Page 1

Maritime Safety & Security OFERTA SZKOLENIOWA

METODA ROZPOZNAWANIA ZAGRO¯EÑ ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM W OPARCIU O 360 STOPNI ROZPOZNANIA JÊZYKA CIA£A (360 Degree Body Language Threat Identification)

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius


Ostatni zamach bombowy na lotnisku w Burgas, udowodni³, ¿e nie tylko USA, czy kraje Europy Zachodniej s¹ podatne na zamachy terrorystyczne, przy u¿yciu zamachowców samobójców. Bardzo szybko wykryto, i¿ atak mia³ pod³o¿e fundamentalistyczne, gdy¿ celem by³a grupa izraelskich turystów. W roku 2010 Polskê odwiedzi³o oko³o 70 tys. Izraelczyków (Dane Ministerstwa Sportu i Turystyki). Wbrew, wzglêdnie uspokajaj¹cym prognozom mówi¹cym o niskim zagro¿eniu zamachami terrorystycznymi, wynikaj¹cego z braku odnotowanych zamachów terrorystycznych, na tle fundamentalistycznym, mo¿e okazaæ siê, i¿ uœpiona czujnoœæ sparali¿uje dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa w przypadku ataku terrorystycznego. Potwierdzaæ to mo¿e informacja o potencjalnie mo¿liwym planowanym ataku terrorystycznym na nasz kraj w czasie EURO 2012.

Maritime Safety & Security i Sharon Security Technology Solutions (SSTS) Firma Maritime Safety & Security powsta³a w 2006 roku. Jej za³o¿yciele oraz kadra dydaktyczna to byli oficerowie jednostki specjalnej Formoza. Jako jedna z nielicznych firm w kraju specjalizuje siê w szkoleniach antyterrorystycznych. Od stycznia 2011 roku firma, jako jedyna w kraju firma szkoleniowa uzyska³a certyfikat ISO 9001: 2008 na szkolenia w zakresie zagro¿eñ atakami terrorystycznymi wydane przez Germanischer Lloyd. Nasza firma przeszkoli³a kilkadziesi¹t firm w dziedzinie bezpieczeñstwa, zagro¿enia terrorystycznego oraz rozpoznawania symptomów zagro¿enia bezpieczeñstwa, szkoleñ s³u¿b ochrony, z których najbardziej znane to: Lotnisko w Goleniowie, Lotnisko Poznañ- £awica, Lotnisko Katowice- Pyrzowice, Ship Service (Grupa Orlen), PGNiG Biuro Poszukiwañ Centrala Spó³ki Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Port Morski w Policach, Chipolbrok, Unibaltic, Euroafrica. Ponadto Maritime Safety & Security, jako pierwsza w Polsce firma realizuje zadania z zakresu uzbrojonej ochrony statków w rejonie podwy¿szonego ryzyka w rejonie Rogu Afryki i Nigerii.

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius


Sharon Security Technology Solutions (SSTS) jest firm¹ konsultingowo szkoleniow¹, d¹¿¹c¹ do zwalczania zjawiska terroryzmu poprzez rozpoznanie terrorystów, dziêki specjalistycznym szkoleniom, których program zosta³ stworzony przez Izraelskie Si³y Obrony, policjê oraz s³u¿by bezpieczeñstwa. Firma rozwija siê od momentu powstania arabskiego intifady w 2000 r. SSTS szkoli funkcjonariuszy policji, si³ ochrony w oddzia³ach prewencji, z zakresu identyfikacji zagro¿enia, zanim stanie siê ono realne. Firma specjalizuje siê w tematykach ochrony lotnictwa/lotnisk, zaawansowanych technikach czytania jêzyka cia³a, wywiadu, krytycznej infrastruktury, szkoleñ bezpieczeñstwa i ochrony w miejscach publicznych jak lotniska, hotele, centra rozrywki, czy te¿ miejsca kultu religijnego itd.

Metoda 360 stopni rozpoznania jêzyka cia³a pod k¹tem zagro¿enia atakiem terrorystycznym W obliczu narastaj¹cego zagro¿enia atakami terrorystycznymi wymierzonymi w pañstwa cz³onkowskie cywilizacji zachodniej, b¹dŸ pañstwa bezpoœrednio zaanga¿owanych w walkê z miêdzynarodowym terroryzmem, sta³e wzmacnianie czujnoœci przeciwko atakom terrorystycznym oraz doskonalenie technik identyfikacji i obrony jest nieuniknione. Szczególn¹ rolê odgrywa Polska, jako jeden z najbardziej zaanga¿owanych sygnatariuszy NATO. Pomimo dotychczasowego spokoju, wynikaj¹cego z braku odnotowanychprzeprowadzonych zamachów terrorystycznych uzyskano niepokoj¹ce informacje, ¿e tego typu dzia³ania mia³y byæ przeprowadzone tak¿e na terenie naszego kraju. W przypadku ataków terrorystycznych jednym z kluczowych elementów udaremnienia zamachu s¹ szybka detekcja i identyfikacja zagro¿enia. Zwa¿ywszy na sytuacjê geopolityczn¹ Izraela, od momentu powstania tego pañstwa. Szczególne niebezpieczne i trudne do wykrycia by³y i s¹ zamachy samobójcze. Izraelskie doœwiadczenia pozwoli³y ograniczyæ te zagro¿enie do minimum. Sukcesem w walce z szahidami by³o odpowiednie przygotowanie s³u¿b specjalnych i rozpoznawanie zagro¿eñ w oparciu o wy³apywanie symptomów podejrzanego zachowania, mimiki, jêzyka cia³a czy ubioru. Proponowane przez nas szkolenie umo¿liwia zapoznanie siê z unikaln¹ metod¹ rozpoznawania zamachowców – samobójców. Sposób ten zosta³ wprowadzony przez Izraelskie S³u¿by Bezpieczeñstwa i obecnie szkol¹ siê w tym systemie oficerowie s³u¿b specjalnych, z krajów takich jak Izrael, Kanada, czy Brazylia.

Program ten zosta³ zaimplementowany tak¿e w Polsce.

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius


Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z metodami identyfikacji zagro¿enia, p³yn¹cego ze strony zamachowcówsamobójców, na podstawie mowy cia³a, zachowania, sposobu ubioru i innych czynników. Przedstawienie sposobów zabezpieczenia i postêpowania w miejsca o infrastrukturze krytycznej, podatnych na ataki terrorystyczne, jak centra handlowe, lotniska i przejœcia graniczne.

Odbiorcy kursu Szkolenie kierowane jest do pracowników ochrony oraz managerów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo.

Program zajêæ PLANOWANY PROGRAM ZAJÊÆ 5 DNIOWEGO SZKOLENIA: Dzieñ 1: Zamachowcy – samobójcy, geneza, prewencja i przeciwdzia³anie Samochody – pu³apki oraz zamachy bombowe przy u¿yciu samochodów osobowych i ciê¿arówek; Historia ataków samobójczych; Pierwsza reakcja na atak terrorystyczny; Dzieñ 2: Obrót narkotyków i terroryzm; Dzia³ania operacyjne i kontrolowanie granicy; Wywiad i jêzyk cia³a; Zaawansowany kurs jêzyka cia³a; Identyfikacja podró¿nych ze Œrodkowego Wschodu; Izraelskie metody ochrony lotniska Dzieñ 3: Lotniska œwiata o najtrudniejszym usytuowaniu; Œwiadomoœæ bezpieczeñstwa lotniska; Udoskonalenia w bezpieczeñstwie lotnisk; Analiza zjawiska terroryzmu oraz jego efekty na œwiatowe lotnictwo; Identyfikacja chirurgicznie wszczepionych bomb u podejrzanych podró¿nych;

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius


Dzieñ 4: Infiltracja uœpionych komórek terrorystycznych; Zagro¿enie islamskimi bojownikami; Poznanie wroga; Dzieñ 5: Przeciwdzia³anie masowym zabójstwom (bezpieczeñstwo du¿ych skupisk ludzkich, centrów handlowych, bibliotek i uniwersytetów); Planowanie i zarz¹dzanie ryzykiem zamachu bombowego dla firm; Bezpieczeñstwo infrastruktury krytycznej (rafinerie/platformy wiertnicze); Ofensywny oraz defensywny jêzyk cia³a;

Korzyœci z udzia³u w szkoleniu: Szybsza mo¿liwoœæ reakcji na zagro¿enie, pozwalaj¹ca na wykrycie podejrzanego z dystansu; Utrwalenie algorytmów w³aœciwej reakcji na zagro¿enie, dziêki zajêciom praktycznym; Wykrycie potencjalnego sprawcy na podstawie wskaŸników niewerbalnych; Mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ prewencyjnych, przed ujawnieniem siê zamachowca; Lepsze rozpoznanie operacyjne potencjalnych zagro¿eñ atakiem terrorystycznym; Lepsze rozpoznanie œrodowisk z których wywodz¹ siê potencjalni zamachowcy;

Termin szkolenia: Szkolenie odbêdzie siê w dniach 3-7 grudnia w Szczecinie.

Koszt szkolenia: Koszt 5 dniowego szkolenia wraz z certyfikatem miêdzynarodowym 6500 PLN (zwolnione z podatku VAT) za osobê.

Certyfikaty ukoñczenia szkolenia: Na zakoñczenie szkolenia, ka¿dy z uczestników otrzymuje: miêdzynarodowy imienny certyfikat ukoñczenia kursu; pami¹tkowy imienny dyplom ukoñczenia szkolenia

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius


Wyk³adowcy: Szkolenie „360 stopni rozpoznania jêzyka cia³a” poprowadzi Daniel Sharon- emerytowany starszy oficer Si³ Obrony Izraela z 28 letnim sta¿em, by³y dowódca policji w regionie Wzgórz Golan. Odpowiedzialny za administracjê regionem Wzgórz Golan i jurysdykcjê prawn¹ 35000 rezydentów na jego terenie. Wyspecjalizowany w dziedzinie walki z terroryzmem, wywiadu, broni oraz komunikacji niewerbalnej. Podczas swojej s³u¿by by³ wielokrotnie nagradzany. Utytu³owany równie¿ nagrod¹ dla policjanta roku oraz medalem za odwagê po samodzielnym zatrzymaniu zamachowcy samobójcy. Od wielu lat szkoli ¿o³nierzy, policjantów i agentów ochrony w Izraelu, a tak¿e na ca³ym œwiecie. Autor podrêcznika rozpoznania i przeciwdzia³ania zamachowcom –samobójcom dla s³u¿b Izraela. Referencje obu firm do wgl¹du dla zainteresowanych. Szkolenie bêdzie prowadzone w jêzyku angielskim z t³umaczeniem konsekutywnym.

Dane kontaktowe: W przypadku jakichkolwiek pytañ jesteœmy do Pañstwa dyspozycji: Maritime Safety & Security ul. Dêbogórska 22 71-717 Szczecin Tel: 91 433 63 60 Kom: +48 602 67 11 67 E-mail: office@maritimesecurity.eu Web: www.maritime-security.eu

Member Signatory: International Code of Conduct for Private Security Service Providers

Member of:

GL

ISO 9001

GL Systems Certification

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Publilius

360  
360  

szkolenie rozpoznawania zamachowców - samobójców.

Advertisement