Page 1

ความสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ Importance of Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : Hed)

รองศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก คณบดีบณ ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชารวม

22 เมษายน 2553


TQF คืออะไร ? TQF เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐาน การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการ ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม 2


ทําไมประเทศไทยตองมี TQF ?

3

4/47


Global & Regional Drives : องคกร : - UNESCO - ASAIHL (Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning)

- SEMEO RIHED(Southeast Asian Ministers

of Education Organization: Regional Institute for Higher Education and Development)

- UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific)

- AUN (ASEAN University Network)

4


ทิศทาง - Knowledge Economy – Global & Regionalization Process - Cross Border Education - e -learning Curriculum - International / Regional Campus - Student / Staff Mobility - ASEAN Research Clusters

5


Globalization on Higher Education

เกิดอะไรขึ้น? - Globally - EU The Bologna Process - USA (North America, South America) - Asia UMAP / AUN 6

7/47


• Bologna Process มุงเนนการเชื่อมโยง ระหวาง การศึกษา ตลาดแรงงาน และการเติบโต ในยุโรป • การปฏิรูปอุดมศึกษาเปนความคิดหลักใน การตอบสนองตอสภาพโลกาภิวัตนของ ยุโรป

7

8/47


The Bologna Process has established systems - degree cycle - qualification frameworks - credit transfer to address the issue of the right for access, equity, participation and quality in higher education. 8

9/47


THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION IN ASIA The Road Towards Higher Education Harmonization In Asia ASEAN Integration on Higher Education 9

13/47


In the venue of ASEAN+3, with the effort of leading countries such as Japan, Korea and China, the promotion of tighter co-operation in higher education could be seen through such these areas : -

lifelong learning programmes credit transfer systems scholarships and mobility programmes research and development cooperation centres of excellence and e-learning

Thai Universities : How ? 10

14/47


The European Credit Transfer & Accumulation System (ECTS) - Standard for comparing the study attainment and performance of students of higher education. - For successfully completed studies, ECTS credits are awarded. - One academic year = 60 ECTS-credits = 1500– 1800 hours of study in all countries irrespective of standard or qualification type. - And is used to facilitate transfer and progression throughout the Union. 11

15/47


University Mobility in Asia & Pacific (UMAP) เปนโครงการภายใตกรอบความรวมมือทาง เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ก (APEC) โดย UMAP เปนการรวมตัวตาม ความสมั ค รใจของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในกลุม ประเทศสมาชิก 12

16/47


z UCTS (UMAP Credit Transfer Scheme) ระบบการโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัยซึ่ง นํ า รู ป แ บ บ ม า จ า ก ยุ โ ร ป ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว า European Credit Transfer System (ECTS) z UCTS ถูกนํามาใชระหวางนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใตโปรแกรม University Mobility in Asia and Pacific (UMAP) z วัตถุประสงคของ UCTS เปนการสรางความ เชื่ อ มั่ น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ร ว มโครงการ UMAP ในการใชระบบมาตรฐานเดียวกันในการ ถายโอนหนวยกิต และเกรด 13

17/47


ASEAN University Network (AUN) The ASEAN University Network (AUN) is an Asian university association. It was founded in November 1995 by ASEAN member countries including 13 universities. After the enlargement of ASEAN by the ASEAN Charter in 1997 and 1999, the AUN membership increased to 20 member universities. 14

18/47


การเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย การเทียบโอนหนวยกิต - ECTS (European Credit Transfer System) - UCTS (UMAP Credit Transfer Scheme ) มาตรฐาน NQF (National Qualification Framework) 15

6/33 19/47


Status of Implementation of NQFs (worldwide) 1st Generation

2nd Generation

3rd Generation

Australia

Ireland

Albania

Lesotho

New Zealand

Malaysia

Angola

Macedonia

Scotland

Maldives

Barbados

Malawi

South Africa

Mauritius

Bosnia

Mozambique

UK (excluding Scotland)

Mexico

Herzegovina

Romania

Namibia

Botswana

Serbia

The Philippines

Brazil

Slovenia

Singapore

Chile

Uzbekistan

Trinidad and Tobago

China

Tanzania

Wales

Colombia

Turkey

Democratic Republic Of Congo

Uganda Zambia

16


Status of NQFs in the Asia-Pacific Region Complete

Australia New Zealand Malaysia

Complete but not yet unified

Hong Kong The Philippines

Partial

Fiji India

In development

Bhutan Brunei

Maldives China Singapore Pakistan Sri Lanka Samoa Thailand

Not developed of no information

Bangladesh Cambodia Japan Laos Macau Mongolia South Korea Vietnam

Source : DEEWR (Department of Education, Employment and Workplace Relations,Au 17)

(March, 2008) p.16


ภายในป 2558 อาเซียนตองมีการเคลื่อนยาย การบริการอยางเสรีดวยการเปดโอกาสใหมีการเพิ่ม สัดสวนการถือหุนใหกับนักลงทุนอาเซียนในอัตรา รอยละ 70 ทุกสาขา รวมทั้งสาขาการศึกษาอันเปน รากฐานสําคัญในการพัฒนาอาเซียนใหมีความเขม แข็ง 18


สําหรับประเทศไทย NQF

TQF

ป 2545

ป 2552 19


หลักการสําคัญของ TQF ƒ เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูก ารปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม ƒ มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง คุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต ƒ มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขาไวดวยกันและ เชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 20


ƒ เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความ เขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสว นเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และ สถาบันอื่นๆ ทัง้ ในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของ บัณฑิตทีค่ าดวาจะพึงมี ƒ มุงใหคณ ุ วุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเปน ทีย่ อมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั้ ใน และตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ จัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยาง หลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิต ซึง่ จะมีมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมี ความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พงึ พอใจของนายจาง ƒ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 21


ระดับคุณวุฒิ ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 ระดับที่ 6

อนุปริญญา (3 ป) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 22


มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ดานคุณธรรม จริยธรรม

ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

ดานความรู

ดานทักษะทางปญญา

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง บุคคล และความรับผิดชอบ 23


ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ TQF 1) การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับ คุณวุฒิ (มคอ.1) 2) การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วิธีที่ 1 กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับสาขาวิชา วิธีที่ 2 กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับสาขาวิชา 3) การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 4) การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 5) การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24


ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ TQF 6) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 8) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 9) การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่ง บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร 10) การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา 25


ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบ TQF มคอ.1

(มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา)

(รายละเอียดของหลักสูตร)

มคอ.4

(รายละเอียดของ ประสบการณภาคสนาม)

มคอ.6

(รายงานผลการดําเนินการ ของประสบการณภาคสนาม)

สกอ.

(รายละเอียดของรายวิชา)

(รายงานผลการดําเนินการ ของรายวิชา)

สกอ.

มคอ.3

สภามหาวิทยาลัย

มคอ.2

มคอ.5

มคอ.7

(รายงานผลการดําเนินการ ของหลักสูตร)

26


ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร 2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/ สาขาวิชา (ถามี) 3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 27


ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานการจัดการเรียนการสอน 28


ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 29


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ƒ เปนคําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่จะทําใหบณ ั ฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ ƒ ชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง วิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล ƒ ชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู และความตองการของตนเองได ƒ ผูใชบณ ั ฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา ทํางาน ใช มคอ. 2 แทนเอกสารหลักสูตร อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเสนอ สกอ.รับทราบภายใน 30 วัน

31


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร กรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ƒ อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ƒ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งเปน บุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ƒ หากมีองคกรวิชาชีพ ใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปน กรรมการอยางนอย 1 คน

32


มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร เดิม

TQF

วัตถุประสงคของหลักสูตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

โครงสรางหลักสูตร รายวิชา

ผลการเรียนรู โครงสรางหลักสูตร รายวิชา

33


8) การประเมินและปรับปรุง การดําเนินการของหลักสูตร 1) ขอมูลทั่วไป

2) ขอมูลเฉพาะ ของหลักสูตร

4

7) การประกันคุณภาพ หลักสูตร

7

13

8

2

2 6) การพัฒนา

หมวด 5

คณาจารย 3

5) หลักเกณฑในการ ประเมินผลนักศึกษา

3) ระบบการจัดการศึกษา 3 การดําเนินการ และ โครงสรางของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล

39

34


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1) รหัสและชื่อหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ชื่อยอ และชื่อเต็มทั้งไทย และ อังกฤษ) 3) วิชาเอก (ถามี) 4) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

35


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 5) รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ (หลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอก .... ป ) 5.2 ภาษาที่ใช (ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ) 5.3 การรับเขาศึกษา (รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือตางประเทศ หรือ รับทั้ง 2 กลุม) 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา (สาขาเดียว หรือทวิปริญญา หรือ ปริญญารวม)

36


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร ƒ หลักสูตรใหม พ.ศ....... หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...... ƒ สภาวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เมือ่ ...../...../........ ƒ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร เมื่อ ....../...../......... และเปด สอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ ..../............. ƒ สภาวิชาชีพใหการรับรอง เมือ่ ...../...../.......... (ถามี)

37


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ ุ ภาพและมาตรฐาน ระบุปทคี่ าดวาจะไดรบั การเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคณ ุ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบ TQF (เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยาง นอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร) 8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชา และปทส่ี ําเร็จ ดัวย)

38


อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี

เปนอาจารยประจําหลักสูตร วุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 2 คน ปริญญาโท เปนอาจารยประจําหลักสูตร วุฒปิ ริญญาเอกหรือ เทียบเทา หรือ ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 3 คน ปริญญาเอก เปนอาจารยประจําหลักสูตร วุฒปิ ริญญาเอกหรือ เทียบเทา หรือ ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 3 คน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา 1 แหง ตองเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนละชุดกัน 39


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาใน การวางแผนหลักสูตร 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 12) ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความ เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน 40


หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 13) ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น ของสถาบัน 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพือ่ ใหบริการคณะ/ ภาควิชาอื่น 13.3 การบริหารจัดการ (แผนความรวมมือหรือการประสานงาน รวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)

41


หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 2) แผนพัฒนาปรับปรุง 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง (ระบุเวลาที่คาดวาจะดําเนินการเสร็จ) 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

42


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1) ระบบการจัดการศึกษา 1.1 ระบบ (ทวิภาค ไตรภาค จตุรภาค) 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ถามีการจัดการศึกษา ระบบอืน่ ๆ ที่มิใชทวิภาค ใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบ ทวิภาคใหชัดเจน) 2) การดําเนินการหลักสูตร 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน...........-............. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน...........-............. 43


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ตอง นํามาประกอบการพิจารณา เพื่อการกําหนดหลักสูตร ตัวอยาง นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศไมเพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของ นักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 44


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาใน ขอ 2.3 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 2.6 งบประมาณตามแผน แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้ง งบประมาณ รวมทั้งประมาณการคาใชจา ยตอหัวในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรนั้น

45


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

2.7 ระบบการศึกษา ‰ แบบชัน้ เรียน ‰ แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก ‰ แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก ‰ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) ‰ แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต ‰ อื่นๆ (ระบุ) 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขาม มหาวิทยาลัย (ถามี) 46


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน 3.1 หลักสูตร 3.1.1 จํานวนหนวยกิต (รวมตลอดหลักสูตร) 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร (แสดงเปนหมวดวิชาใหสอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร) 3.1.3 รายวิชา ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งไทย และอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาดวยตนเอง เชน 001101 ม.อ.101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 47


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิ อง อาจารย 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 3.2.2 อาจารยประจํา 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหระบุสาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ การ คนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระงานสอนที่มอี ยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (อาจระบุไวในภาคผนวก) 48


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

4) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี) 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 4.2 ชวงเวลา 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน เชน 3 วันตอสัปดาหเปนเวลา 4 สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เปนตน

49


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 5.1 คําอธิบายโดยยอ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย) 5.3 ชวงเวลา 5.4 จํานวนหนวยกิต 5.5 การเตรียมการ 5.6 กระบวนการประเมินผล 50


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ระบุคณ ุ ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ คาดหวังทั่วๆ ไป และชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรม นักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น คุณลักษณะพิเศษ ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี และการวางตัวในการทํางาน ในรายวิชาที่ เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 51


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล

2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตาม Domains of Learning 5 ดาน อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอ ดังนี้ - คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับผลการเรียนรูในดาน คุณธรรม จริยธรรม - กลยุทธการสอนที่ใชพฒ ั นาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม - กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม

52


หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล

3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐาน ผลการเรียนรูใดบาง (ตาม Domains of Learning 5 ดาน) โดยระบุวา เปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ ไมนําไปสูม าตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได

53


54


55


หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1) กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ มาตรฐานการเรียนรูแตละดาน 3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

56


หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม อธิบายกระบวนการที่ใชในการปฐมนิเทศ และ/หรือ การแนะนํา อาจารยใหมและอาจารยพิเศษใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตร และบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน รับผิดชอบสอน 2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ ประเมินผล 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 57


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1) การบริหารหลักสูตร ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 2.1 การบริหารงบประมาณ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ ดิม 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

58


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

3) การบริหารคณาจารย 3.1 การรับอาจารยใหม ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพือ่ ใหมนั่ ใจวา อาจารยมีคณ ุ สมบัตแิ ละประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการ สอน 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและ ทบทวนหลักสูตร 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพเิ ศษ สรุปยอๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 59


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม 5) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา (กฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ และ กระบวนการในการพิจารณาขออุทธรณ)

60


หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

6) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบณ ั ฑิต 7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (KPI) ระบุ KPI ที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ หลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวด 1-6 เชน จํานวนนักศึกษาที่จบใน เวลาที่กําหนด

61


62


63


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน กอนสอน ควรประเมินโดยทีมผูสอน หรือการหารือกับผูเชี่ยวชาญดาน หลักสูตรหรือวิธีการสอน หลังสอน ควรวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะหผล การเรียนของนักศึกษา 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน เชน การประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ทีมผูสอน การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นใน หลักสูตรเดียวกัน 64


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลยอนกลับในการประเมิน คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม จากกลุมบุคคลดังนี้ - นักศึกษาและบัณฑิต - ผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูประเมินภายนอก - ผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

65


หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน 4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและ นักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ แผนกลยุทธ

66


การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล หลักสูตรของ สกอ.

ƒ ให สกอ. เผยแพรหลักสูตรที่มีคณ ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมือ่ สถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่ง ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑดังนี้ 1) เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตจิ ากสภาสถาบันกอนเปดสอน และไดแจง ให สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดใน มคอ.2 ซึ่ง สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน จะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี ขึ้นไปตอเนื่องกัน 2 ป นับตัง้ แตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพฒ ั นาตามกรอบ TQF 67


การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล หลักสูตรของ สกอ.

3) หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง ตามเงือ่ นไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมิน ตอไป 4) กรณีหลักสูตรไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลให มีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพ ภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิสาขานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรบั การเผยแพร หากตอมาปรากฏวา ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ให สกอ. เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการ เผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 68

TQF  

Importance of Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : Hed) หรือความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กำล...