Page 1

.; (,.,. .:--

Naroanik: KRESAL KATARINA GradaSka20 IOOOIJUBIJANA

LNIVERZAV LJUBUANI ME D IC INSKAFAKULTETA INSTITLITZA SODIDMEDICINO l00l Ljubljda,p p.2207 Korytkova2, PEdstojnik:Prcf.dr .,oz€Balarc,dr.ne(

Nssast€v.: T-4710l10 Ljubliana,9.12.2010 MAC: 002481lA20AB

PoRodILO O TOKSIKOLOSKIPREISKAVI Priim€k in ime: Datum roj.: Na!lov: Drtum spr.vzorcevnr ISM:

KRESAL KATARINA 28.1.1973 cradaska20, Ljubljana 9.12.2010

PREISKAVE: mamila, zdrrvila,

RXZULTATI PREISKAV: je UgN - datum in aasodvzemt 9.12.2010a:24,vzorecje bil pravilno dostavljenin bil pravilno opremljerl IMUNOKEMIJSKA PREISKAVA IN HITRITTJSTI PRELIMINARNAINSTRUMENTALNA Metoda Datum Rezultat Enota Snov

IAMFETAMnI [BENZS!448!NL LS!!4II

METADONIN METABOLITI THCINMETABOLII| KOKAININ MIrABOLITI METAMFETAMINI BARBITURATI

-!CP

TCA

;sggtryl" r!t",ryl'.

Analiz

i4.4I I4-da

KG l 0e.12.t0!q

4!C4!1Io

IA-61

Kq 0e.12.2010

nesativno neistivno nesatirno n€sativno nesativno

lA-6T lA-61 lA-oT IA-I0T IA'I0T

09 122010 09 122010 Oqt: ZO|O 09.12.2010 09.122010

negativno

l4:1!T

09.1??qq LG

negativno

lA-l0T

KG KC KG KG KC

09.122010 KG

MAMILA PREISKAVA KROMATOGRAFSI(4 Snov MAMILA

Rezultat Enota neqativno

Metoda

GCMSI OO

09.12.2010KG

PSIHOAKTIVNA ZDRAVILA PREISKAVA KROMATOCRAFSKA Snov

Rezultat Enota

Meloda

Datum

negaiivno

ccMSi 00

09.122010Ka

I psrHoAKrlvNAZDRAVILA

Analiz.

OPOMBE: blez opomb za sodnomedicino dr. med.

,rnarizirar-{ univ.dinr.kem. mae.roZ{flf ^ ordana.

lzpis: 9.12.20l0 IJ:41:5s

T-4710/10

Snan: 1 od

Test  
Test  

test tes test

Advertisement