Page 1

» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) je občni zbor dne 9. 10. 2007 sprejel sklep o spremembi statuta in sprejel naslednji

STATUT

VÖTER Društvo za prepih znanja in informacij

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen Ime društva je Društvo za prepih znanja in informacij VÖTER. Društvo vključuje v svoje članstvo prebivalce v Pomurju in širše, ki želijo z aktivnim delom sodelovati v društvu. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Murski Soboti.

2. člen Društvo je prostovoljno, samostojno, namen in cilj delovanja društva je nepridobiten. Društvo je svobodno pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo doseganje. 3. člen Društvo ima svoj grafični znak (logotip) in štampiljko okrogle oblike z napisom VÖTER Društvo za prepih znanja in informacij, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 6. Društvo ima svojo štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike, s premerom 38 mm. Na štampiljki je podoba karikature vetra nad sliko je napis VÖTER. Napis Društvo za prepih znanja in informacij, Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 6, je v notranjem robu kroga. 4. člen Delo društva je javno in odprto. O svojem delu društvo obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja oz. na krajevno običajen način. Člani društva se obveščajo na občnih zborih in drugih sestankih.

5. člen Društvo lahko sodeluje z drugimi organizaciji v Republiki Sloveniji, ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

-1-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen Namen društva je: - organiziranje in izvedba okroglih miz, predavanj, tečajev, delavnic, konferenc, manifestacij, skupin za samopomoč, kulturnih prireditev, literarnih večerov, predstav, razstav, koncertov in podobnih srečanj z namenom izobraževanja in informiranja širše javnosti in članov ter članic društva, - aktivna prisotnost na javnih prireditvah v Pomurju in širše (sodelovanje na pohodih, sejmih, občinskih, državnih praznikih, kulturnih prireditvah) za namen promoviranja dejavnosti društva, - organiziranje srečanj (plesi, zabave, pikniki, izleti, kolesarjenje), ki prispevajo k socializaciji in druženju, za člane in članice društva in druge zainteresirane, - izdelava informativnih spotov, predstavitvenih, izobraževalnih in dokumentarnih filmov za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva, - priprava in razvoj scenarijev za televizijske oddaje, filme, rubrike,… - izdelava spletnega informativno-izobraževalnega časopisa Društva in pošiljanje le-tega elektronskim naslovnikom širše javnosti in članom ter članicam društva za potrebe društva - tiskanje in razdeljevanje informativno-izobraževalnega časopisa Društva, za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva - vzpostavljanje mreže prostovoljnega dela za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva, - mentorsko delo z prostovoljci in vključevanje prostovoljcev v aktivnosti društva za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva, - vodniška dejavnost (organiziranje izletov, pohodov, turističnih ogledov, letovanj) za širšo javnost in za člane in članice društva, - delovanje v medijih za potrebe društva z opozarjanjem, zahtevami, s predstavitvami aktivnosti društva, pošiljanjem odprtih pisem, pozivov in izjav, - širjenje, oblikovanje in negovanje komunikacijske kulture, - skrb za uveljavljanje etike javne besede, - skrb za dosledno spoštovanja človekovih pravic in pravne države, - izdajanje različnih strokovnih publikacij, biltenov, koledarjev, letakov, zloženk in plakatov za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva, - priprava in urejanje spletnih strani na medmrežju za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva za potrebe društva, - seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva, - spodbujanje delovanja članic in članov na področjih, ki pokrivajo namene in cilje društva. 7. člen Naloge društva so: - postati pomemben dejavnik na področju izobraževanja in informiranja Pomurske javnosti in širše, tudi v smislu povezovanja z drugimi istovrstnimi in sorodnimi strokovnimi organizacijami in ustanovami, ki so dejavne na tem področju doma in v tujini, -2-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ -

v čim večji meri informirati, ozaveščati in izobraževati prebivalstvo Pomurja in širše, in na ta način prispevati k višji kvaliteti življenja v Pomurski regiji, povezati prebivalce Pomurske pokrajine, ki meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško s tamkajšnjimi prebivalci, se zavzemati za izmenjavo znanja, informacij in kulturnega izročila, povezovati mladino v Pomurju v različnih izobraževalnih projektih, preprečiti »beg možganov« iz domačega okolja, omogočati kakovostnega preživljanja prostega časa, propagirati zdrav način življenja, opozarjati na ekološke katastrofe, dvigovati kulturni nivo, prispevati k uveljavljanju vseživljenjskega učenja in medgeneracijski povezavi, ozaveščati in razvijati občutljivost za dediščino, razvijati kvalitetne avdio-vizualne produkte z izobraževalnimi vsebinami razvijanje, promocija, razpošiljanje in razdeljevanje društvenega informativnoizobraževalnega časopisa sodelovati z javnimi in drugimi institucijami, ki imajo pomembno vlogo in interes za krepitev pomena javnega obveščanja, sodelovati z organi oblasti, vzdrževati društvene prostore v uporabnem stanju.

Navedene naloge društvo opravlja nepridobitno in v skladu z veljavnimi predpisi. ČLANSTVO

8. člen Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z navedeno dejavnostjo, ki upravnemu odboru predloži pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, do bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan

9. člen Član društva je vsak, ki ima potrjeno člansko izkaznico za tekoče obdobje.

10. člen Članska izkaznica se potrdi s plačilom članarine.

11. člen Člani društva prevzamejo določen del nalog, ki jih določi upravni odbor. -3-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ

12. člen Pravice članov so: – da imajo volilno pravico. Z njo lahko volijo in so voljeni v organe društva, – da sodelujejo in soodločajo o vseh društvenih vprašanjih, – da so obveščeni o vsem delu društva, − da svetujejo in dajejo predloge za izboljšanje dela društva, − da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, − da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem, − da so pod enakimi pogoji deležni vseh ugodnosti, ki jih daje društvo. 13. člen Dolžnosti članov so: – da sodelujejo pri uresničevanju društvenega namena, – da se drže določb statuta, – da skrbijo za ugled društva, – da skrbijo za premičnine in nepremičnine, s katerimi društvo razpolaga, – da plačujejo članarino. 14. člen Člani društva opravljajo svoje dolžnosti v društvu praviloma brezplačno.

15. člen Društvo ima lahko tudi častne in zaslužne člane. Naziv častnega člana društva se lahko podeli članu ali nečlanu društva, ki ima posebne zasluge na področju izobraževanja in informiranja javnosti. Naziv zaslužni član društva se lahko dodeli le članu društva za posebne zasluge in uspešno delo društva ali izredno pomembne zasluge pri doseganju namenov oziroma ciljev društva. Naziv častnega in zaslužnega člana podeljuje občni zbor društva z večino glasov prisotnih, na predlog upravnega odbora društva ali vsaj deset članov društva. Naloge in dolžnosti, pravice in odgovornosti častnih in zaslužnih članov se določijo s posebnim pravilnikom.

16. člen Članstvo v društvu preneha: – z izstopom, – z izključitvijo na podlagi disciplinske komisije, – s smrtjo, -4-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ –

s prenehanjem delovanja društva.

17. člen Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine v obdobju 1. Leta.

18. člen Član se izključi iz društva, če grobo krši sprejet statut društva, ali če imajo njegova ravnanja hude posledice za društvo in če je moralno in materialno prizadel interese društva.

ORGANI DRUŠTVA

19. člen Organi društva so: – občni zbor – upravni odbor, – nadzorni odbor – disciplinska komisija. OBČNI ZBOR

20. člen Občni zbor društva je najvišji organ. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva, sestati se mora najmanj enkrat letno.

21. člen Predsednik upravnega odbora društva skliče občni zbor, če to narekujejo interesi društva ali če sklic zahteva 1/3 članov društva.

22. člen Občni zbor je reden ali izreden. Reden občni zbor skliče upravni odbor enkrat letno. Izreden občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izreden občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izreden občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor polovica članov društva. Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

23. člen -5-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov društva. Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov društva. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani obravnavanega organa. 24. člen Občni zbor je sklepčen če je navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadosti članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se seja preloži za pol ure. Po poteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov. 25. člen Občni zbor društva odloča in sprejema sklepe o vseh zadevah, ki izhajajo iz namena in nalog društva, zlasti pa: – – – – – – – –

sklepa o dnevnem redu, obravnava in sklepa o delu in poročilih organov društva, potrjuje zaključni račun za minulo leto, ter sprejema finančni načrt za naslednje leto, sprejema delovni program društva, voli upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, sprejema statut in spremembe statuta društva, določa višino članarine, sklepa o prenehanju društva, 26. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in jo vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega izvoli še zapisnikarja in druge delovne organe. Zapisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja. UPRAVNI ODBOR

27. člen Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, upravne in strokovno tehnične zadeve društva. Med dvema zasedanjema občnega zbora opravlja vse naloge, ki mu jih naloži občni zbor, zlasti pa: 1. Sklicuje občni zbor. 2. Predlaga predračun prihodkov in odhodkov. 3. Predlaga višino ostalih prispevkov. 4. Pripravlja gradiva za občni zbor, kot so: • finančni načrt, • zaključni račun, • program dela 5. Pripravlja predlog statuta in sprememb statuta društva ter drugih splošnih aktov društva. 6. Izvršuje sklepe in smernice občnega zbora v skladu s statutom. 7. Skrbi za materialno-finančno poslovanje društva in za njegova sredstva. -6-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ

28. člen Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

29. člen Upravni odbor šteje 3 člane, ki so za svoje delo odgovorni občnemu zboru. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik. Upravni odbor je sklepčen, če na seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

30. člen Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo dveh let z možnostjo večkratne izvolitve. NADZORNI ODBOR

31. člen Nadzorni odbor izvoli občni zbor in ima 3 člane. Mandat traja dve leti z možnostjo večkratne izvolitve. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika nadzornega odbora iz svojih vrst.

32. člen Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, nadzira materialno, finančno in upravnoadministrativno poslovanje društva. Nadzorni odbor lahko opravi pregled poslovanja vsak čas, obvezno pa ga mora opraviti enkrat na leto ob zaključnem računu in o tem poročati občnemu zboru.

33. člen Nadzorni odbor in njegovi člani so odgovorni za svoje delo občnemu zboru. Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo na sejah vseh organov društva, imajo pravico udeleževati se razprave in dajati predloge, ne morejo pa glasovati.

34. člen Nadzorni odbor svoja poročila in ukrepe obravnava na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik. O sklepih seje se piše zapisnik. Na zahtevo člana se mora vpisati v zapisnik tudi njegovo nasprotno ali posebno mnenje.

-7-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ 35. člen Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotnosti vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti. DISCIPLINSKA KOMISIJA

36. člen O disciplinski odgovornosti članov odloča disciplinska komisija. Disciplinsko komisijo izvoli občni zbor in ima tri člane. Mandatna doba traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

37. člen Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: – kršitve odločb statuta, – nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, – neizvrševanje sklepov organov društva in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 38. člen Disciplinska komisija iz svojih vrst izvoli predsednika. Disciplinska komisija obravnava kršitve članov društva, ki so kakorkoli kršili določila statuta in drugih aktov društva ter izreka disciplinske ukrepe po postopku, ki je določen za kazenski postopek.

39. člen Disciplinska komisija odloča tudi o sporih med društvom in njegovimi člani, ki izhajajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov.

40. člen Disciplinska komisija na podlagi ugotovitve dejanske krivde in odgovornosti posameznika lahko izreče naslednje ukrepe: – opomin, – javni opomin, – izključitev iz društva. 41. člen Disciplinska komisija sprejema odločitve ob prisotnosti vseh treh članov na javni seji. Sklepi so sprejeti z večinskim mnenjem članov.

42. člen

-8-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ Zoper odločbo disciplinske komisije je možna pritožba na občni zbor, kot drugostopenjski organ. Pravnomočne odločbe in poravnave sklenjene med disciplinsko komisijo in članom so izvršljive.

ZASTOPANJE DRUŠTVA

43. člen Predsednik društva Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 2 let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Tajnik društva Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE

44. člen Društvo kot pravna oseba pridobiva materialna in finančna sredstva z: – članarina, – darila in volila, – dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, – prispevki sponzorjev, – javna sredstva, – drugi viri.

45. člen Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelu blagajniškega in materialnega poslovanja.

46. člen Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po predpisih o materialno-finančnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru.

-9-


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ 47. člen Društvo ima svoj transakcijski račun.

48. člen Delo blagajnika je javno. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

49. člen Društvo lahko v skladu s predpisi s področja delovnega prava zaposli posameznika za izvajanje nalog povezanih z dejavnostjo društva.

50. člen Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva sklepa občni zbor društva.

PRENEHANJE DRUŠTVA

51. člen Društvo preneha: – po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov, – po samem zakonu.

52. člen V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva in premoženje Astronomskemu društvu KMICA. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu in o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni upravni organ. Sklepu o prenehanju društva je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost. KONČNE DOLOČBE

53. člen - 10 -


» VÖTER « DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte: • disciplinski pravilnik, • pravilnik o vpisnini in članarini, • pravilnik o materialno finančnem poslovanju, • pravilnik o dolžnostih in pravicah častnih in zaslužnih članov društva. 54. člen Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva in potrdi za upravne notranje zadeve pristojni organ Upravne enote.

Damijan Toth, tajnik društva

Simona Horvat, predsednica društva

- 11 -

Statut  

opis nalog, dejavnosti, dolznosti

Advertisement