Page 1


Inhoud

Voorwoord.................................................................................................................................... 3 A1

Organisatie........................................................................................................................ 4

A1.1

Missie en visie............................................................................................................. 4

A1.2

College van Bestuur.................................................................................................... 4

A1.3

Management overleg Schaepmanstichting (MOS).......................................................... 5

A1.4

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)..................................................... 5

A1.6

Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’.............................................................................. 6

A2

Identiteit........................................................................................................................... 7

A3

Onderwijs.......................................................................................................................... 8

A3.1

Stagiaires................................................................................................................... 8

A3.2

Leerlingen.................................................................................................................. 8

A3.3

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS)..................................16

A3.4

Overblijfregeling in scholen.........................................................................................16

A3.5

Voor- en naschoolse opvang.......................................................................................17

A3.6

Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers..........................................................................17

A3.7

Studiedagen..............................................................................................................17

A4

Kwaliteitszorg....................................................................................................................18

A4.1

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs...............................................................................18

A4.2

Inspectiebezoek.........................................................................................................19

A4.3

Schoolplan, Jaarplan..................................................................................................19

A4.4

Zelfevaluatie..............................................................................................................19

A4.5 Vertrouwenspersoon...................................................................................................19 A5

ICT..................................................................................................................................20

A5.1

Bovenschoolse inzet ICT-er.........................................................................................20

A5.2

Infrastructuur............................................................................................................20

A5.3

Websites...................................................................................................................20

A5.4

ICT-werkgroep...........................................................................................................20

A5.5

ICT-beleidsplannen.....................................................................................................20

A6

Personeel..........................................................................................................................21

A6.1

Personeel en formatie.................................................................................................21

A6.2

Instroom...................................................................................................................24

A6.3

Doorstroom...............................................................................................................25

A6.4

Personeel in cijfers.....................................................................................................25

A6.5

Uitstroom..................................................................................................................29

A6.6

Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken..........................................................................29

A6.7

Verlof........................................................................................................................31

A6.8

Personele activiteiten.................................................................................................32

A7

Huisvesting.......................................................................................................................33

A7.1

Nieuwbouw en verbouw.............................................................................................33 1


A7.2 Gebouwenbeheer.......................................................................................................33 A7.3

Onderhoud................................................................................................................34

A7.4

Integraal Huisvestingsplan..........................................................................................34

A7.5

Toekomstige ruimte behoefte......................................................................................34

A8

Financieel jaarverslag 2012................................................................................................35

A8.1

Algemeen..................................................................................................................35

A8.2

Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten.....................................................35

A8.3

Reservebeleid............................................................................................................35

A8.4

Activeren en afschrijven..............................................................................................36

A8.5

Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar.............................................................36

A8.6

Resultaten op entiteitniveau........................................................................................38

A8.7

De financiĂŤle positie per 31 december 2012.................................................................40

A8.8

Investeringen en financieringsbeleid............................................................................41

A8.9

Treasuryverslag, spaargelden en beleggen...................................................................41

A8.10

Resultaatbestemming.................................................................................................42

A8.11

Kosten College van Bestuur.........................................................................................42

A8.12

Kengetallen...............................................................................................................42

A8.13

Begroting 2013 en toekomstige ontwikkelingen............................................................44

A8.14

Strategisch Financieel Beleidsplan...............................................................................44

A9

Verslag Raad van Toezicht..................................................................................................45

A10

Lijst van afkortingen..........................................................................................................49

Jaarrekening................................................................................................................................50 B1 Grondslagen.....................................................................................................................52 B2

Balans per 31 december 2012............................................................................................52

B3

Exploitatierekening over 2012............................................................................................54

B4

Kasstroomoverzicht over 2012............................................................................................56

B5

Toelichting op de balans per 31 december 2012 met vergelijkende cijfers 2011.....................57

B6

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/ niet uit de balans blijkende rechten (actief).........................................................................63

B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2012 met vergelijkende cijfers 2011......................68

C1 Controleverklaring.............................................................................................................68 C2

(Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo...................................................................71

C3

Gebeurtenissen na balansdatum.........................................................................................72

C4

Overzicht verbonden partijen.............................................................................................72

Bijlagen.......................................................................................................................................73 D1

Balans en expoitatierekening per entiteit per 31 december 2012

met vergelijkende cijfers 2011............................................................................................73

2


Voorwoord

Graag bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2012. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het bestuursverslag 2012 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Economische ontwikkelingen, bezuinigingen en wettelijke veranderingen in 2011 hebben ook de Dr. Schaepmanstichting geraakt. In 2012 zijn we daar nog nadrukkelijker mee geconfronteerd bij de opstelling van de begroting voor 2013. Helaas komen er nog meer bezuinigingen op ons af. Hierdoor wordt een stevig beroep gedaan op onze professionaliteit. We willen ons nadrukkelijk blijven inzetten voor goed en passend onderwijs aan alle leerlingen. Het blijven werken aan onze  slogan  “Samen  sterk  in  ontwikkeling”  is  daarbij  van  cruciaal  belang. Bij onze stichting zijn op allerlei niveaus veel mensen betrokken. Niet alleen kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren maar ook ondersteunende medewerkers en partners waarmee we samenwerken. Het is mede aan hun inzet en betrokkenheid te danken dat de Dr. Schaepmanstichting terug kan kijken op een goed jaar en vertrouwen heeft in de toekomst. Hans Timmen Voorzitter College van Bestuur

3


A1 Organisatie

A1.1

Missie en visie

De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de gemeente Hengelo (O). Onder het bestuur van de stichting ressorteren 10 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 17 locaties zijn circa 4250 leerlingen gehuisvest. Bij de stichting werken 398 personeelsleden. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van het katholiek primair onderwijs te behartigen en dit onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt gegeven in de geest van de katholieke kerk. Gehanteerd daarbij worden de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs (ARKO). De Dr. Schaepmanstichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs en scholen die werken vanuit vernieuwende concepten. De werkwijze is geënt op waarden, die worden aangereikt vanuit het evangelie, de christelijke traditie, de katholieke geloofsgemeenschap en die vervolgens gerelateerd worden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mogelijkheden voor de individuele scholen om op basis van consensus en in overeenstemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen zich te profileren en te onderscheiden. De stichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is. De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:

“Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons toevertrouwd kind, in een veilige leef-, speel- en leeromgeving. Competente, gekwalificeerde medewerkers en optimale materiële voorzieningen zijn hiervoor de basis. Wij gaan uit van een toegankelijke omgeving waarin een ieder zich kan welbevinden.” A1.2

College van Bestuur

Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H Timmen voorzitter personeel & organisatie De heer drs. P.J.G.A. Breur lid onderwijs & identiteit De heer R.R. Malag lid financiën & facilitair management De formatieomvang van het College van Bestuur is 2,7957 fulltime eenheid. Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,0558 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.

4


Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen. Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de raad van Toezicht door middel van rapporta- ges tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht. A1.3 Management Overleg Schaepmanstichting (MOS) Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het MOS is in 2012 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere: • Begroting 2013 • Bestuursformatieplan 2012-2013 • Expertiseteam • Raad van Toezicht / College van Bestuur • Functiemix • Functiehuis • ARBO beleid (RIE) • Verzuimbeleid • Passend onderwijs • Arbeidsduur en Normjaartaak • Zorgplan 2012-2013 WSNS Behalve de MOS-vergaderingen is ook drie keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau. Tenslotte zijn vijf studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB en Kwaliteitszorg. Deze ochtenden werden verzorgd door Expertis Onderwijsadviseurs. A1.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is mevrouw E. Wolkotte en secretaris de heer J. Goorhuis ( De Telgenkamp). Genoemden zijn personeelsleden. Bij de start van het schooljaar in september 2012 heeft mevrouw P. Kok (KBHZ) het secretarisschap overgenomen. De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. Daarbij is zij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

5


De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMR- vergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter menings- vorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere: • • • • • • • • • • • •

Begroting 2012 Raad van Toezicht/College van Bestuur Zorg en Passend onderwijs Functiehuis/Functiemix Aanpassing functieomschrijving locatieleider Bestuursformatieplan 2012-2013 Zorgplan 2012-2013 Jaarverslag 2011 Aanpassing GMR reglement Vakantieregeling 2013-2014 Strategisch financieel beleidsplan 2012-2013 Werkkostenregeling

De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5 Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’.

6


A2 Identiteit

Onze inzet ten aanzien van identiteit is het algehele welzijn van de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. In het verslagjaar 2012 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren van het strategisch beleid. Middels delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we antwoord geven op de vraag, hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. In de periode tot 2015, worden de  thema’s,  zoals  beschreven  in  de  formats,  op  stichtingsniveau  geïmplementeerd.  De  thema’s  zijn  onder  te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau en de aandacht voor Vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze  worden  de  beschreven  thema’s  vertaald  naar  de  school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s.  

7


A3 Onderwijs

A3.1

Stagiaires

In dit schooljaar bezochten meer dan 70 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van: • Hogeschool Edith Stein 20 van deze stagiares worden opgeleid binnen twee van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, SG Beyaert) • Saxion Hogeschool • ROC Twente A3.2

Leerlingen

Op de teldatum 1 oktober 2012 telden de scholen 4244 leerlingen. Dit aantal was 48 minder dan de teldatum 1 oktober 2011. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2002: Absoluut

2012 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Titus Brandsma

740

730

704

708

700

698

658

637

604

565

562

KBHZ

656

644

631

593

592

588

557

561

596

571

555

St-Jan

378

365

354

340

336

327

294

291

280

261

264

Plechelmus

334

338

325

321

308

296

278

252

240

207

187

Hunenborg

235

241

256

280

293

288

294

289

280

279

274

De Bleek

158

161

159

162

171

165

174

170

167

162

169

De Schothorst

157

162

154

149

165

185

211

223

247

262

257

t Eimink

384

375

369

360

346

328

312

305

286

291

280

De Borgh

136

136

125

118

119

117

123

133

152

172

204

De Telgenkamp

846

927

970

1013

1035

1018

983

963

878

814

737

4027 4079

4047

4044

4065

4010

3884

3824

3730

3584

3489

104

98

102

109

107

107

108

121

98

totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

116

96

101

117

121

116

115

119

129

147

153

149

131

4244 4292

4272

4258

4282

4238

4120

4078

3991

3854

3718

8


Leerlingenaantal in percentage per school.

Indexcijfers per school met als basis het jaar van 2002 INDEX (2002 = 100) 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Titus Brandsma

131,7

129,9

125,3

126,0

124,6

124,2

117,1

113,3

107,5

100,5

100,0

KBHZ

118,7

116,0

113,7

106,8

106,7

105,9

100,4

101,1

107,4

102,9

100,0

St-Jan

143,2

138,3

134,1

128,8

127,3

123,9

111,4

110,2

106,1

98,9

100,0

Plechelmus

178,6

180,7

173,8

171,7

164,7

158,3

148,7

134,8

128,3

110,7

100,0

Hunenborg

85,8

88,0

93,4

102,2

106,9

105,1

107,3

105,5

102,2

101,8

100,0

De Bleek

93,5

95,3

94,1

95,9

101,2

97,6

103,0

100,6

98,8

95,9

100,0

De Schothorst

61,1

63,0

59,9

58,0

64,2

72,0

82,1

86,8

96,1

101,9

100,0

137,1

133,9

131,8

128,6

123,6

117,1

111,4

108,9

102,1

103,9

100,0

t Eimink

66,7

66,7

61,3

57,8

58,3

57,4

60,3

65,2

74,5

84,3

100,0

De Telgenkamp

114,8

125,8

131,6

137,4

140,4

138,1

133,4

130,7

119,1

110,4

100,0

totalen

115,4

116,9

116,0

115,9

116,5

114,9

111,3

109,6

106,9

102,7

100,0

SG Beyaert E.

118,4

98,0

106,1

100,0

104,1

111,2

109,2

109,2

110,2

123,5

100,0

SG Beyaert S.

77,1

89,3

92,4

88,5

87,8

90,8

98,5

112,2

116,8

113,7

100,0

114,1

115,4

114,9

114,5

115,2

114,0

110,8

109,7

107,3

103,7

100,0

De Borgh

totalen

9


stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

02-12

Titus Brandsma

10

26

-4

8

2

40

21

33

39

3

178

KBHZ

15

13

38

1

4

31

-4

-35

25

16

104

St-Jan

13

11

14

4

9

33

3

11

19

-3

114

Plechelmus

-4

13

4

13

12

18

26

12

33

20

147

Hunenborg

-6

-15

-24

-13

5

-6

5

9

1

5

-39

De Bleek

-3

2

-3

-9

6

-9

4

3

5

-7

-11

De Schothorst

-5

8

5

-16

-20

-26

-12

-24

-15

5

-100

t Eimink

9

6

9

14

18

16

7

19

-5

11

104

De Borgh

0

11

7

-1

2

-6

-10

-19

-20

-32

-68

De Telgenkamp

-81

-43

-43

-22

17

35

20

85

64

77

190

totalen

-52

32

3

-21

55

126

60

94

146

95

558

SG Beyaert E.

20

-8

6

-4

-7

2

0

-1

-13

23

18

SG Beyaert S.

-16

-4

5

1

-4

-10

-18

-6

4

18

-30

totalen

-48

20

14

-24

44

118

42

87

137

136

554

stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

02-11

Titus Brandsma

1,37

3,69

-0,56

1,14

0,29

6,08

3,30

5,46

6,90

0,53

31,67

KBHZ

2,33

2,06

6,41

0,17

0,68

5,57

-0,71

-5,87

4,38

2,88

18,74

St-Jan

3,56

3,11

4,12

1,19

2,75

11,22

1,03

3,93

7,28

-1,14

43,18

Plechelmus

-1,18

4,00

1,25

4,22

4,05

6,47

10,32

5,00

15,94

10,70

78,61

Hunenborg

-2,49

-5,86

-8,57

-4,44

1,74

-2,04

1,73

3,21

0,36

1,82

-14,23

De Bleek

-1,86

1,26

-1,85

-5,26

3,64

-5,17

2,35

1,80

3,09

-4,14

-6,51

De Schothorst

-3,09

5,19

3,36

-9,70

-10,81

-12,32

-5,38

-9,72

-5,73

1,95

-38,91

t Eimink

2,40

1,63

2,50

4,05

5,49

5,13

2,30

6,64

-1,72

3,93

37,14

De Borgh

0,00

8,80

5,93

-0,84

1,71

-4,88

-7,52

De Telgenkamp

-8,74

-4,43

-4,24

-2,13

1,67

3,56

2,08

9,68

7,86

10,45

14,79

totalen

-1,27

0,79

0,07

-0,52

1,37

3,24

1,57

2,52

4,07

2,72

15,42

SG Beyaert E.

20,83

-7,69

6,12

-3,92

-6,42

1,87

0,00

-0,93

-10,74

23,47

18,37

SG Beyaert S.

-13,68

-3,31

4,31

0,87

-3,36

-7,75

-12,24

-3,92

2,68

13,74

-22,90

-1,12

0,47

0,33

-0,56

1,04

2,86

1,03

2,18

3,55

3,66

14,15

totalen

-12,50 -11,63 -15,69 -33,33

10


Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaand jaar. Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 10 jaar

Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar

11


Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 10 jaar

Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar

12


Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 10 jaar

Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar

13


Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 10 jaar

Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar

14


In het kalenderjaar 2012 vertrokken bijna zeshonderd leerlingen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 PRO

VMBO BL

De Borgh RKBS ‘t Eimink De Schothorst

2 1

Overig

Totaal

VMBO KL

VMBO TL

HAVO

VWO

3

2

3

3

11

6

4

9

15

36

4

3

7

4

19

De Bleek

1

2

8

6

6

23

Locatie Esrein

3

11

18

6

20

58

De Hunenborg

2

5

7

9

9

32

3

4

12

9

11

40

St. Jan

5

4

9

8

2

28

De Akker

1

2

12

8

7

30

St Plechelmus

1

Kard. Alfrink

1

3

1

1

Titus Brandsma

6

22

19

10

1

1

SBO Beyaert

3

12

SBO Beyaert

23

4

De Telgenkamp Totalen

28

1

7 57

4

21

2

29

18

0

39

54

21

0

132

51

49

140

139

109

7

523

*=SO In procenten 5,4% 9,8% 9,4% 26,8% 26,6% 20,8% 1,3%

15


A3.3

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS)

In 2012 vergaderde het besturenoverleg vier keer: 16 januari, 16 april, 25 juni en 29 oktober. Twee keer per jaar wordt met de werkgroep Zorg vergaderd, dit was op 23 maart en 29 oktober. De stichting werd vertegenwoordigd door de manager Personeel & Organisatie die tevens voorzitter van het SWV 7.02 is. Ter sprake kwamen: Begroting 2012 SWV en SBO; Bestuursrapportages; Exploitatieoverzichten 2011; Financieel jaarverslag 2011; Jaarrekening 2011 SWV; Zorgplan 2012 – 2013, en Zorgplicht (passend onderwijs); kaders van nieuwe wetgeving en consequenties; vorming regiegroep voor ontwikkeling nieuwe SWV 23.02. Groei SG. Beyaert. Tevens hebben er twee gezamenlijke bestuursvergaderingen plaatsgevonden met het bestuur van SWV 7.01. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken samen te gaan werken binnen het nieuwe SWV 23.02. o in kaart brengen van de beschikbare expertise binnen het werkgebied PMT. Aan het eind van het jaar 2012 is duidelijk welke expertise voorhanden is. o nadenken over een vorm van samenwerking, gebruikmakend van de beschikbare expertise. o Een eerste aanzet om op bestuurlijk niveau tot samenwerking en effectieve inzet van de beschikbare expertise te komen leidt inmiddels tot verdere stappen in een vorm van samenwerken, waarbij voor het veld gedacht wordt aan een 1-loket functie waarna de hulpvraag daar wordt gelegd waar een meest passende aanpak gerealiseerd kan worden. Dit zal in de loop van 2013 verder vorm krijgen. o De bekostigingsverschillen van beide SWV 7.1 en 7.2 in beeld brengen. o Hoewel er verschillen zijn, blijkt ‘onder de streep’ dat de middelen nagenoeg aan dezelfde onderdelen worden besteed. De weg er naar toe is anders; om als Plein Midden Twente goed te kunnen functioneren als regio binnen SWV 23.02, is verdere afstemming gewenst. o Gedachtenvorming over huisvesting aan 4/5/6-jarigen binnen ons SWV. o De uitkomst van een onderzoek over deze materie leert, dat het niet gewenst is op dit moment hierin stappen te ondernemen. o De SBO-voorziening(en) na 2014 in breedste zin: bestuurlijk, bekostiging, vervoer, loca ties/gebouwen. Deze discussie loopt. Vorm volgt inhoud: als de inhoud, het aanbod van de verschillende SBO afdelingen op elkaar wordt afgestemd, zal dat consequenties hebben op velerlei gebied. Vooralsnog staan geen ingrijpende wijzigingen op de agenda. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en voortschrijdend inzicht zal leidend zijn bij eventueel te nemen stappen. In 2012 vergaderde de werkgroep Zorg zes keer, 12 januari, 22 maart, 16 april, 7 juni, 20 september en 27 november. Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer: aansturen van de PCL, zorgplan 2012-2013, begroting 2012-2013, jaarverslag PCL 2011-2012, verwijsstructuur PCL, passend onderwijs, afstemming samenwerkingsverbanden 7.01 en 7.02 (Plein Midden Twente) en de vorming van het nieuwe SWV 23.02 per 1 augustus 2014. A3.4 Overblijfregeling in scholen De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. Op bovenschools niveau zijn in 2012 bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering (vanuit het IOS) van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren van de verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen 68 personen deel.

16


A3.5

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk gemaakt. De Dr. Schaepmanstichting heeft met vijf kinderopvangorganisaties een convenant afgesloten; Catalpa, SKH, KOE, De zeven Bergen, SK. de Beukenoot. De behoefte bij ouders voor buitenschoolse opvang groeit. Om recht te doen aan die vraag, is er een werkgroep gestart die gaat onderzoeken of invoering van een continurooster op al onze scholen, meerwaarde biedt voor de Dr. Schaepmanstichting.

A3.6

Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers

In 2012 zijn vijf netwerkbijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: schoolontwikkelplan 2011-2015, zorgplan 2012-2013, Opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal/leesbeleid, expertiseteam, passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er is behoefte om jaarlijks thema gerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker met oog op komende wetgeving rondom zorgplicht (passend onderwijs). In 2012 zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren: groepsplannen in de onderbouw en dyscalculie. Eenzelfde netwerk is opgezet voor ICT-ers. Ook dit netwerk heeft in 2012 vijf bijeenkomsten gehad. De thema’s van deze bijeenkomsten waren onderwijsinhoudelijk gericht, de taak en de rol van de ICT-er is besproken, het taal/leesbeleid is onderwerp van de agenda geweest evenals de inzet van beide groepen in het proces van opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, met name hoe ze daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen op schoolniveau. Ook is de toepassing van het gebruik van Parnassys veelvuldig aan de orde geweest. Het netwerk voor RT-ers is na twee bijeenkomsten in het begin van het schooljaar beëindigd. De reden hiervan is dat de positie van remedial teaching in het onderwijskundige proces op de scholen een andere is geworden. Veel rt-ers hebben groepstaken gekregen en de ondersteuning van leerlingen vindt veel meer plaats binnen de groep.

A3.7 Studiedagen In 2012 zijn er vijf studiebijeenkomsten met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: opzet en invoering van collegiale review gesprekken, delen en bespreken van opbrengsten, het voeren van flitsbezoeken, kwaliteitszorg, uitwerken van onze onderwijskundige ambities, opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld.

17


A4

Kwaliteitszorg

A4.1

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs

Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan 2011-2015.

Wat moet er gebeuren 20011-2015

Minimumeisen bestuur

Zelfevaluatie scholen

1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren)

Ouderenquête

1 x per 4 jaar

Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders

Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk.

Kwal.zorg.instrument leerling (Beekveld & Terpstra)

1 x per 2 jaar

Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra)

1 x per 2 jaar

Analyse leerresultaten (ind, groep en school) Jaarlijks (is opgenomen in de barometer) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO) Percentage verwijzing SBO

Jaarlijks

Percentage lln. met aangepaste leerlijnen

Jaarlijks

Uitstroom naar VO

Jaarlijks

Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en)

Jaarlijks minimaal 2 dagen

Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan

1 x per 4 jaar (periode 2011-2015)

Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag

Jaarlijks

Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie

Jaarlijks

Functioneringsgesprekken personeel

Jaarlijks

Beoordelingscyclus personeelsleden

1 x per 3 jaar

Analyse methode- gebonden toetsten

Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen)

Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

2 x per jaar

Analyse vorderingen zorgleerlingen

3 x per jaar (conform groepsplan)

18


Logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en beoogde resultaten zichtbaar gemaakt. A4.2 Inspectiebezoek In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij De Telgenkamp en de St. Jan werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg tenminste van voldoende niveau is. Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarrangement gekregen.

A4.3

Schoolplan, Jaarplan

Voor de planperiode 2011/2015 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolontwikkelplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. A4.4 Zelfevaluatie Het College van Bestuur heeft in de periode april/mei en november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2011-2015), het jaarplan 2011-2012 en 2012-2013, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. Halverwege 2012 heeft de stichting een nieuwe vertrouwenspersoon gekregen. In 2012 zijn er 6 consulten geweest. Daaruit volgend is er één cliëntcontact geweest met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken opgelost.

19


A5 ICT

A5.1

Bovenschoolse inzet ICT-er

Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. Gezamenlijk zijn zij één dag bovenschools werkzaam. Eén ICT coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “deklas.nu” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). In 2012 is het oriëntatietraject voor de keuze van een nieuw ‘concept’ in combinatie met de in 2012 nieuw aan te schaffen servers, afgerond. Begin 2013 gaan alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting over op ‘de klas.3’. A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle websites van de scholen. Dit schooljaar hebben alle scholen een nieuwe website en is een start gemaakt met het ontwikkelen van een intranet voor alle medewerkers. Op dit intranet komen alle beleidsdocumenten, notulen en dergelijke te staan. Al deze documenten zijn te downloaden. A5.4 ICT-werkgroep Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begeleiding en coaching dan op het coördineren van ICT. Alle IB-ICT-ers van de stichting hebben zitting in de ICT-netwerk. Zij zijn dit jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep worden alle ICT-zaken besproken. Vaste onderwerpen zijn: ICT in het onderwijskundig proces van OGW en de 1-zorgroute, het gebruik en keuze van educatieve software, begeleiding leerkrachten, zaken rondom “deklas.nu”, taken en verantwoordelijkheden van de IB-ICTer, gebruik digitale schoolborden en de inkoop van hardware. Tevens is de rol van de ICT-er een vast agendapunt. Dit in relatie met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en wordt gekeken waar er ontwikkelkansen voor de scholen liggen. A5.5 ICT-beleidsplannen Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de afzonderlijke beleidsplannen per school. Zij hebben daarnaast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt inmiddels in zes jaargroepen over digitale schoolborden.

20


A6 Personeel

A6.1 Personeel en formatie

In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een helder organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.

A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland

Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over : • meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix); • inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken; • een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn; • een salarisverbetering voor adjunct-directeuren; • een salarisverbetering voor directeuren; • de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren; De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van perso-neelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2012 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, 10 personeelsleden benoemd in een LB functie. Het betreft 7,5221 FTE. A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2012 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies: Directie

Onderwijzend

Onderwijsondersteunend

Voorzitter College van Bestuur

Leraar basisonderwijs LA en LB

Administratief Medewerker

Lid College van Bestuur

Leraar speciaal basisonderwijs Algemeen medewerker administraLB en LC tie Vakleraar Gymnastiek

Conciërge

Directeur

Vakleraar Muziek

Psycholoog SBO

Adjunct directeur

Vakleraar Handvaardigheid

Orthopedagoog SBO

Locatieleider

Logopedist SBO Schoolmaatschappelijk werker SBO Onderwijsassistent

21


Functiebouwwerk per 31-12-2012 Schaal

Directie aantal

OOP aantal

OP aantal

Totaal aantal

Totaal in fte 17,4567

3

22

22

4

6

6

3,7296

5

2

2

1,0558

8

3

3

1,2796

9

2

2

1,0474

11

2

2

1,085

12

1

1

0,5788

10

AA

2

2

0,8071

AB

7

7

6,8302

DB

5

5

5

DC

5

5

4,9162

DE

3

3

2,7957

LA

251

251

168,6552

LB

83

83

62,3151

LC

4

4

3,4762

398

281,025

Totaal In procenten

22

38

338

5,53%

9,55%

84,92%

Verdeling Directie, OOP en OP

22


Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal)

A6.1.3. College van Bestuur

Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Managementstatuut.

A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid

Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiĂŤle component.

A6.1.5. Integraal personeelsbeleid

Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.

A6.1.6. Deskundigheidsbevordering

Voor de nascholing hebben de scholen gebruik gemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compeaan,), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogescholen uit de regio (Hogeschool Edith Stein, Hogeschool Saxion, Twente school of education). In 2012 is tijdens vijf studieochtenden voor College van Bestuur en directies, onder begeleiding van Expertis onderwijsadviseurs, een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de strategische opties.

23


A6.2 Instroom In 2012 heeft één personeelslid een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen.

A6.2.1 Opleidingstrajecten

De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Edith Stein. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stage-coördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van ‘onderwijsassistenten’.

A6.2.2 Werving en selectie leidinggevend personeel

Bij de leidinggevende functies is per 1 augustus 2012 mevrouw W. Steenbeeke-Olde Scholtenhuis benoemd als directeur van basisschool ‘t Eimink. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan na het vertrek van de heer B.C.T. Goosen in verband met FPU. Mevrouw J.T.M. Kroonen-Kennis is per 24 oktober benoemd als directeur van Daltonbasisschool St. Plechelmus. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan na het vertrek van mevrouw J.A.M. Kuipers-Bollen in verband met FPU. Mevrouw A.J.W. RöringVerlijsdonk is met ingang van 1 augustus 2012 benoemd als locatieleider van De Schothorst. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.

A6.2.3 Werving en selectie onderwijsgevend personeel

In 2012 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruik gemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Het betrof hier elf contracten. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden.

24


A6.3 Doorstroom

A6.3.1 Mobiliteit

Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2012 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden twaalf formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij vier personen invulling kon worden gegeven aan de wens.

A6.3.2 Uitbreiding van benoemingsomvang

In 2012 kunnen verzoeken tot uitbreiding van uren niet worden gehonoreerd; dit in verband de bezuinigingen waar ook onze stichting mee te maken heeft.

A6.3.3 Vermindering van benoemingsomvang/BAPO

Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen. Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Hierbij krijgt men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 25% of 35% betaling in op ieder uur. Het aantal personeelsleden dat BAPO-verlof gebruikt is eenentachtig. A6.4 Personeel in cijfers

Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken. Leeftijdscategorie per 31-12-2012 Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

Totaal

In procenten

20 tot 35 jaar

94

7

101

25,3%

35 tot 45 jaar

77

14

91

22,9%

45 tot 55 jaar

91

16

107

26,9%

55 tot 65 jaar

69

30

99

24,9%

331

67

398

83,2%

16,8%

Totaal In procenten

25


Verdeling Vrouw - Man

Leeftijdsopbouw naar geslacht

26


Personeel naar leeftijdscategorie

Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2012 In aantallen Functiegroep

Fulltime

Parttime

Totaal

Directie

17

10

27

OOP

4

35

39

OP

95

237

332

116

282

398

29,1%

70,9%

Fulltime

Parttime

Directie

63,0%

37,0%

OOP

10,3%

89,7%

OP

28,6%

71,4%

Totaal

In procenten Functiegroep

Fulltime - parttime in procenten

27


Fulltime - parttime in aantallen per functiegroep

Verdeling personeel per school School

Directie

OOP

OP

Totaal

OG Titus Brandsma

4

3

51

St. Jan

2

2

32

St. Plechelmus

2

2

23

De Hunenborg

2

2

20

58 36 27 24

Kath. Bao Hengelo-Zuid

4

3

53

60

De Bleek

2 2 2 2 1 3

1 2 2 1 5 12

14

17

12

16

29

33

9

12

64

70

30

45

De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert

28


Aantal leerlingen per lid van de directie, OOP, OP en totaal School

Leerlingen

Directie

OOP

OP

Totaal

740 378 334 235 659 158 157 384 136 846 217

185,00

246,67

14,51

189,00

189,00

11,81

167,00

167,00

14,52

117,50

117,50

11,75

12,76 10,50 12,37 9,79

164,75

219,67

12,43

10,98

79,00 78,50 192,00 68,00 846,00 72,33

158,00 78,50 192,00 136,00 169,20 18,08

11,29

9,29

13,08

9,81

13,24

11,64

15,11

11,33

13,22

12,09

7,23

4,82

OG Titus Brandsma St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert

A6.5 Uitstroom

Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In de alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.

A6.5.1 Ontslag van personeel

In dit verslagjaar hebben twaalf personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.

A6.5.2 Ontslag op eigen verzoek

Vijf personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Twee personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vier personeelsleden hebben ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een functie elders.

A6.5.3 WIA instroom

Er zijn in 2012 twee medewerkers in de WIA ingestroomd.

A6.6

Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken

A6.6.1 Ziekteverzuim

De Dr. Schaepmanstichting heeft in 2012 een brochure uitgegeven met als titel “Ziek zijn en dan?� Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is in het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in re-integratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst, Human Capi-tal Care dezelfde opvatting en principes. De Dr. Schaepmanstichting streeft naar een verzuim van maximaal 5 %.

29


Tabel ziekteverzuim Kalenderjaar Percentage

2009

2010

2011

2012

5.4

6,2

5,6

5,2

Het ziekte verzuim over 2012, exclusief zwangerschap, is 5,2%. Dit is 0,4% lager dan in 2011 en 1% lager dan in 2010. Daarmee is het ziekteverzuim fors lager dan het landelijk gemiddelde van 6,2%.

A6.6.2 Kortdurend verzuim

Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.

A6.6.3 Langdurig verzuim

In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreĂŤerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.

A6.6.4 Sociaal Medisch Overleg (SMO)

In 2012 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daarbij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid. 30


A6.6.5 Arbeidsomstandighedenspreekuur

Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft medewerkers de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. In totaal hebben zeven medewerkers van de stichting in 2012 gebruik gemaakt van het arbeidsomstandighedenspreekuur.

A6.6.6 Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog

In 2012 zijn drie medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.

A6.6.7 Inzet extra middelen Vervangingsfonds

In 2012 is geen gebruik gemaakt van inzet extra middelen Vervangingsfonds.

A6.6.8 Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV)

Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2012 zijn er zes groepen geweest die in het voorjaar de herhaling eerste hulp hebben gevolgd en zes groepen die in het najaar de herhaling brand hebben gevolgd.

A6.6.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie

In 2008 is een begin gemaakt met het in een cyclus van vier jaar uitvoeren van een RI&E. Hierbij worden ook het arbobeleidsdeel en welzijnsonderzoek betrokken om tot een uiteindelijke validatie van de RI&E te komen. Deze validatie is in 2009 toegekend. In het najaar van 2013 zal er wederom een RI&E worden gehouden. A6.7 Verlof

A6.7.1 Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

In de verslagperiode hebben negenentwintig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast hebben drie personeelsleden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.

A6.7.2 Imperatief verlof

Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen. 31


A6.8

Personele activiteiten

Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van betrokkene.

A6.8.1 Jubilea/jubilarissen

In 2012 hebben zes personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in vier gevallen een vijfentwintigjarig ambtsjubileum en in twee gevallen een veertigjarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.

A6.8.2 Huwelijk/geboorte/overlijden

In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid. Namens het bestuur zijn door het bovenschools management de felicitaties overgebracht.

A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie

In december 2012 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2012 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.

A6.7.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin

Het Schaepmanbulletin is in 2012 vijf keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiĂŤn, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.

32


A7 Huisvesting

A7.1

Nieuwbouw en verbouw

In het eerste kwartaal 2012 is de nieuwbouw van zeven lokalen bij De Telgenkamp (Wezelstraat) afgerond. Het betreft hier de vervanging van lokalen aan de Binnenveldweg en Wezelstraat die in 2011 zijn gesloopt. Bij de St. Janschool is een uitbreiding van één lokaal gerealiseerd, de school beschikt nu over 17 lokalen. Het betreft de tweede uitbreiding na de renovatie. Met de nieuwbouw van de Kardinaal Alfrink is in 2012 gestart, de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal in 2013. De gemeente Hengelo is bouwheer van dit project. De leerlingen zijn tijdelijk ondergebracht in een naburige school. De school zal voorzien worden van nieuw meubilair en geavanceerde ICT-materialen. De Dr. Schaepmanstichting participeert met de locatie Paus Joannes XXIII-school in de realisatie van de Brede School Berflo Es. De gemeente Hengelo heeft hierin de regievoering. De gemeente Hengelo heeft aangegeven dat er met de bouw van deze multifunctionele accommodatie in de eerste helft van 2013 gestart zal worden waarbij de oplevering staat gepland voor medio 2014. De Dr. Schaepmanstichting en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor het gebruik van de locatie. Na afronding van de bouw van de Kardinaal Alfrinkschool kent de Dr. Schaepmanstichting geen knelpunten in de onderwijshuisvesting. Behoudens de bouw van de Paus Joannes XXIII-school zullen er de komende jaren vermoedelijk geen grote nieuwbouw of verbouwingen plaatsvinden. Wel oriënteert de Dr. Schaepmanstichting zich op de mogelijkheid om beide locaties van de S.G. Beyaert in één gebouw onder te brengen. A7.2 Gebouwenbeheer

De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 20 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de nevenlokalen bij ’t Eimink en De Akker als ook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten gesloten met de gemeente Hengelo. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 27 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting. Naam school

Adres

WOZ waarden

1

Scholengemeenschap Beyaert

Elsbeekweg 10

1.459.000

2

Scholengemeenschap Beyaert

Schützstraat 18

2.072.000

3

OG Titus Brandsma

Drienerstraat 51

1.758.000

4

OG Titus Brandsma

P.C. Hooftlaan 202

1.191.000

5

OG Titus Brandsma

Semmelweisstraat 46

1.392.000

6

Basisschool St. Jan

Oude Postweg 55

1.102.000

7

Basisschool St. Plechelmus

Wilbertstraat 15a

461.000

8

Basisschool St. Plechelmus

Wilbertstraat 15c

2.589.000

9

Basisschool De Hunenborg

Harmsveldweg 4

1.844.000 33


Naam School

Adres

WOZ waarden

10

Kath. Bao Hengelo-Zuid

Kerkstraat 116

1.316.000

11

Kath. Bao Hengelo-Zuid

Laurastraat 3

1.800.000

12

Kath. Bao Hengelo-Zuid

Achillesstraat 100

684.000

13

Kath. Bao Hengelo-Zuid

Kerkpad 9

1.050.000

14

Basisschool De Schothorst

Klaas de Rookstraat 53

1.202.000

15

Basisschool ´t Eimink

J. Buziaustraat 14

1.389.000

16

Basisschool De Borgh

Cruys Voorberghstraat 103

914.000

17

Basisschool De Telgenkamp

Luxemburgstraat 100

3.013.000

18

Basisschool De Telgenkamp

Wezelstraat 75

1.526.000

19

Basisschool De Telgenkamp

Luxemburgstraat 90

89.000

20

Kantoor CvB

Enschedestraat 68

298.000

Totaal

27.149.000

A7.3 Onderhoud Voor het bepalen van het onderhoud maakt de Dr. Schaepmanstichting gebruik van een meerjarenonderhoudsplan. In dit plan zijn tot en met 2017 de onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die voor rekening van de gemeente Hengelo dienen te worden uitgevoerd en welke voor rekening van de Dr. Schaepmanstichting zijn. De door de gemeente te financieren onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks aangevraagd. Het betreft hier voornamelijk uitbreidingen, renovaties en de aanleg en verbetering van speelterreinen. Gesteld kan worden dat het onderhoud van de scholen op goed niveau is en de knelpunten adequaat worden opgelost.

7.4

Integraal Huisvestingsplan

De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in nauw overleg met de schoolbesturen primair onderwijs.

7.5

Toekomstige ruimte behoefte

Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen, welke een dalend karakter vertonen, en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd beschikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruik gemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur.

34


A8 Financieel jaarverslag 2012

A8.1 Algemeen Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2012 en dan in het bijzonder over het totaal resultaat van de stichting. De individuele scholen ontvangen van een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau. In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsumbekostiging ingevoerd waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2012 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2012 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Het resultaat over 2012 bedraagt een winst van ruim € 356.000,-. Dit is 1,75% van de totale baten en 1,85% van de Rijksbijdrage OCW. Over 2012 is er een positief resultaat ten opzichte van de begro-ting gerealiseerd van bijna € 392.000,-. De redenen voor dit hoge positief begrotingsresultaat is on-der andere het niet meenemen van alle inkomsten bij het opstellen van de begroting, in de begroting zijn alleen ‘zekere’ inkomsten meegenomen waarvan de hoogte bekend is en de beschikkingen ontvangen zijn. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is ruim € 4,24 miljoen en de liquide middelen bedragen ruim € 2,74 miljoen. A8.2

Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten

De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zo veel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke kosten. De bovenschoolse tekorten en overschotten worden verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2012 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden. A8.3 Reservebeleid Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is er op gericht dat reserves zoveel mogelijk op schoolniveau worden aangehouden. In 2012 is het reservebeleid van de Dr. Schaepmanstichting aangepast. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan. De bestemmingsreserve en de algemene reserve zijn op entiteitniveau samengevoegd tot één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan. Ten aanzien van de bovenschoolse reserve wordt de hoogte ervan bepaald door het bedrag verkregen door schenking vermeerderd met het bedrag aan toekomstige afschrijvingen van de bovenschoolse investeringen. Het bedrag verkregen uit een schenking bedraagt over de afgelopen twee jaren € 600.000,-, dit bedrag zal indien nodig aangewend worden bij begrotingstekorten in toekomstige jaren.

35


A 8.4 Activeren en afschrijven Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2012 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering. A 8.5 Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met het vorig jaar zijn weergegeven. realisatie

begroting

realisatie

2011

2012

2012

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW

18.849.770

18.851.991

19.280.233

3.3 Overige overheidsbijdragen

130.435

31.000

122.422

3.5 Overige baten

1.258.957

1.266.245

955.564

Totaal Baten

20.239.162

20.149.236

20.358.219

4.1 Personele lasten

17.406.344

17.210.564

17.436.399

4.2 Afschrijvingen

453.488

417.043

445.238

4.3 Huisvestingslasten

1.152.831

1.280.359

1.185.662

4.4 Overige instellingslasten

625.371

822.781

788.218

4.5 Leermiddelen PO

689.559

708.028

490.826

Totaal Lasten

20.327.593

20.438.775

20.346.343

saldo baten en lasten

88.431-

289.539-

11.876

5.1 Financiële baten

35.963

24.996

46.314

5.2 Financiële lasten

2.474

24.996

1.757

saldo financiële baten en lasten

33.489

44.557

6.1 Schenking

300.000

300.000

300.000

Exploitatieresultaat

245.058

35.457

4. Lasten

5. Financiële baten en lasten

6. Buitengewone baten en lasten

356.433

In vergelijk met 2011 valt op dat de gerealiseerde baten amper stijgen (0,5%), de lasten zijn op het niveau van 2011. De afwijking in de Rijksbijdragen OCW ten opzichte van de begroting is grotendeels te verklaren uit de extra middelen als gevolg van de aanpassing van de (personele) inkomsten. Hierin ligt ook de verklaring voor de afwijking tussen begrote en werkelijke salariskosten.

36


De afschrijvingen vallen hoger uit omdat er in 2012 bovenschools een aantal extra afschrijvingen gerealiseerd zijn en op schoolniveau een aantal afschrijvingen te laag zijn begroot. In de materiĂŤle component zien we nauwelijks negatieve afwijkingen. Afwijkingen in de personele component zijn gerelateerd aan de extra inkomsten. De verschillen in de overige instellingslasten zijn van administratieve aard versus overige baten. Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de componenten schenking en financiĂŤle baten buiten beschouwing gelaten. realisatie

begroting

realisatie

2011

2012

2012

93,11%

93,56%

94,70%

3.3 Overige overheidsbijdragen

0,45%

0,15%

0,60%

3.5 Overige baten

6,44%

6,28%

4,69%

100,00%

100,0%

100,00%

85,6%

84,21%

85,70%

2,2%

2,04%

2,19%

4.3 Huisvestingslasten

5,7%

6,26%

5,83%

4.4 Overige instellingslasten

3,1%

4,03%

3,87%

4.5 Leermiddelen PO

3,4%

3,46%

2,41%

100,0%

100,0%

100,00%

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW

Totaal Baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen

Totaal Lasten

Grafische weergave verdeling baten 2012

37


Grafische weergave verdeling lasten 2012

A8.6

Resultaten op entiteitniveau

Onderstaande tabel geeft de resultaten per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bij-drage OCW. 2011 Entiteit

Resultaat

2010 Bijdrage OCW In %%

Resultaat

Bijdrage OCW In %%

OG Titus Brandsma

23.354

€ 2.834.307

0,82%

32.428-

2.757.458

-1,18%

St. Jan

15.693

€ 1.610.940

0,97%

25.785-

1.521.440

-1,66%

St. Plechelmus

62.899-

€ 1.436.727

-4,38%

7.093-

1.432.507

-0,50%

De Hunenborg

25.278-

€ 1.130.516

-2,24%

8.458

1.224.760

0,69%

Kath. Bao Hengelo-Zuid

56.036

€ 2.767.684

2,02%

11.137-

2.631.757

-0,42%

De Bleek

17.177-

672.943

-2,55%

7.934

665.340

1,19%

De Schothorst

255

742.476

0,03%

8.135-

722.990

-1,13%

‘t Eimink

27.474

€ 1.560.812

1,76%

6.663

1.524.684

0,44%

De Borgh

25.536

650.209

3,93%

213

615.778

0,03%

De Telgenkamp

72.033

€ 3.474.910

2,07%

62.793-

3.602.259

-1,74%

SG Beyaert

58.898

€ 1.875.044

3,14%

101.062

1.860.366

5,43%

Expertiseteam

5.733

58.098

Bestuursniveau

176.775

210.001

290.431

356.433

€ 19.280.233

245.058

€ 18.849.770

523.665 1,85%

1,30%

Bij drie entiteiten zien we een negatief resultaat waarvan één school een hoger negatief resultaat heeft dan 4% en de overige twee meer dan 2%. Drie scholen kennen een positief resultaat van minder dan 1%, bij drie scholen en op stichtingsniveau ligt het positief resultaat rond de 2% en twee scholen kennen een resultaat hoger dan 3%. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over de afgelopen 6 jaar, dit is vanaf de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs.

38


Resultaat Periode na invoering limpsum 2007

2008

2009

2010

2011

-40.758

-64.025

-143.635

-187.404

-32.428

23.354 -444.896

23.529

-16.112

-46.168

-126.716

-11.137

56.036 -120.567

1.690

-41.593

-46.503

-71.894

-25.785

15.693 -168.391

Plechelmus

36.268

78.897

-172

-40.075

-7.093 -62.899

4.926

Hunenborg

25.233

214.214

-18.009

6.044

8.458 -25.278

210.662

De Bleek

14.909

-39.843

-57.995

-1.846

7.934

-17.177

-94.018

De Schothorst

57.259

-3.463

32.220

-7.783

-8.135

255

70.354

t Eimink

-20.289

14.945

-37.692

-57.581

6.663

27.474

-66.480

De Borgh

14.930

26.370

-9.762

-22.144

213

25.536

35.143

De Telgenkamp

75.757

-24.062

-19.545

3.121

-62.793

72.033

44.511

S.G.Beyaert

78.296

-177.618

35.415

-51.503

101.062

58.898

44.550

Expertiseteam

0

13.851

-105.056

18.884

58.098

5.733

-8.490

College Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

Bestuursniveau

40.592

1

-23

0

210.001 176.775

427.343

307.416

-18.438

Titus Brandsma K.B.H.Z. St-Jan

Totaal

-416.925 -538.897

245.058

2012

Totaal

-65.353

Een nadere analyse wordt gemaakt in de jaarrekening op schoolniveau. 39


Geconstateerd kan worden dat bij een zevental scholen die in het verleden een structureel negatief resultaat kende de genomen maatregelen effectief blijken te zijn en deze scholen positieve cijfers presenteren. Bij drie scholen zien we een negatieve tendens welke de aandacht heeft van het College van Bestuur. Vooralsnog behoeven er geen maatregelen van ingrijpende aard genomen te worden. A8.7 De financiële positie per 31 december 2012 De Dr. Schaepmanstichting heeft per 31 december 2012 conform de balans een eigen vermogen van € 4,24 miljoen waarvan € 2,46 miljoen vastligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2012 circa € 2,74 miljoen. De totale activa bedragen € 6,52 miljoen. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is ruim vol-doende in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2012 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren, hieraan wordt ook hard gewerkt.

40


In onderstaande tabel wordt de reserves per school per leerling (tel datum 1 – 10- 2011) weergeven. Reserve

Resultaat

Reserve

Leerlingen

Reserve per

1 januari

2012

31 december

1 oktober

leerling

OG Titus Brandsma

€ 169.857-

€ 23.354

€ 146.503-

740

€ 198,98-

St. Jan

90.780

€ 15.693

€ 106.473

378

281,67

St. Plechelmus

€ 323.022

€ 62.899-

€ 260.123

334

778,81

De Hunenborg

€ 470.052

€ 25.278-

€ 444.774

235

€ 1.892,66

Kath. B Hengelo-Z.

€ 174.905

€ 56.036

€ 230.941

659

350,44

De Bleek

€ 17.177-

80.416

158

508,96

De Schothorst

€ 398.512

€ 398.767

157

€ 2.539,92

t Eimink

28.489

€ 27.474

55.963

384

De Borgh

€ 205.679

€ 25.536

€ 231.215

136

€ 1.700,11

De Telgenkamp

€ 688.281

€ 72.033

€ 760.314

846

SG Beyaert

€ 398.560

€ 58.898

€ 457.458

217

€ 2.108,10

Expertisecentrum

€ 14.224-

5.733

8.491-

College van Bestuur

-

29.270

Bestuursniveau

€1.168.227

4.244

€ 1.000,41

Entiteit

97.593

29.270

255

€ 176.775 €356.433

898,72

€1.344.999 €

€3.889.289

145,74

-

€4.245.722

Er bestaan geen richtlijnen over de minimale reserve per leerling om te spreken van een gezonde situatie doch het College van Bestuur acht een bedrag van € 500,- realistisch. A8.8

Investeringen en financieringsbeleid

In 2012 is in totaal voor bijna € 247.000,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2012 bedraagt circa € 445.000,- waarvan ten laste van de schouw € 45.000,- komt. De investeringen zijn volledige gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschaf-waarde meer dan € 500,- was. De actuele boekwaarde bedraagt € 2,46 miljoen. De Dr. Schaepman-stichting heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zowel materiële als ook immateriële zaken en heeft hiermee ruimschoots voldaan aan de ‘verplichting’ en oproep vanuit diverse gremia om de opgebouwde reserves / banktegoeden te investeren in het onderwijs van vandaag. A8.9

Treasuryverslag, spaargelden en beleggen

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2012 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas.

41


Behaald rendement van de liquide middelen in 2012 is op basis van de stand per ultimo van het kwar-taal: 1 januari

€ 2.158.873

31 maart

€ 3.064.039

30 juni

€ 2.986.154

30 september

€ 2.935.023

31 december

€ 2.747.412

Gemiddeld

€ 2.778.300

Financiële baten

Rendement

44.556 1,60%

In 2011 was het rendement op liquide middelen 1,55% A8.10 Resultaatbestemming De resultaten over 2012 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. Conform begroting zou er op bestuursniveau een onttrekking aan de algemene reserves zijn van € 119.749,-. Het werkelijk resultaat over 2012 is een toevoeging van € 176.772,- aan de algemene reserve op bestuursniveau. Hiermee wordt de schenking ad € 300.000,grotendeels op bestuursniveau verwerkt. A8.11 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het MOS en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen € 465.471,-. Gerelateerd aan een omzet van € 20,6 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) en een per-soneelsbestand van ruim 398 personeelsleden is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,41% van de rijksbijdragen en 2,25% van de totale baten. De formatie van het bovenschools management bestaat uit 2,7957 fulltime eenheid management en 1,0558 full time eenheid secretariële ondersteuning. Voor 400 uur per jaar wordt gebouw technische ondersteuning ingehuurd. A8.12 Kengetallen Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio’s worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. Kengetallen 2012 2011 Signaleringsgrens Liquiditeit 2,03 1,76 >0,5 en <1,5 Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 42


Kengetallen 2012 2011 Signaleringsgrens Solvabiliteit 65% 63% >20% Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit 1,75% 1,21% >0% en <5% Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, is er minder uitgegeven dan er is ontvangen. Weerstandsvermogen 9% 7% Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft zo inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Eigen vermogen / baten 21% (incl. financiële baten)

19%

Aantal aantal FTE’s 294 299 Personeelskosten per FTE

€ 59.340

€58.141

Kapitalisatiefactor 31% 29% <35% Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Financieringsfunctie 12% 20% Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale baten inclusief rentebaten Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente. Transactiefunctie 10% 10% Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebaten De middelen die moeten worden aan gehouden om de kortlopende schulden te voldoen. Financiële buffer 10% 0% <5% Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie. Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om de volgende risico’s op te vangen zoals: - fluctuaties in leerlingenaantallen - financiële gevolgen van arbeidsconflicten - instabiliteit in de bekostiging - onvolledige indexatie van de bekostiging 43


A8.13 Begroting 2013 en toekomstige ontwikkelingen Onderstaand is de begroting 2013 op hoofdlijnen aangegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de begroting die het College van Bestuur heeft vastgesteld en de goedkeuring heeft ontvangen van de Raad van Toezicht. Baten 3.1

(Rijks)bijdragen OC&W

€ 17.879.051

3.2

Geoormerkte subsidies

3.3

Niet geoormerkte subsidies

709.104

3.4

Overige baten / subsidies

1.249.535

Totaal BATEN

€ 19.837.690

-

Lasten Materieel 4.1

Personele lasten (excl. Salarissen)

533.267

4.2

Afschrijvingen

309.636

4.3

Huisvestingslasten

994.550

4.4

Overige instellingslasten

2.123.700

4.5

Leermiddelen

567.500

4.528.653

Personeel salarislasten

€ 15.396.009

Totale LASTEN

€ 19.924.662

Resultaat

86.972-

Daarnaast is de Dr. Schaepmanstichting voornemens om € 150.500,- te onttrekken aan de bovenschoolse reserves van de stichting voor de bovenschoolse afschrijvingen en aanschaf meubilair en ICT. Hierdoor wordt het feitelijk resultaat negatief € 237.472,-. Het gerealiseerde resultaat over 2012 en de begroting 2013 zijn voor het College van Bestuur een indicatie dat het in 2009 ingezette proces om de kosten van de stichting terug te dringen zijn vruchten heeft af geworpen. Het streven was hierbij steeds om bij het uitvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen en de te treffen maatregelen het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien. Tot op heden is de Dr. Schaepmanstichting hierin goed geslaagd. De toekomst ziet de Dr. Schaepmanstichting positief tegemoet. Vanzelfsprekend zal ook de Dr. Schaepmanstichting geconfronteerd worden met nog verdergaande bezuinigingen en afname van leerlingen maar het werkklimaat binnen de stichting, de eenheid van visie, de aanwezige kennis en de synergie tussen de diverse gremia staat borg dat deze onvermijdelijke ontwikkelingen gepareerd kunnen worden.

A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan

In april 2012 is het nieuwe strategisch financieel beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 gepresenteerd. Dit plan maakt onderdeel uit van het strategisch beleid van de stichting. Het doel van het stra-tegisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen.

44


A9 Verslag Raad van Toezicht

Taak en rol Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs De Raad van Toezicht heeft zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs is veelvuldig besproken daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. Ook de komende jaren zal het verbeteren van het onderwijs dat door de scholen wordt aangeboden onverminderd prioriteit krijgen. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. Financieel In het verslagjaar heeft Dr. Schaepmanstichting zich goed ontwikkeld. Financieel zijn de zaken op orde en voldoet de stichting aan de financiële eisen die door het ministerie zijn gesteld. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn scherp in beeld. Bij budgetoverschrijdingen wordt intensief door het College van Bestuur en de schoolleiding overlegd. Uitgangspunt is dat elke school tenminste budget neutraal draait. In het verslagjaar is door de College van Bestuur de monitoring verder ontwikkeld waarmee nauwkeuriger inzichten worden verkregen. Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Deze klankbordfunctie wil de Raad van Toezicht breed oppakken. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur. Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden.

45


Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 vier keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overlegd met de portefeuillehouders College van Bestuur. In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken: • Jaarverslag inclusief jaarrekening 2011 • Benoeming schooldirecteuren en locatieleiders • Invulling vacature Raad van Toezicht • Bouwprojecten • Strategisch financieel beleidsplan • Inspectiebezoeken • Leerlingenaantallen ontwikkelingen • Ontwikkelingen gemeentelijk beleid • Financiële MAnagementRAPportge • Informatie vanuit de portefeuille • Overschrijdingsregeling • Benoeming accountant • Begroting 2013

46


Samenstelling Samenstelling: De Raad van Toezicht kende sinds 1 januari 2011 de volgende samenstelling: De heer drs. J.G.M. Put Bekleedt de functie van voorzitter en beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2015. De heer Put is dan nog één keer benoembaar. De heer mr. H.B.M. Bosman Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2014. De heer Bosman is dan nog één keer benoembaar. De heer drs. B.H.F. ten Doeschot RA Bekleedt de functie van vice voorzitter en beheert de portefeuille Financiën & Facilitair management. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2012. De heer Ten Doeschot is dan nog één keer benoembaar doch heeft te kennen gegeven uit de Raad van Toezicht te treden.

47


Mutaties: Uittreden: De heer Ten Doeschot is op 12 april 2012 uit de Raad van Toezicht getreden. Toetreden: De heer drs. G.A. ter Ellen De heer Ter Ellen is op 12 april 2012 toe getreden tot de Raad van Toezicht in de functie van vice voorzitter en beheert de portefeuille Financiën & Facilitair management. De heer Ter Ellen is benoemd na een sollicitatie procedure waar de GMR deel van uit gemaakt heeft. De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiële of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner. Studiereis In 2012 hebben twee leden van de Raad van Toezicht en het voltallig College van Bestuur op uitnodiging van de heer Ten Doeschot een bezoek gebracht aan het Collège du Léman in Genève, Zwitserland. Het betrof een collegiale uitwisseling. De kosten van dit bezoek werden door derden gedragen, voor de Dr. Schaepmanstichting zijn aan dit bezoek minimale kosten verbonden (minder dan € 750,-). Het bezoek wordt als bijzonder leerzaam ervaren.

48


A10 Instellingsgegevens

Algemene gegevens Bestuursnummer 65287 Naam instelling Dr. Schaepmanstichting Adres Enschedesestraat 68 Postcode 7551 EP Plaats Hengelo (O) Telefoon 074-2424545 E-mailadres secretariaat@dhrschaepmanstichting.nl Website www.dhrschaepmanstichting.nl Contactpersoon De heer J.H. Timmen Telefoon 074-2424545 E-mailadres hans.timmen@dhrschaepmanstichting.nl BRIN-nummers 17KC Basisschool De Borgh 17LE Basisschool â&#x20AC;&#x2DC;T Eimink 17LY Basisschool De Schothorst 17OC Basischool De Bleek 17PI KBO Hengelo Zuid 17QN Basisschool De Hunenborg 17RC Basisschool St. Plechelmus 17SZ Basisschool St. Jan 17TI Titus Brandsma 23FW SBO Beyaert 23RW Basisschool De Telgenkamp

49


A11 Lijst van afkortingen

ADV ARBO ARKO

Arbeidsduurverkorting Arbeidsomstandigheden Algemeen reglement voor het katholieke onderwijs

BAC BAPO BHV BIO (wet) BRIN BSO

Beleidsadviescommissie Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Bedrijfshulpverlening Wet beroepen in het onderwijs Basis registratie instellingen Buitenschoolse opvang

CAO PO CITO

Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Centraal instituut voor toetsontwikkeling

ELO

Elektronische leeromgeving

F&F FOA FPU FTE

FinanciĂŤn en facilitaire dienstverlening Functieongeschiktheidsadvies Flexibel Pensioen en Uittreden Full Time Eenheid

GLE GMR

Genormeerde leraar eenheid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

IB-er ICT IOS IPB

Interne begeleider Informatie en communicatie technologie Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvang Integraal personeelsbeleid

JO

Jaarlijks onderzoek

KOE

Kinderopvang Esrein

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs

MARAP MIS MOS MR

Managementrapportages Management informatiesysteem Management overleg Schaepmanstichting Medezeggenschapsraad

NKSR

Nederlandse katholieke schoolraad

ObT OCW O&I OP OOP

Onderwijsbureau Twente Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap Onderwijs en identiteit Onderwijzend Personeel Onderwijsondersteunend personeel

PCL PO P&O POP

Permanente commissie leerlingenzorg Primair onderwijs Personeel en organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan

RI&E ROC RT

Risico inventarisatie en evaluatie Regionaal opleidingscentrum Remedial teacher

50


SOVA Sociale vaardigheidstraining SBO Speciale school voor basisonderwijs SG Scholengemeenschap SKH Stichting kinderopvang Hengelo SMO Sociaal medisch overleg SWV Samenwerkingsverband TSO Tussenschoolse opvang UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen VO Voortgezet onderwijs WAO WIA WMS WOZ WSNS

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap op scholen Wet waardering onroerende zaken Weer samen naar school

51


B Jaarrekening 2012

B Jaarrekening 2012 B1 Grondslagen Algemeen De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de Richtlijn Jaarverslaggeving 660 'Onderwijsinstellingen'. Indien niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het  materieel  vast  actief.  De  gehanteerde  activeringsgrens  bedraagt  €  500.

Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien niets anders is vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

Algemene Reserve Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

Bestemmingsreserves Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht.

Jaarverslag 2012

52

52


Voorzieningen Tenzij anders aangegeven worden voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde en worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Voorziening Sparen ADV Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel opgebouwde spaarverlof-rechten.

Voorziening Jubilea Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren bedragen als gevolg van dienstjubilea. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte blijfkans van medewerkers en is gerekend met een contante waarde.

Pensioenen De onderwijsinstelling is aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds ABP. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder wordt, indien van toepassing, een voorziening opgenomen. Informatie over eventuele verplichtingen per ultimo boekjaar (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder is niet beschikbaar.

Grondslagen voor de exploitatierekening Baten Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdragen OCW, overige OCW subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Vergelijkende cijfers De cijfers van 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2012 mogelijk te maken.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

53


B2 Balans per 31 december 2012 1

Activa

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.7 1.5.8

Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

1.7 1.7.1 1.7.2

Liquide middelen Kas Banken

Totaal Activa

31 december 2012 € 187.669 1.479.342 797.814

13.164 978.492 142.229 174.884

552 2.746.859

2.464.825

1.308.769

2.747.411

6.521.005

31 december 2011 € 205.178 1.559.127 899.076

47.743 967.670 205.932 129.601

1.260 2.157.612

2.663.381

1.350.946

2.158.872

6.173.199

54


B2 Balans per 31 december 2012 2

Passiva

2.1 2.1.1 2.1.2

Eigen vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve publiek

2.2 2.2.1

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen

279.953

2.4 2.4.3 2.4.4 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10

Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

171.124 581 763.712 249.565 167.490 642.858

Totaal Passiva

31 december 2012 â&#x201A;Ź 4.245.722 -

4.245.722

279.953

1.995.330

6.521.005

31 december 2011 â&#x201A;Ź 1.570.9765.460.265

293.295

135.073 581 771.243 232.403 157.208 694.107

3.889.289

293.295

1.990.615

6.173.199

55


B3 Exploitatierekening over 2012 Begroting 2012 €

Realisatie 2012 €

Realisatie 2011 €

3

Baten

3.1 3.2 3.5

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

18.851.991 31.000 1.266.245

19.280.233 122.422 955.564

18.849.770 130.435 1.258.957

Totaal Baten

20.149.236

20.358.219

20.239.162

4

Lasten

4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

17.210.564 417.043 1.280.359 1.530.809

17.436.399 445.238 1.185.662 1.279.044

17.406.344 453.488 1.152.831 1.314.930

Totaal Lasten

20.438.775

20.346.343

20.327.593

Saldo baten en lasten

289.539-

11.876

88.431-

5

Financiële baten en lasten

5.1 5.2

Financiële baten Financiële lasten

24.996 -

46.314 1.757

35.963 2.474

Saldo financiële baten en lasten

24.996

44.557

33.489

6

Bijzondere baten en lasten

6.1

Bijzondere baten

300.000

300.000

300.000

Saldo bijzondere baten en lasten

300.000

300.000

300.000

Exploitatieresultaat

35.457

356.433

245.058

56


B4 Kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal - Vorderingen - Kortlopende schulden Mutaties voorzieningen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa

2012 € 356.433 445.238 42.175 4.715 13.342246.680-

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

2011 € 245.058 453.488

835.219 246.680-

119.317 159.0483.286354.852-

588.539 2.158.872 588.539

655.529 354.852300.677

1.858.195 300.677 2.747.411

2.158.872

57


2.013.742

7.774.862

Gebouwen en terreinen Gebouwen/gebouwdelen

Inventaris en apparatuur Kantoormeubilair Schoolmeubilair Inventaris en apparatuur ICT

Leermiddelen Leer- hulpmiddelen

Totaal

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4

1.2.3 1.2.3.1 5.111.481

1.114.666

168.872 1.649.286 746.342 1.174.975

257.340

2.663.381

899.076

235.142 811.920 247.374 264.691

205.178

Stand per 31 december 2011

Jaarverslag 2012

-

246.680

86.118

12.805 21.342 25.465 100.950

-

12,50%

3,33% 5,00% 10,00% 20,00%

2,5% - 12,5%

3.246.919-

568.530-

53.2191.108.260636.975879.935-

-

3.246.919-

568.530-

53.2191.108.260636.975879.935-

445.238

187.381

12.297 68.961 37.051 122.039

17.509

Mutaties tot en met 31 december 2012 Afschrijvingen desAanschafwaarde investeringen Afschrijvingen Investeringen des- investeringen

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Gebouwen en terreinen Gebouwen/gebouwdelen Inventaris en apparatuur Kantoormeubilair Schoolmeubilair Inventaris en apparatuur ICT Leermiddelen Leer- hulpmiddelen

404.014 2.461.206 993.716 1.439.666

462.518

1.2.1 1.2.1.1

Afschrijvingen tot en met 31 december 2011

Materiële vaste activa

1.2

Aanschafwaarde per 31 december 2011

Activa

1

B5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 met vergelijkende cijfers 2011

4.774.625

1.531.331

363.600 1.374.288 382.206 660.682

462.518

Aanschafwaarde per 31 december 2012

2.309.800

733.517

127.950 609.987 146.418 417.079

274.849

Afschrijvingen tot en met 31 december 2012

58

2.464.825

797.814

235.650 764.301 235.788 243.603

187.669

Stand per 31 december 2012


1.5

Vorderingen 31 december 2012

1.5.1 1.5.2 1.5.7

1.5.8

Debiteuren Te vorderen Lumpsum Te vorderen P&A Ministerie van OCW Overige Overige vorderingen* Overlopende activa** Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde huisvestingskosten Overlopende activa

31 december 2011

974.394 4.098 142.229 119.609 8.890 46.385

13.164 978.492 142.229

174.884

967.670 205.932 71.824 32.317 25.460

1.308.769 * De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren: Swv Bankgarantie 7.250 Vervangingsfonds 134.979

142.229

** De overige overlopende activa zijn als volgt te specificeren: Detachering 18.171 Afrekening energie 8.995 Rente 43.912 Gymzaal Beyaart Kweekvijver Opbrengstgericht leiderschap PCL 6.028 Medegebruikersvergoeding 12.844 Overschrijdingsregeling SBO 25.000 Overige 4.659 119.609 1.7

967.670 205.932

129.601 1.350.946

32.015 7.250 166.667

2.101 1.013 25.224 10.571 4.500 10.852 15.496 2.067

205.932

71.824

Liquide middelen 31 december 2012

1.7.1 1.7.2

47.743

Kas Banken

31 december 2011 €

552 2.746.859

1.260 2.157.612

2.747.411

2.158.872

59


2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Mutaties 2012 Stand per 31 december 2011

2.1.1 2.1.2

2.1.1

2.1.2

Algemene Reserve Bestemmingsreserves

Algemene Reserve Bestuur Scholen

Bestemmingsreserves Bestuur: Personele reserve Materiële reserve Scholen: Personele reserve Materiële reserve

Bestemming resultaat €

Overige mutaties

Stand per 31 december 2012

5.460.265 5.460.265-

1.570.9765.460.265

356.433 -

4.245.722 -

3.889.289

356.433

-

4.245.722

1.476.22894.748-

182.508 173.925

2.659.501 2.800.764

1.365.781 2.879.941

1.570.976-

356.433

5.460.265

4.245.722

828.251 1.831.250 2.659.501

-

828.2511.831.2502.659.501-

-

484.204 2.316.560 2.800.764

-

484.2042.316.5602.800.764-

-

5.460.265

-

5.460.265-

-

De reserves zijn publiek van aard. 2.2

2.2.1

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen Voorziening Jubilea Voorziening Sparen ADV

Mutaties 2012 Stand per 31 december 2011

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2012

171.755 121.540

4.902 -

13.900 4.344

-

162.757 117.196

293.295

4.902

18.244

-

279.953

Onderverdeling saldo 31 december 2012 < 1 jaar €

2.2.1

Personeelsvoorzieningen Voorziening Jubilea Voorziening Sparen ADV

> 1 jaar €

20.569 4.300

142.188 112.896

24.869

255.084

60


2.4

Kortlopende schulden 31 december 2012

2.4.3 2.4.4

Crediteuren Ministerie van OCW * Afdr / inh loonheffing Afdr / inh Risicofonds Afdr / inh Participatiefonds Afdr / inh Vervangingsfonds Afdr / inh Proteq Afdr / inh werkn+partnerpr.ANW 2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. Afdr / inh ABP Afdr / inh FPU Afdr / inh Partnerpluspensioen 2.4.8 Schulden terzake pensioenen Netto salarissen Overige kortlopende schulden 2.4.9 Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Te betalen vakantie-uitkering Overige subs. OCW/geoormerkt Overige subs. OCW/niet geoormerkt 2.4.10 Overlopende passiva

31 december 2011

â&#x201A;Ź

703.915 10855.880 4.025 204.869 44.092 604 19.866 147.624 55.292 587.566 -

171.124 581

763.712

249.565 167.490

642.858 1.995.330

â&#x201A;Ź

707.453 17 9757.724 4.099 2.047 189.077 42.756 570 28.455 128.753 31.537 592.468 22.792 47.310

135.073 581

771.243

232.403 157.208

694.107 1.990.615

61


* 2.4.4

Jaarverslag 2012

Aflopend op 31 december 2012

Versterking cultuureducatie PO 2008-2011 10/11 Scholing overblijfmedewerkers 2007-2012

Omschrijving

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing Kenmerk Datum

POenK/OO/40032 PO/ZO 2007/12884

Toewijzing Kenmerk Datum

POenK/OO/40032

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Versterking cultuureducatie PO 2008-2011

Omschrijving

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Model G

79.413

46.413 33.000

79.412

46.412 33.000

Ontvangen t/m 2012

46.543

46.543

Bedrag van de toewijzing

46.543

Ontvangen t/m 2012

46.543

Bedrag van de toewijzing

78.831

45.831 33.000

Totale kosten 31-12-2012 €

581

581 -

Te verrekenen ultimo 2012

X

De prestatie is ultimo 2012 conform de subsidiebeschikking nog niet geheel afgerond geheel uitgevoerd en afgerond Aankruisen wat van toepassing is

62


B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief) Financiële verplichtingen Er bestaan meerjarige financiële verplichtingen voor: Huurcontract met Dekkers Holding Vastgoed B.V. inzake het pand aan de Enschedesestraat 68, te Hengelo. Het betreft een contract voor 5 jaar, welke is ingegaan op 1 november 2007 en is geëindigd op 31 oktober 2012. Op 31 oktober 2012 is het contract met een periode van 5 jaar tot 31 oktober 2017 verlengd. De huur bedraagt circa  €  31.300  incl.  BTW  per  jaar. Huurcontract met Ricoh inzake diverse kopieer- en printapparatuur. Het betreft een contract voor 72 maanden, welke  is  ingegaan  op  1  januari  2012.  De  minimum  verplichting  bedraagt  €  88.660,-­  incl.  BTW  per  jaar.

63


B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2012 met vergelijkende cijfers 2011 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.2

46.784 921.391

Begroting 2012

Realisatie 2012

17.883.816 968.175

85.445 867.575

953.020

18.851.991

19.280.233

18.849.770

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

31.000 -

97.205 25.217

94.355 36.080

31.000

122.422

130.435

30.000 4.750 37.455 25.000 97.205

30.000 39.873 24.482 94.355

De post "Gemeentelijke bijdragen" bestaat uit: Onderinstroom/schakelklassen Gemeente Hengelo, brede school Gymlokaal Beyaert Overschrijdingsregeling SBO

3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

1.111.261

17.896.750

Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 3.2.2 Ov. Overh. bijdr. diversen

3.5

22.792 1.088.469

18.168.972

Realisatie 2011

Overige baten

Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Ouderbijdragen Overige

De post "Overige" bestaat uit: Overdrachtsverplichting WSNS Cluster 4 gelden Attendiz Diverse subsidies o.a. Europees platform PCL Diensten expertiseteam Katechese Passend onderwijs PO-raad, Opbrengstgericht werken Edith Stein, opleiden in de school SWV 07.02, compensatie crisisplaatsen Vervangingsfonds Overige baten

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011 €

95.208 96.000 3.999 1.041.538

67.609 123.148 6.876 757.931

77.085 60.462 7.204 1.114.206

1.266.245

955.564

1.258.957

571.663 42.589 16.100 6.028 30.079 17.924 6.000 10.449 4.458 52.641 757.931

546.035 139.549 6.175 22.911 31.671 20.755 65.552 76.000 23.045 25.000 36.073 121.440 1.114.206

64


4

Lasten

4.1

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies 4.1.1 Lonen en Salarissen Reiskosten (woon- werkverkeer) Dienstreizen Loonkosten derden Dotatie personele voorzieningen (Na)scholing Personeels- en arbeidsmarktbeleid Arbo-dienstverlening Overige 4.1.2 Overige personele lasten 4.1.3 Uitkeringen (-/-)

12.318.118 2.588.128 1.701.227 9.750 288.500 7.955122.200 52.600 84.000 53.996

Begroting 2012

Realisatie 2012

16.607.473

603.091 17.210.564

13.323.430 2.799.352 1.840.068 47.980 11.606 287.483 8.998115.516 67.353 81.429 47.355

17.962.850

649.724 1.176.17517.436.399

Realisatie 2011

13.605.789 2.747.193 1.734.150 48.108 8.908 199.771 19.945 96.985 66.476 83.087 41.119

18.087.132

564.399 1.245.18717.406.344

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag zie bijlage C5. De post "Overige" bestaat uit: Risicoscreening, cursus bewegingsonderwijs, assessment VVF, detachering, malus 2009 Overige (koffie, thee etc.)

Gemiddeld aantal FTE's: Directie Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel 4.2

19.646 27.709

9.100 16.24619.858

47.355

12.712

25,28 241,69 26,87 293,84

22,12 248,99 28,27 299,38

Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 4.2.3 Inventaris en apparatuur 4.2.5 Leermiddelen

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011 €

360 300.923 115.760

17.509 240.348 187.381

16.846 262.057 174.585

417.043

445.238

453.488

65


4.3

4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8

4.4

Huisvestingslasten

Huur Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011 €

187.259 281.800 320.000 450.000 20.150 21.150

173.454 286.340 257.096 436.301 12.425 20.046

180.985 162.046 330.244 439.089 23.550 16.917

1.280.359

1.185.662

1.152.831

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Overige lasten

Onderwijsbureau/accountantskosten* Kantoorbenodigdheden Reis- en verblijfkosten Telefoonkosten Portokosten CAI/kabeltelevisie Overige beheerslasten** 4.4.1 Administratie en beheerslasten Inventaris en apparatuur ICT-verbruikskosten 4.4.2 Inventaris, apparatuur Wervingskosten Representatiekosten Schoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten Kosten TSO/BSO Verzekeringen Contributies Medezeggenschapsraad GMR Ouderraad Verbruiksmateriaal onderwijs Kopieer/reprokosten Vakken totaal 4.4.4 Overige

* Specificatie: - administratiekosten - accountantskosten, controle - accountantskosten, overige

233.004 6.050 42.804 3.475 1.650 29.996 29.950 107.135 5.004 32.100 78.350 1.200 1.250 15.000 48.304 5.004 5.004 11.496 708.030 166.003 -

316.979 137.085

1.076.745

235.789 3.835 1.589 47.610 4.037 3.239 21.081 22.479 103.146 4.317 32.877 43.589 19.426 200 23.795 48.950 1.462 196 6.256 490.826 164.345 -

317.180 125.625

836.239

229.365 4.498 2.943 46.990 3.933 1.306 27.582 24.249 106.452 3.977 22.934 39.387 30.818 2.188 13.110 48.902 1.412 3.262 10.101 497.369 192.191 1.961

316.617 130.701

867.612

1.530.809

1.279.044

1.314.930

228.004 5.000 233.004

230.086 4.608 1.095 235.789

223.378 4.461 1.526 229.365

6.198 14.883

6.198 21.384

21.081

27.582

** De overige beheerslasten zijn als volgt te specificeren: Detacheringskosten Diversen

66


5.1

Financiële baten

Rentebaten 5.2

Realisatie 2012

24.996

46.314

Realisatie 2011 €

35.963

Financiële lasten

Bankkosten 6.1

Begroting 2012

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Realisatie 2011

-

1.757

2.474

Bijzondere baten

Schenking

300.000

300.000

300.000

67


C Overige gegevens C1 Controleverklaring

68


C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo Het exploitatieresultaat  over  het  jaar  2012  bedraagt  €  356.433  positief. Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel toe te voegen aan de volgende reserves: Stand 31-12-2011

Bestuur: Reserve Algemeen Reserve Personeel Reserve Materieel Scholen: Reserve Algemeen Reserve Personeel Reserve Materieel

Overige mutaties €

Stand 31-12-2012 €

1.476.228828.251 1.831.250 1.183.273

182.508 182.508

2.659.501 828.2511.831.250-

1.365.781 1.365.781

94.748484.204 2.316.560 2.706.016

173.925 173.925

2.800.764 484.2042.316.560-

2.879.941 2.879.941

3.889.289

356.433

Stand 31-12-2011 Algemene Reserve Bestemmingsreserves

Bestemming resultaat

Bestemming resultaat €

1.570.9765.460.265

356.433 -

3.889.289

356.433

-

Overige mutaties €

5.460.265 5.460.265-

4.245.722

Stand 31-12-2012 €

4.245.722 4.245.722

Per 31 december 2012 kent de stichting géén bestemmingsreserves meer.

71


C3 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

C4 Overzicht verbonden partijen Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap) Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Stichting Centrale Dienst Samenwerkingsverband Weer samen naar School Dienst 7.2 Stichting Convent PO Katholieke Oudervereniging van de RoomsKatholieke Basisschool "De Borgh" Ouderraad De Hunenborg Katholieke Oudervereniging van de RoomsKatholieke Onderwijsgemeenschap 't Eimink Katholieke Oudervereniging Esreinschool Oudervereniging Don Bosco Oudervereniging van de Rooms Katholieke basisschool Paus Johannes Katholieke Oudervereniging Basisschool de Bleek Oudervereniging van de R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus te Hengelo Oudervereniging van R.K. Basisschool de Schothorst Oudervereniging St. Janschool Katholieke Oudervereniging van de R.K. Basisschool De Telgenkamp Oudervereniging Titus Brandsmaschool Oudervereniging van de Locatie De Akker van de R.K. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma Oudervereniging van de Kardinaal Alfrink School te Hengelo Stichting tot Steun aan het Katholieke Basis en Speciaal Onderwijs in Hengelo

Stichting

Hengelo

Stichting Vereniging

Oldenzaal Hengelo

Vereniging Vereniging

Hengelo Hengelo

Vereniging Vereniging Vereniging

Hengelo Hengelo Hengelo

Vereniging Vereniging

Hengelo Hengelo

Vereniging

Hengelo

Vereniging Vereniging

Hengelo Hengelo

Vereniging Vereniging

Hengelo Hengelo

Vereniging

Hengelo

Stichting

Hengelo

C5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Is er een bezoldiging van de bestuurders Is er een bezoldiging van de toezichthouders

Ja Nee

Duur arbeidsovereenkomst/ werkzaam- heden

Duur arbeidsovereenkomst/ werkzaamheden

Vanaf

Tot

De heer H. Timmen

1-1-2012

31-12-2012

De heer R. Malag

1-1-2012

31-12-2012

De heer P. Breur

1-1-2012

31-12-2012

IngangsTaakomvang DienstPeriodiek Bonus Ontv pensioen datum dienstbetaalde betalingen/gr bijdragen/ bel. betrekking (D) of op Interim verband beloningen/grati atificatie betaalbaar op basis(I) ficatie term.

Uitk. wegens beëindiging v/h dienstverband

Fte

D of I

14-8-1979

1,0591

D

119.101

0

16.964

0

1-5-2004

0,8683

D

100.419

0

13.773

0

1-5-2004

0,8683

D

97.774

0

13.773

0

317.294

0

44.510

0

2012 €

2012 €

2012 €

2012 €

Bestuurders

72


D Bijlagen D1 Balans en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2012 met vergelijkende cijfers 2011

73


Balans per 31 december 2012 Activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Banken Kas

31 december 2012 € 187.669 1.479.342 797.814

Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves

1.308.769

2.746.859 552

2.747.411

205.178 1.559.127 899.076

31 december 2012 €

4.245.722

279.953

Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

171.124 581 763.712 249.565 167.490 642.858

2.663.381

47.743 967.670 205.932 129.601

1.350.946

2.157.612 1.260

6.521.005

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen

Totaal Passiva

2.464.825

13.164 978.492 142.229 174.884

Totaal Activa

31 december 2011 €

2.158.872

6.173.199 31 december 2011 €

4.245.722

279.953

1.570.9765.460.265

293.295

3.889.289

293.295

135.073 581 771.243 232.403 157.208 694.107 1.995.330

6.521.005

1.990.615

6.173.199

74


Exploitatierekening over 2012

Baten

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten

Begroting 2012 €

Realisatie 2012 €

Realisatie 2011 €

18.851.991 31.000 1.266.245

19.280.233 122.422 955.564

18.849.770 130.435 1.258.957

20.149.236

20.358.219

20.239.162

17.210.564 417.043 1.280.359 822.781 708.028

17.436.399 445.238 1.185.662 788.218 490.826

17.406.344 453.488 1.152.831 623.409 691.521

20.438.775

20.346.343

20.327.593

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen PO Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

289.539-

11.876

88.431-

24.996

46.314 1.757

35.963 2.474

Saldo financiële baten en lasten

24.996

44.557

33.489

Bijzondere baten

300.000

300.000

300.000

Exploitatieresultaat

35.457

356.433

245.058

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten

75


Jaarverslag2012 publieksversie defintief