Page 1


MINERAL

E.L.F. Cosmetics

Kompanija

E.L.F. kozmetika so sedi{ te vo Wujork e zastapena niz celiot svet. Kompanija ta so svojot revolucioneren pristap sozdade edna nova sostojba na pazarot taka { to gi dobli`i potro{uva~i te do kvali tetna kozmetika za pristapna cena. Kompanija ta, isto taka, se gri`i i za `ivotna ta sredina i e edna od vode~ki te dona tori na organizacii te za za{ ti ta na `ivotni te.

Proizvodi

Prvenstveno, na{i te proizvodi se razlikuvaa t od standardni te {minki po toa { to ne sodr`a t konzervansi i hemikalii koi { tetno vlijaa t na ko`a ta i go zabrzuvaa t nejzinoto stareewe. Nie koristime isklu~i telno naj kvali tetni sostojki, vklu~uvaj}i i minerali i vi tamini koi i goda t na ko`a ta, a voedno i ja neguvaa t. Proizvodi te, isto taka, sodr`a t visok procen t na pigmen tacija { to ovozmo`uva so nanesuvawe na minimalna koli~ina da se postigne posakuvaniot efek t.

Ceni

Idea ta na ELF e sekoja `ena da si dozvoli sebe si kvali tetna {minka i pri toa da ne go op tereti doma{niot buxet. Na{ najgolem priori tet e kvali tetot na proizvodi te, a ceni te se pristapni poradi toa { to nepotrebni te tro{oci od tipot na skapi reklami, za{ ti tni lica od svetskiot xet-set, skapi te super luksuzni pakuvawa i sl. se svedeni na minimum. Zo{ to ostana ti te brendovi se poskapi od nas??? Pra{ajte gi niv.

Kvali tet Kvali tetot na proizvodi te zboruva samiot za sebe, { to zna~i probajte gi proizvodi te i ka`ete go svoeto mislewe, Nie sme otvoreni za sekakov vid diskusii i komen tari. Sigurni sme deka Vie }e bidete na{a ta najgolema reklama taka { to, dokolku ste zadovolni, }e go prenesete Va{eto pozi tivno mislewe i na drugi te. Se nadevame se slo`uva te so nas i Ve povikuvame da stanete del od ova revolucionerna ELF-onomi~na idea.

[to e mineralna kozmetika? Mineralna {minka se 100% prirodni minerali koi se someleni vo svilenkasta pudra koja ne sodr`i hemiski adi tivi, hemiski boi i parabeni (grupa na hemiski supstanci koi voglavno se korista t vo kozmeti~ki te i farmacevtski te proizvodi) i kako rezulta t se dobiva ubav, bezte`inski fini{ koj e bezprekoren i zdrav. Recep tot voop{ to ne e nov: Egipjani te gi znaele prednosti te na fino someleni te kamewa i kvarcot i namerno gi koristele za da se razubava t. Kozmeti~ka ta industrija povtorno ja otkri ova drevna mudrost i po~na da proizveduva {minka, pudri i senki bazirani na minerali kako najnoviot “magi~en prav. Ova e po~etok na nov trend. Denes re~isi sekoja `ena ima problem so ko`a ta, za toa osobeno po`elna e {minka ta bez konzervansi i mirisi. No mineralna ta kozmetika ne e dobra samo za toa { to dobro se podnesuva, vela t eksper ti te. Taa spre~uva vospalenija, ja smiruva ko`a ta i vo isto vreme garan tira prirodna za{ ti ta od UV zraci te bidej}i nejzini te mali ~esti~ki gi odbivaa t zraci te. Pokraj toa, {minka ta od minerali ne gi za tnuva pori te kako { to ~esto se slu~uva so obi~na ta {minka, bidej}i ne navleguva vo ko`a ta i taa mo`e da di{e. Mineralna ta {minka e zajakna ta so vi tamini i an tioksidan ti, ovaa me{avina ja { ti ti ko`a ta od { tetni te efek ti na okolina ta i go zabavuva stareeweto na ko`a ta. Op timalno se spojuva so nea, ramnomerno ja pokriva i gi sokriva crvenila ta i ne~istotii te. Rezulta t: ramnomeren ten, dori i br~ki te se namaluvaa t. So E.L.F. mineralna ta kozmetika va{a ta prirodna ubavina }e dojde do izraz. Probajte go luksuzot na na{a ta linija koja e napravena od naj~isti te i najotmeni te sostojki koja planeta ta zemja mo`e da gi ponudi. Zo{ to da ja pokriva te va{a ta ko`a so hemiski naslagi i da ja prikriva te? Nahranete ja, osve`ete ja i spre~ete nejzino predvremeno stareewe, dozvolete va{a ta ubavina da zableska so siot sjaj i vo isto vreme izgubete go ~uvstvoto deka voop{ to nosi te {minka.

1


MINERAL

MINERAL EYESHADOW

Osve`ete go izgledot so ovie ne`ni, prozra~ni nijansi na mineralna senka za o~i. Glavni sostojki se vi tamin A i B koi ja odr`uvaa t vla`nosta na ko`a ta i ja namaluvaa t pojava ta na br~ki. Mo`ete da ja nosi te so ili bez {minka. Nivniot 100% mineralen sostav (i otsustvo na hemiski sostav) ja pravi aplikacija ta polesna, a va{iot izgled besprekoren. Upotreba: Protresete ja ku tija ta napred i nazad za da go nanesete pravot na kapa~eto.

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

0

652

100% mineralen sostav...

3


MINERAL

6701

6702

6703

6704

6705

6706

6707

6708

6710

6711

6712

6709

6713

6714

6715

6716

MINERAL LIPSTICK Sega va{i te usni mo`ete da gi odr`i te vla`ni i voedno da dobiete dolgotrajna, ne`na i prirodna boja. So hranliva ta me{avina od egzoti~no maslo, priroden vosok, vi tamini i bilni ekstrak ti e kreirana sovr{ena formula. Ovoj mineralen karmin ima superiorna boja, lesno se nanesuva i dolgo se zadr`uva na usni te. Usni te ostanuvaa t perfek tno vla`ni i meki vo tekot na celiot den. Cela ta na{a mineralna kozmetika e 100% na mineralna baza bez konzervansi i { tetni hemikalii.

5


MINERAL

6101

6102

6103

MINERAL GLOW

MINERAL BLUSH

Ovie mineralni pudri ja davaat taa posebna nijansa na boja so koja ko`ata na va{eto lice }e izgleda besprekorno.

Ova mineralno rumenilo }e vi pomogne vo kreiraweto na suptilna definicija na jabol~nicite i im dava priroden sjaj.

6403

6305 6306 6307 6308 6309

6404

MINERAL EYELINER Kreirajte definicija koja e blaga, prirodna i brilijantna. Formulata bazirana na prirodni sostojki ima pokrivna mo} koja odgovara i na naj~ustvitelnoto oko.

KABUKI BRUSH

MINERAL FONDATION

Ovaa lesna za upotreba kabuki ~etka vi dava mo`nost za lesno i potpolno nanesuvawe na pudra, bronzer ili rumenilo. Ovaa ~etka e sovr{eno oblikuvana za potpolna kontrola na nanesuvaweto na {minka na va{eto lice.

Ovaa mineralna fondacija (pudra) prirodno se soedinuva so boja ta na va{a ta ko`a i zaedno so nea raboti na toa da dobiete sovr{ena nijansa. Voedno sodr`i i za{ ti ten fak tor SPF 15 i bazirana e na 100% prirodni ma terijali. Ne sodr`i parabeni i hemikalii { tetni za ko`a ta. Upotreba: Protresete ja pudra ta taka da vi{okot da ostane na kapakot. O tvorete ja vnima telno i zemete od pudra ta so ~etka. O tstranete go vi{okot pudra od ~etka ta i nanesete ja na liceto so kru`ni dvi`ewa.

6551

6552

6553 6554

MINERAL EYE SHADOW SET

MINERAL EYESHADOW PRIMER

36009 Expert eye

Ovaa mineralna podloga za senka gi sodr`i vitaminite: A, V i E. Ja neguva ko`ata i go usporuva nejzinoto stareewe. Nameneta e za koristewe pod va{ata omilena senka za o~i so cel bojata {to podolgo da ostane na o~ite.

36010 Basic browns 36011 Smokey eye

6531

MINERAL BOOSTER MINERAL CONCEALER Ovoj mineralen korektor kako i site na{i mineralni proizvodi se soedinuvaat so ko`ata na liceto davajki i priroden, izedna~en i zdrav izgled. Sodr`i SPF 15.

6202

6203

6204

6601 malo pakuvawe 6602 golemo pakuvawe

Postignete sovr{en, izgled podgotven za fotografija. Ovoj mineralen poja~uva~ gi sodr`i vitaminite: A, V i E koi na ko`ata i davaat vla`nost i ja pravat meka. Idealen za site tipovi i boja na ko`a. Ne`no se vpiva i ja namaluva vidlivosta na br~kite, liniite i porite na liceto. Mo`ete da go koristite samostojno ili posle Mineralen Korektor i Mineralna Podloga.

7


EYES

MINERAL LIP GLOSS

6721

6722

Ovaa ne`na i svilenikava formula se lizga po usnite i kako rezultat dava sovr{en izgled bez leplivost koja sjaevite za usni obi~no ja imaat. Gi sodr`i vitaminite A i E koi ja {titat i i davaat vla`nost na usnata.

6723 6731

6732

6733

6734

6737

6738

6724

MINERAL LIP LINER Napravete blaga, prirodna i brilijantna definicija. Ovaa formula pomaga pri lesno nanesuvawe i dava postojana boja. 100% na mineralna baza bez konzervansi i {tetni hemikalii.

6735

6736

E.L.F. eyes

9


EYES

DUO EYESHADOW CREAM

DUO EYESHADOW

Ovaa krema za o~i lesno se nanesuva, ima dve boi koi se mrsni za razlika od obi~nite senki za o~i, gi eliminira naborite koi se ~esta pojava pri nanesuvaweto na senki za o~i. Dvete boi mo`at da se nanesat zaedno ili posebno. Isto taka mo`e da se nanese i pod obi~na senka za o~i pri {to ovozmo`uva podobra postojanost i dolgotrajnost.

Dve prekrasni senki vo prav vo edna prikladna komponenta. Sekoja rasko{na senka mo`e da se koristi posebno ili zaedno za dramati~en efekt.

4301

4302

4303

4304

4305

4306

7101

SPARKLE EYE DUO

7102

7103

7104

7105

Im dava na o~ite zasenuva~ki sjaj. Zo{to? Zatoa {to o~ite se srceto na du{ata. Osvetlete gi o~ite so ovaa masna senka koja e slatka i prefineta. Sovr{ena kombinacija na boi koi odgovaraat na va{eto raspolo`enie.

SK191

7106

7107

7108

7109

SK192

SK193

EYE WIDENER Ova belo i meko moliv~e lesno se nanesuva i sozdava iluzija na smelo i ubavo, sjajno oko. Pomaga kaj sindromot na umorni o~i i dava mladolik i treperliv pogled.

1712

11


EYES 2501

2502

CUSTOM ELEMENTS EYES 2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

Upotreba: Izbranite boi stavete gi vo kompakt koj se zatvara na magneten sistem i kompletirajte paleta izbrana po va{ vkus.

2567

SHIMMER EYE DUST Imate poln pogodok so ova treperava senka za o~i koja vi dava smel blesok. Treperavite meki boi ke gi razubavat va{ite o~i za posebnite momenti. So ovie dve boi mo`ete da izberete pomek ili posilen izgled. Upotreba: Koristete edna ili dvete boi zaedno za treperavo-sladok izgled. Trkalajte go top~eto na kapakot za da nanesete prav/pudra za bleskavi sjajni o~i. Za nenametliv sve` izgled nanesete senka samo vo vnatre{nite agli na o~ite i pod ve|ite posle nanesuvawe na pudra i korektor. Ova vedna{ ke dade sve`ina.рија SK211

Ovaa luksuzno glatka mineralna formula im dava na o~ite neutralna baza i probuden sjaj za dolgotraen efekt. Izberete gi omilenite boi koi na naj dobar na~in }e ja istaknat va{ata originalnost i edinstven izgled. Boite mo`ete da gi koristite za o~ite, usnite i liceto.

SK212

LIQUID EYELINER

4209

CUSTOM ELEMENTS COMPACT

4201

4203

4204

4205

4207

4208

4210

4211

Pove}e ne mora da go vle~ete o~niot kapak dodeka stavate ajlajner. So ovoj ajlajner koj e lesen za nanesuvawe i e izrazeno koloriten kreirajte dolgotrajno definiran oblik. Finata ~etki~ka e kreirana za lesna i precizna definicija za priroden ili dramati~en izgled.

Ovoj kompakt e dizajniran za devoj}i koi se postojano vo dvi`ewe. Kutijata sodr`i ~etiri pregradi vo koi mo`ete da gi dr`ite va{ite omileni boi/nijansi za o~i, usni i lice. Kompaktot isto taka ima i ogledalo taka da sekoga{ mo`ete da bidete sigurni deka izgledate najdobro. Izberete gi va{ite omileni boi koi }e ja istaknat va{ata originalnost i besprekoren izgled.

13


EYES

BRIGHTENING EYE COLOR 2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ovaa senka za o~i doaga vo kombinacija od 4 boi koi mo`at da se koristat proizvolno. Im davaat na o~ite sjaj i gi osvetluvaat. Istotaka se dolgotrajni i postojani. Ovoj tip na senki voglavno ne se postojani, brzo ostavaat tragi i nabori... No ovaa senka e sosema poinakva. Isto taka nemora da se nanesuva mnogu od nea, dovolno e da se stavi samo eden sloj i bojata e vidliva i prepoznatliva. So rozevata boja (voglavno i ostanatite svetli boi) na primer, mo`e da ima dosta problemi zatoa {to nekoga{ treba da se nanese pove}e pati pa duri ni toga{ ne se poznava najdobro. So ovie senki gi nema tie problemi. х

WATERPROOF EYELINER PEN

GET THE LOOK SETS Bidete sam svoj majstor! So ovoj “Get the Look” set ke imate svoj “vodi~” i produkti so koi mo`ete da dobiete profesionalen izgled za samo nekolku minuti

So ovoj ajlajner mo`ete da kreirate neverojaten i sve` izgled so preciznost koja trae so saati. Mekiot aplikator lesno lizga od fini i ne`ni do jaki i smeli linii za istaknata ubavina.

DARING MASCARA SK371

7301

7303

7304

7305

SK372

SK373

SK374

7307

Zabavuvajte se so svoite o~i so ovaa spektakularna maskara. So ovie ponudeni boi bidete slatki ili ne`ni.

LIQUID EYESHADOW 7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7501

7408

Neutral Eye Set sodr`i: Nouveau Neutral senka za o~i, bezbojna maskara za ve|i, moliv~e vo kafeava boja, pinceta i ~etki~ka za o~i. (35001) Smokey Eye Set sodr`i: Dramatic senka za o~i, black earth & water maskara, crno moliv~e za o~i, smudge ~etki~ka i alatka za vitkawe na trepkite. (35003) Plum Perfect Set sodr`i: Black earth & water maskara, senka za o~i, purpurno moliv~e za o~i, ~etki~ka za o~i, ve{ta~ki trepki za o~i, ostrilka i dva aplikatora za senki. (35006)

EYELID PRIMER Gustiot pigment na te~nata senka za o~i se su{i i dava vla`en zavr{etok (vla`nost na ko`ata) koj trae dolgo i izgledot e ist od denot do no}ta bez da izbledee. Boite nema da se zbr~kaat ili da se razma~kaat i nema da popu{tat se dodeka ne gi otstranite. Razli~na od tradicionalnite senki za o~i, ovie boi se posebno ne`ni za svilenkast mazen fini{. Brzata formula za su{ewe ovozmo`uva brzo i lesno nanesuvawe.

Go podgotvuva o~niot kapak za senka koja e graciozna, podolgotrajna i otporna na zbr~kuvawe. Ultra proyirnata bleda boja se trudi da ja zgolemi dolgotrajnosta na bojata. Lesnata te~na formula brzo se vpiva vo ko`ata i dava komotnost.

BRIGHTENING EYE LINER Gel-pudra formula koja deluva smiruva~ki na ko`ata i i dava instant sjaj. Moliv~eto ne`no i glatko se lizga, bez potreba da se pominuva pove}e pati i da se iritira ovoj delikaten i osetliv del.

15


LIPS

WET GLOSS LASH & BROW CLEAR MASCARA Postignete sjaen i prirodno zdrav izgled na va{ite trepki i ve|i so ovaa bezbojna maskara koja sodr`i formula za dolgotrajnost na posakuvaniot oblik. Nikoga{ ne bilo polesno da bidete spremni i besprekorni. 2201

Se koristi za zgolemuvawe na obemot na usnite i za nivna nega. Gi stimulira setilata i ostava vpe~atok na sve`ina i blago prijatno peckawe, za razlika od drugite proizvodi so sli~na namena. Dvata dela mo`at da se koristat zaedno, no i ne mora vo zavisnost od efektot koj se saka da se postigne. Ako se koristi samo boja toga{ funkcionira kako sjaj za usni koj ne gubi na ~uvstvoto na sve`ina. Istotaka se dobiva ~uvstvo na blaga naduenost na usnite.

2901

EARTH & WATER MASCARA DUO

1401

2903

2904

2905

2906

2907

2908

DARING MASCARA SK371

SK372

SK373

SK374

PLUMPING LIP GLAZE

1402

Za ovaa maskara koristena e revolucionernata tehnologija Liquid-Flex koja gi eliminira flekite i razma~kuvaweto i ovozmo`uva dolgotrajnost. Ima dve strani, ednata se koristi za vla`no a drugata za suvo vreme. Za vla`no vreme se koristi Waterproof stranata, a za suvo Regular stranata.

2902

Zabavuvajte se so svoite o~i so ovaa spektakularna maskara. So ovie ponudeni boi bidete slatki ili ne`ni.

Za razlika od drugi sjajovi ovoj sjaj za usni trae podolgo, lesno se razma~kuva i ne se lepi. Ako se koristi ostanatiot del, t.e. bezbojniot del, efektot e priroden sjaj koj e najdobar za nekoja dnevna varijanta. Najdobar rezultat se postignuva koga se koristat dvata dela zaedno taka{to dvata dela deluvaat na dobivawe na izrazeni polni usni.Vo toj slu~aj prvo se nanesuva bezbojniot del, pa drugiot.

17


LIPS

За прекрасни заводливи усни...

SUPER GLOSSY LIP SHINE SPF 15

CANDY SHOP LIP TINS

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

Deluvaat kako sjaj za usni, no davaat dvoen sjaj, imaat ovo{ni vkusovi, koi se prijatni i prirodni poradi {to pri neminovniot dopir so ustata ili zabite ne se voop{to {tetni, za razlika od ostanatite sjaevi kaj koi ~esto pri takov dopir se oseka neprirodna materija i e ~esto neprijatna.

2810

Dodeka na Va{ite usni im dava zdrav sjaj, ovaa super sjajna SPF 15 formula se bori protiv site {tetni vlijanija od Va{eto opkru`uvawe. Prijatniot miris i slatkiot vkus ve predizvikuvaat da gi podliznuvate Va{ite usni. Tubi~kata e idealna za nosewe bilo koga i bilo kade.

1901

ФфFEATHER

1902

1903

1904

1905

PROOF MOISTURIZING LIP LINER

Ova moliv~e za otcrtuvawe usni sodr`i pro-vitaminski kompleks koj kako somot gi miluva va{ite usni so prirodni i dolgotrajni hidrantni pigmenti. Upotreba: Za najdobar rezultat koristete go pred upotreba na karmin ili sjaj za usni. 4401

4402

4403

4404

4405

4406

4407

19


LIPS

LUSCIOUS LIQUID LIPSTICK Ova e vistinska terapija za va{ite usni. Intenzivnata hidrantna formula so priroden pigment gi ostava va{ite usni so dolgotrajna boja i vla`nost. 2111

Upotreba: Za da se aktivira bojata vrtete go moliv~eto vo krug 10-20 pati se dodeka bojata ne stane vidliva.

LIP LINER PENCIL Bidete vo centarot na vnimanieto so ovie “`e{ki” boi. Mo`ete da izberete dve boi, da bidete slatki ili fanki! Pakuvaweto vklu~uva i ostrilka vo oblik na srce.

SK361

HYPERSHINE LIP GLOSS 9011

8001

8002

8003

9012

VANILA

PORTOKAL

9014

HYPERSHINE MINI SET

8004 9015

JAGODA

9013

9016

9017

9018

Od sega mo`ete da ponesete so vas sjaj bilo kade i za bilo koja prilika. So osumte super sjajni boi mo`ete da napravite trendi izgled za koj sekoj ke zboruva. Setot lesno se prika~uva na sekoj mobilen telefon soedinuvaj}i gi modata i prakti~nosta.

MALINA

Ovoj nov melem e spas za ispukani usni. Im dava prirodni hranlivi sostojki, a gi smiruva duri i najosetlivite usni. Vo sebe sodr`i Shea puter i vitamini A i E za dolgotrajna za{tita. Upotreba: Ne go otstranuvajte vi{okot melem od va{ite usni. Dozvolete usnite da go vpijat. Za najdobar rezultat nanesete go pred spiewe. т

Ovoj hiper (kako staklo) sjaj sodr`i vo sebe micro-mirror tehnologija koja ja reflektira svetlinata kako ogledalo. Gi odr`uva usnite vla`ni i trae so ~asovi. Upotreba: Zavrtete go dnoto da ja aktivirate bojata.

33004

SK362

2112

2115

2116

2117

2118

21


FACE

1301

1302

1303

1305 4001

1306

4005

4002

4006

4003

4007

1307

CLARIFYING PRESSED POWDER Napravete besprekoren fini{ so ovaa svilenkasta pudra koja ramnomerno se topi so va{ata ko`a. Ova e najdobar tretman za va{ata ko`a (posebno problemati~na) a voedno i spre~uva problemi so ko`ata (mozol~iwa, alergii..) Doka`ano e deka ja apsorbira masnotijata na va{ata ko`a za dobivawe sovr{en mat fini{.

TONE CORRECTING CONCEALER Pokrijte gi nesakanite akni, krugovi i to~ki. Multi-toner silikonskiot tretman gi maskira ko`nite nedostatoci, vklu~uvaj}i go i crveniloto, davaj}i i na va{ata ko`a zdrav sjaj. Upotreba: Nanesete edna{ dnevno.

23


FACE

HEALTY GLOW BRONZING POWDER Ovoj bronzer ja izedna~uva bojata na liceto i mu dava bronzen, ison~an ten. Isto taka ja omeknuva ko`ata i mo`e da se nanese nad pudra ili pak bez nikakva podloga. Ovoj proizvod gi nadminuva o~ekuvawata vo odnos na site ostanati bronzeri. Izgleda kako pudra i mu dava na liceto fantasti~na boja. Sekoj mo`e da se pronajde vo golemiot izbor na nijansi a najsvetlata mo`e da poslu`i kako hihgliter na sredniot del na liceto.

2401

2402

2403

2404

3201

3202

3203

3205

3206

3207

ALL OVER COVER STICK Ova ne e klasi~na pudra, no dava podobar rezultat i od mnogu klasi~ni pudri. Mo`e da se koristi kako podloga ili za pokrivawe ili kamufla`a na problemati~nite delovi na liceto (mozol~iwa, luzni ili podo~waci). Osven toa ko`ata stanuva meka i za{titena od nadvore{ni vlijanija. Ovoj proizvod e napraven od prirodni sostojki. Dava potpolna pokrivna mo} i vo kombinacija so clarifying kompakt pudrata pravat sovr{en par koj }e obezbedi izedna~en i dolgotraen mat svilenkast izgled.

25


27

FACE

TINTED MOISTURIZER SPF 15 Ovaa pudra sodr`i formula protiv prerano stareewe na ko`ata i {titi od {tetnoto zra~ewe na sonceto. I dava na ko`ata vla`nost i zdrav izgled. 6001 6002

6003 6005

6006

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

SHIMER FACIAL WHIP

6007

Pove}enamenska, sekoga{ spremna pudra vo poveke boi, zbogatena so vitamini B, C i E }e go osve`i i omekne va{eto lice. Pokraj toa, ona {to go dobivate so ovaa pudra, za razlika od standardnite pudri e olesnuva~ko ~ustvo i odsustvo na masni naslagi. Upotreba: Pudrata mo`e da se nanese na o~i, usni i lice. U`ivajte!

NATURAL RADIANCE BLUSHER Ova rumenilo sodr`i ne`en i delikaten pigment i pravi va{ite obrazi da zra~at so energija i zdravje, voedno ko`ata ja pravi pomeka, a va{ite pori nezabele`livi. 2301

2302

2303

2304

2305

2306


TOOLS

МмЕмеХАMECHANICAL EYELASH CURLIER

1705

Ovaa inovativna alatka za vitkawe na trepkite ima specijalen dizajn da se prilagodi na site oblici na o~i. Nejzinata silikonska vlo{ka ovozmo`uva soodveten pritisok kolku {to e potreben da gi navitka trepkite prirodno i bez nikakvo o{tetuvawe, bez zagrevawe. Dobijte dolgotrajno izvitkani trepki lesno i bezbedno. Dodajte od E.L.F. Duo maskarata i Va{ite trepki }e izgledaat perfektno preku celiot den.

FALSE LASHES

3101

3102

Ovie dolgi trepki se za posebni priliki ili za sekoj den. Lesnata aplikacija i komforniot gel vi ovozmo`uva pove}ekratna upotreba, a na vas samo ostanuva so trepkawe da zavedete sekogo. Setot vklu~uva: postoqe za trepki, trepki i tuba so lepliv gel.

3103

3104

3105

3106

Upotreba: Poleka izvadete gi trepkite od kutijata. Probodete go vrvot na tubata i nanesete tenok sloj od gelot po celata dol`ina na trepkite. Dozvolete malku da postoi gelot se dodeka ne stane lepliv a potoa stavete gi trepkite {to e mo`no poblisku do korenot na Va{ite trepki. Trgnete od sredina kon kraevite. Zadr`ete gi trepkite so prsti nekolku sekundi ili se dodeka lepliviot gel ne po~ne da deluva. Ako sakate mo`ete da dodadete i maskara. 1721

ALL OVER COLOR STICK Tri vo edno boja za o~i, usni i lice. Idealen proizvod za dnevna varijanta, no mo`e da se kombinira i so senka za nekoja prirodna ve~erna kombinacija. Mo`e da se nanesuva na o~nite kapaci ili pod vegite, na jabolknicite kako rumenilo ili na usnite. Dolgo se zadr`uva posebno na o~ite pa ne mora da se nanesuva povtorno. Pomrsna e od obi~nite senki {to e odli~no za letniot period. Ponekoga{ se slu~uva maskarata da se razma~ka i da ostavi tragi na delot pod vegite, no so ovoj proizvod nema takvi problemi.

1714

1715

29


TOOLS CUTICLE PUSHERS

1703

POWDER PUFFS

Meki, pamu~ni perni~iwa koi koi ja pravat aplikacijata na pudra besprekorna i lesna. Odli~ni se za brzo popravawe na {minkata i za eliminirawe na nesakaniot sjaj.

Postignete zdrav izgled na nokti so dvojniot podbutnuva~ na kutikuli. Sekoj kraj e sozdaden za da komotno se smesti okolu noktot za da gi potturne nazad kutikulite i da gi is~isti noktite za super manikiren izgled. Vklu~uva 2 proyirni plasti~ni luksuzni podbutnuva~i na kutikuli. E.L.F. Instrukcii: Koristete go bilo koj kraj za da gi podbutnete nazad kutikulite ili da is~istite pod ili okolu noktot. Po upotreba is~istete go. 1606

EYEBROW STENCIL

NAIL BLOCK

1607

2 vo1 ogledalce koe od ednata strana ima regularno ogledalce a od drugata ogledalce koe zgolemuva. Cvrsto e i ovozmo`uva prakti~nost pri patuvawe , vo va{ata ~anta ili kozmeti~ka torbi~ka. 1701

Noviot ~etiri strani~en blok vi pomaga so 4-~ekorna rutina da gi odstranite grubite kraevi, popolnite, ispolirate i otstranite mrtvata ko`a. Va{ite nokti ke bidat mazni, ednakvi i bleskavi! Upotrebete go originalniot blok za nokti za brzo i ednostavno sreduvawe. 1722

SLANT TWEEZER

TRAVEL MIRROR

Postigni sovr{eno oblikuvani ve|i za da go istaknete va{eto lice. Matricata so pove}ekratna upotreba e lesna za koristewe i ima ~etiri matrici od koi mo`e da odberete: Svitkan lak, Mek lak, Strukturen lak i Poln lak, {to gi pravi ovie matrici pogodni za site oblici na ve|i. Sega va{ite ve|i mo`e da izgledaat sovr{eni kako od fotografija sekoj den!

1711

EYE MAKEUP REMOVER PADS Ovaa edinstvena koso dizajnirana pinceta e biotehnolo{ki dizajn za lesna i precizna upotreba. Profesionalno dizajnirana od ~elik koj ne oksidira i ovozmo`uva silen stisok koj lesno gi otstranuva nesakanite vlaknenca.

1719

BLENDING WEDGES Ova meko no voedno i cvrsto perni~e ovozmo`uva perfektno nanesuvawe na pudra davaj}i mazen i besprekoren efekt. Pakuvaweto e prakti~no za 1702 ~uvawe vo kozmeti~kata torbi~ka.

DUAL PENCIL SHARPNER Ostreweto na moliv~iwata e va`no pri odr`uvaweto na profesionalni i precizni aplikacii. Ovaa dvojna ostrilka e nameneta za moliv~iwa od site golemini. Podvi`niot kontrolor ovozmo`uva prilagoduvawe na site dimenzii pa duri i na najgolemite moliv~iwa. Proizvodot vklu~uva i bonus - mala ostrilka kako podarok.

Na{ata edinstvena formula (bez miris) dozvoluva brzo i ednostavno otstranuvawe na {minkata, ostavaj}i go va{eto lice sve`o i ~isto. Edno pakuvawe ima 18 perni~iwa vo kutija koja lesno mo`e da se smesti vo va{ata ~anta.

SHINE ERASER

Upotreba: Nanesete go proizvodot na zatvoreni kapaci. Ostava vpe~atok na sve`o i ~isto. 1710

Ovie neverojatni mali listovi vpivaat maslo, gi minimiziraat porite i davaat podloga na svetkavata ko`a. Protkaenata tekstura go iskorenuva blesokot i i dava na ko`ata mat izgled nekolku ~asa. Ekstraktot od zelen ~aj pomaga da se restruktuira ko`ata, pravej}i izrazi so liceto. Paketot za patuvawe se sobira vo ta{na za brzinsko retu{irawe. Sodr`i 50 lista. 1706

31


BATH LAVANDER BLOSSOM SHOWER GEL

VANILLA COCONUT BODY LOTION 5405 Sodr`i hranliv vitamin E, hidrantno organsko maslo od soja, protiv stareewe Ginko Biloba list so slatko maslo od badem, kokosovo mleko i kokosov puter.

LAVANDER BLOSSOM BODY LOTION

PINEAPPLE MANGO BODY BUTTER 5504 Sodr`i: slatko bademovo maslo, hranlivo Jojoba maslo, puter od kokos so vitamin C, ekstrat od med i i maslo od semki od mango.

CUCUMBER MELON BODY BUTTER

5502

VANILLA COCONUT BODY BUTTER

5505

Aroma terapija koja gi smiruva va{ite setila so relaksira~ki nijansi na lavanda i kamilica. Sodr`i: prijaten Aloa Vera gel, te~en glicerin, maslo od ~ajno drvo (Tea Tree), koren od Juta so voda od roza i kamilica.

VANILLA COCONUT HAND CREAM 5305

CUCUMBER MELON HAND CREAM

5302

Sodr`i lekovito puterno drvo (Shea butter), Aloa Vera gel, preraboteno konopovo maslo, hranliv vitamin B5 so maslo so avokado i zelen ~aj.

LAVANDER BLOSSOM HAND CREAM 5303

PINEAPPLE MANGO HAND CREAM 5304

5105

CUCUMBER MELON SHOWER GEL

PINEAPPLE MANGO SHOWER GEL 5104

5103

5404

VANILLA COCONUT SHOWER GEL

5302

5403

PINEAPPLE MANGO BODY LOTION

33


NAILS and BRUSHES

Ovoj manikir set vklu~uva nijansi potrebni da se dobie sakaniot izgled na francuski manikir. Setot vklu~uva tri nijansi na lak za nokti i lenti~ki. Upotreba: Prome{ajte go {i{enceto Т i otvorite go kapa~eto. Nanesete ja osnovata na noktite i po~ekajte da se zasu{i, a posle toa nanesete ja lentata na beliot del od noktot. Na takov na~in ostavate prostor za nanesuvawe na beliot lak i dobivate fina linija. Pri~ekajte da se isu{i i posle toa nanesete proyirna boja.

1520

PROFESSIONAL 9 PIECES MASTER SET

FRENCH MANICURE SET

Ovaa kompletno profesionalna kolekcija e smestena vo elegantna i funkcionalna futrola. Setot vklu~uva 9 ~etki~ki za: rumenilo, pudra, definirawe na o~ite, senka, smokey eye efekt, trepki i ve|i, za ve|i i usni.

1813

EYESHADOW BRUSH SET Priborot za {minkawe nikoga{ ne izgledal poubavo. Ovoj set vklu~uva 3 ~etki~ki: ~etki~ka za razma~kuvawe, aplikator i ~etki~ka za o~i.

SK321

1521

EYESHADOW BRUSH

1815

Ovaa ~etki~ka ima specijalno napraven vrv koj vpiva dovolno senka taka {to Vas vi ovozmo`uva da imate dovolno boja za da ja zavr{ite aplikacijata. Komforniot agol vi ovozmo`uva lesno da go napravite posakuvaniot oblik.

MINI PEDICURE Dovedete gi va{ite prijateli da zastanat i da bidat zaslepeni od va{ite bleskavo svetlikavi nokti. So dvete ponudeni boi mo`ete da izberete pone`en ili pojak izgled. Upotreba: Odvoite gi va{ite noze so separatorot i nama~kajte gi so bojata. Kombinirajte gi boite za super slatka zabava.

CONCEALER BRUSH

EYESHADOW APPLICATORS

1821

1704 Somotski meki aplikatori koi ja nanesuvaaat senkata za o~i ramnomerno i lesno. Ne ostava tragi i fleki. Idealni za me{awe na boi i definirawe.

Postignete precizna aplikacija pri pokrivaweto na mozol~iwata i luznite. SK251

SK252

SMUDGE EYE BRUSH

1808

NAIL POLISH REMOVAL PADS Ovoj otstranuva~ na lak za nokti brzo i lesno go otstranuva lakot. Mirisot na limon i blagata formula ke gi napravat va{ite nokti sve`i i meki.

Kreirajte dramati~en, smokey eye izgled so ovoj mek i tenok aplikator koj perfektno gi soedinuva ajlajnerot i senkata.

1601

TOTAL FACE BRUSH

natural beauty NOUISHING CUTICLE PEN Smiruva suvi nokti i povredeni kutikuli. Unikatniot prenosen sistem na molivot gi navla`nuva kutikulite efikasno, a brzata formula za su{ewe ovozmo`uva aplikacija bez bezredie. Zbogaten so vitaminite E, A i C, provitaminot B5 i aloe, ovoj brzo deluva~ki sostav dlaboko gi hidratizira, navla`nuva i oddava traga na vla`nost. Klu~nite sostojki na avokado i bademovo maslo pomagaat da gi podgotvi noktite i kutikulite za podobar izgled. Rezultatot e polesno spravuvawe so kutikulite i zdravi hidratizirani nokti.

1605

35

Mekite fini vlakna ovomo`uvaat ne`na aplikacija na pudra za lice i bronzer. Odli~na e za postignuvawe na brz kompleten izgled na liceto.

TOE SEPARATOR 1804

1604 Traen i udoben separator koj go olesnuva nanesuvaweto na lakot za nokti bez ma~kanici.

MINI BRUSH TRAVEL SET

1811

Setot e napraven sovr{eno da odgovara na va{ata ~anta ili neseser i sodr`i 5 ~etki~ki so profesionalen kvalitet: ~etki~ka za pudra, ~etki~ka za ve|i i trepki, agolna ~etki~ka za senka, ~etki~ka za usni i standarden aplikator za senka.


STUDIO

NAIL POLISH

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1547

1548

1549

1550

1501

1546

Ovaa color-lock formula so za{titen sloj (za{tita na povr{inskiot sloj) dava dolgotrajna boja so visok sjaj. ^etki~kata koja e aerodinami~no dizajnirana ovozmo`uva lesno i bezgre{no da ja nanesete bojata, dodeka formulata za brzo su{ewe dava priroden sjaj i gi pravi posilni. Na{ata formula e bez slednite hemikalii: toluen, formaldehid, dibitil ftilat. Proverete ja so va{iot doktor nivnata {tetnost.Đ’

studio luksuzna i profesionalna linija

37


STUDIO

STUDIO EYE PRIMER & LINER SEALER

STUDIO LENGHTENING AND VOLUMIZING MASCARA Napravete polni i dolgi trepki koi ke izgledaat ubavo i prirodno. Edinstvena formula koja gi eliminira zgrut~uvawata i brzo se su{i taka {to mo`ete da imate boja koja ke trae cel den bez razma~kuvawe, damki i fleki.

81401

39

Ovoj premaz za o~i i ajlajner vcrvstvuva~ slu`at od edna strana da napravite idealna podloga za senka za o~i, a od druga strana da ja za{titat senkata. "Prime" stranata vi ovozmo`uva da kreirate podloga za senka taka {to senkata nema da se razma~ka, izbledi ili zbr~ka. "liner" stranata ja pretvara va{ata senka vo vodootporen, ajlajner koj nema da se razma~ka so edinstvenata bezbojna te~nost i preciznata ~etki~ka. 81701

STUDIO WATERPROOF LENGHTENING & VOLUMIZING MASCARA

81801

Napravete polni i dolgi trepki koi ke izgledaat ubavo i prirodno. Edinstvena formula koja gi eliminira zgrut~uvawata i brzo se su{i taka {to mo`ete da imate boja koja ke trae cel den bez razma~kuvawe, damki i fleki. Vodootporna, otporna na solzi i pot za izgled koj trae bez ogled na se.

STUDIO EYELINER & SHADOW STICK

LIP PRIMER & PLUMPER So ovaa baza i sredstvo za polni usni ke dobiete boja koja dolgo trae i seksi polni usni. "Prime" stranata e podloga za bojata za usni, a "Plump" stranata e so miris na cimet i go zgolemuva obemot na va{ite usni so suptilen efekt.

81101

So ovoj ajlajner i senka vo stik ke dobiete intenzivna boja. Koristete ja temnata masna strana da dobiete dramati~na definicija. Svetliot pigment deluva kako ajlajner dodavajki intenzitet za dobivawe na posakuvaniot efekt. Koristete ja senkata vo stik za ne`na istaknata boja da go kompletirate sjajniot kraen efekt. 81102

81103

82101

STUDIO LIPLINER & BLENDING BRUSH

81104

STUDIO EYEBROW LIFTER & FILLER

82201

So ovoj ajlajner za usni i ~etki~ka ke dobiete definirani i zgolemeni usni. Mekoto moliv~e dozvoluva precizna i to~na aplikacija. Mekata ~etki~ka pomaga pri ramnomerno me{awe na boi za prirodno ubavi usni.

STUDIO EYEBROW TREAT & TAME

STUDIO CONCEALER PENCIL & BRUSH

Napravete gi va{ite ve|i definirani i ubavi. Koristete go ovoj tretman za ve|i da go pottiknete rastot i kvalitetot na va{ite ve|i so posebnata vitaminska formula. Isto taka skrotete gi i dajte im priroden izgled na va{ite ve|i so posebnata formula na ovaa maskara. Zbogatena so specijalni vlakna ovaa maskara gi zafaka i najtenkite vlaknenca i sozdava preubav i zdrav izgled. Nanesete ja "tame' stranata za definicija i "treat" gelot za obnova i poja~uvawe na va{ite vegi. Mo`e da se koristi so ili bez {minka. 81201

81202

for that professional look

81203

Ova moliv~e za prikrivawe akni ima medicinska formula (salicilna kiselina i maslo od ~ajno drvo) gi pokriva i gi le~i aknite i luznite. Mekata ~etki~ka pomaga pri formiraweto na prirodno pokrieniot izgled i mo`e da se koristi pod {minka ili bez {minka. Koristete go moliv~eto 83201 za da go nanesete proizvodot vrz aknite, a ~etki~kata za podobro vpivawe na proizvodot. 83202 83023

So ovoj podiga~ i popolnuva~ na ve|i kreirajte definirani ve|i so besprekoren poln izgled. "lift" stranata so svoite svetli pigmenti deluva kako poddr{ka na gorniot sloj na ve|i za pomlad i posve` izgled. "fill" stranata gi boi ve|ite soedinuvajki se so va{ata prirodna boja, gi popolnuva proredenite delovi i ja definira linijata. 81601

81602

81603


STUDIO MINTLY LIP GLOSS Potopolno sjajno oboeni zdravi usni so sve` vkus na mentol. Mo`e da se koristi sam ili vo kombinacija so drugi produkti za usni. Im dava na va{ite usni ubav sjaj i go osve`uva va{iot zdiv za instant zadovolstvo.

LIP STAIN

82501

82502

82505

82503

82506

LIP BALM

82504

82507

So zgolemuvawe na vla`nosta gi ubla`uva i smiruva usnite. SPF 15 faktorot pomaga da se za{titat usnite od {tetnite son~evi zraci. Omeknati usni za prevencija i privremena za{tita protiv podse~eni i ispukani usni.

82508

Postignete celosna pokrienost koja trae so ~asovi so ovaa dolgotrajna formula. U`ivajte vo svilenkastata mat boja ili sloj na jasen hidranten sjaj za sjaen izgled. So klu~nite A i E vitamini va{ite usni ke ostanat mazni preku celiot den.

82421

82424

82422

82423

82425

82426

82601

LIP DEFINER & SHAPER 2 IN 1 CONDITIONING GLOSS Ovoj 2 vo 1 sjaj za usni sodr`i svetkava boja vo vnatre{nata tubi~ka kako i terapevtski sjaj vo nadvore{nosta od tubi~kata za krajno zadovolstvo. Navla`nete gi va{ite usni so osnovnite hidratanti i dobijte potpolna perfekcija na boja. Vitamini A i E, Aloe i Shea puter za bogata hidratacija.

Podobrete go izgledot na va{ite usni mnogu lesno so kreirawe na pogolemi i podefinirani usni. Od edna strana gi istaknuva usnite sozdavajki ubav mlade{ki `ar, a od druga strana gi definira usnite davajki im napr~en izgled. 82301

LIP LOCK PENCIL So ova profesionalno moliv~e }e gi za{titite prethodno nanesenite stikovi, sjaevi ili ajlajneri na va{ite usni od nivno razma~kuvawe, izbleduvawe i nesakano otstranuvawe. “Zaklu~ete ja� bojata na va{ite usni nepromeneta i podolgotrajna. Bezbojnata formula e sovr{ena za sekakov ten na ko`ata i ispolnuva vo fini linii okolu usnite. 82611

82401

82402

82403

82405

82404

82406

STUDIO MAKEUP REMOVER CLEANSING CLOTHS

82407

82408

Ne`no i lesno ja ~istat ko`ata otstranuvaj}i gi site tragi od {minka i ne~istotii, duri i vodootpornata maskara. Maram~iwata se ne`ni i meki i deluvaat smiruva~ki i na naj osetliva ko`a. Aloe Vera ekstraktot deluva hidratantno i ja hrani ko`ata. Edno pakuvawe sodr`i 20 par~iwa. 85008

41


SINGLE EYESHADOW

STUDIO

Ubavata meka tekstura se topi vo ko`ata za razli~ni boi {to traat. Prakti~na i ednostavna za primena, a potreben e samo mal sloj na boja za da se postigne posakuvaniot intenzitet. Primenete mokro ili suvo za neverojaten izgled koj nikoga{ nema da se nabr~ka ili pak da se izbledi.

SHIMMER PALETTE 81121

81122

81123

81126

81127

81128

81124

81125

Lesni i kremasti {imeri koi instantno gi osvetluvaat o~ite, usnite i liceto. I davaat na ko`ata zdrav i priroden sjaj. Kombinirajte gi i uskladuvajte gi boite da dobiete unikaten izgled!

83321 81129

81130

EYEBROW KIT

81301

Napravete gi va{ite ve|i popolni, pogusti i podobro definirani. Pigmentiraniot vosok gi definira i oformuva ve|ite, dodeka pudrata za nadopolnuvawe na bojata gi odr`uva da izgledaat zaobleni i sovr{eni. Dvostranata taklon ~etki~ka so ednata strana vi pomaga pri zaobluvaweto na ve|ite, a drugata strana za nivno popolnuvawe. Ova duo ovozmo`uva trajna oboena definicija za prirodno ubav izgled.

81302

MINERAL INFUSED MASCARA 81303 Mineralnata Infused Mascara sozdava trepki so popoln i pozdrav izgled. Na trepkite im dava prirodno podebel i volumeniziran izgled. Dolgotrajnata unikatna formula i unikatnata silikonska ~etki~ka ovozmo`uva neslepuvawe na trepkite edna za druga i nivna definicija preku celiot den.

MINERAL INFUSED FACE PRIMER Transformirajte go va{eto lice vo besprekoren i mazen nalik na platno izgled so celosno prirodniot mineralen premaz za lice. Dizajniran da se bori protiv vi{okot masnotii, suvosta na ko`ata, pro{irenite pori i sitnite bori. Ovoj povekenamenski premaz ke ja pripremi va{ata ko`a za {minka koja ke ima dolgotraen satenski izgled.

81411

EYE TRANSFORMER Konvertirajte gi va{ite senki so ovie sosema novi nijansi so ovie ~etiri opalescentni senki. Aplicirajte gi sami, nad ili pod druga {minka. Opalnite tonovi ja transformiraat va{ata temna boja vo nova treperliva nijansa.

83401

CONCEALER

CREAM EYELINER 89101

Sozdava mazni linii koi se definirani i precizni. Bez damki, bez pomestuvawa, otporen na voda za celodnevna istrajnost vo borbata protiv potta, solzite i do`dot.

81151

81152

81153

81154

Prekrijte gi flekite od akni, diskoloracijata, crnite krugovi pod o~ite ili bilo koe drugo posakuvano mesto so ovoj twist up pokriva~. Ramnomerno rasporedena lesno kremasta tekstura za prirodna potpolna pokrivka koja trae. Pogoden za brz i bez napori makeup touchups.

83171

UNDER EYE CONCEALER & HIGHLIGHTER Lesno i efikasno koregirajte gi problemati~nite delovi pod okoto kako {to se temnite krugovi (podo~waci) i torbi~ki ! Sodr`i vitamini A i E, kamilica, kofein i zelen ~aj za hidratacija, smiruvawe i zategnuvawe na ko`ata na ova delikatno podra~je pod o~ite. Kombinacija na lesnotija i ramnomernost za da se obezbedi nepre~ena i prirodna zavr{nica.

81501

81502

81503

83172

83173

83174

43


STUDIO

Pressed Powder

SPF 45 SUNSCREEN UVA/UVB PROTECTION

PRESSED POWDER Svilenkasto ne`na formula koja se topi vo ko`ata za prilagodliva pokrivka. Aplicirajte direktno ili vrz prethodno nanesena osnova za besprekorno mazna zavr{nica so priroden izgled.

83151

83152

83153

83154

83332

83155

Portabl ne`na pudra za za{tita od sonce koja mo`e da se koristi sama ili preku bilo koja {minka za klu~na za{tita od sonce. Za{tituva od {tetnite UVA/UVB zra~ewa kako bi se spre~ilo predvremenoto stareewe na ko`ata i o{tetuvawa predizvikani od sonceto. Mekata proyirna pudra e polna so zdravi sostojki kako {to se Aloe Vera ekstrakt, ekstrakt od semki od grozje, vitamini A, C i E koi pomagaat vo ishranata i smiruvaweto na ko`ata.

CORRECTIVE CONCEALER CONTOURING BLUSH & BRONZING POWDER

Pokrijte gi podo~nite krugovi (podo~waci), fleki i drugi slabosti na ko`ata so voobi~aena pokrivka. Gi osvetluva temnite krugovi pod o~ite i go neutralizira crveniloto.Pakuvaweto e pogodno za vo ~anta pri patuvawe.

83301

Kreirajte zdrav i priroden sjaj vo tekot na celata godina. Rumeniloto gi naglasuva obrazite davajki im rumena boja dodeka Bronzerot gi akcentira i ocrtuva jabol~nicite za ubava definicija.

COMPLEXION PERFECTION BLUSH

Napravete izbalansiran i sjaen ten koj e ubav i zdrav. Formula koja go izedna~uva tonot na ko`ata i go apsorbira vi{okot na masnotii. Ja osvetluva i dava mat boja i ja neutralizira ko`ata.

^ista meka tekstura koja se vklopuva so ko`ata za svilenkast sjaj. Dizajnirano da se nanesuva samo ili vo poveke sloevi za da se dobie vo dlabo~ina. Istaknete go va{iot ten so suptilen i zdrav sjaj!

83101

83131

83801

TRANSLUCENT MATIFYING POWDER HIGH DEFINITION POWDER The high definition loose powder sozdava "soft focus" efekt na ko`ata. Maskirajte gi borite i drugite nesovr{enosti na va{eto lice vo bleskav ten. Neverojatno mek i nevidliv puder pogoden za on-screen i sekojdnevna upotreba.

83331

Postignete besprekorna ko`a koja e pomazna, redefinirana i bez nesakan sjaj. Ovaa poluprovidna pudra raboti na {irok spektar tonovi na ko`a kako bi pomognala da ja nanesete va{ata {minka koja ke stane podolgotrajna. Ovaa svilenkasta lightweight formula isto taka ~udesno ja matira ko`ata namaluvajki gi vi{okot na masnotii i nesakaniot sjaj za prekrasen i zdrav izgled.

83132

83601

83133

83134

83135

83136

83701 Warm Bronzer (topol bronzer)- Ke vi donese `ivost na va{eto lice. Idealen za vo leto ili preku celata godina..

83702 Cool Bronzer (laden bronzer)- Idealna selekcija na matirani boi koi i davaat na ko`ata prirodno ison~an (bronzen) izgled. Idealno za vo zima ili preku cela godina.

83703 Golden Bronzer (zlaten bronzer) -Osvetluva~ki bronzer koj e prefinet, ne`en i sjaen.

BRONZERS So ovoj bronzer ke dobiete zdrav izgled preku celata godina! Ovoj ~ist i mek puder sodr`i perfektni nijansi na boi. Koristete gi site ~etiri boi zaedno za da dobiete perfekten miks ili koristete ja Va{ata omilena boja.

45


STUDIO Makeup Artist Brush Belt

Wristlet - Ra~na ~anta za {minka

Појасот е направен од кожен (faux) материјал кој е лесен за чистење и одржување . Во појасот има низа од внатрешни џебови кои варират по големината во зависност од големините на четките. Средишните џебови се прилагодени за да може да се чуваат вештачки трепки, молив за очи, сјај за усни или било кој друг производ. Makeup Artist Brush Belt има прилагодлив појас со кој што може да се носи удобно околу рака, половина или врз рамото.

Odli~na za onie na koi modata im e vo srceto. Mo`ete da ja nosite preku den ili nave~er kako ~anta vo koja fino ke gi naredite va{ite {minki ili pak mo`ete da ja koristite nave~er kako dodatok na va{iot stil na oblekuvawe. Privezokot koj mo`e i da se otstrani ja pravi ~antata odli~na za nosewe.

85001

21501

Powder Brush

Ultra luxe makeup brush чантата е идеална за секој шминкер! Вклучува: Чанта, Eyeshadow "C" Brush, Complexion Brush, Small Angled Brush, Small Smudge Brush, Fan Brush, Powder Brush, Angled Foundation Brush, Concealer Brush, Small Precision Brush, Blush Brush и Contouring Brush.

Complexion Brush

Ovaa nova antibakteriska ~etki~ka e napravena od sinteti~ki vlakna (Taklon) i e meka i lesno apsorbira, pa mo`e da se koristi za suvi ili vla`ni produkti. Bidete si sam sebesi profesionalen {minker i kreirajte besprekoren izgled so ovaa e.l.f. ~etki~ka! -Kreira profesionalen vajan izgled (sculpted) -Prilagodeniot dizajn ovozmo`uva lesno manevrirawe i precizna aplikacija na boi. -Se koristi za aplikacija na rumenilo ili bronzer

21504

Organizer - Neseser Ovoj eleganten i kompakten dizajn so svojata estetski prefineta ubavina gi pokriva site va{i potrebi. Vnatre{nata torbi~ka e magnetski oddeliva i dizajnirana za da gi ~uvate pove}eto od va{ite raboti vo nea, so dodaten poseben del koj e lesno pristapliv kade {to mo`ete da gi ~uvate najva`nite raboti. Delot so koj se zatvara neseserot ima ~etiri slotovi za ubavo i uredno organizirawe na ~etki~kite kako i del za razli~ni dodatni elementi.

21201

84002

Blush Brush

21503

84003

Оваа нова aнти бактериска четка со синтетички влакна (Taklon) е по мека и повеќе апсорбира па може да се користи со влажни или суви производи. Бидете професионален шминкер и креирајте беспекорен изглед со оваа елф Студио четката! - Создава извајан професионален изглед - Целосно покривање со боја - За употреба со прав или руменило за совршено контурирање.

11 Piece Brush Collection

21502

21202

21203

21204

Ovaaa nova antibakteriska ~etki~ka e napravena od sinteti~ki vlakna (Taklon) i e meka i lesno apsorbira, pa mo`e da se koristi za suvi ili vla`ni produkti. Bidete si sam sebesi profesionalen {minker i kreirajte besprekoren izgled so ovaa e.l.f. ~etki~ka! -Kreira ramnomeren i priroden fini{. -Stru~no gi nanesuva site vidovi na pudra preku celoto lice i gi istaknuva negovite karakteristiki naj ubavo. -Koristete ja so kompresiran, nekompresiran ili providen puder, rumenilo ili bronzer.

Studio Holywood eyelashes kit Hand Sanitizer Dezinficiens za race

84011

Lip Defining Brush Brush Shampoo Анти-бактериски чистач на четки за темелно чистење. Служи за дезинфекција на четки и обезбедува свежина и чистота на четката во секое време. Измива нечистотии и траги од нечистотија, шминка, масло и остатоци од косата се со цел да се обезбеди чиста и мека четка за секоја употреба.

85009

Ovaa meka ~etka e idealna za aplikacija na karmin za usni i za meki linii na rabot na usnite, sozdavaj}i profesionalen izgled celo vreme.

Studio Profecional Eyelash Curler Направете прекрасно завиткан трепки, кои се појавуваат поголеми и дефинирани со овој елегантен дизајн. • Создава по полни и повеќе раздалечени навиткани трепки. • удобно одговара на сите форми на око. • Во ергономски облик овозможува контрола и леснотија на употреба. 85007

1806

Секогаш во движење? Останете чисти со овој џебен Sanitizer koj лесно се вклопува во ранец или чанта. Прикладен за домашна употреба во автомобил или во канцеларија! Убива 99.99% од најчестите бактерии кои можат да предизвикаат болест. Можете да го користите во секое време и секое место, без потреба за вода или крпи. Овој течен освежувачки гел ги чисти вашите раце и дава свежина, а притоа не ги прави лепливи и суви.

5603

5605

1716

1717

5601

5602

5604

Ovoj set }e vi pomogne da postignete Holivudski-glamurozen izgled. Setot vklu~uva: trepki, aplikator za trepki, dr`a~ i lepak.

86001

47


Ubedliva kolekcija na {minka za o~i, usni i lice koi ti ovozmo`uvaat da bide{ sam svoj {minker bilo kade, bilo koga. Golemo bogatstvo za qubitelite na kozmetika!!! Napravi izgled koj go reflektira tvojot li~en stil.

85003

141 Piece Master Makeup Collection 85004 83 Piece Essential Makeup Collection 85003 27 Piece Mini Makeup Collection 85002

85002

Pink Mini Makeup Collection 1994

85004

1994

GNA - Глобал нет адвертајзинг - малопродажба со директна достава тел: 02 322 41 42 e-mail: globalnetadv@globalnetadv.mk www.globalnetadv.mk www.elfkozmetika.org


e.l.f. Cosmetics - Katalog 2010  

e.l.f. Cosmetics - Katalog 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you