Page 1

7

13. maj 2009 / 100. årgang

Et forbillede for unge svejsere Alice Pinard, 30 år, mor til to og en tredje på vej i næste måned, er indstillet til flere priser for sine topkarakterer som svejser. Lindøværftet belønnede hende ved at forkorte hendes læretid med tre måneder.

DS om renoveringspuljen: Om igen

4-5

6-7


Indhold

IndHOLD

Hvorfor er vi her egentlig?���������������������������������������������������3 Kaotisk start på renoveringspulje����������������������������������� 4-5

Fagblad for Industri - VVS - Smede Energi/Miljø

Peter »Pilots« projekt 

12-15

udgives af arbejdsgiverforeningen DS Håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV Bladets bestyrelse: Formand: Jørgen Hansen Næstformand: Max Michael Jensen Svend Aage Kusk Leif Frisk Ansvarshavende redaktør: Ole Andersen Magnoliavej 2, 5250 Odense SV. Tlf. 6617 3312 Fax 6617 3612 http://www.ds-bladet.dk e-mail: ole@ds-net.dk

Tak, Jørgen... 

32-33

Møder i DS-huset 13. maj Status på finanskrisen 19. maj Drift- og strategiudvalget 25. maj Industri- og smedeudvalget 27. maj Budgetsystemet 123 28. maj Forretningsudvalget (FU) Hovedbestyrelsen (HB) DS’ Uddannelseslegat VVS-udvalget

2

Administration: Arbejdsgiverforeningen DS Håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV. Tlf. 6617 3333, Fax 6617 3230 DS hjemmeside: www.ds-net.dk

fra Lindø blev et forbillede������������������������������6-7 • Svejseren Venti tror på fortsat fremgang���������������������������������������� 8-9 • DS Håndværk & Industris generalforsamling 2009����������10 Efterlysning: En ny strategi og vision�������������������������� 12-15

annullerede finanskrisen i tre dage����16-17 • VVS-branchen Træpillefyr dur også i villakvarterer�����������������������������18-19 • Fuld komfort med træpiller������������������������������������������ 20-21 • Samsø Energiakademi���������������������������������������������������������22 • Når din bank råber i kulissen��������������������������������������� 24-25 Flere unge vælger en ungdomsuddannelse���������������������26

Virksomheder bag ny smedeuddannelse�������������������������27 •• Erhvervsuddannelserne har formindsket frafald kraftig������������������������������������������������28 Gammel mekanik et tilløbsstykke������������������������������� 30-31 Vagtskifte i Fyns Stift�����������������������������������������������������32-33 DS-Golf bliver til »håndværkergolf«���������������������������������33 Stort underskud i Sanistål��������������������������������������������������34 Lokalafdelinger�������������������������������������������������������������� 34-35 Dyrskue 2009�����������������������������������������������������������������������36 Vi leverer varerne�����������������������������������������������������������37-39 Specialsider: Industri

• Smede • Vvs • Energi/Miljø

Annoncer: LT MEDIAFORMIDLING, Emil Reesens Vej 8, 7100 Vejle. Tlf. 7583 3833, Fax 7572 1702. E-mail: ltmedia@email.dk Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring. Miljøcertifikat ISO 14001. Oplag: 3500 eksemp. ISSN nr: 1602-7213

Deadline Deadline

20. AUGUST 2008 / 99.

ÅRGANG

10

De to næste numre udsendes på følgende udgivelsesdatoer: Nr. 8 - den 3. juni 2009 Deadline fredag d. 15. maj ’09 kl. 10 Nr. 9 - den 15. juli 2009 Deadline fredag d. 30. juni ’09 kl. 10

Vvs-installatører kræv opgør med priskaos er

Priserne på vvs-produk ter er en jungle af store uigennemskuelige priser, rabatter og som udbydere på nettet udnytter til at udstille og i byggemarkeder af vvs-installatører og hele branchen som grådig. En kreds at overveje en ny og DS opfordrer de store grossister til enkel prisstruktur.

4-13

14-16

Brødre i væksteventyr - lever stille men hurtigt

3/26

Energibesparelser eller grøn pop?

36-37

Små virksomheder åbne for IT-indbrud

Alle meddelelser – også om jubilæer, mærkedage m.m. – og materiale modtages - meget gerne tidligere. NB. DS-bladet vil være postomdelt fredag – senest lørdag i udgivelsesugen


mener... mener... Hvorfor er vi her egentlig? For noget tid siden var jeg til et spændende arrangement i Lokalforeningen Randers Omegn. Jeg holdt et lille oplæg og fortalte i den forbindelse, at vi i DS Håndværk & Industri netop nu arbejder strategisk med at blive en endnu bedre arbejdsgiver- og brancheforening. I den proces er vi blevet opmærksomme på, at der er mange medlemmer, der ikke kender nok til de ydelser og den service, de kan få hos os, og har svært ved at se forskellen mellem os og »de andre«. Og så handler det jo ikke kun om at blive bedre men også om at blive mere synlige og – ikke mindst – om at blive bevidste om, hvorfor vi egentligt er her… Jeg stillede derfor et par spørgsmål ud i salen oppe i Randers. Hvorfor er I med i DS Håndværk & Industri? Hvad skal I egentligt med os? Hvordan bliver vi bedre til at synliggøre det, vi er gode til i dag? Og – naturligvis – hvordan bliver vi endnu bedre i fremtiden?

Kristine Lyngbo, Kommunikationschef, DS

Forleden morgen fik jeg en e-mail fra et medlem i Randers. Han svarede kort og godt: »De fleste medlemsvirksomheder tænker ikke så meget over, hvorfor de er medlemmer af DS. Forklaringen er der lige nu: Det er rart at være flere sammen, når tilskudshelvedet bryder løs.” Det var simpelthen dagens bedste e-mail. Jeg blev så glad over den impulsive tilbagemelding og sendte den straks videre til mine kolleger her i DS-huset. For så enkelt kan det jo siges. Vi skal selvfølgelig ikke kun stå sammen i modgang, og alle vores forskellige ydelser skal opleves lige så værdifulde, når det går godt. Men fordi I har valgt at stå mange sammen, har vi mulighed for at tilbyde en lang række serviceydelser og professionel faglig rådgivning inden for en bred vifte af områder. I har ansat os for at sikre, at I får kompetent rådgivning og værdi for pengene, så I kan koncentrere jer om jeres forretning. Det er vores opgave at sikre, at I – vores medlemsvirksomheder – føler, at I altid står i første række, og at vi er tæt på jeres forretning. Og det forsøger vi at leve op til ved at gøre os umage hver dag!

3


Kaotisk start på renoveringspulje Boligejere udsatte i stort omfang deres byggeopgaver, og mange virksomheder savnede ordentlig information om puljen, mens omfanget af tilbud tog pusten fra mange. Det viser en rundspørge blandt medlemsvirksomheder i DS. Forventning om støtte fra den statslige renoveringspulje fik boligejere og andre kunder til at udskyde aftalte arbejdsopgaver i massivt omfang. Det var bl.a. installation af jordvarme, solvarmeanlæg, renovering af badeværelser, sparepumper og meget mere. Det viser en rundspørge til 25 medlemsvirksomheder af DS Håndværk & Industri inden for vvs og smedje. 20 af de adspurgte virksomheder oplevede, at opgaver blev udsat, og hver anden virksomhed oplevede, at kunderne kun ville have opgaverne udført, hvis de fik tilskud. Undersøgelsen viser også, at stort set alle af de adspurgte ikke forventer ændringer i medarbejderantallet som følge af renoveringspuljen. Og over halvdelen af de adspurgte forventer kun en beskeden stigning i omsætningen som følge af puljen. Renoveringspuljen reelle effekt på omsætningen i virksomhederne var der ved redaktio-

nens slutning fortsat tvivl om, fordi Erhvervs- og byggestyrelsen endnu ikke havde behandlet hovedparten af ansøgningerne Til gengæld har renoveringspuljen skabt stor administrativ aktivitet med fuld gang i tilbudsgivningen. Næsten halvdelen af de adspurgte DS-virksomheder i rundspørgen har oplevet mere end en tredobling i antallet af afgivne tilbud i forhold til normalt. Enkelte har endda oplevet fem- og tidoblinger i antallet af afgivne tilbud. Mere end to tredjedele af de adspurgte har ikke følt sig tilstrækkeligt godt orienteret om puljen, og har haft svært ved at hjælpe deres kunder med tilbudsgivningen. Der har været modstridende informationer, og ansøgningsskemaerne har ikke været tilgængelige før i sidste øjeblik. Endelig har det administrative arbejde været en klar udfordring for de fleste. oa

Hvilken effekt forventer du at få af PTB mht. omsætning? 16

15

14 12 10 8

7

6 4

3

2 0 Ingen

4

Lille stigning

Stor stigning


Tak for puljen til boligforbedringer – men effekten kan blive katastrofal I et åbent brev til erhvervsminister Lene Espersen opfordrer DS Håndværk & Industri til, at en række procedurer i forhold til renoveringspuljen bliver ændret hurtigst muligt. Kære Lene Espersen, de kan få tilskud til deres renoTak for puljen til boligforbed- veringer. Langt størstedelen af ringer. DS Håndværk & In- ansøgerne har endnu ikke fået dustri hilser puljen meget vel- svar på deres ansøgning, så der kommen. Vi ser det som en stor er endnu ikke kommet gang i fordel at stimulere væksten in- arbejdet. den for byggeriet på et tidsDS Håndværk & Indupunkt, hvor nybyggeriet stort stri har udført vedlagte analyset er gået i stå. se blandt medlemsvirk-somheJeg vil dog gerne benytte der inden for håndværksfagene denne lejlighed til at gøre dig vvs og smede. Derudover har vi opmærksom på, at effekten kan dagligt kontakt med en række blive katastrofal for håndværks- medlemsvirksomheder. Samlet giver det et klart billede af branchen. Isoleret set er puljen ganske en branche i frustration med udmærket, men der har vist sig hensyn til de utilsigtede konsenogle markante problemstil- kvenser, puljen til boligforbedlinger i selve udmøntningen af ringer har fået. 80 pct. af vores adspurgte ordningen, som i værste fald kan betyde, at ordningen får medlemsvirksomheder i analyden modsatte effekt i forhold til sen siger, at de har oplevet, at Hvilken effekt forventer du at få af allerede PTB mht. omsætning? aftalte opgaver er blehensigten. 16 Blandt vores medlemmer hø15 vet udskudt som følge af pul14 rer vi om et nyt begreb – at li- jen. I dagligdagen oplever vi, 12 de tilskudsdøden. Det dækker at flere medlemsvirksomheder 10 over den meget kritiske situati- har omsætningsfald på langt 8 7 on, håndværksvirksomhederne over 50 pct. som følge af bolig6 4 står i nu. Først kom finanskri- ejernes afventning. 3 2 DS Håndværk & Industri sen, som satte stort set alt ny0 at det vilSvære byggeri i stå. Dernæst komLille stigmener, Ingen ning tor stignikatastrong puljen til boligforbedringer, falt for dette ellers udmærkede som også satte renoveringen af initiativ, hvis det skulle ende private boliger i stå, fordi de med tilskudsdøden for håndprivate boligejere afventer, om værksbranchen. Vi foreslår der-

Hvilken effekt forventer du at få af PTB mht. antal medarbejdere? 30 25

24

20 15 10 5 1 0 Ingen

Reducering af medarbejdere

Af Jim Stjerne Hansen, formand for DS Håndværk & Industri

for, at følgende initiativer sættes i gang: 1. Bestemmelsen om, at arbejdet først kan igangsættes, når kunden har fået tilsagn annulleres, så det vil være muligt at starte med renoveringen efter ansøgning men før tilmelding om tilsagn eller afslag. Dette skal naturligvis være for ansøgerens egen regning i tilfælde af, at ansøgeren ikke modtager tilskud. Vi tror på, at mange boligejere vil gå i gang med renoveringen uanset tilskud, og det vil betyde en stor forskel for de håndværksvirksomheder, som netop nu lider, at arbejdet kan sættes i gang med det samme. Det vil herudover lempe presset på det administrative arbejde med puljen i Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. Når renoveringen hos de private boligejere, som har fået tilsagn, er udført, skal betaling af tilskuddet til den enkelte håndværker udbetales straks. Likviditeten er en særlig problemstilling hos de håndværkere, som p.g.a. ovennævnte har måttet tære på deres likviditet. De har derfor et akut behov for hurtig betaling for deres udførte arbejde. Vores analyse viser, at mange håndværksvirksomheder frygter denne fase og er meget bekymret for Erhvervs- og byggestyrelsens overholdelse af betalingsfristerne.

Som arbejdsgiver- og brancheorganisation for 2.400 små og mellemstore industri-, maskin-, smede og vvs-virksomheder stiller DS Håndværk & Industri naturligvis gerne vores faglige ekspertise og branchekendskab til rådighed i dialogen om eventuelle kommende puljer eller andre initiativer. Vi ser frem til at høre dine kommentarer til ovennævnte akutte forslag og håber på et fremtidigt godt samarbejde. Vi uddyber naturligvis også gerne såvel ovennævnte forslag samt resultaterne af vores analyse.

»Blandt vores medlemmer hører vi om et nyt begreb – at lide tilskudsdøden.« 5


Svejseren fra Lindø b Af Ole Andersen

Alice Pinar afsluttede sit læreforløb på Syddansk Erhvervsskole som den første svejser nogensinde, der opnåede en gennemsnitskarakter på 12. Og hun fik kortet tre måneder af sin læretid på Odense Staalskibsværft. Hun er flittigt benyttet som forbillede for andre uddannelsessøgende, men hun vil gerne videre. Og det har ikke altid været nemt at være kvinde på en stor mandearbejdsplads. Fandtes der et landshold for Danmarks dygtigste svejsere, ville Alice Jannie Pinar, 30, formentlig være blandt kandidaterne til en central plads på holdet. Uddannet på et af landets mere barske lærepladser er hun indstillet til den højeste udmærkelse blandt lærlinge i november senere i år af Syddansk Erhvervsskole i Odense og lærestedet Odense Staalskibsværft A/S, Lærlingenes ML pris, der findes i guld, sølv og bronze. »Vi anbefaler, at det bliver af højeste karat,« som det hedder i indstillingen. Hendes faglige kvalifikationer har gjort stort indtryk på lærere og kolleger på Lindøværftet, der for første gang besluttede at afkorte en lærlings læretid med tre måneder. Og

på Syddansk Erhvervsskole afsluttede hun sit læreforløb med en gennemsnitskarakter på 12. Det er ikke tidligere set for en svejselærling. Forbillede De imponerende resultater for Alice Jannie Pinar, mor til to og en tredje på vej, efter planen i slutningen af næste måned, har gjort hende til en ypperlig repræsentant for faget, når hun sammen med faglærere og erhvervsvejledere har præsenteret skolen og uddannelserne for uddannelsessøgende. Det stod ellers ikke skrevet nogen steder, at Alice Pinar skulle blive svejser. »Jeg slog mig rimelig tidligt til ro, blev gift og fik børn, så jeg nåede faktisk ikke at få en uddannelse. Jeg havde en masse ufaglært arbejde på sygehu-

set, i butik, været dagplejemor og i det hele taget prøvet en masse forskelligt. Men jeg ville have en uddannelse, inden det var for sent,« fortæller Alice Pinar, der gennem længere tid havde luftet tanken over for ægtefællen Ogün, skibsbygger på Lindøværftet, om at blive svejser samme sted. En ide, der ikke umiddelbart affødte den store begejstring, men som den store praktiker også i hjemmet – »Det er mig, der lægger klinker og river vægge ned herhjemme« – insisterede hun. Men svejser? Er det ikke noget af det mest mandeagtige, der findes? »Joh, men jeg trives godt sådan et sted, hvor man kalder en spade for en spade. Har man lavet noget forkert, får man at vide med det samme, at det er

Herning Varmforzinkning – en stålsat samarbejdspartner

Få kvalitet til tiden med gennemtænkt rådgivning, effektiv overfladebehandling af både sort og rustfrit stål, ISO-certificeret produktion og landsdækkende net af egne lastbiler.

Varmforzinkning

Bejdsning/passivering

Sandblæsning

Glasblæsning

Affedtning

Kuglepolering

Ring allerede i dag på

6

97 22 01 44 eller gå ind på www.hv.dk


blev et forbillede noget lort, man har lavet, og at man skal lave det om. Det er faktisk rart. Der er rene linier og ingen dårlig stemning i luften modsat mange kvindearbejdspladser med ævl og kævl.« Har det været en fordel for dig, at du var ældre og havde mere livs­ erfaring, da du begyndte på sko­ len? »Det tror jeg helt klart, det har været. Min motivation har været, at det her skulle gå godt, og at jeg ville arbejde hårdt for at opnå et godt resultat. Jeg har også knoklet. Både på skolen og på værftet.«

når man render rundt i sjap til anklerne og skal ligge ned og arbejde på våde og kolde flader.« Kan du anbefale andre kvinder at søge ind i sådan en udpræget man­ deverden? »Man skal nok være en lidt speciel støbning for ikke at knække sammen. Der er en rå tone derude, og det gælder nok ikke kun Lindøværftet. Det er ikke det pæneste sprog, der er, og man kan ofte få kommentarer om ens udseende og andre ting. Det skal man være forberedt på og tage med et smil og

i øvrigt give dem et eller andet tilbage. Ellers bliver man et let offer. Men jeg tror da, det er fag, der ligger godt til kvinder, der måske ofte er lidt mere rolig på hånden og tager sig bedre tid til at få gjort tingene ordentligt.« For Alice Pinard handler det næste års tid om barsel og pasning af parrets snart tre små børn og gøre sig overvejelser om egen fremtid i metalindustrien. På hjemmefronten skærpes travlheden, når hun vender tilbage med et barn, der starter i skole, en anden i børnehave, og den tredje i dagpleje.

»Dit sociale engagement giver sig især udtryk i en uvurderlig støtte til dine medelever, der ikke har samme indlæringsevne, som du repræsenterer, men viser sig bestemt også i dine altid udadvendte attituder og adfærd.« Uddrag af indstillingen af Alice Jannie Pinard til Svejsernes Flidspræmie fra senior svejsetekniker Finn Pedersen, Syddansk Erhvervsskole.

Hvordan har det været at være kvinde på en udpræget mandear­ bejdsplads? »I begyndelsen havde jeg en fornemmelse af, at jeg skulle arbejde hårdere for at vise, hvad jeg kunne. At jeg ikke skulle tro, jeg kunne få særbehandling af nogen art. Det har jeg haft det helt fint med. I forhold til de ældre medarbejdere skulle jeg nok arbejde 10 procent mere for at blive respekteret på lige fod med andre.« Fremtiden Hvad er dine fremtidsplaner? »Når jeg vender tilbage efter barsel, skal jeg nok starte op som svejser igen. Men på længere sigt vil jeg gerne have noget mere ansvar. Måske som mester i et sjak eller på kontoret. En anden mulighed kun være som faglærer på en teknisk skole. Jeg kan ikke se mig selv som svejser om 10 år. Det er virkelig hårdt arbejde, hvor man roder rundt i mange forskellige stillinger. Og om vinteren kan det være hamrende koldt for at sige det pænt,

»Man skal nok være en lidt speciel støbning for ikke at knække sammen. Der er en rå tone derude, og det gælder nok ikke kun Lindøværftet.« 7


Venti tror på fortsat Ventilationsvirksomheden Venti AS i Hørning fortsætter den positive udvikling fra 2007. I 2008 øgede virksomheden bruttoresultatet med 1 mio. og resultatet før skat med 25 pct. Trods finanskrise håber Venti at kunne gentage succesen i 2009, hvor første kvartal viste bedre resultater end samme periode i fjor. »Det er vi meget tilfredse med. For det første fordi første kvartal historisk set er en stille periode for branchen og for det andet, fordi dele af markedet er ramt af finanskrisen,« siger adm. direktør Søren Lindahl Klausen fra Venti. »Det er min klare opfattelse, at kunderne belønner os for den proces, vi har været igennem de sidste år, hvor vi bl.a. har forbedret hele produktionsgan-

gen, produkt-sortimentet og vores rådgivning. Vi har fået toptrimmet virksomheden i tide inden krisen. Bl.a. med øget fokus på omkostninger, kvalitet samt opbygning af forandringsparathed og en vinderkultur.« Solid virksomhed »Kunderne er tilfredse med vores leverancer, og vores folk passer kunderne godt. Det giver en målbar effekt,« siger Søren Lindahl Klausen. »Samtidig er det vigtigt for mange af vores kunder og øvrige samhandelspartnere, at de har vished for, at Venti også eksisterer

i morgen. Det viser vi bl.a. ved ikke at være tvunget til at tilbyde priser under kostprisen og med tab til følge, og med en solid egenkapital samt ved fortsat at være i vækst.« »Vores styrke er også, at vi har muligheden for løbende at skifte fokus i vores forretning – inden for vores tre kerneforretningsområder. Det giver en fantastisk fleksibilitet, som vores medarbejdere i høj grad kan tage æren for.« Jagter vækst Det er Venti’s ambition at fastholde markedspositionen i 2009. Størrelsen på markedet vil falde, da mange holder igen med at sætte nye projekter i gang. »Vi forventer, at 2009 bliver et hårdt og usikkert år. Men vi vil arbejde på at tage en større del af markedet. Det sker bl.a. gennem vores nuværende position på markedet og ved at være parate til at udnytte mulighederne eksempelvis inden for den øgede fokus på klima,« siger Søren Lindahl Klausen. Venti har i dag knap 40 medarbejdere og sælger løsninger inden for tre områder: Kanaler til ventilation samt brandskabe, hvilket begge er områder, hvor virksomheden selv producerer produkterne. Hertil kommer indkøb og videresalg af diverse tekniske produkter (storkøkkenemhætter, lufttæpper, komfortventilation m.v.). Læs mere på www.venti.dk

8


fremgang Om Venti AS Venti AS er beliggende i Hørning. Her findes salg, administration, produktion og lager. Virksomheden har knap 40 ansatte og har siden 1973 udviklet, produceret og solgt produkter til ventilations- og VVS-branchen i Norden. I 2004 overtog Søren Lindahl Klausen og familie virksomheden fra Hwam Gruppen. Venti arbejder inden for tre forretningsområder: Ventilationskanaler Venti producerer rektangulære og cirkulære ventilationskanaler og faconstykker på fabrikken i Hørning. Kunderne er entreprenører samt VVS-virksomheder. Komfortventilation Venti forhandler et bredt program af tekniske produkter som storkøkkenemhætter, lufttæpper, armaturer, ventilatorer og aggregater fra europæiske leverandører af kvalitetsprodukter. Kunderne er rådgivende ingeniører, entreprenører, arkitekter, køkkengrossister m.v. Brandmateriel Venti producerer et bredt program af brandslukningsmateriel (brandskabe og slangevinder) og er leverandør til VVS branchen i Norden samt rådgivende ingeniører og arkitekter.

9


DS HÅNDVÆRK & INDUSTRIS GENERALFORSAMLING 2009 Det skal herved meddeles, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 19. og lørdag, den 20. juni 2009 På Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

DAGSORDEN (foreløbig) Pkt.   1 Velkomstceremoni Pkt.   2 Generalforsamlingen åbner – de delegeredes antal kontrolleres og stemmesedler udleveres Pkt.   3 Valg af dirigent og stemmetællere Pkt.   4 Beretning for det forløbne år Pkt.   5 Udvalgsberetninger Pkt.   6 Orientering fra regionsformændene Pkt.   7 Orientering fra DS-huset Pkt.   8 Valg af hovedbestyrelse Pkt.   9 Forelæggelse af årsrapport for 2008 Pkt. 10 Fastsættelse af diæter Pkt. 11 Indkomne forslag Pkt. 12 Valg af revisor og revisorsuppleant Pkt. 13 Beretning fra DS-bladet Pkt. 14 Valg af bestyrelsesmedlem og en suppleant til DS-bladets bestyrelse Pkt. 15 Eventuelt Bilag til de enkelte dagsordenspunkter vil fremkomme senere. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægtens § 6 være indsendt til sekretariatet senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil i år være fredag den 29. maj 2009.

Lars Bode direktør 10


MOLANDER.DK

Flere og flere ser værdien... af at finde deres partner på nettet LMe-partner er et e-handelssystem, som kan gøre

Du kan også beregne tilbud til dine kunder og holde

din forretning mere effektiv. Ud over varesøgning

styr på avancen undervejs. Kort sagt: LMe-partner

og bestilling når som helst det passer dig, kan

sparer dig for tid og papir - udover den e-handels-

du oprette favoritlister, holde styr på dit lager,

rabat, som du automatisk opnår, når du bestiller

håndtere elektroniske arbejdssedler samt tildele

dine varer elektronisk. Kan du se værdien af en

hver enkelt medarbejder individuelle rettigheder.

partner, som du roligt kan tage for pengenes skyld?

KoM viDere PÅ WWW.LeMU.DK/e-BUSiNeSS VVS

E L- T E K N I K

VVT

STÅL


Efterlysning: En ny strategi o Af Ole Andersen

Kurt Allesøe Mekanisk Værksted manglede en forretningsplan, en ny strategi og en vision for virksomheden. Bistået af DS Håndværk & Industri fik den lille midtsjællandske virksomhed økonomisk og faglig støtte til at udvikle virksomheden. En proces, der viste sig langt mere positiv, end ejerne havde forestillet sig. De sidste 3-4 år var det begyndt at knibe med indtjeningen. Overskuddet i virksomheden Kurt Allesøe Mekanisk Værksted, der udvikler og fremstiller specialmaskiner, var faldet stille og roligt. »Vi var blevet dårligere og dårligere til at tjene penge. Vi manglede en forretningsplan, en ny strategi og en vision for virksomheden. Vi måtte have hjælp udefra, men vi var indtil november sidste år ikke helt klar på, hvad vi gerne ville,« fortæller Christina Allesøe.

Ægtefællen Lars Allesøe er søn af virksomhedens grundlægger. Lars og Christina Allesøe overtog virksomheden i et hurtigt generationsskifte i 1999, og de første 5-6 år var ren optur og fremgang. Der var altså ikke umiddelbart nogen grund til at kaste sig ud i en større strategisk udviklingsproces i de år, da det kun gik fremad. Det var først sidste år, det blev klart, at der måtte gøres noget.

Støtte Christina Allesøe tog kontakt til chefkonsulent Jani Lykke Methmann, DS Håndværk & Industri. Møderne resulterede i en såkaldt Videnskupon, hvor virksomheder kan få op til 100.000 kroner i tilskud til køb og sparring hos Teknologisk Institut, afholdelse af seminarer, udarbejdelse af en handlingsplan m.m.. Virksomheden forpligter sig samtidig til at levere samme beløb i timer.

Ny teknisk viden giver forspring Øget teknisk viden og indsigt til brug for produktudvikling er vejen frem for små og mellemstore virksomheder. Dem, der benytter sig af muligheden for at hente den type viden, fornyer sig nemlig klart hurtigere end resten. Det fremgår af en omfattende analyse, som Forskningsog Innovationsstyrelsen har foretaget af de såkaldte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. Alene navnet skaber desværre afstand til de fleste små og mellemstore virksomheder, for de ved ikke, hvad GTSinstitutterne står for. Fortæller man, at det drejer sig om institutioner som Teknologisk Institut, DELTA (elektronik, lys og akustik) og FORCE Technology, vil der gå en prås op for lidt flere, men det er stadig kun hver 20. virksomhed, der uhjulpet kan nævne et af gruppens institutter. Til gengæld er dem, der benytter GTS-institutterne, begejstrede. Ni ud af ti virksomheder er meget tilfredse med

12

samarbejdet, selv om det koster dem penge. Og de kommer igen år efter år. Specielt i gruppen af små og mellemstore virksomheder med mellem fem og 49 ansatte har GTS-institutterne godt fat. Og netop disse virksomheder er særligt innovative. Det vil sige, at de gennemfører langt flere udviklingsaktiviteter og sætter flere innovative projekter og processer i værk end den typiske mindre eller mellemstore danske virksomhed. Desuden bruger de pågældende virksomheder flere eksterne rådgivere. Kontakten til GTS-institutterne resulterer i øget produktudvikling og innovation. Læs mere på www.teknologiportalen.dk


Videnpilot Peter Søndergaard: Det har været en meget positiv oplevelse. Ikke mindst fordi virksomheden har været meget modtagelig over for projektet.

og vision Samtidig blev det besluttet at ansætte en såkaldt videnpilot, en højtuddannet akademisk medarbejder, der skal gennemføre og styre udviklingsarbejdet. Også her er der et tilskud – 10.000 kroner om måneden i 12 måneder i løntilskud til videnpiloten. Endelig kan virksomheden købe rådgivning for 50.000 kroner. Blandt 50 ansøgere faldt valget på Peter Søndergaard, uddannet cand. merc. på Handelshøjskolen i Århus med speciale i virksomhedskommunikation og strategisk udvikling. Han begyndte i virksomheden, der med sine otte ansatte ligger i landlige omgivelser på Midtsjælland, i januar i år. »Jeg brugte de første to måneder på at analysere virksomheden og arbejde med den nyer handlingsplan for virksomheden sammen med en konsulent fra Teknologisk Institut. Der er afholdt seminarer med kunder og leverandører og med de ansatte på interne møder. Samtidig har jeg brugt en del tid på ansvarsfordelingen i virksomheden, så hver eneste person ved, hvad han skal lave,« fortæller Peter Søndergaard, i daglig tale kaldet »Peter pilot«. Kæmpe lettelse For Christina Allesøe, der er driftsansvarlig, har hele processen på mange punkter været en kæmpe lettelse. »Det har spændende at nogen udefra har set på os, bedømt os, og fortalt os, hvor tingene går skævt, og der er kommet konkrete forslag til, hvordan vi på flere punkter kan gøre tingene

13


Videnspiloter •  Virksomheder med op til 100 ansatte kan få tilskud på 10.000 kr. om måneden i op til 12 måneder til ansættelse af en højtuddannet medarbejder, som i perioden skal gennemføre et konkret udviklingsarbejde. •  Virksomheden får samtidig et tilskud på 50.000 kr. til indkøb af rådgivning hos et GTS institut, som omfatter Teknologisk institut, FORCE, DELTAG m.fl..  •  GTS- Institutionerne har specialviden inden for et bredt felt, blandt andet energi, industri, materiale valg og produktionsteknologi. Læs mere www.videnpilot.dk 

Videnkupon Virksomheder kan få op til 100.000 kr. i tilskud til køb af rådgivning hos et GTS institut. Midlerne kan bl.a. benyttes til aktiviteter, der omhandler: •  Udvikling af nye produkter •  Kvalitetsforbedring •  Indførelse af nye teknologi •  Markedsføring •  Eksport til nye markeder •  Optimering af produktionen og arbejdsgange •  Løsninger af tekniske problemer Tilskud gives efter »først til mølle« princippet – midlerne udbydes ved et løbende opslag, og der kan altså søges, indtil der er givet tilsagn for alle afsatte midler. Der er afsat 40 mio. kroner til videnkuponer i 2008 – 2009. Læs mere på www.videnkupon.dk

14

meget bedre. Det har været en kæmpe lettelse at kunne læne sig op af nogen og været tvunget til at træffe nogle beslutninger og træffe nogle valg. Vi føler, vi bevæger os fremad, og vi har en klar fornemmelse af, at det bliver bedre og bedre, selv om det ikke altid er lige nemt. Der er nogle kampe undervejs,« siger Christina Allesøe. Hele projektet med videnkupon og en videnpilot har oversteget de mest positive forventninger, som Lars og Christina Allesøe og de ansatte havde. »Foruden at forbedre vores bundlinie, skulle vores hverdag meget gerne blive bedre. At vi får et kvalitetsstyringssystem, som maskindirektivet kræver. At vi får noget at styre efter og får lært at lede i stedet for bare at køre derudad. Og vi har lovet Peter, at kan han skabe sin egen stilling i virksomheden, bliver det ikke os, der afskediger ham, når løntilskuddet efter 12 måneder løber ud,« understreger Christina Allesøe: Stærk anbefaling »Vi har fået meget mere ud af det, end vi troede var muligt. Det kan stærkt anbefales andre. Vi havde slet ikke drømt om, at vi kunne få så meget struktur på vores hverdag. Alene det at få opsat nogle mål er stort. Men faktisk spurgte vi os selv mange gange og lige indtil den morgen,

t

Ejerne og de ansatte hos Kurs Allesøe Mekanisk Værksted manglede en forretningsplan og en ny strategi for virksomheden.

Peter mødte på arbejde første dag, hvad vi dog havde kastet os ud i. Hvad skulle han nogensinde lave her? Men det har bestemt ikke været noget problem.« I forlængelse af udviklingsprojektet, planlægger virksomheden en flytning til mere tidssvarende faciliteter, og hvor produktion og administration samles. En omfattende proces, såvel fysisk som økonomisk, der også styres af videnpiloten Peter Søndergaard: »Det har været en meget positiv oplevelse. Ikke mindst fordi virksomheden har været meget modtagelig over for projektet. Når jeg har haft spørgsmål, er jeg bare gået til folk og fået et klart svar. Der har ingen spændinger været, og det er vigtigt. En virksomhed skal virkelig være indstillet på, at den er klar til forandringer, at der vil ske forandringer, og at en sådan proces vil ændre mange ting i virksomheden.« Ifølge regionskonsulent Steen Hoeck Klausen, DS Håndværk & Industri, bør medlemsvirksomhederne i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, udnytte mulighederne med en videnkupon og ansættelse af en videnpilot. »DS har det store overblik over de mange støttemuligheder for små og mellemstore virksomheder. Vi kan altid hjælpe medlemmerne et skridt videre,« siger Steen Hoeck Klausen.


Den praktiske Lederuddannelse

Den praktiske Lederuddannelse er en fleksibel deltidsuddannelse. Den forløber som en vekslen mellem emnebaseret undervisning på skole og praktisk arbejde i din virksomhed.

Uddannelsen består af 4 moduler: • • • •

Ledelse, organisation og personale Drift, styring og økonomi Kvalitet, sikkerhed og miljø Salg, markedsføring og kommunikation

www.ef.dk

– en overbygning på erhvervsskolernes teknikerog håndværkeruddannelser

GSÅ NU O ! HOLD N E T AF

Du kan vælge mellem dag-, aften- eller weekendundervisning.

Start: September 2009 Informationsmøde: Onsdag d. 27. maj, kl. 17.00 – 19.00 (tilmelding nødvendig)

Yderligere materiale og tilmelding: Lisbeth Jørgensen, tlf. 38 17 72 81, lij@tec.dk

www.tec.dk/kurser Nordre Fasanvej 27 • 2000 Frederiksberg • Telefon 38 17 70 00

15


VVS-branchen annullerede f Det var svært at få øje på den økonomiske krise, da Danmarks største messe for vvs-branchen blev afviklet i Odense Congress Center den 22.24. april. Messen blev over tre dage besøgt af 7.978 gæster, som alle kunne se det ypperste af, hvad vvs-branchen kan byde på. Dermed nåede besøgstallet næsten samme niveau som for to år siden, hvor messen fandt sted i økonomiske jubeltider. I DS Håndværk & Industri siger vvs-konsulent Birger T. Christiansen, at det høje besøgstal fortsat viser, at vvs-messen er messen med stort M, og at de nyheder, der skal præsenteres i Danmark, bliver præsenteret der. Også selv om de endnu ikke måtte være helt klar. »Også i år var der flere interessante nyheder, synes jeg. Blandt andet afløbsteknisk fra Wavin inden for brandbeskyttelse og fra Purus gulvafløb med lille indbygningshøjde. Også på energisiden var der flere interessante nyheder,« siger Birger T. Christiansen: »Messen signalerede ikke krise. Tværtimod. Mange af de installatører, der besøgte DS’ stand på messen , havde rigeligt med opgaver og flere har den seneste tid ansat flere folk. Hovedparten af dem var meget positive.« F.eks. hos Rems International. »Messen har været fortræffelig for os, og den oversteg i år langt vores forventninger. I lyset af den tid, vi lever i, var det overraskende for os,« siger direktør Leif Meldgaard Henriksen. Messechef Krista Kristensen var særdeles tilfreds med messens forløb og især besøgstallet. »Knap 8.000 gæster var noget, vi drømte om. Fra at der jo nærmest gik panik i mange på grund af finanskrisen, endte det med, at der faldt ro over det hele og at der herskede en positiv stemning både blandt udstillere og besøgende.« Sideløbende med messen var sammensat et konferenceprogram om energibesparelser og de store muligheder, det rummer for branchen. Desværre var der ikke den store opbakning til disse. »Vores elevdag med 80-90 unge og kommende installatører var til gengæld en succes. De besøgende har prioriteret messen højere end konferencerne i år, men vi vil sætte fokus på nye relevante emner til messen i 2011,« siger Krista 16 Kristensen.


finanskrisen i tre dage

17


Træpillefyr dur også i villakvarterer Af Jørgen Jensen

Det er på høje tid, at fyringsanlæg baseret på olie og naturgas erstattes af træpillefyr, fastslår en leverandør og henviser til en tilfreds bruger. Jeanette og Lars Hansen i Espergærde var ikke i tvivl, da villaens olietank i maj 2008 faldt for aldersgrænsen. Nu skulle oliefyret også ud, og det nye fyr skulle være CO2 neutralt, renligt og nemt at håndtere og betjene. De valgte et 8 kW ÖkoFEN træpillefyr, og det var et godt valg. I den efterfølgende fyringsæson købte familien træpiller for ca. 11.000 kroner – eller ca. halvdelen af, hvad den skulle have betalt for olien. Renergi er dansk repræsentant for østrigske ÖkoFEN, og familien Hansen fandt firmaet

Pladsen i kælderen under villaen i Espergærde er trang, så Lars Hansen fylder piller i siloen manuelt.

18

og indehaveren, Andreas Reffs ved at surfe på nettet. Indehaveren havde kun godt at sige om træpillefyr, og håndværkeren, der for nylig havde isoleret loftet, sagde også god for træpilleløsningen. Andreas Reffs fortæller, at ÖkoFEN fyrene fås i størrelser fra 8 til 224 kW, og at de er yderst lette at betjene og brugervenlige – og skal derudover stort set ikke vedligeholdes. Brugeren skal kun tømmen asken ud en gang imellem og få et årligt serviceeftersyn. Derefter kan han sove roligt

om natten, få den højeste grad af varmekomfort og have god samvittighed mht. CO2 udslip. Temperaturen øget 4 grader Renergi er en forholdsvis ny aktør på markedet, og har på kort tid fået et godt ry blandt VVS-installatørerne. Angiveligt fordi firmaet er med ude og starte hvert eneste nye anlæg op, og gerne efterindstiller, indtil alt kører optimalt. »Nu kan vi godt tillade os at skrue lidt op for varmen og stadigvæk have god samvittig-


Husets yngste, datteren Amanda, viser hvor smart styringen er placeret på ÖkoFEN-træpillefyret.

En varmekreds løber igennem varmtvandsbeholderen, en 85 liters Vølund. Løsningen er så god, at familien Hansen sidste sommer kun brugte piller for 150 kroner for at have rigeligt med varmt vand til husholdningen og badet.

hed mth. miljøet og økonomien. Efter at vi har fået træpillefyr, har vi øget temperaturen i hele huset med ca. 4 grader, og vi har valgt en styring, der styrer efter temperaturen i stuen, for det er jo der samt i køkkenet, vi opholder os mest,« fortæller Jeanette Hansen. Familien Hansen valgte en lagerløsning, hvor træpillerne manuelt hældes over i siloen fra poserne. Den kunne også have valgt en automatisk løsning med en silo til indblæsning, men den blev fravalgt, fordi der ikke var plads til siloen indendørs. Ifølge Andreas Reffs leveres de fleste anlæg til indblæsning, selv om løsningen er lidt dyrere.

get effektivt, idet pillerne kan flyttes op til 20 meter. I modsætning til oliefyret, er der ingen lugtgener eller luftforurening fra træpillefyret. »Der kommer aldrig sort røg op af skorstenen, og kun ved bestemte lysforhold kan vi få øje på lidt varmedis. Det er et sikkert tegn på, at fyret virker, som det skal,« siger Jeanette Hansen. Forbrændingen er stort set fuldstændig, det sørger styringen for. Den forklarer også, hvorfor der kun bliver ca. 5 kg aske ud af et tons træpiller. Det tal kan Hansen familien godt bekræfte. »Det er rigtigt godt økologisk set, intet går til spilde, for jeg har netop hørt, at asken er god til at gøde roserne med, slutter Lars Hansen.

Let at få plads til det hele ÖkoFEN er en af de store aktører på markedet og tilbyder et bredt program af fyringsan-

læg med automatisk styring. Det giver brugeren stor tryghed i hverdagen og en komfort, der er fuld på højden med komforten i et olie- eller gasfyr. Nogle tror, at træpillefyr er bedst til opvarmning af lidt større boliger eller ejendomme. Men ifølge Andreas Reffs er det slet ikke tilfældet – hvilket anlægget hos Jeanette og Lars Hansen beviser. Deres boligareal er på ca. 200 kvadratmeter i to planer, stue og kælder. – Der er altid plads til et træpillefyr i et hus eller ejendom, og det er intet problem at få plads til lageret af træpiller og transportsystemet. Siloen til træpillerne kan sagtens stå udenfor i et skur eller carport, og pillerne kan transporteres gennem en snegl eller et vakuumsystem. Det sidste er me-

VARMFORZINKNING

g n i l d n a h e b

EMNELÆNGDE OP TIL 23 M

SANDBLÆSNING METALLISERING BRANDMALING MALING

e d a l Overf

Maling med mobilanlæg tilbydes

www

.nvg

.dk

- totalleverandøren De kan stole på, når det gælder korrosionsbeskyttelse. Vi vejleder gerne hvilken behandling, der er bedst i Deres tilfælde.

Nordvestjysk Galvanisering A/S

Skivevej 170, Hvam - 7500 Holstebro - Tlf. 97 46 11 44

19


Fuld komfort med træpiller Af Jørgen Jensen

Fyret er faktisk for effektivt, men vi fyrer billigt og har en fantastisk varmekomfort året rundt, siger en husejer i Nordsjælland. For et par år siden flyttede familien Michael Jacobsen en stråtækt idyl ved bredden af Bastrup Sø i Nordsjælland. På det tidspunkt blev den 270 kvadratmeter store ejendom opvarmet med et kombineret olie- og brændefyr, men Michael Jacobsen havde hverken råd eller

lyst til at fortsætte med at bruge 500 liter olie om måneden plus en del brænde, så han trawlede markedet igennem for at finde et nyt fyr. »Kravet var først og fremmest, at det nye fyr skulle være CO2 neutralt. Ejendommen og egnen her omkring er fredet, så at bruge fossilt baseret brændsel var på forhånd udelukket. Og da jeg ikke har tid til at arbejde med brænde, skulle fyret også være fuldautomatisk.« Gennemtrawlingen endte med, at Michael Jacobsen hos Renergi i Jægerspris bestilte et ÖkoFEN fyringsanlæg. Det er fuldautomatisk og let at betjene. »Mange træpillefyr skal enten renses, tømmes eller kontrolleres en gang i døgnet, eller i hvert fald mindst en gang om ugen, og det ville jeg ikke. Jeg er bruger og ikke VVS-installatør. Det spillede det også en rolle, at ÖkoFEN har et siloanlæg, der passer til fyret. Det giver frit valg mellem automatisk og manuel påfyldning af træpiller.«

Faktisk for stort De to muligheder giver den frihed, som Michael Jacobsen går efter. Pillerne kan købes i sække, når prisen er i bund, og fyldes over i siloen manuelt. Hvis pillerne skal blæses ind direkte fra lastbilen, skal siloen mindst være halvtom – og på det tidspunkt er det ikke sikkert, at prisen er lav. ÖkoFEN anlægget er faktisk for stort til ejendommen. Det dækker effektområdet fra 6 til 20 kW, men det er meningen, at effekten skal drosles ned, efterhånden som ejendommen ombygges og isoleres endnu mere. Neddroslingen sker, uden at det går ud over virkningsgraden. Den ligger stadigvæk på den rigtige side af de 90 procent. Akkumuleringstanken var dyr, og det kan ifølge Michael Jacobsen diskuteres, om den er pengene værd. Men med tanken udnyttes fyret optimalt, og samtidigt kan der installeres flere varmekredse. En ekstra kreds til gulvvarme på første sal er således under installering. »Akkumuleringstanken beØstrigerne har mange års erfaring inden for træpillefyr. Det smitter af på udformningen af ÖkoFEN fyret.

Akkumuleringstanken rummer 800 liter varmt vand og har indbygget varmeveksler til det varme brugsvand. Tanken har sin egen styring, der selvfølgelig kommunikerer med styringen i pillefyret. 20


tyder også, at vi ikke har nogen varmvandsbeholder. Vi kan bruge ubegrænsede mængder af varmt vand – og det er jo vigtigt, når vi har teenagepiger boende hjemme.« Fuld varme altid Varmvandssystemet virker i princippet som en gennemstrømningsvandvarmer, hvilket fjerner en stor del af risikoen for legionella infektioner. Hos familien Jacobsen varmtvandstemperaturen meget høj, men den kan sagtens være lavere, da styringen holder legio-

nellabeskyttelsen opdateret en gang om ugen. Det sker automatisk. Familien Jacobsen har valgt at køre med fuld varme altid på trods af husets høje alder (167 år). Varmespildet er stort, men det lidt for store fyr og den lave pris på træpillerne kompenserer derfor. »Så selv om der spildes en del varme, får vi fuld komfort til den lavest mulige pris året rundt – og samtidigt belaster vi naturen mindst muligt,« tilføjer Michael Jacobsen.

Det er nemt at ændre i styringen. Her indlæser Andreas Reffs fra Renergi et nyt program, så teksterne udlæses på dansk. I baggrunden ses pillesiloen, der både kan fyldes op med piller fra sække og piller i løsvægt fra en lastbil. Det årlige forbrug af træpiller forventes at komme op på ca. ti tons.

KØLE-SMØREMIDDEL OG MINIMALSMØRING ? - VI DÆKKER ALLE DINE BEHOV ! Miljø og kvalitet går hånd i hånd med aminefri kølesmørmidler fra DoALL & UNIST dråbe-smøresystemer. Et bedre arbejdsmiljø koster ikke flere penge.. tværtimod! -DoALL aminefri kølesmøremidler eller UNIST dråbe-smøre systemer er vejen til et bedre miljø og økonomi.

Save – bore – dreje – fræse – slibe ? Vi har løsningen på dine køle-smøremidler eller dråbesmøre behov. DoALL aminefri KOOL ALL og KLEAN KOOL produkter dækker alle behov indenfor kølesmøremidler - skal det være minimal smøring har UNIST den unikke løsning.

21


Find din indre drengerøv frem...

Invitation til Energidag ’09 – Samsø Energiakademi En dag med energieksperimenter på Danmarks Vedvarende Energi Ø, torsdag den 4. juni 2009 Vi har i år valgt at følge op på energiaktiviteterne på Samsø, som i en lang årrække har været i front når det gælder forskning og udvikling af nye energiteknologier. Vi skal »forske« i det arbejdende eksperimentarium, hvor sol, vind, vand, forbrænding, biomasse og andre af fremtidens energikilder bliver undersøgt i praksis med bygning af forskellige demo-modeller. Desuden vil der være opfinderværksted, hvor der bygges modeller af energimaskiner, sparemaskiner og andre alternative transportmidler. Hvem ved, hvad der sker, når fagfolk mødes – måske kan dagen munde ud i helt nye tanker og opfindelser inden for vedvarende energi?

Foreløbigt PROGRAM Præsentation af Danmarks Vedvarende Energi Ø, Samsø Energiakademi, der har været 100 % selvforsynende med elektricitet siden 2001 Energiforbedringer i bolig og industri Hvor gør DS Håndværk & Industri en forskel – løbende og kommende tilbud til medlemmerne Studietur til udvalgte VE-anlæg på Samsø Det arbejdende eksperimentarium •  Vind – der bygges vindmøllemodeller, der producerer strøm, og der arbejdes med aerodynamik i en vindtunnel i fri luft. •  Vandkraft – hvordan udnyttes en vandturbine eller mølle med generator, som bygges op på bar mark? •  Solenergi – solens stråler udnyttes til at producere varme og el i primitive selvbyggede apparater. Arrangementet er gratis for medlemmer af DS Håndværk & Industri. Der er begrænset deltagerantal – tilmeld dig derfor nu! Nærmere program følger Energidag ’09 arrangeres af Energi- & Miljø­ udvalget i samarbejde med Vvs-udvalget. Tilmelding kan ske på tilmelding@ds-net.dk – kursusnr. 09820.

Fotos: Samsø Energiakademi. 22


Kender du en virksomhed eller en person, der har fortjent et skulderklap for sin miljøindsats? DS Miljø- og Energipris’ formål er at anerkende en præstation eller udvikling ud over det sædvanlige inden for miljø- og energiområdet.

Deadline for indsendelse af skriftligt forslag med begrundelse er mandag den 15. juni 2009 til DS Håndværk & Industri Magnoliavej 2 5250 Odense SV eller e-mail ofj@ds-net.dk Mærket ”Miljø- og Energipris 2009”

Prisen kan gives til - en virksomhed eller person i Danmark, der har udviklet et produkt eller en proces, der sikrer en væsentlig bedre energiudnyttelse og dermed lavere miljøbelastning - en forsker eller studerende ved en højere læreanstalt, som har udviklet og/eller medvirket ved udvikling af et produkt eller en proces, der sikrer en væsentlig bedre energiudnyttelse og dermed lavere miljøbelastning

Spørgsmål kan rettes til: Energi- og miljøkonsulent Ove Folmer Jensen på telefon 66173333 eller ofj@ds-net.dk DS Miljø- og Energipris 2009 uddeles i samarbejde med branchens største fagblad, Jern og Maskinindustrien.

- produkter eller projekter der, ud over miljøforbedringen, generelt bidrager til en forbedret konkurrenceevne og beskæftigelse i danske virksomheder. Det kan f.eks. være et produkt eller et projekt, der er anvendeligt for en bred kreds af virksomheder. Prisen bliver uddelt den 1. september på HI Industri 2009 messen.

23


Når din bank råber i kulissen Af Henrik Møller Merc IT

Finanskrise eller finanskvalme. Alle steder bliver der talt om krise og problemer, men hvor er løsningerne og de er, der skal hjælpe virksomhederne videre? Faktum er, at den økonomiske udvikling stiller nye krav til effektive forretningsprocesser, der ikke alene optimerer den enkelte virksomhed, men som også synliggør ledelsens plan for den videre drift og udvikling af virksomheden.  I svære tider er ledelsens vigtigste aktiv den troværdighed, hvormed den optræder overfor kunder, leverandører og ikke mindst sine finansielle partnere. Et vigtigt element i relation til troværdighed er måden, hvorpå ledelsen håndterer den fremadrettede planlægning til

håndtering af krisen, derfor er der igen øget fokus på traditionelle regnskabsmæssige discipliner som budget-tering og rapportering. Troværdighed  Øgede renteudgifter til kassekreditter og flere møder med bankfolk er blevet en del af hverdagen for Danmarks små og mellemstore virksomheder. Flere oplever også, at der stilles krav om supplerende sikkerhed, og disse øgede krav fra eksterne samarbejdspartnere stiller virksomhederne over for nye udfordringer om at kunne levere troværdige og relevante økonomiske rapporter. Der er ingen tvivl om, at banker og finansieringsinstitutter i langt

højere grad vil kræve budgetter og præcise projekt-beskrivelser, ligesom de vil have sikkerhed for, hvordan virksomheden har tænkt sig at manøvrere igennem det kommende år.  Strømligning og effektivisering af økonomi-funktionen, så der kan leveres rettidig og valid rapportering, vil ikke alene understøtte ledelsesmæssige og strategiske beslutninger, men også synliggøre den rettidige omhu ledelsen udviser. Fornemmelse og tro skal erstattes af konkret viden og indsigt i den økonomiske situation.    Budgettering og rapportering kan hurtigt udvikle sig til at blive et administrativt helvede for virksomhedens ledelse, hvis man ikke har effektive

Maksimal kvalitet - minimal miljøbelastning

Mød os på Agromek - stand D 3212

TIL STOKERFYR Udendørs

YR

K

Bankernes øgede fokus på kreditvurdering, evaluering af virksomhedernes generelle sundhedstilstand og deres tillid til ledelsen, skaber behov for nye redskaber der ikke stiller krav til øget administration, men som hurtigt giver overblik til overskud.

� Glasfiber � Fra 12-60 m3

Indendørs

Varmforzinkning Blæserensning – maling Maling af varmforzinkede stålkonstruktioner Blæserensning – metallisering - maling Vore biler kommer over hele landet

� Galv. stål � Fra 1-42 m3 Ring og hør mere

33

97 37 30 33

Ring og få brochure tilsendt

WWW.FLEXSILO.DK

ORLA HANSEN A/S

A/S

6880 Tarm Tlf. 97 37 30 33

24

Fasterholt · Ferritslev · Køge

Tlf. 70 120 140 · www.dot.dk


n procedurer og de rette redskaber til at hjælpe sig. Revisorer anslår, at op mod hver anden dansk virksomhed har opgivet at lægge budget med den begrundelse, at man alligevel ikke kan forudse, hvad der sker om et halvt eller helt år. (citat: Torben Skov, Deloitte, torsdag den 20. september 2007 i Erhvervsbladet) Dermed har disse virksomheder ikke et redskab til den løbende økonomiske ledelse, hvilket gør dem sårbare over for eksempelvis nedgang i salget. Aktivt redskab Mange budgetter havner i skrivebordsskuffen, når de er blevet lagt, og ser først dagens lys igen, når det er tid til at gøre årets regnskab op. Det svarer omtrent til at udstikke en kurs for en jordomsejling, når man lægger fra kaj – og så først tjekker kompasset igen et år senere. Med andre ord: et budget er et værdifuldt redskab, men det mister hurtigt sin værdi, hvis det ikke løbende bliver fulgt op på.  Den helt store fordel ved en effektiv budgetlægning og opfølgning er, at det giver mulighed for at tage udfordringerne på forskud og få dem håndteret i tide, så de bliver håndteret konstruktivt. Uden en effektiv budgetteringsproces mister man den fordel, idet et ordentligt budget er et fremragende redskab til planlægning og styring af eksempelvis investeringer og lønforbrug.  Budgetter vil ofte blive efterspurgt af banken, men udarbejdes de udelukkende for at stille banken tilfreds, og der ikke etableres en effektiv budgetop-

følgning, så opnås de store fordele heller ikke, og budgetteringen bliver let en sur pligt. DS  I 2005 var DS Håndværk & Industri med til at søsætte et projekt under Syddansk Universitet. Formålet med projektet var at udvikle redskaber til små og mellemstore virksomheder. Redskaber der kunne være med til at lette hverdagen. Nogle at de ideer og tanker, der blev født i projektet, er i dag blevet omsat til konkrete redskaber. Et eksempel herpå er redskabet budget123, der  netop håndterer arbejdet med at oprette budgetter og den løbende budgetopfølgning. budget123 kan hjælpe virksomhederne med nogle af de interne forretningsprocesser, uden at det kræver store resurser i form

af investeringer og videreuddannelse af personalet. Med budget123 udarbejdes budgetlægning og opfølgning, likviditetsbudgetter, forecast, diagrammer og afrapportering på en simpel og overskuelig måde. Det er således et redskab, der omgående vil spare resurser for den enkelte virksomhed, men som en yderst vigtig tillægsgevinst, kan budget123 optimere de vigtige interne økonomiske processer. Arbejdsrutiner med økonomiske analyser, simuleringer og forcast kan med budget123 blive en naturlig del af driften, og dermed give et solidt strategisk beslutnings-grundlag, der kan være med til at holde kursen i udviklingen af virksomheden.   Læs mere på www.budget123.dk  

Mange budgetter havner i skrivebordsskuffen, når de er blevet lagt, og ser først dagens lys igen, når det er tid til at gøre årets regnskab op.

Budgetmøde i DS Budgetsystemet 123 bliver præsenteret på et møde i DS-huset den 27. maj. Der er tale en absolut nyskabelse inden for bugetprogrammer, og økonomikonsulent i DS Håndværk & Industri, Ole Simmelholt, opfordrer især økonomichefer og bogholdere i DS’ medlemsvirksomheder til at bruge en eftermiddag på arrangementet.

25


Flere unge vælger en ungdomsuddannelse Af Finn Kyed Uddannelseschef

Mange års indsats for at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse ser ud til at bære frugt. Stadig flere unge vælger at begynde på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Næsten alle elever i 9. og 10. klasse, svarende til omkring 95.000, har taget stilling til, hvad de vil efter sommerferien. Det fremgår af den foreløbige opgørelse fra 2009 af årets tilmelding til uddannelse fra 9. og 10. klasse. Opgørelsen viser, at godt 93 procent af de unge, der forlader skolen, søger ind på ungdomsuddannelserne. Tallene viser også, at andelen af unge,

der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, igen i år er steget. En stadig mindre andel af eleverne vælger 10. klasse. Tallene viser også et mindre fald i søgningen direkte fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne. Til gengæld er der en lidt større stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx).

Man kan ikke læse tallene som et udtryk for generelt fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, fordi det kun er omkring en tredjedel af de optagne på en erhvervsuddannelse, der kommer direkte fra grundskolen eller tiende klasse. Derimod kommer næsten alle elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse (hf undtaget), direkte fra grundskolen eller 10. klasse.

Elevernes tilmeldinger ser således ud: 9. klasseelevernes tilmeldinger 2005 til 2009 i procent 2005

Eneimportør af Prefa aluminiums tage og facader

49,0

48,3

47,6

Erhvervsuddannelser

11,4

12,2

12,7

12,7

12,2

Gymnasiale uddannelser Andet

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

30,0

31,5

34,1

34,1

36,9

4,1

4,2

4,7

4,6

3,0

10. klasseelevernes tilmeldinger 2005 til 2009 i procent 2005 Erhvervsuddannelser Individuelt tilrettelagt ungdomsudd.

info@kurt-jensen.dk

Andet

26

2009

51,9

Se også vores nye brugtmarked: www.kurt-jensen.dk

Stort udvalg i blik- & skiferværktøj og maskiner

2008

54,2

www.kj-byggeteknik.dk

Tlf. 4434 1155

2007

10. klasse Individuelt tilrettelagt ungdomsudd.

NYT unikt alu tag i Danmark

2006

Gymnasiale uddannelser

2006

2007

2008

2009

33,5

32,8

31,6

28,3

27,9

0,5

0,5

0,5

1,7

0,9

56,9

57,6

58,3

60,7

63,5

9,0

9,1

9,6

9,3

7,7

Under tilgangen til de gymnasiale uddannelser ligger der en generel stigning i tilgangen til htx, for 9. klasseeleverne er stigning fra 2005 til 2009 på 1,4% (fra 2,7 % til 4,1%) og for 10. klasseeleverne er stigningen fra 2005 til 2009 på 0,5% (fra 5,3% til 5,8%).


Virksomheder bag ny smedeuddannelse Frederiksværk får sin nye smedeuddannelse, selv om situationen i dag ser noget anderledes ud, end da initiativet i Nordsjælland blev født sidste år. 25 elever begynder til august på en lokal smedeuddannelse i Frederiksværk. Bag den ny uddannelse står en række lokale initiativtagere, herunder adm. direktør og primus motor Jan Sørensen fra Nordisk Staal, der også stiller faciliteter til rådighed for eleverne. Bag visionen om en lokal smedeuddannelse står også kommunen, stålindustrien, Dansk Metal i Nordsjælland og relevante uddannelsescentre. Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og TEC-Teknisk Erhvervsskolecenter skal stå for undervisningen. Da de første tanker om en ny, lokal smedeuddannelse blev født sidste år, var situationen den, at der var mangel på arbejdskraft, men ifølge Jan Sørensen er det fortsat vigtigt, at uddannelsen kommer i gang hurtigt muligt. Og han er særdeles tilfreds med, at det første hold er klar. DS Efteruddannelse har støttet projektet med 50.000 kroner. »Finansieringen er stort set på plads. Vi har fået grønt lys, men vi mangler fortsat de endelige underskrifter på papiret. Derfor forventer vi, at uddannelse går i går gang efter planen til august. Vi håber selvfølgelig, at mange virksomheder står fast på løftet om at tage en lærling. Vi har selv skåret lidt ned, men vi vil satse på dem. Der går jo altså stadig fire år, før de er udlært,« siger Jan Sørensen. Også Dansk Metal har opfordret de lokale virksomheder til ikke at nedprioritere ansættelse af lærlinge. Også selv om

de er tvunget til en reduktion i antallet af medarbejdere. Borgmester i Frederiksværk, Helge Friis, lovpriste initiativet, da det første gang blev præsenteret offentlig i februar i år. Tidligere har stål, smede og Frederiksværk været tæt forbundet. i dag har kommunen en stor procentdel af unge, der ikke tager en ungdomsuddannelse. Blandt andet på grund af den lange afstand til teknisk skole i Ballerup. Hovedforløbet i smedeuddannelsen kan nu tages i Frede-

riksværk og med værkstedsuddannelsen hos Nordisk Staal. »Vi har faktisk fået en hal i overskud inklusiv undervisningslokaler, fordi vi er ved at etablere en rustfri afdeling i Hillerød,« siger Jan Sørensen, der betegner projektet som et unikt samarbejde mellem virksomheder, der egentlig er konkurrenter. I hvert fald i forhold til medarbejdere. Også de to skoler er principielt konkurrenter. oa

27


Erhvervsuddannelserne har formindsket frafald kraftigt Tryggere grundforløb og indsats for at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne ser ud til at virke.

»Det store fald i frafaldet er en klar indikation af, at skolerne er blevet bedre til at fastholde eleverne,« siger undervisningsminister Bertel Haarder.

Transportsnegle Komplette snegletransportører, løse snegle og løse sneglevindinger i diametre fra Ø50-Ø2000 mm. Fremstilles af alm. handelsstål, rustfrit, syrefast, varmefast eller slidbestandigt stål i pladetykkelser fra 1-40 mm. Jordbor i standard- og specialudførelser fra Ø70-Ø2000 mm.

ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S 7150 BARRIT · DANMARK TLF. 75 69 10 10 TELEFAX 75 69 17 17

28

VVSberegning... Bygger på tillid - erfaring og kvalitet VVS-Beregningsservice v/ Bent Bentzen ApS Håndværkervej 26, Sebbersund, 9240 Nibe Tlf. 98 35 51 07. Fax 98 35 51 19 www.vvsberegningsservice.dk

Der er sket et stort fald i antallet af nye elever, der falder fra erhvervsuddannelserne. Efter seks måneder er 16 procent af de elever, der begyndte på et grundforløb efter sommerferien 2008, faldet fra uden at vælge en anden erhvervsuddannelse. Året før gjaldt det 21 procent. Tallene indikerer, at de mange tiltag, som er blevet sat i værk for at fastholde flere elever, ser ud til at virke. Blandt andet udbydes der nu grundforløbspakker, hvor eleven bliver tilknyttet en lærer og et hold i et forløb, som er lagt i meget faste rammer. Der er desuden indført en obligatorisk kontaktlærerordning for at sikre bedre sammenhæng i elevernes uddannelsesforløb, en mentorordning til frafaldstruede elever, som har brug for en voksen, der lytter til deres overvejelser og måske sender dem en sms, der husker dem på at komme i skole om morgenen samt bedre skolemiljøer med eksempelvis lektiecaféer. Samtidigt er der afsat penge og tid til efteruddannelse af lærere. Undervisningsminister Bertel Haarder er meget tilfreds med udviklingen. »Det store fald i frafaldet er en klar indikation af, at skolerne er blevet bedre til at fastholde eleverne. Den enkelte får mere vejledning, støtte og hjælp. Uddannelserne tilrettelægges i højere grad efter den enkeltes forudsætninger og ambitioner, og eleverne har fået garanti for at kunne gennemføre deres uddannelse. Skolerne har skabt flotte resultater, og jeg glæder mig til

at følge arbejdet fremover,« siger han. Det er endnu for tidligt at sige, om man kan fastholde den positive udvikling gennem en hel erhvervsuddannelse efter grundforløbet. Også her er der iværksat en række initiativer. Det er blandt andet blevet lettere for erhvervsskolerne at tilrettelægge individuelle uddannelser for eleverne. De fleste uddannelser er blevet trindelte, så eleverne kan nøjes med en kortere uddannelse i første omgang og senere vende tilbage, hvis den unge får mod på mere viden. Eleverne kan også få hjælp til at vælge højere eller lavere niveauer i fag og udskifte eller helt fravælge nogle fag, hvis de udelukkende er rettede mod videreuddannelse. Adgangsbegrænsningen til visse modeprægede uddannelser er rykket frem til uddannelsens start, så eleverne ikke risikerer at ende i en blindgyde langt inde i grundforløbet. Der er også blevet indført uddannelsesgaranti. Garantien betyder, at der er 12 hovedindgange på erhvervsuddannelserne og en elev har garanti for at kunne færdiggøre sin uddannelse indenfor en af de 12 indgange. På www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om 20erhvervsuddannelserne/Fokusomraader/Gennemfoerelse/ Handlingsplaner.aspx kan man blandt andet læse materialet fra et seminar 23. februar 2009 om handlingsplaner for øget gennemførelse. Her findes eksempler på udvalgte skolers særlige indsatsområder.


Østaftalen er ophørt Den 1. maj ophørte østaftalen. Østaftalen var en overgangsordning, som blev indført i forbindelse med EU’s østudvidelse i 2004 for at begrænse og kontrollere tilgangen af arbejdskraft fra Østeuropa. Østaftalen stillede bl.a. krav om opholds- og arbejdstilladelse til lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande. Den blev kun tildelt østeuropæere, hvis de havde tilbud om ansættelse på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår eller tilsvarende. Siden er østaftalen

lempet, så f.eks. overenskomstdækkede virksomheders østarbejdere ikke behøvede opholdsog arbejdstilladelse. Danmark har ingen lovbestemt mindsteløn. Virksomheder, der er omfattet af overenskomst, begår imidlertid overenskomstbrud, hvis de lønner lavere end overenskomstens satser. Men virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, kan frit hyre arbejdskraft fra EU til en hvilken som helst løn.

En østarbejder til 90 kr. »Det er nemt, billigt og effektivt. Vi står for alt. Udenlandske vikarer fra 90 kr. i timen.« Sådan lyder nogle af slagsætningerne i et salgsbrev, som vikarbureauet Baltic Workforce sender ud til mulige kunder i anledning af, at østaftalen udløber den 1. maj. Andre vikarbureauer sender for tiden lignende breve ud, skriver epn.dk. Østaftalens ophør giver fri adgang til det danske arbejdsmarked for alle EU-borgere. Firmaer, der ikke er omfattet af overenskomst, kan derfor frit gøre brug af de billige østarbejdere - uden at overtræde regler. Det er ikke ulovligt for vikarbureauer at tilbyde billige

udenlandske vikarer efter den 1. maj, men fagforeninger har mulighed for at forsøge at få overenskomst og f.eks. blokere virksomheder, der tilbyder eller gør brug af den. »Sådan et salgsbrev må virke som en gul alarm for de faglige organisationer. Det åbner en risiko for, at der skabes et B-hold af vikarer, som arbejder til lønninger, vi overhovedet ikke kan genkende fra de laveste mindstelønssatser i danske overenskomster. Der ligger en oplagt sag for de faglige organisationer at gribe fat i, men det er op ad bakke for dem,« siger arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen til epn.dk.

Byggeri for milliarder Danske virksomheder har over de kommende 12 måneder gang i byggeprojekter for 34,3 mia. kr., der omfatter alt fra butikker, kontorer, logistikcentre og industribygninger fordelt på 201 projekter. Det viser tal fra firmaet CRM-Byggefakta, der indsamler oplysninger fra talrige kilder om alle former for byggeprojekter, der er i gang i Danmark, skriver dagbladet Børsen.

»Når der ligger for 34 mia. kr. projekter et år frem, er der tale om temmelig mange kvadratmeter, der skal opføres. Markedet er altså langtfra så dødt, som alle går og siger, og i virkeligheden er vi nærmere niveauet fra 2004 og 2005, hvor der også var gang i hjulene. Dengang kogte markedet bare ikke, som det gjorde i de efterfølgende år,« siger Jens S. Johansen, adm. direktør i CRMByggefakta.

Større risiko for kræft i metal-brancher Danskere, der arbejder i autobranchen, jern- og metal-industrien eller på støberier har en forøget risiko for at få kræft. Det viser en række nye undersøgelser, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Organisationen har undersøgt 342 forskellige del-brancher, og peger bl.a. på påvirkningerne fra farlige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet som en mulig årsag til nogle af kræftformerne. »Kræftens Bekæmpelse dokumenterer nu, at der stadig er et stort problem, og der er i vore øjne ingen tvivl om, at der er behov for handling,« siger Jan Toft Rasmussen, der er konsulent i Dansk Metal.

Den nye undersøgelse viser, at der blandt medarbejdere i de typiske Metal-brancher er en forøget risiko for lungekræft. Det gælder eksempelvis ansatte indenfor autobranchen, jern- og metalindustrien og i støberibranchen. Men undersøgelserne viser også, at der er en øget risiko for en lang række andre kræftformer i mange af delbrancherne. I alt undersøges for 52 forskellige kræftformer i omkring 20 rapporter fordelt på ni Branchearbejdsmiljøråd. Kræftens Bekæmpelse peger i enkelte tilfælde på en konkret sammenhæng mellem en specifik kemisk påvirkning og en øget risiko for kræft.

Små virksomheder ændrer strategi for at klare krisen Flere end halvdelen af de små og mellemstore virksomheder bruger lavkonjunkturen til at gentænke deres strategi. Sideløbende med at de effektiviserer, forsøger de at finde nye forretningsområder og nye måder at arbejde på i forhold til kunderne. Det fremgår af en undersøgelse blandt de 318 mindre virksomheder i ErhvervsBladet. dk’s læserpanel. Godt 57 procent af virksomhederne har indledt strategiovervejelser inden for de seneste tre måneder, og det er et budskab, der vækker glæde hos Karsten Riise, Change Mangement , der er strategikonsulent for mange mindre virksomheder.

»Resultatet viser, at de små virksomheder i Danmark tager hånd om deres egen skæbne. De afventer ikke, at regeringen eller Obama skal gøre noget for dem. De er fleksible og handler på basis af det, de selv har indflydelse på,« siger Karsten Riise til ErhvervsBladet.dk. Han mener ikke, at strategirevisionen kommer for sent. »Tidspresset får virksomhederne til at træffe mere radikale beslutninger og fokusere på at få dem gennemført.«

29


Gammel mekanik et tilløbsstykke Statsminister Lars Løkke Rasmussen hjemby Græsted i Nordsjælland, der i hvert fald for en stund blev landskendt ved ministerskiftet, er blandt elskere af gammel teknik, damp og benzin kendt for noget helt andet. Græsted Veterantræf har i år 14 års jubilæum, når det i pinsen åbner for en lang række interessante mekaniske frembringelser fra ind- og udland de sidste 100 år. Sidste år trak veterantræffet og kræmmermarkedet op imod 20.000 besøgende, og arrangementet er således blevet et tilløbsstykke i det nordsjællandske.

30

En af nyhederne i år er fremvisningen af en af de største såkaldte tivoli damptraktorer, der nogensinde er bygget. Den 21 tons tunge traktor i skinnende messing og maling vil samtidig producere strøm til det gamle omrejsende tivoli. Træffet byder også på en opvisning af brandslukning, ligesom der vil være fremvisning

af arbejdende traktorer, tærskeværker, motorer, gamle motocross motorcykler og meget mere. oa


60 x 84 cm.pdf

02-04-20

09

10:57:35

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

31


Vagtskifte i Fyns Stift Flemming Frederiksen er ny formand for Fyns Stift efter Jørgen Hansen, der trak sig efter ni år på posten. Efter ni år som formand for DS’ største lokalafdeling, Fyns Stift, trak Jørgen Hansen sig fra posten på generalforsamlingen den 25. april. Ny formand er Flemming Frederiksen, der i sin tale til den afgående formand understregede, at ni år tilsyneladende er et vigtigt pejlemærke for Jør-

gen Hansens mangeårige arbejde i DS. De første tre år sætter man sig ind i sagerne og lærer, de følgende tre år arbejdes der på fuld kraft og er rigtig godt kørende, og de sidste tre år kan der opstå perioder, som kan have karakter af rutine. Ni år var også den tid, Jørgen

Hansen gjorde sin og fynboernes indflydelse gældende i DS’ hovedbestyrelse, ligesom han tidligere også har siddet i forretningsudvalget (FU), der traditionelt anses som DS’ mest indflydelsesrige institution. Den nye formand Flemming Frederiksen er ligeledes en erfaren herre, også tidligere medlem af DS’ hovedbestyrelse, der er i besiddelse af et udbredt netværk i hele DS’ organisation. »Jeg sidder og har siddet med i mange sammenhænge, og det er selvfølgelig altid en fordel, når man er formand i en forening som denne at have et godt netværk, så man opnår indflydelse,« sagde Flemming Frederiksen efter formandsvalget, hvor han også understregede, at han vil arbejde hårdt for en større synliggørelse af DS Håndværk & Industri. »Det er meget vigtigt at kommunikere ud til vores medlemmer, hvem DS er, Hvad DS kan og hvad DS kan tilbyde sine medlemmer. Jeg er tit blevet forundret over, at mangeårige medlemmer er i tvivl om nogle ting, der for mig er ret indlysende. Man skal passe på ikke at stirre sig blind, fordi man selv har haft sin gang i DS-huset i Odense og ved, hvad f.eks. sekretariatet kan tilbyde medlemmerne,« sagde Flemming Frederiksen:

Der var sol over Fyn, da Jørgen Hansen (tv.) gav formandsstafetten videre til Flemming Frederiksen ved Fyns Stifts generalforsamling på Hotel Mosegaard i Nab ved Fåborg. 32


»Forleden sad jeg og kiggede i protokollat fra en generalforsamling i 2000. Dengang havde Fyns Stift 237 medlemmer. I dag er vi 238 medlemmer. Det er selvfølgelig en udvikling, men jeg tror, vi kan gøre det bedre. Der er mange steder, vi hver især kan gøre vores indflydelse gældende, bl.a. kommunalpolitisk og i en lang række andre sammenhænge. Jo flere vi er, des flere lytter til os.« Jørgen Hansen og hustru, ildsjælen Anette, blev hyldet og takket ved stående ovationer ad-

skillige gange under såvel generalforsamling som festen om aftenen, benyttede sin sidste formandsberetning i Fyns Stift til at rette en bredside mod finansverdenen og »pengemændene« efter et 2008, der går over i historien som året, hvor alting gik i sort«. »Banker og realkreditinstitutter har i den grad svigtet deres ansvar, og respekten for pengemændene må være helt væk. Desværre skal de levere en væsentlig og følsom vare, som vi er afhængige af, men netop derfor

er det vigtigt, at prisen, renten og vilkårene, er rigtige. Jeg kan kun opfordre jer til, at gøre jeres indflydelse gældende og stille kritiske spørgsmål i banken og spørge jer selv, om banken er god nok til jer,« fastslog Jørgen Hansen, der også kom med en skarp opfordring til DS’ medlemsvirksomheder om at udvise samfundssind og ansætte flere lærlinge. Samme opfordring kom også fra Hanne Nylev, medlem af Fyns Stift, DS’ hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Afslutningsvis tilføjede Jørgen Hansen, at tiden nu er inde til, at der skal nye kræfter til, »så vi fortsat har en aktiv afdeling, som er med til at påvirke og forme DS’ fremtid.« Selv sidder Jørgen Hansen i dag sammen med bl.a. landsformand Jim Stjerne Hansen i en lille gruppe, der skal komme med forslag til en ny struktur og dermed en modernisering af hele DS’ organisation, ligesom Jørgen Hansen fortsat er formand for DS-bladet. oa

DS-Golf bliver til »håndværkergolf« Som tidligere meddelt i DS-Bladet afholdes der golfturnering fredag den 28. august 2009 på Odense Golfklub – Hollufgård. I lyset af den begrænsede tilmelding sidste år, er det i år bestemt at udvide deltagerkredsen til andre håndværksfag. En række håndværksfag, f.eks. gartnere, smede, bagere, tømrer, murere, vvs m.fl., indbydes derfor til en konkurrence i lighed med »fagenes fest«, som i 50’erne blev afholdt i Danmark. Det specielle her, at »dysten« afvikles som en golfturnering. Turneringsform Der spilles i 2 personers hold i 4 bolde. Holdene tilmelder sig under faggruppe (gartner, smed osv.). Der spilles om at finde et vinderhold fra en faggruppe med 2. 3. og 4. plads og så videre. Der spilles sideløbende om at finde en individuel vinder også således, at deltagelse ikke er betinget af, at man kan

stille hold. I den individuelle række er der ligeledes 1. 2. 3. og 4. plads. Der startes med morgenmad, parole, spil, frokost og præmieoverrækkelse. Deltagelse Alle, som er på lønningslisten i en håndværksvirksomhed og som har et registreret HCP i DGU eller anden anerkendt golfunion, kan deltage. Det er ikke lovligt at bruge spillere, som er antaget specielt til denne turnering under foregivende af at være ansat. Ansatte i håndværkets organisationer kan også deltage på lige fod. Økonomi Arrangementets økonomi bør hvile i sig selv. Der opkræves et deltagergebyr for henholdsvis hold eller individuelle deltagere. Der bør arbejdes med et overhead, og et forhåbentligt egentlig overskud kan

evt. gå til et godt formål, evt. i samarbejde med talentudvikling i DGU. Sponsorer Såfremt der blandt medlemmerne af DS Håndværk & Industri skulle være virksomheder, som har interesse i et sponsorat er dette en oplagt mulighed. Enten i form af præmier eller sponsorat på anden vis. Såfremt dette har interesse hører undertegnede gerne herom på tlf. 66 17 33 33 eller cmi@ds-net.dk Tilmelding Nærmere om tilmelding og de nærmere detaljer om turneringen vil tilgå via DSbladet. Der bliver rift om pladserne, så hurtig tilmelding tilrådes, når tilmeldingen åbnes. Golfansvarlig DS Håndværk & Industri er advokatfuldmægtig Christian H. M. Mikaelsen

33


Stort underskud i Sanistål Den økonomiske krise er den væsentligste årsag til et dundrende underskud i Sanistål, understreger koncernen. Resultatet før skat blev et dundrende underskud på 135,7 mio. kr. mod et underskud på 12,5 mio. kr. i første kvartal sidste år. Men resultatet for hele året ventes fortsat at blive bedre end sidste år, når der ses på driften. »Det negative resultat afspejler de kraftige effekter på omsætning og bruttoavance af den samfundsøkonomiske krise. Alene den negative udvikling i priserne og forbruget på det særligt konjunkturfølsomme stålområde tegner sig for mere end to tredjedele af tilbagegangen i resultatet i første kvartal, men også alle andre produktområder er ramt på omsætningen,« forklarer selskabet. Store besparelser, der er sat i værk, virker endnu ikke fuldt ud, men vil i 2009 virke med i alt 300 mio. kr., men de slår først fuldt igennem i årets løb. Omsætning faldt med knap 475 mio. kr. og heraf er omsætningsnedgangen på stålprodukter alene godt 280 mio. kr. Dattervirksomhederne påvirker kvartalsresultatet negativt med et underskud på 29,1 mio. kr. mod et underskud på 7,7 mio. kr. i samme periode i 2008. »Særligt de tre baltiske selskaber er hårdt ramt af den økonomiske verdenskrise og omsætningen er her faldet med 32,7 pct. i forhold til samme periode i 2008,« oplyser Sanistål i regnskabet. Sanistål har gennem et stykke tid været i gang med en omlægning af logistikken med to centrale lagre. Den samling er 34

nu næsten fuldført og begynder at vise sin værdi. Logistikomkostningerne er i første kvartal stadig påvirket af brug af gamle stållagre, men de vil som følge af løbende effektiviseringer gradvist blive reduceret over de kommende kvartaler. For 2009 forventes en samlet besparelse i niveauet 100 mio. kr. i forhold til 2008. Sanistål venter, at der på trods af nedgangen som følge af den tiltagende finanskrise vil kunne realiseres et resultat af driften for 2009, der er bedre end resultatet for 2008, da det udgjorde et underskud på 69,7 mio. kr. Det er stort set det samme som de tidligere forventninger, der lød på et fald i omsætningen, »men væsentlige omkostningsreduktioner vil være gennemført i slutningen af 2008 og i begyndelsen af 2009 med helårseffekt på mere end 400 mio. kr. Derfor ventes der en forbedring af koncernens drift i 2009«. »Den fortsat helt uforudsigelige udvikling på markedet og på stålpriser gør det umuligt at estimere resultatet for 2009 mere præcist. Det er forventningen, at også 2. og 3. kvartal vil udvise underskud om end i stadig væsentligt mindre omfang end for 1. kvartal som følge af omkostningsreduktionerne, hvorefter der igen forventes positive resultater af driften. Som baggrund herfor er det forventningen, at indtjeningen fra stålprodukter normaliseres i løbet af 3. kvartal 2009,« skriver koncernen.

Lokalafdelinger Urhøj i nye lokaler Urhøj Smedje aps har 10 år s jubilæum og flytter til nye lokaler. Det fejres ved reception den 15. maj 2009 fra kl 13.00 – 16.00 på Krogvejen 40, 4281 Gørlev.

Hæder til Thomas Krøis Thomas Krøis, rustfast klejnsmed, modtog Fyns Stifts sølvmedalje i forbindelse med sin lærlingetid på N. H. Stål i Vester Skerninge og Odense Tekniske Skole. Thomas Krøis er i dag ansat i virksomheden, og han har bl.a. ansvaret for oplæring af virksomhedens lærlinge. Ved svendeprøven opnåede voksenlærlingen og familiefaren Thomas Krøis, 30, topkarakteren 12 og er i indstillingen fra Odense Tekniske Skole beskrevet som en central drivkraft i undervisningen, hvor han markerede sig med flid, faglig stolthed og hjælpsomhed. Og ifølge Mogens Nylev en stærk løsningsorienteret person. Thomas Krøis modtog sin sølvmedalje overrakt af den afgående formand for Fyns Stift Jørgen Hansen ved lokalafdelingens generalforsamling den 25. april.


DS. afd. Fyns Stifts seniorsmede Sommerudflugt til Sofiero Slot og park v. Helsingborg i Sverige d. 26 maj 2009.

11 nye smede Skjern Tekniske Skole har holdt svendeprøve for smede

Vi kører i bus over de to broer til Malmø. - I Helsingborg følger vi strandvejen til Sofiero. Fra sidst i maj blomstrer 10.000 rododendron af 500 forskellige sorter. Der er mange slags haver m.m. at gå rundt i. Slottet fra 1864, har sin helt egen historie, med tilknytning til både det svenske og danske kongehus. - En dansktalende guide viser os rundt fra kl. 12.30 til 13.30. Derefter fri til at gå rundt og se og nyde parken, og måske indtage en forfriskning, efter frit valg. - På vej hjem sejler vi fra Helsingborg, og spiser middag på Chr. d. VI Overdrevskro fra 1600-tallet. Med i priser er: Bus, entre, guide, morgenkaffe m. rundstykke og en lille skarp til halsen, frokosten er sandwich, og så til sidst middag på kroen. Vi »lander« på Fyn ved ca. 21 tiden. Vi håber på god tilslutning, som er nødvendig for at gentage andre spændende projekter. Opsamling DS huset Magnolievej kl. 8.00. Nyborg v. vejerboden v. havnen kl. 8.30. Tilmelding nu til Bent Nielsens mobile telefon nr. 30 70 17 86 eller mail bentinge@privat.dk. Seneste tilmelding er d. 13. maj 2009. Pris for turen kr. 600,- excl. drikkelse. Pbv. mvh. bn.

Følgende deltog i prøven (i parentes lærestedets navn). Bagerste række fra venstre: Joen Gerlak Christensen, (Vandborg Karosserifabrik, 7620 Lemvig), Thomas Strandsbjerg Clausen, (Maskinfabrikken Runi Tarm Aps, 6880 Tarm), Patrick Lyngsø Drews, (Cimbria Bulk Equipment A/S, 7451 Sunds), Martin Løager Hansen, (Hydromann A/S, 6940 Lem St.), Jakob Møbjerg Jakobsen, (Omme Lift A/S, 7260 Sønder Omme), Faglærer Bjarne Andreasen. Forreste række fra venstre: Michael Houborg Johansen, (Orla Hansen A/S, 6880 Tarm), Thomas Underbjerg Kirk, (J C Løkkes Maskinfabrik A/S, 7650 Bøvlingbjerg), Kenneth Stig Pedersen, (Al-Stål A/S, 6900 Skjern), Casper Rodahl Thisted, (Brink Smedie & Vvs Aps, 6862 Tistrup), Paw Wedell Vestergaard, (Carl C. A/S, 6900 Skjern), Mikkel Staal Viuf, (Kallesøe A/S, 6940 Lem).

Radiatorland Flemming O. Møller ApS, Elværksvej 11, 2450 København SV

Tlf: 33 21 16 21 • Fax: 33 21 60 33 Info@radiatorland.dk • www.radiatorland.dk

30 års jubilæum i år ! Danmarks største lager - mere end 32.000 radiatorer på lager Levering fra dag til dag - over hele landet

Visitkort annonce - 30 a r.indd 1

06/02/09 14:01:58

35


15.-17. maj MidtWest Farmshow Dyrskuepladsen i Skive

12.-13. juni Det Østjyske Fællesskue Horsens

15.-16. maj Varde Dyrskue

12.-14. juni Det Fynske Dyrskue Odense

16. maj Fjerritslev Dyrskue

13. juni Løgstør Dyrskue

25. juli Hobro Dyrskue

23.-24. maj Landbrugsmessen Gl. Estrup Auning

19.-20. juni Hjørring Dyrskue

8. august Dyrskuet i Aulum

29.-30. maj Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa

27.-28. juni Børn & Dyr – på Bregentved Haslev

Kilde: Dansk Maskinhandlerforening

30. maj Dyrskuet i Thisted

2.-4. juli Landsskuet, The National Show Herning

5. juni Nibe Dyrskue 5.-7. juni Roskilde Dyrskue

3.-5. juli Dyrskuet på Bornholm Almindingen

6.-7. juni Lemvig Marked og Dyrskue

31. juli Dyrskuet i Ribe

• Streng- og centrifugalstøbte bronzelegeringer • Stænger • Emnerør • Standardlejer • Selvsmørende lejer • Bearbejdede specialdetaljer fra værk • Ampco metallegeringer Dimensionsoversigt kan rekvireres • CIP kompositbøsninger

JOHNSON METAL A/S Tlf. 36 70 00 44 • Fax 36 70 80 50 Nyholms Allé 20 2610 Rødovre

36

Internet: www.johnson-metal.dk E-mail: j-m@johnson-metal.dk

Udvikling ved salg eller køb af virksomhed - også ved GENERATIONSSKIFTE Nært fortroligt samarbejde Afdækning af virksomhedens værdigrundlag, vurdering samt diskret formidling

Branchernes krydsfelt, rådgivere og erhvervskonsulenter Sjælland/øerne Jylland Fyn/Sdr.Jylland Tlf. 63 40 40 00 • 30 57 34 11 www.el-consult.dk • asc@el-consult.dk


Vi leverer varerne...

Arbejdskraft

EDB

ØST: Tlf. 32 82 00 00 VEST: Tlf. 32 82 00 80 SCAN CON GROUP

Scan Con Group A/S www.scan-con.dk Specialist i indlejning af mandskab. Dansk, polsk og rumænsk arbejdskraft med kort varsel.

Beholdere & Stålskorstene Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk e-mail: mail@jola.dk Alt i expansionsbeholdere, forråds-, olie- og akkumuleringstanke, i alle størrelser - sort eller rustfri. SSM A/S - Industriskorstene Industrivænget 9, 4622 Havdrup Tlf. 46 18 50 51. Fax 46 18 53 20 www.skorsten.dk E-mail: ssm.as@mail.tele.dk Stålskorstene, stålkerner, kanaler, stålkonstruktioner, valsning af plader. Øster Kippinge Stålindustri Boulevarden 6, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 22 99. Fax 54 43 22 17 Stålskorstene, stålkerner, kanaler og røgrør. Sort eller rustfri for varmeog ventilationsanlæg. 30 års erfaring med stålskorstene. www.o-k-s.dk E-mail: oksskafte@post.tele.dk

Bolte og skruer

Bygteq it a|s Hjulmagervej 8 B, 7100 Vejle Tlf. 73 24 01 01  •  Fax 73 24 01 00 www.bygteq.dk  •  info@bygteq.dk Førende totalleverandør af IT-relaterede løsninger Microsoft Gold Partner Anbefales af DS Håndværk & Industri

Lundberg Data A/S Tryggevældevej 8, 4652 Hårlev. Tlf. 70 26 17 97 E-mail: info@lundbergdata.dk Forhandler af WPA mobil løsning Microsoft C5 Håndværk, et rigtigt godt alternativ, som du bør se

Fyringsanlæg A  lcon A/S Alcon Ingeniørfirma

Frichsvej 11, 8464 Galten Tlf. 86 66 20 44. Fax 86 66 29 54 E-mail: alcon@post6.tele.dk Internet: w ww.alcon.nu www.skorsten.eu Kedler til brænde, kul og stoker. Stoker til træpiller, korn og flis. Halmfyr til alle typer halmballer. Op til 92% nyttevirkning. Effekt fra 16 kW til 1000 kW. Stålskorstene i rustfri/-træg stål. Stålskorstene i sektioner og syrefast. Akkumuleringsbeholdere. 28 års erfaring med fyringsanlæg.

Kvalitetsstyring

Hydra -Comp Bjørnevej 30, 7800 Skive Tlf. 96 69 40 80. Fax 96 69 40 81 www.hydra-comp.dk Lager/special cylindre, tip cylindre, pumper, motorer og ventiler. Reparation af alle cylinder typer

Vvs-Branchens Kvalitetskontrol ApS Magnoliavej 12B, 5250 Odense SV Tlf. 70 23 34 33. Fax 63 17 19 77 www.vvsQkontrol.dk E-mail: vvs@vvsQkontrol.dk Vi godkender og overvåger virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Hydra Grene A/S Bækgårdsvej 36, 6900 Skjern Tlf. 97 35 05 99. Fax 97 35 37 37 E-mail: hg-vest@hydra.dk Hjemmeside: www.hydra.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 97 34 32 00. Fax 96 74 42 97 Web adr: www.ljm.dk www-cylinderradgiveren.dk E-mail: hydraulik@ljm.dk Hydrauliske cylindre

Industrimontage Andersen Smede & Montageteknik – Altid en Samarbejds Mulighed Vråvej 24, 9560 Hadsund Tlf. 40 57 22 08. Privat 98 56 64 32 www.asm-consult.dk • Certifikatsvejsning • Konstruktioner i stål og aluminium • Hydraulik/pneumatik • Ventilation • Transportløsninger til fast, flydende og pulver

Kardanaksler LIAGRO A/S Cypresvej 24 B, 7400 Herning Tlf. 97 13 73 70. E-mail: post@liagro.dk Internet: w  ww.liagro.dk Helårsstoker

Gaskedler BC Technic ApS Brundevej 9 6230 Rødekro Tlf. 29 43 80 15. E-mail:bctechnic@mail.dk www.bctechnic.dk Bolte, skruer og beslag til industrien og byggeriet. Kort vej fra producent til slutbruger.

Hydraulik

Beretta gaskedler Salbjergvej 36,  4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44 E-mail:  beretta@beretta.dk www.beretta.dk

Generationsskifte El & VVS Consult Branchens erhvervskonsulenter Tlf. 63 40 40 00. Fax 63 40 40 01 E-mail: asc@el-consult.dk Hjemmeside: www.el-consult.dk Køb, salg, vurdering, og rådgivning for branchernes installatører i hele landet. Gratis optagelse i vores kartotek.

Kardanspecialisten ApS Mercurvej 27 A, 6000 Kolding Tlf. 76 30 00 35. Fax 75 34 32 00 www.kardanspecialisten.dk Reparation og fremstilling af kardanaksler. Afbalancering af alle roterende emner.

HUSK OPTAGELSE I LEVERANDØRREGISTRET... Pr. år (15 gange) Grundpris kr. 1575,for 4 linier Ekstra linie kr. 150.Logo i 4 farver kr. 950,Kontakt Lise Tylvad Tlf. 75 83 38 33 Mail: ltmedia@email.dk

Laserskæring

KUBI Ståldesign A/S Tlf. 96 94 40 70. Fax 96 94 40 80 kubi@kubi.dk laserskæring/rørskæring klip/buk/svejsning/totalløsninger Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.

Lækagesporing ABCLækagesporing Tlf. 57 52 39 39 Mobil 20 20 69 39 www.abc-sporing.dk Udfører lækagesporinger på alle typer rør-installationer for erhvervsog privatkunder, forsikringsselskaber, samt boligselskaber, hurtigt og præcist. Faste gode priser.

TN Tekniqe v/ Klaus Nørgård Mobiltlf. 50 50 20 08 Fax 70 26 15 08 E-mail: post@tn-tekniqe.dk www.tn-tekniqe.dk Lækagesporing på varme anlæg og brugsvands installationer. Udlejning af bad/toiletvogn.

37


Vi leverer varerne...

Løfteborde

TRANSLYFT ERGO A/S Aalborgvej 321, 9352 Dybvad Tlf. 98 86 49 00. Fax 98 86 49 10 www.translyft.com dybvad@translyft.com Hydrauliske løfteborde, meget stort standardprogram. Specialmål efter aftale.

Lønservice

Lønadministration -

med udgangspunkt i DS’s overenskomster

Gl. Stationsvej Stationsvej 7-9 8900Randers RandersSV Gl. 7-9,•8940 Tlf.: 87 10 1019 1930. 30 Fax • Fax: 37 95 Tlf. 87 86 86 42 42 37 95

proloen@proloen.dk proloen@proloen.dk www.proloen.dk

www.proloen.dk

Metalbearbejdning

Gunnar Balles Maskinfabrik A/S Tlf. 86 65 86 22. Fax 86 65 88 42 www.gunnarballe.dk Har du travlt – lad os... Vi kan bygge dine konstruktioner. Vi kan laserskære - klippe - bukke. Vi kan robotsvejse - løfte opgaven. Vi kan færdigmontere med drejefræse - borede emner fremstillet i huset. – »Deres rigtige underleverandør« løser opgaverne med moderne CNC teknologi. HRS Rødovre (Knud Larsen Maskinfabrik) Hvidsværmervej 151, 2610 Rødovre Tlf. 23 41 22 24. Fax 44 91 49 84 www.hrs.as – anso@hrs.as Honing, langhulsboring.

Malerkabiner

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk. mail@reguvent.dk Malerkabiner til ethvert formål

Maskiner og elektroværktøj

Reparation af REMS Maskiner og elektroværktøj: Skjoldborg Elektro Service Petersmundevej 19, 5000 Odense C Tlf. 66 136 309 www.rems.de

Metalbearbejdning AJ Maskinfabrik a/s Industrisvinget 4, 7171 Uldum Tlf. 75 67 90 71. Fax 75 67 87 33 E-mail: aj@ajmaskinfabrik.dk Internet: www.ajmaskinfabrik.dk Spåntagende bearbejdning

38

Ranum Smedeværksted Tlf. 9666 3900 / 2962 1962 www.ranumsmede.dk, mailadr.: info@ranumsmede.dk Fremstilling af fjernvarmefittings Certifikatsvejsning i drejebænke Bukning af rør fra Ø21 til Ø140mm Specielle smedeopgaver i sort og rustfrit.

Olietågeudskillere

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk. mail@reguvent.dk Højeffektive olieudskillere til bearbejdningscentre og andre maskiner. Fra 200-20.000 m3 /t

Overfladebehandling

Aquagain Vælding Bjergvej 4, 6650 Brørup Tlf: 75381330. Fax: 75382236 Mail: info@aquagain.dk www.aquagain.dk Dyppe- og spraybejdsning af rustfritstål. Karstørrelse L:7,5, B:1,5, H:1,0M

Overfladebehandling

Overfladebehandling

Dansk Overflade Teknik A•S Tlf. 70 120 140 www.dot.dk. E-mail: info@dot.dk Grønlundvej 81-83, Fasterholt 7330 Brande. Fax 96 280 281 Grønlundvænget 1, Fasterholt 7330 Brande. Fax 96 280 281 Nyborgvej 27, 5863 Ferritslev Fax 96 280 381 Industrivej 14, 4600 Køge Fax 96 280 481 • Varmforzinkning • høj­tem­peraturf­ or­zinkning • sand­blæs­ning, • metallisering • maling • duplex-behandling • transport • maling af vindmølletårne

NG Nordvestjysk Galvanisering A/S Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro Tlf. 97 46 11 44. Fax 97 46 15 44 Mail: nvg@nvg.dk Hjemmeside: www.nvg.dk Overfladebehandling, varm­for­ zinkning, sandblæsning, maling, metallisering.

Fyns Galvanisering a/s Mosevænget 5 5550 Langeskov Tlf. 65 38 12 62 Fax 65 38 12 72 E-mail: mail@fynsgalvanisering.dk www.fynsgalvanisering.dk Varmforzinkning: – hjælpsomhed og grundighed! Grydestørrelse: 6,5 x 1,5 x 2,5 meter (LxBxH). Herning Varmforzinkning A/S Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14 Fax 97 33 32 13 E-mail: hv@hv.dk. • www.hv.dk Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg Tlf. 97 22 01 44, fax 97 13 30 03 E-mail: Vildbjerg@hv.dk HV Overfladeteknik ApS Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14, fax 97 22 32 13 Datterselskab Letland Baltic Zinc Technics sla Varmforzinkning, bejdsning og pas­ si­vering af rustfrit stål, vibrationsafgratning af råemner, kuglepolering og affedtning af metaller, sand­blæs­ning. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Hjorslevvej 6, 5450 Otterup Tlf. 64 82 26 57. Fax 64 82 29 95 E-mail: kjm@kjmas.dk www.kjmas.dk Dyppebejdsning af rustfrit stål. Karstørrelse: L:8,0, B: 2,0. D: 2,0 M Milling Industrilakering A/S Bakkegårdsvej 306, 3050 Humlebæk Tlf. 49 19 28 29. Fax 49 19 06 12 E-mail: milling@milling.dk Hjemmeside: www.milling.dk Pulverlakering, vådlakering, fosfatering, kromatering, zinkfosfatering, tri-affedtning, sand­blæsning, slyng­ rensning, glas­blæsning.

Pension Pension for Selvstændige Smallegade 10, 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 86 00. Fax 33 93 80 44 e-mail: pfs@pfs.dk www.PFS.dk

Fyns Galvanisering a/ Plasma- og flammeskæring

NICON Industries A/S Sandholm 55H, DK-9900 Frederikshavn Tlf. 96 23 94 00/27 88 63 23 Fax 96 23 94 11 E-mail: tju@nicon-industries.com www.nicon-industries.com CNC-styret skæreanlæg med 2 flammeskærehoveder og 1 3D plasma Kjellberg 360 AMP. Bordstørrelse: 19.000 x 4.200 mm. Kan skære emner i følgende tykkelser: Sort stål: 200 mm, rustfrit stål: 80 mm og aluminium: 90 mm.

Plast- og certifikat-svejsning

Lumby Smede- og Maskinværksted H.C. Lumbyesvej 19, 5270 Odense N Tlf. 65 95 51 15. Fax 65 95 57 15 E-mail: post@lumbysmeden.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af PE-rør. Diamantboring Ø 25-300. VSM THY A/S Åsvej 50, 7700 Thisted Tlf. 97 93 11 33 E-mail: Åsvej 50, Vildsund . 7700 Thisted . Telefon 97 93 11 33 . Telefax 97 93 18 75 sl@vsm-design.dk www.vsm.dk . vsm@vsm.dk www.vsm.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af rør, Ø 40-500 mm Fremstilling af bøjninger, max 315 mm Tanke og specialopgaver.


LEVERANDØRREGISTER Optagelse: Annoncechef Lise Tylvad, Emil Reesens Vej 8, 7100 Vejle Tlf. 7583 3833. Fax 7572 1702. Mail: ltmedia@email.dk

Pumper Lykkegaard A/S Nyborgvej 35, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 13 16 E-mail: lm@lykkegaard-as.dk www.lykkegaard-as.dk Fabrikation af speciel pumper i over 100 år.

Rustfrit Chris Jensen Stenlille A/S Stenmaglevej 20, 4295 Stenlille Tlf. 57 80 46 00. Fax 57 80 42 58 E-mail: chrisjensen@chrisjensen.dk Hj.side: www.chrisjensen.dk Rustfrit stål. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Hjorslevvej 6, 5450 Otterup Tlf. 64 82 26 57. Fax 64 82 29 95 E-mail: kjm@kjmas.dk www.kjmas.dk Speciale i rør og smedearbejde samt opkravning af rør. Eget bejdseanlæg.

Smøremidler Statoil A/S Borgm. Christiansens Gade 50 0900 København C. Tlf. 33 42 42 33. Fax 33 42 44 33 Foruden smøremidler sælger Statoil også diesel, benzin og fyringsolie, kemi, el og naturgas. Det er alt sammen omfattet af rabataftalen med DS Håndværk & Industri. Ring til DS - og hør hvad rabatten er lige nu.

Solvarme Djurs Solvarme Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ Tlf. 86 49 58 57. Fax 86 49 49 56 www.djurssolvarme.dk Produktion/rådgivning/salg

Strålevarme

Rustfrit stål

P. Henning Jensen ApS Centervej 18, 3600 Frederikssund Tlf. 47 37 70 00. E-mail: salg@phj.dk www.phj.dk Strålevarme på vand eller gas

Aquagain Vælding Bjergvej 4, 6650 Brørup Tlf: 75381330. Fax: 75382236 Mail: info@aquagain.dk www.aquagain.dk Certifikatsvejsning af rør og tanke

Helge Frandsen A/S CELSIUS VEST 7568 8033. ØST 4585 3611 E-mail: hfas@hfas.dk www.hfas.dk INDUSTRIVARME FREMTIDSSIKRET Industrivarme der dur! Strålevarme – luftvarme - på gas eller vand. Mere end 20 års erfaring!

Rørbæringer Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.jola.dk. e-mail: mail@jola.dk Halsjern, hårnåle (U-bolte), overbøjler og glidesko, i sort. galvaniseret el. rust­fri/syrefast. Til VVS, offshore-industri, skibsværfter og kraftvarmeværker.

360

Stålkonstruktioner Grædstrup Stål A/S Hamborgvej 6, 8740 Brædstrup Tlf. 75 76 01 00. Fax 75 76 02 03 www.graedstrupstaal.dk Pulverlakeret stålspær.

Tagdækning

Ventilation

A. Gilbro A/S Håndværkerbyen 33, 2670 Greve Tlf. 43 90 21 61 Fax 43 90 45 78 info@gilbro.dk • www.gilbro.dk Tagdækning til inddækninger/ profiler. Inddækning til tag & facader udført i aluminium, zink, kobber, rustfrit stål. Efter Deres tegning og ønske. Vort speciale: Skrotrender, tagfod, sternkapsler. Vi er supergode til smedearbejder, stål, altaner, rækværk, affaldsskakte, svejsning i alle metaller. Vi glæder os til at give dem et tilbud.

HRS Luftteknik Sverigesvej 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 50 14 18. Fax 58 50 14 25 www.hrs.as moje@hrs.as Opmåling, beregning og montering af ventilationsanlæg, svejseudsugning, varmegenvinding m.m. Service aftaler på ventilationsanlæg. Rådgivning og økonomiberegning.

Termisk sprøjtning HRS Korsør Lilleøvej 14, 4220 Korsør Tlf. 40 85 16 76. Fax 58 37 04 33 www.hrs.as jacob@hrs.as Varm- & Koldsprøjtning på ned­slidte maskindele. Forebyggende på­sprøjt­ ning imod slid og korrosion.

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk. mail@reguvent.dk Komplette ventilationsløsninger tilpasset Deres behov.

Varmepumper

CELSIUS Transportbånd 360 INDUSTRIVARME

CN Maskinfabrik A/S Skovløkkevej 4, Tiset, 6510 Gram Tlf. 74 82 19 19 www.cn-maskinfabrik.dk Gummi/pvcbånd - bølgekanter og medbringer - elevatorbånd og kopper - slidbestandig gummi tromlebelægning - cevron bånd - færdigkonfektionerede bånd skrabere - teflonbånd. Vores transportbånd holder jeres produktion kørende!

KH nordtherm a/s Rømersvej 30, 7430 Ikast Tlf. 97 15 46 00. Fax 97 25 15 90 ha@khnordtherm.dk www.KH-nordtherm.dk Varmepumper og airconditionanlæg.

VVS

Vandskæring

Svejseudstyr Skurvogne Løbner VVS ApS Ålunden 1. 6690 Gørding Tlf. 75 17 85 04. Fax 75 17 87 99 Godkendte skurvogne.

Dantek Elektro Smedeløkken 10, 5330 Munkebo Tlf. 65 97 72 00. Fax 65 97 72 99 www.dantekelektro.dk info@dantekelektro.dk Svejsemaskiner • Tilbehør • Service

Svejseudsugning

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk. mail@reguvent.dk Alle former for svejseudsugning og procesventilatiom

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S Fabriksvej 9, 8500 Grenå Tlf. 87 58 18 00. Fax 87 58 18 01 www.aalsrode.dk – lb@aalsrode.dk CNC-styret Vandskæremaskine, NC400Q Fabr. Water Jet. Bord: 4000 x 2000 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring NC4060Q Fabr. Water Jet. Bord: 4200 x 6700 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring

IN-Therm AS Sofienlystvej 7, 8340 Malling Tlf. 86 93 36 33. Fax 86 93 38 95 E-mail: swep@swep.dk Hjemmeside: www.swep.dk Varmevekslere.

39


Magasinpost-UMM ID-nr 42386

Hvorfor bliver der solgt flere hønseæg end andeæg? Når anden lægger æg, siger den ikke noget. Når hønen lægger æg, gør den opmærksom på sine produkter. Gør som hønen – gør opmærksom på dine produkter med en annonce i

Afsender: PortoService ApS Hjulmagervej 13 9490 Pandrup Sendes via PortoService

Kontakt annoncechef Lise Tylvad Tlf. 75 83 38 33  |  Mail: ltmedia@email.dk – og få en snak om netop dine annoncer

ISSN 1602-7213

Ændring vedr. Abonnement ring venligst 66 17 33 33

DS-bladet nr. 7 2009  
DS-bladet nr. 7 2009  

DS-bladet er medlemsblad for arbejdsgiverforeningen og serviceorganisationen DS Håndværk & Industri. Bladet behandler foruden faglige og org...