona) tel.: 93 305 10 71 a/e: info@fagic.org www.fagic@org

c/ Concili de Trento, 313, desp. 9.7 (08020 Barcelona) tel.: 93 305 10 71 a/e: cmarxants@hotmail.com

5


QUÈ HAS DE SABER ABANS D’INICIAR L’ACTIVITAT?

1. Què és el comerç no sedentari? • El comerç no sedentari, també anomenat comerç itinerant, venda no sedentària o venda ambulant, és

el realitzat per comerciants fora d’un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats per l’ajuntament, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables i en els termes de la legislació de comerç interior de Catalunya.

2. La professió de comerciant no sedentari • L’exercici de la venda ambulant no està condicionat a l’obtenció de cap títol professional. • Cal tenir en compte, però, que es tracta d’una activitat empresarial. És evident que, en un context com-

petitiu, la formació en comerç i màrqueting i la professionalitat en l’ofici són elements bàsics.

• Les autoritzacions a persones físiques signifiquen que és el titular qui ha d’exercir de forma directa i

personal l’activitat comercial.

6


¿QUÉ TIENES QUE SABER ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD?

1. ¿Qué es el comercio no sedentario? • El comercio no sedentario, también llamado comercio itinerante, venta no sedentaria o venta ambu-

lante, es el realizado por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de manera habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros y en los lugares debidamente autorizados por el ayuntamiento, en instalaciones comerciales desmontables o transportables y en los términos de la legislación de comercio interior de Cataluña.

2. La profesión de comerciante no sedentario • El ejercicio de la venta ambulante no está condicionado a la obtención de ningún título profesional. • Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se trata de una actividad empresarial. Es evidente que, en

un contexto competitivo, la formación en comercio y marketing y la profesionalidad en el oficio son elementos básicos.

• Las autorizaciones a personas físicas significan que es el titular quien tiene que ejercer de forma directa y

personal la actividad comercial.

7


3. La forma d’exercir l’activitat • Generalment, la venda no sedentària s’exerceix en espais de titularitat pública. Les ordenances mu-

nicipals assenyalen els criteris per poder exercir l’activitat de venda no sedentària, atenent la forma d’activitat que es vol realitzar.

• Podem agrupar l’activitat de venda no sedentària en espais de titularitat pública, utilitzant tres conceptes:

la periodicitat, l’entorn on es desenvolupa l’activitat, i si es realitza de forma individual o col·lectivament. Així, distingim entre: a) La venda a l’entorn dels mercats fixos municipals. És aquella venda no sedentària, generalment pe-

riòdica o continuada, que es du a terme de forma col·lectiva, en llocs annexos als mercats municipals que disposen d’instal·lacions permanents.

b) La venda en mercats de marxants. És aquella venda no sedentària que conforma un mercat municipal

sense instal·lacions fixes, i que es realitza de forma periòdica i habitual, de forma agrupada i estructurada en indrets predeterminats, sota una regulació municipal específica.

c) La venda en mercats ocasionals, o fires mercat. És aquella venda no sedentària que es du a terme de

forma esporàdica, de forma agrupada i estructurada en indrets predeterminats, amb motiu, o no, de festes o esdeveniments populars, sota una regulació municipal específica.

d) En parades o vehicles botiga, de forma individual. És aquella venda no sedentària o itinerant que es

du a terme, sense cap mena d’estructura conjunta amb altres parades i vehicles botiga, de manera singular, d’acord amb les dates del calendari i la localització prèviament autoritzades per l’ajuntament corresponent. Generalment s’inclouen en aquest grup des de les autoritzacions singulars amb motiu d’activitats específiques i periòdiques (pirotècnia, al voltant de Sant Joan) fins a la presència de parades i vehicles botiga de forma ocasional o temporal.

Generalment, les ordenances municipals assenyalen els criteris per poder exercir l’activitat de venda no sedentària, atenent la forma d’exercir l’activitat que es vol realitzar.

8


3. La forma de ejercer la actividad • Generalmente, la venta no sedentaria se ejerce en espacios de titularidad pública. Las ordenanzas mu-

nicipales señalan los criterios para poder ejercer la actividad de venta no sedentaria, atendiendo a la forma de actividad que se quiere realizar.

• Podemos agrupar la actividad de venta no sedentaria en espacios de titularidad pública, utilizando tres

conceptos: la periodicidad, el entorno donde se desarrolla la actividad, y si se realiza de forma individual o colectivamente. Así, distinguimos entre: a) La venta en el entorno de los mercados fijos municipales. Es aquella venta no sedentaria, general-

mente periódica o continuada, que se lleva a cabo de forma colectiva, en lugares anexos a los mercados municipales que disponen de instalaciones permanentes.

b) La venta en mercados de marchantes. Es aquella venta no sedentaria que conforma un mercado

municipal sin instalaciones fijas, y que se realiza de forma periódica y habitual, de forma agrupada y estructurada en lugares predeterminados, bajo una regulación municipal específica.

c) La venta en mercados ocasionales, o ferias-mercado. Es aquella venta no sedentaria que se lleva a

cabo de forma esporádica, de forma agrupada y estructurada en lugares predeterminados, con motivo, o no, de fiestas o acontecimientos populares, bajo una regulación municipal específica.

d) En paradas o vehículos-tienda, de forma individual. Es aquella venta no sedentaria o itinerante que

se lleva a cabo, sin ningún tipo de estructura conjunta con otras paradas y vehículos-tienda, de manera singular, de acuerdo con las fechas del calendario y la localización previamente autorizadas por el ayuntamiento correspondiente. Generalmente se incluyen en este grupo desde las autorizaciones singulares con motivo de actividades específicas y periódicas (pirotecnia, alrededor de San Juan) hasta la presencia de paradas y vehículos-tienda de forma ocasional o temporal.

Generalmente, las ordenanzas municipales señalan los criterios para poder ejercer la actividad de venta no sedentaria, atendiendo a la forma de ejercer la actividad que se quiere realizar

9


4. Els llocs on es pot exercir el comerç no sedentari • Cal tenir en compte que la possibilitat d’exercir l’activitat en comerç no sedentari és una activitat de res-

ponsabilitat i competència exclusivament municipal. Alguns ajuntaments no l’autoritzen. D’altres només l’autoritzen en espais delimitats, i en dies determinats, en la forma de “mercats de comerç no sedentari”, “mercats de marxants”, “mercats de venda ambulant o comerç itinerant” regulats per ordenança.

• Cal informar-se sobre en quines poblacions i en quins períodes i dies és possible exercir l’activitat de

comerç no sedentari, demanant els requisits als municipis corresponents.

5. El sector d’activitat • Generalment, les ordenances municipals assenyalen els criteris per poder exercir l’activitat de venda no

sedentària, atenent el sector d’activitat que es vol realitzar.

• Cal informar-se dels requisits establerts per a cada sector d’activitat als municipis corresponents.

10


4. Los lugares donde se puede ejercer el comercio no sedentario • Hay que tener en cuenta que la posibilidad de ejercer la actividad en comercio no sedentario es una

actividad de responsabilidad y competencia exclusivamente municipal. Algunos ayuntamientos no la autorizan. Otros sólo la autorizan en espacios delimitados, y en días determinados, en la forma de “mercados de comercio no sedentario”, “mercados de marchantes”, “mercados de venta ambulante o comercio itinerante” regulados por ordenanza.

• Hay que informarse sobre en qué poblaciones y en qué períodos y días es posible ejercer la actividad de

comercio no sedentario, pidiendo los requisitos a los municipios correspondientes.

5. El sector de actividad • Generalmente, las ordenanzas municipales señalan los criterios para poder ejercer la actividad de venta

no sedentaria, atendiendo al sector de actividad que se quiere realizar.

• Hay que informarse de los requisitos establecidos para cada sector de actividad en los municipios co-

rrespondientes.

11


QUINS SÓN ELS REQUISITS HABITUALS DE LES ORDENANCES MUNICIPALS? Correspon als ajuntaments, mitjançant les ordenances municipals, l’autorització de la venda no sedentària en la via pública. Les ordenances en determinen: a) Les formes de l’activitat. b) Els perímetres o els llocs autoritzats per a l’activitat. c) Les dates i la periodicitat. d) Si l’activitat es pot realitzar de forma individual o col·lectivament. En aquest darrer cas, el nombre

total de les parades, les dimensions i les condicions per accedir-hi.

Les persones responsables de les activitats de venda no sedentària han de garantir en la sol·licitud de la venda no sedentària —i, si s’escau, en la declaració responsable—, a l’ajuntament, el compliment de les diferents disposicions legals:

1. Titularitat • Quan es tracta de persones jurídiques, cal acreditar que estan legalment constituïdes, inscrites en el

registre oficial corresponent (Registre Mercantil, en el cas de les SA o de les SL; Registre d’Entitats Jurídiques, quan es tracta de societats civils, SCP, o bé en el Registre de Cooperatives, quan es tracta de societats cooperatives, SCCL).

• Quan es tracta de comerciants extracomunitaris, cal acreditar, a més a més, que estan en possessió de

permisos de residència i de treball per compte propi, d’acord amb els articles 103 a 109 del Reglament de la Llei orgànica 4/2009, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, obligacions contingudes en el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

12


¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS HABITUALES DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES? Corresponde a los ayuntamientos, mediante las ordenanzas municipales, la autorización de la venta no sedentaria en la vía pública. Las ordenanzas determinan: a) Las formas de la actividad. b) Los perímetros o los lugares autorizados para la actividad. c) Las fechas y la periodicidad. d) Si la actividad se puede realizar de forma individual o colectivamente. En este último caso, el número

total de las paradas, las dimensiones y las condiciones para acceder.

Las personas responsables de las actividades de venta no sedentaria han de garantizar en la solicitud de la venta no sedentaria —y, si se tercia, en la declaración responsable—, al ayuntamiento, el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales:

1. Titularidad • Cuando se trata de personas jurídicas, hay que acreditar que están legalmente constituidas, inscritas

en el registro oficial correspondiente (Registro Mercantil, en el caso de las SA o de las SL; Registro de Entidades Jurídicas, cuando se trata de sociedades civiles, SCP, o bien en el Registro de Cooperativas, cuando se trata de sociedades cooperativas, SCCL).

• Cuando se trata de comerciantes extracomunitarios, hay que acreditar, además, que están en posesión

de permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, de acuerdo con los artículos 103 a 109 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2009, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, obligaciones contenidas en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

13


2. Fiscals

3. Seguretat Social

• Estar donades d’alta als epígrafs corresponents a l’impost d’activitats

• Estar donades d’alta al

econòmiques i al corrent de pagament, si s’escau.

• Satisfer els tributs que l’administració estatal, catalana i local esta-

bleixin per a l’exercici de l’activitat de què es tracti, dins el seu àmbit competencial.

règim de Seguretat Social que els correspongui, així com els seus treballadors.

4. Sectorials • Complir els requisits sectorials o de qualsevulla altra naturalesa que siguin aplicables a l’activitat. Els

productes o serveis oferts s’han de subjectar a les condicions i requisits establerts per les seves reglamentacions específiques, si s’escau.

• Les persones responsables de les activitats també estan obligades a desenvolupar-les en les condicions

de seguretat degudes, salubritats, accessibilitats i qualitats ambientals, reduint la possible afectació dels espais públics i emprant les tècniques necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la legislació en matèria ambiental i de la resta de les normes aplicables.

14


2. Fiscales

3. Seguridad Social

• Estar dadas de alta en los epígrafes correspondientes al impuesto

• Estar dadas de alta en

de actividades económicas y al corriente de pago, si se tercia.

• Satisfacer los tributos que la administración estatal, catalana y

local establezcan para el ejercicio de la actividad de que se trate, dentro de su ámbito competencial.

el régimen de Seguridad Social que les corresponda, así como sus trabajadores.

4. Sectoriales • Cumplir los requisitos sectoriales o de cualquier otra naturaleza que sean aplicables a la actividad. Los

productos o servicios ofrecidos se han de sujetar a las condiciones y requisitos establecidos por sus reglamentaciones específicas, si se tercia.

• Las personas responsables de las actividades también están obligadas a desarrollarlas en las condicio-

nes de seguridad debidas, salubridades, accesibilidades y cualidades ambientales, reduciendo la posible afectación de los espacios públicos y empleando las técnicas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en materia ambiental y del resto de las normas aplicables.

15


5. Altres

6. Específiques que pot regular l’ajuntament

• Exhibir el preu complet de les mercaderies

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat

• Complir les prescripcions generals i espe-

• Ja que el cost d’una assegurança de respon-

que es trobin exposades i el preu dels serveis assimilats a l’activitat comercial, que siguin oferts.

civil, per la cobertura econòmica que s’indiqui. En general, es demanen assegurances que cobreixin 300.000 €.

cífiques contingudes en el Codi de consum de Catalunya.

sabilitat civil d’una parada no és elevat (de 30 a 40 € l’any), és recomanable contractar una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura àmplia, de 600.000 € per sinistre i de 150.000 € per víctima.

• Totes les persones físiques que accedeixin

a l’activitat, fins i tot aquelles que ho facin en qualitat de treballadors assalariats, han de poder acreditar el coneixement de la normativa específica que regula l’activitat de serveis, d’acord amb la funció que desenvolupen a l’empresa. D’altra banda, és recomanable que hagin rebut formació pel que fa a l’activitat, i cal que tinguin coneixements bàsics de català i de castellà, llengües oficials a Catalunya. Tots aquests coneixements contribueixen a la millora del perfil professional.

• Quan es tracta de cooperatives, es demana que

s’acrediti que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts de la cooperativa.

• Per a vigències plurianuals, es demana acredi-

tar anualment el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, amb l’Administració Tributària i amb les obligacions que indiqui l’ajuntament.

• El document acreditatiu municipal per a

l’exercici de l’activitat haurà d’estar exposat en un lloc fàcilment visible al públic.

• Generalment, l’ajuntament lliura als titulars de

les parades una identificació o distintiu amb el nom del mercat, el número de l’autorització, la ubicació de la parada i els metres, el nom del titular (amb fotografia en el cas de persona física), els productes o referències concrets que s’hi poden comercialitzar i el dia del mercat.

16


5. Otras

6. Específicas que puede regular el ayuntamiento

• Exhibir el precio completo de las

• Disponer de un seguro de responsabilidad civil, para

mercancías que se encuentren expuestas y el precio de los servicios asimilados a la actividad comercial, que sean ofrecidos.

la cobertura económica que se indique. En general, se piden seguros que cubran 300.000 €.

• Puesto que el coste de un seguro de responsabili-

y específicas contenidas en el Código de Consumo de Cataluña.

dad civil de una parada no es elevado (de 30 a 40 € al año), es recomendable contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura amplia, de 600.000 € por siniestro y de 150.000 € por víctima.

• Todas las personas físicas que acce-

• Cuando se trata de cooperativas, se pide que se

• Cumplir las prescripciones generales

dan a la actividad, incluso aquellas que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, deben poder acreditar el conocimiento de la normativa específica que regula la actividad de servicios, de acuerdo con la función que desarrollan en la empresa. Por otro lado, es recomendable que hayan recibido formación en lo concerniente a la actividad, y es necesario que tengan conocimientos básicos de catalán y de castellano, lenguas oficiales en Cataluña. Todos estos conocimientos contribuyen a la mejora del perfil profesional.

• El documento acreditativo municipal

para el ejercicio de la actividad tendrá que estar expuesto en un lugar fácilmente visible al público.

acredite que todos los socios trabajadores están adscritos al mismo régimen de la Seguridad Social (general o especial de trabajadores autónomos), de acuerdo con lo que se establece en los Estatutos de la cooperativa.

• Para vigencias plurianuales, se pide acreditar anual-

mente el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, con la Administración Tributaria y con las obligaciones que indique el ayuntamiento.

• Generalmente, el ayuntamiento entrega a los titu-

lares de las paradas una identificación o distintivo con el nombre del mercado, el número de la autorización, la ubicación de la parada y los metros, el nombre del titular (con fotografía en el caso de persona física), los productos o referencias concretos que se pueden comercializar y el día del mercado.

17


PER AUTORITZAR LES PARADES 1. Autorització general

2. Autoritzacions de mercats de marxants

• L’atorgament de les autoritzacions per a

• A més de les dades indicades en les autoritza-

la venda no sedentària és una facultat de l’ajuntament, d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal.

cions generals, assenyalades en l’apartat anterior, cal tenir present que les autoritzacions adopten la forma de concessions administratives, amb una durada determinada.

• Les autoritzacions atorgades per l’ajunta-

• El procediment de selecció no és automàtic. Es

ment indiquen:

produeix per concurrència competitiva, després d’una convocatòria pública prèvia i com a resultat d’un procés basat en els principis de transparència, d’imparcialitat i de publicitat.

a) Les dades del titular i, si és el cas, de

les persones autoritzades a exercir la venda com a auxiliars del titular.

b) El lloc on ha d’exercir l’activitat.

• Les bases publicades per l’ajuntament, amb sufi-

c) Els productes o referències autoritzats

cient antelació, han d’incloure els requisits i criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment. En general, passat el termini, sense que l’ajuntament hagi dictat resolució, les sol·licituds es consideren desestimades.

a la venda.

d) Els horaris i les dates en què podrà

exercir l’activitat.

e) La durada de l’autorització.

• La durada mínima de les autoritzacions, espe-

cialment en el cas de mercats de marxants, ha de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits. En les ordenances adaptades a la legislació catalana de l’any 2011, la durada de la concessió per a parades en mercats de marxants s’estableix en 15 anys, prorrogables per períodes idèntics.

• Les ordenances regulen els supòsits d’extinció i

revocació de l’autorització, i els supòsits de transmissibilitat.

18


PARA AUTORIZAR LAS PARADAS

1. Autorización general

2. Autorizaciones de mercados de marchantes

• El otorgamiento de las autorizaciones

• Además de los datos indicados en las autorizaciones

para la venta no sedentaria es una facultad del ayuntamiento, de acuerdo con lo que establece la ordenanza municipal.

generales, señaladas en el apartado anterior, hay que tener presente que las autorizaciones adoptan la forma de concesiones administrativas, con una duración determinada.

• Las autorizaciones otorgadas por el

• El procedimiento de selección no es automático. Se

ayuntamiento indican:

a) Los datos del titular y, si se da el

caso, de las personas autorizadas a ejercer la venta como auxiliares del titular.

b) El lugar donde ha de ejercer la ac-

tividad.

c) Los productos o referencias autori-

zados a la venta.

d) Los horarios y las fechas en que po-

drá ejercer la actividad.

e) La duración de la autorización.

produce por concurrencia competitiva, después de una convocatoria pública previa y como resultado de un proceso basado en los principios de transparencia, de imparcialidad y de publicidad.

• Las bases publicadas por el ayuntamiento, con sufi-

ciente antelación, deben incluir los requisitos y criterios de adjudicación, así como el plazo para resolver el procedimiento. En general, pasado el plazo, sin que el ayuntamiento haya dictado resolución, las solicitudes se consideran desestimadas.

• La duración mínima de las autorizaciones, especial-

mente en el caso de mercados de marchantes, debe permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. En las ordenanzas adaptadas a la legislación catalana del año 2011, la duración de la concesión para paradas en mercados de marchantes se establece en 15 años, prorrogables por períodos idénticos.

• Las ordenanzas regulan los supuestos de extinción

y revocación de la autorización, y los supuestos de transmisibilidad.

19


3. Les taxes

4. Reglament de mercat

• Els titulars dels llocs de venda i de les au-

• Cal respectar l’articulat del reglament de

toritzacions han de satisfer les taxes municipals que s’estableixen en l’ordenança fiscal del municipi.

cada mercat, que estableix uns drets i deures per als titulars, com també sancions en el cas de no complir-los.

NORMATIVA COMERCIAL BÀSICA • Els drets i les obligacions dels comerciants no sedentaris estan recollits, generalment, en les ordenances

municipals. A més, pel que fa a les obligacions comercials, hi concorren les mateixes que afecten el comerciant amb establiment.

• Amb relació a l’especificitat de l’activitat comercial no sedentària, cal tenir en compte: oo Complir les instruccions del personal autoritzat de l’ajuntament. oo Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de conoo oo oo

oo

trol. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’ajuntament. Deixar l’espai lliure i net, sense que hi romanguin mercaderies, residus o envasos buits, un cop hagi finalitzat l’horari d’activitat del mercat. Satisfer les taxes municipals i estar al corrent de pagament d’impostos, tenir la llicència fiscal, estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagament; estar al corrent de pagament, si escau, de l’assegurança de responsabilitat civil. Tenir a la disposició de l’autoritat corresponent les factures i els comprovants de la seva mercaderia.

20


3. Las tasas

4. Reglamento de mercado

• Los titulares de los puestos de venta y de

• Hay que respetar el articulado del regla-

las autorizaciones han de satisfacer las tasas municipales que se establecen en la ordenanza fiscal del municipio.

mento de cada mercado, que establece unos derechos y deberes para los titulares, así como sanciones en el caso de no cumplirlos.

NORMATIVA COMERCIAL BÁSICA • Los derechos y las obligaciones de los comerciantes no sedentarios están recogidos, generalmente, en

las ordenanzas municipales. Además, por lo que respecta a las obligaciones comerciales, concurren las mismas que afectan al comerciante con establecimiento.

• Con relación a la especificidad de la actividad comercial no sedentaria, hay que tener en cuenta: oo Cumplir las instrucciones del personal autorizado del ayuntamiento. oo Facilitar el acceso a la parada y la información requerida por los inspectores y órganos competenoo oo oo

oo

tes de control. Desarrollar la actividad dentro del horario y calendario y con la continuidad que haya acordado el ayuntamiento. Dejar el espacio libre y limpio, sin que permanezcan mercancías, residuos o envases vacíos, una vez haya finalizado el horario de actividad del mercado. Satisfacer las tasas municipales y estar al corriente de pago de impuestos, tener la licencia fiscal, estar dado de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago; estar al corriente de pago, si se tercia, del seguro de responsabilidad civil. Tener a la disposición de la autoridad correspondiente las facturas y los comprobantes de su mercancía.

21


1. En l’exercici de l’activitat

2. Legislació de referència a Catalunya

• Col·locar preus en tots els produc-

• Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació

tes. El preu de venda al públic s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.

• Indicar en el preu la quantitat total

que el consumidor ha de satisfer, amb tots els impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.

• Donar el pes i la mesura exactes.

Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la vista del públic.

• Situar les balances de manera que

els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i l’import de la seva compra.

• Disposar de fulls oficials de queixa/

reclamació/denúncia a la disposició dels clients.

• Proporcionar el tiquet de compra.

de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis. El decret va modificar aspectes del Text refós de comerç interior de 1993, que també regula la venda no sedentària. Posteriorment, el Decret legislatiu 3/2010 ha estat modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

• Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de

Catalunya. Amb les seves modificacions posteriors.

• Generalment es realitza activitat de venda no seden-

tària dels mateixos sectors inclosos en la venda sedentària. Els productes dels sectors que s’ofereixen en venda no sedentària estan subjectes a la mateixa legislació sectorial: oo Quotidià alimentari oo Quotidià no alimentari oo Equipament de la persona oo Equipament de la llar oo Lleure i cultura oo Altres

• Hi ha productes amb una regulació específica per a

la venda no sedentària (la venda de flors a l’entorn de la festa de Sant Jordi; la venda de productes de pirotècnia, al voltant de la festa de Sant Joan...).

22


1. En el ejercicio de la actividad

2. Legislación de referencia en Cataluña

• Colocar precios en todos los pro-

• Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, de ade-

ductos. El precio de venta al público se tiene que indicar de forma inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible.

• Indicar en el precio la cantidad total

que el consumidor ha de satisfacer, con todos los impuestos incluidos. Los descuentos se tendrán que indicar con claridad y de forma diferenciada.

• Dar el peso y la medida exactos. Es-

tas operaciones se efectuarán siempre a la vista del público.

• Situar las balanzas de manera que

los consumidores puedan ver perfectamente el peso y el precio de los productos, y el importe de su compra.

• Disponer de hojas oficiales de que-

ja/reclamación/denuncia a la disposición de los clientes.

• Proporcionar el tique de compra.

cuación de normas con rango de ley a la Directiva de Servicios. El decreto modificó aspectos del Texto refundido de comercio interior de 1993, que también regula la venta no sedentaria. Posteriormente, el Decreto Legislativo 3/2010 ha sido modificado por la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.

• Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo

de Cataluña. Con sus modificaciones posteriores.

• Generalmente se realiza actividad de venta no seden-

taria de los mismos sectores incluidos en la venta sedentaria. Los productos de los sectores que se ofrecen en venta no sedentaria están sujetos a la misma legislación sectorial: oo Cotidiano alimentario oo Cotidiano no alimentario oo Equipamiento de la persona oo Equipamiento del hogar oo Ocio y cultura oo Otros

• Hay productos con una regulación específica para la

venta no sedentaria (la venta de flores en el entorno de la fiesta de San Jorge; la venta de productos de pirotecnia, alrededor de la fiesta de San Juan...).

23


QUI ET POT REPRESENTAR? Associacionisme Per a l’exercici de la teva activitat laboral, estar associat a una organització de marxants et pot comportar avantatges. Formar part de l’associació de professionals del teu sector et permetrà rebre informació i assessorament legal, tècnic, etc., com també contribuir a la dignificació de la professió. Ser membre de la Coordinadora de Marxants de Catalunya i de les seves entitats membres, com la Unió de Venedors Ambulants, que ha col·laborat en aquesta guia, té avantatges, com ara la representativitat davant les administracions públiques, la defensa dels interessos comuns, l’assessorament per obtenir ajuts i subvencions, l’accés a la formació, etc. Assessora’t a la CCC.

Servei Lingüístic de la CCC www.confecom.cat/linguistic a/e: sl@confecom.cat tel.: 93 491 06 10

OBERTS AL CATALÀ Si vols tenir més informació sobre tràmits i normativa, pots demanar a la CCC els materials de la campanya “Oberts al català”: • Com obrir

un comerç

També et pots assessorar a les entitats membres de la Coordinadora de Marxants.

• Guia bàsica de

normativa comercial

El català és la llengua pròpia de Catalunya, oficial juntament amb el castellà i l’occità. El fet d’oferir els productes i serveis en català és un element de qualitat del teu establiment i afavoreix la comunicació amb la clientela. Els gitanos catalans, molts dels quals es dediquen al comerç no sedentari, també parlen el romaní, una de les llengües més antigues d’Europa.

24


¿QUIÉN TE PUEDE REPRESENTAR? Asociacionismo Para el ejercicio de tu actividad laboral, estar asociado a una organización de marchantes te puede comportar ventajas. Formar parte de la asociación de profesionales de tu sector te permitirá recibir información y asesoramiento legal, técnico, etc., así como contribuir a la dignificación de la profesión. Ser miembro de la Coordinadora de Marchantes de Cataluña y de sus entidades miembros, como la Unión de Vendedores Ambulantes, que ha colaborado en esta guía, tiene ventajas, como la representatividad ante las administraciones públicas, la defensa de los intereses comunes, el asesoramiento para obtener ayudas y subvenciones, el acceso a la formación, etc. Asesórate en la CCC.

Servicio Lingüístico de la CCC www.confecom.cat/linguistic/ c. e.: sl@confecom.cat tel.: 93 491 06 10

ABIERTOS AL CATALÁN Si quieres tener más información sobre trámites y normativa, puedes pedir a la CCC los materiales de la campaña “Abiertos al catalán”: • Cómo abrir

un comercio

También te puedes asesorar en las entidades miembros de la Coordinadora de Marchantes.

• Guía básica de

normativa comercial

El catalán es la lengua propia de Cataluña, oficial junto con el castellano y el occitano. El hecho de ofrecer los productos y servicios en catalán es un elemento de calidad de tu establecimiento y favorece la comunicación con la clientela. Los gitanos catalanes, muchos de los cuales se dedican al comercio no sedentario, también hablan el romaní, una de las lenguas más antiguas de Europa.

25


CATALÀ

CASTELLÀ

ROMANÍ

Per saludar

Para saludar

Te baxtalimata

Hola Bon dia Bona tarda Adéu A reveure Fins aviat!

Hola Buenos días Buenas tardes Adiós Hasta la vista ¡Hasta pronto!

Te oves baxtalo Laćho dives Lachi ti rǎt Devleça Ka dikhas amen Ka dikhas amen sigo

Per atendre i per comprar

Para atender y para comprar

Te asunes thaj te kines

Qui és ara? Què desitges? Què et poso? En què et puc servir? Que t’atenen?

¿Quién va ahora? ¿Qué deseas? ¿Qué te pongo? ¿En qué te puedo servir? ¿Te atienden?

¿Kon si akana? ¿So kames? ¿So thovav tuqe? ¿So śaj te kerav tuqe? ¿Seven tut?

Vull / Voldria ... Que teniu ...? Ho sento, no en tenim Quants en vols? Quina talla tens? Quin número calces?

Quiero / Querría ¿Tienen ...? Lo siento, no tenemos ¿Cuántos quieres? ¿Qué talla tienes? ¿Qué número calzas?

Kamav/Kamava ¿So isi tumen? Jertisar man, na naj amen ¿Sode kames? ¿Savo gadesqo baripen isi tut? ¿Savo nùmero si tire tiraxaja?

Parla més a poc a poc, si us plau

Vaker po lokhes

No t’entenc. M’ho pots repetir, si us plau?

Habla más poco a poco, por favor No te entiendo. ¿Me lo puedes repetir, por favor?

D’acord Aquí tens el canvi

De acuerdo Aquí tienes el cambio

Miśto Ake te love

26

Na halǒvav tut. ¿Śaj te phenes man palem?


OBERTS AL CATALÀ / ABIERTOS AL CATALÁN CATALÀ

CASTELLÀ

ROMANÍ

Per atendre i per comprar

Para atender y para comprar

Te asunes thaj te kines

Vols res més? Un moment, si us plau Ara t’ho porto Quant et dec? Quant val? Quant costa? Quant és? Val 10 euros amb 50 cèntims

¿Quieres algo más? Un momento, por favor Ahora te lo traigo ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Cuesta 10 euros con 50 céntimos

¿Kames vareso maj? Uӡar jekh ciro Akana anav tuqe ¿Sode si te pokinav? ¿Sode mol? ¿Sode mol? ¿Sode si? Si deś èvro thaj panӡvardeś cèntime

Altres expressions de cortesia

Otras expresiones de cortesía

Bareso lavas and-i edukaçia

Moltes gràcies De res, a tu

Muchas gracias De nada, a ti

Nais tuque Na naj sosqe

Altres expressions generals

Otras expresiones generales

Barese lavas

Quina hora és? Plourà avui? Com està vostè? Com es diu?

¿Qué hora es? ¿Lloverá hoy? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama?

¿Sode òre si? ¿Ka del birśind avdives? ¿Sar san? ¿Sar si tiro alav?

Muller Fill Filla

Mujer Hijo Hija

Ӡuvli Ćhavo Ćhavi

Roba Calçat

Ropa Calzado

Gad Tiraxaja

27


Una iniciativa de: / Una iniciativa de:

Amb el suport de: / Con el apoyo de:

Hi han col·laborat: / Han colaborado: Coordinadora de Marxants de Catalunya: cmarxants@hotmail.com

Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC): www.fagic.org

Amb aportacions de la Unió de Venedors Ambulants (UVA): www.uvamercatscatalans.cat

La informació es troba actualitzada amb data d’octubre de 2013. / La información se encuentra actualizada con fecha de octubre de 2013.

La campanya “Oberts al català” té el suport de: / La campaña “Abiertos al catalán” tiene el apoyo de:

Departament d’Empresa i Ocupació Departament de Cultura (Direcció General de Política Lingüística) Departament de Benestar Social i Família (Direcció General per a la Immigració)

guia-comerc-no-sedentari  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you