__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Drozdov&Partners architecture and urbanism


Змiст / Contents

8 Litmuzey

40 Czukerka

62 Pensacola Cityblock

Музей Харків, Україна

Багатофункціональний центр Харків, Україна

Блоковані житлові будинки Пенсакола, Флорида, США

Museum Kharkiv, Ukraine

Multifunctional hub Kharkiv, Ukraine

Townhouses Pensacola, Florida, USA

16 Teatr na Podoli

46 Dental clinic

68 Labyrinth

Драматичний театр Київ, Україна

Стоматологічна клініка Харків, Україна

Перформанс Харків, Україна

Drama theatre Kyiv, Ukraine

Dental clinic Kharkiv, Ukraine

Performance Kharkiv, Ukraine

26 Morsang

54 Sagaydachnogo

70 Green corridor

Шато-готель зі спа Морсан-сюр-Сен, Франція

Багатофункціональний центр Харків, Україна

Набережна Харків, Україна

Hotel spa Morsang-sur-Seine, France

Multifunctional hub Kharkiv, Ukraine

Embankment Kharkiv, Ukraine

34 Nova Zustrich Офісна будівля Харків, Україна Office building Kharkiv, Ukraine

58 Face 2 Face Стіл Table

74 Provençal Ruralism Житлова забудова Сім’ян-ла-Ротонд, Франція Low-rise housing estate Simiane la Rotonde, France


80 Yaroslava Mudroho

96 Aloft

114 Stepova

Багатофункціональний центр Харків, Україна

Готель Київ, Україна

Житловий район Одеса, Україна

Multifunctional hub Kharkiv, Ukraine

Hotel Kyiv, Ukraine

Housing estate Odesa, Ukraine

84 Office Pioner

100 Minsk Avenue House

Офісна будівля Харків, Україна

Односімейний будинок Київ, Україна

Мультифункціональний центр Київ, Україна

Office building Kharkiv, Ukraine

Single family house Kyiv, Ukraine

Multifunctional hub Kyiv, Ukraine

88 Pioner

106 Biruchiy

118 Pivzavod

122 815

Фітнес-клуб Харків, Україна

Виставковий простір Херсонська область, Україна

Односімейний будинок Харків, Україна

Fitness-club Kharkiv, Ukraine

Exhibition space Kherson region, Ukraine

Family house Kharkiv, Ukraine

92 Car Castle Etoy

108 Shell

Гаражний комплекс Етуа, Швейцарія

Односімейний будинок Одеська область, Україна

Garages complex Etoy, Switzerland

Family house Odessa region, Ukraine


Цей період відрізняється від попередніх, перш за все, великою кількістю реконструкцій, робіт зі спадщиною: минулих десятиліть та століть. Ми працювали з об’єктами різноманітних історичних, типологічних та географічних контекстів. Це дворіччя пройшло разом з абсолютно різними стратегіями: значною перебудовою й навпаки дуже м’якими інтервенціями, що змінювали не стільки об’єкт, скільки його зміст. Серед важливих робіт цього періоду — будівництво Театру на Подолі в Києві, який став імпульсом

для серйозного культурного діалогу про сучасну українську архітектуру. Мабуть, одним з цікавих та по-справжньому складних входжень в екзотичний для нас контекст — це проєкт Pensacola Cityblock у Флориді. Також варто відзначити реконструкцію сімейного дворянського гнізда кінця XVIII століття Morsang-sur-Seine у Франції, готель Aloft у Києві, кінноспортивний клуб VG Horse Club у Харкові, планувальні роботи районів в Одесі й Києві, з’явилася перша суттєва робота в жанрі предметного дизайну.


What makes this period different from the previous ones is a great number of restorations and projects where we worked with heritage from past decades and centuries. We worked with a variety of historical, typological, and geographic contexts. The strategies we applied during this two-year period were also very diverse: from radical reconstruction to gentle interventions that changed the content rather than the form. One of the major milestones of this period is Teatr na Podoli in Kyiv, which sparked off a vigorous debate about the state of

modern Ukrainian architecture. Perhaps, one of our most challenging projects was Pensacola Cityblock project in Florida, where we had to adapt to an exotic context. Among other important projects we should mention restoration of a XVIII-century mansion Morsang-sur-Seine in France, Aloft hotel in Kyiv, VG Horse Club in Kharkiv, urban planing projects in Odessa and Kyiv, and our first prominent work in product design.


Litmuzey

Місце: вул. Багалія, Харків, Україна. Функція: музей. Площа: 1 673 м². Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Олексій Вавушка, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Євген Невмивака, Марія Павлюк, Ксенія Пономаренко, Віталій Правик, Костянтин Руднєв.

8

Location: Bahaliya Street, Kharkiv, Ukraine. Function: museum. Area: 1 673 m². Status: preliminary design (2017). Team: Oleksii Vavushka, Oleh Drozdov, Serhii Kostianyi, Yevhen Nevmyvaka, Mariia Pavliuk, Ksenia Ponomarenko, Vitalii Pravik, Kostiantyn Rudniev


Існуюча будівля, де розміщується головна частина музею, – це особняк початку ХХ століття. Внутрішній об’єм поділено на велику кількість дрібних просторів, які не пристосовані для музейної функції, і тому значно ускладнювали навігацію як відвідувачів, так і працівників. Саме тому проєкт реконструкції передбачає вилучення усіх центральних стін в існуючій будівлі.

l i t m u z ey / m u s e u m / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The existing building, where the main part of the museum is located, is a mansion dating back to the early XX century. The current interior is divided into numerous small rooms that are not suitable for museum function, which made the navigation rather complicated both for the visitors and the staff. That is the reason why the reconstruction project suggests extracting all the central walls from the existing building.

se le c te d wo rks

9


Проєктна пропозиція / Design proposal

Бібліотека під відкритим небом / Open air library

SPublisherVersion 671.0.99.18

На першому поверсі розміщується вестибюльна група з усіма супутніми приміщеннями: аудиторія для конференцій, презентацій та освітніх програм, сувенірна крамничка і музейна кав’ярня з терасою. Основний виставковий простір розташовано у новій прибудові на рівні землі, яка займає велику частину заднього двору до самого кордону ділянки. Експозиційний маршрут виводить відвідувача у галерею, яка огинає внутрішній двір у вигляді незамкненої ротонди.

10

On the ground floor there is a lobby with all the required facilities, a hall for conferences, presentations and educational programs, as well as gift shop and a café with an open-air terrace. The main exhibition space is moved to the new extension and accessed from the ground. The extension occupies most of the existing backyard reaching the boundary of the plot. The exhibition scenario takes the visitor to the gallery that envelopes the courtyard as an openloop rotunda.

litmuzey / музей / харків, україна / 2017


Двір зі збереженими деревами наповнюється цілою низкою активностей. Це відкрита бібліотека, місце для публічних презентацій, літературних читань і перформансів, – все це створює новий тип міського простору, де просто приємно бути. Безпосередньо пов’язаний з вулицею, цей відкритий простір нібито запрошує перехожих увійти всередину.

l i t m u z ey / m u s e u m / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The courtyard with preserved trees is filled with a variety of events. An open library, a venue for public activities, literary recitals, and performances – all this generates a new type of urban space, which is a pleasant place to be. Immediately accessed from the street, this open space invites passers-by to come inside.

se le c te d wo rks

11


Розгортка по вулиці / Street elevation

12

litmuzey / музей / харків, україна / 2017


На другому поверсі існуючої будівлі знаходяться службові приміщення для дослідників і кураторів виставкових програм. Третій рівень музею призначено для фондосховища, де зберігається особливий кліматичний режим. Ротонда у вигляді незамкненої спіралі побудована з цегли, взятої від демонтованих стін зсередини старої будівлі. Таким чином, музей стає донором частини власної плоті для створення нового простору.

l i t m u z ey / m u s e u m / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The first floor is allocated for the offices for museum researchers and curators of exhibition programs. The top level houses museum depositary, where a special climatic regime is maintained. The open loop of the rotunda is made of bricks taken from the demolished walls inside the old building. In this fashion, the museum donates part of its own flesh in order to create a brand-new space.

se le c te d wo rks

13


14

litmuzey / музей / харків, україна / 2017


План першого поверху / Ground floor plan

Проєкт реконструкції Харківського літературного музею був ініційований колективом самого музею, який протягом багатьох років докладав чимало зусиль задля створення його змістовної сутності. Завдяки своїй дослідницькій, освітній, виставковій та публічній діяльності, музей перетворився на важливе місце в культурному просторі Харкова і став домівкою для низки подій, які вже набули постійний характер. Усвідомивши свою місію, майбутнє, а також існуючий простір та інфраструктуру, Літмузей сформулював бачення подальшого розвитку, а ми в свою чергу допомогли інтерпретувати їхні бажання архітектурною мовою.

l i t m u z ey / m u s e u m / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The reconstruction of Kharkiv Literary museum was initiated by the museum team that has put in a great deal of effort into creating its meaningful content. Thanks to its research activity, educational projects, exhibitions and public initiatives, the museum has long become an important place on the cultural map of the city and home to a number of events that have already acquired certain regularity. Having understood their mission and available infrastructure, the museum team has come up with a new vision of their further development, and we, on our part, helped to interpret their ambitions with the language of architecture.

se le c te d wo rks

15


Teatr na Podoli

Місце: Київ, Україна. Функція: драматичний театр. Площа: 2 700 м². Статус: побудовано (2017). Фото: Андрій Авдєєнко. Команда: Олег Дроздов, В’ячеслав Жемір, Ганна Кошарна, Олександр Кузнєцов, Віталій Правик, Тимофій Уланченко, Оксана Чебіна, Костянтин Руднєв.

16

Location: Kyiv, Ukraine. Function: drama theatre. Area: 2 700 m². Status: built (2017). Photo: Andrey Avdeenko. Team: Oleh Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Hanna Kosharna, Oleksandr Kuznetsov, Vitalii Pravyk, Tymofii Ulanchenko, Oksana Chebina, Kostiantyn Rudniev.


0 1

Завдяки приватній ініціативі споруда Театру на Подолі, що стояла недобудовою від 90-х років, зазнала значних змін у новому проєкті реконструкції. Суттєво змінився функціональний характер будівлі, коли театр перетворився з «палацу» на «місце для всіх». Проєкт пропонує зміну майже усієї планувальної структури й більшої частини позначок, що значно спростило взаємодію між простором театру, відвідувачами та містом. Незмінним залишився тільки об’єм колосників та сцени. Новий фасад зі старої, вживаної цегли повертає втрачену парцеляцію та об’єм у масштабі вулиці.

te a t r n a p o d o l i / d ra m a t h e a t re / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

5

10

The construction of Teatr na Podoli started back in the 90s and has remained abandoned ever since until recent private initiative has come into play. The newly-proposed renovation project suggests considerable changes to the previous building. Its functional character has undergone significant transformations as the theater has evolved from an exclusive “palace” into an inclusive public space. Almost the whole layout scheme has been altered, together with most of the levels, which has greatly simplified the interaction between the theatre itself, its guests and the city.

se le c te d wo rks

17


18

проект


project

se le c te d wo rks

19


20

teatr na podoli / драматичний театр / київ, україна / 2017


Генеральний план/ Master plan

0

Усі технічні елементи, притаманні театру, розташовані у зсунутому назад об’ємі, який облицьовано фальцевим металом. Будівля розчиняється у зелені пагорба, біля підніжжя якого вона розташована. Порожнечі праворуч і ліворуч є частинами загального рекреаційного сюжету, який мають гості театру у своєму розпорядженні.

te a t r n a p o d o l i / d ra m a t h e a t re / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

5

10

20

The fly loft and the stage are the only volumes that have remained intact. The new façade made of recycled bricks recovers the lost parceling and the volume within the overall scale of the street. All massive technical features inherent to a theatre are placed within the retracted volume clad with titan-zinc. The building merges with the green hill rising behind it. The voids on either side of the theatre are part of the entire entertainment scenario, which is at the disposal of the guests.

se le c te d wo rks

21


0 1

5

10

Вхідний портал створює фізичний і візуальний зв’язок між вулицею і простором фоє, сповненим денними й вечірніми подіями, коли гості й перехожі перетворюються на акторів і глядачів, і навпаки, залежно від погляду.

22

The entry portal establishes both physical and visual communication between the street and the lobby, which is a venue for various events both during the day and in the evening. The portal transmits events from one space into the other, with theatre guests and pedestrians turning into actors and spectators, and vice versa, depending on the view point.

teatr na podoli / драматичний театр / київ, україна / 2017


te a t r n a p o d o l i / d ra m a t h e a t re / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

se le c te d wo rks

23


24

teatr na podoli / драматичний театр / київ, україна / 2017


te a t r n a p o d o l i / d ra m a t h e a t re / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

se le c te d wo rks


Morsang

Місце: Морсан-сюр-Сен, Франція. Функція: шато-готель зі спа. Площа: 1 425 м². Статус: ескізний проєкт (2018). Команда: Ганна Вовченко, Олег Дроздов, Андрій Головченко, Євген Колесніков, Сергій Костяний, Ганна Кошарна, Євген Невмивака, Марія Павлюк, Віталій Правик, Оксана Чебіна.

26

Location: Morsang-sur-Seine, France. Function: hotel spa. Area: 1 425 m². Status: concept (2018). Team: Hanna Vovchenko, Oleh Drozdov, Andriy Golovchenko, Yevhen Kolesnikov, Serhii Kostianyi, Hanna Kosharna, Oksana Chebina, Yevhen Nevmyvaka, Mariia Pavliuk, Vitalii Pravik


Генеральний план / Master plan

0 5

Цей проєкт розташований в одному з паризьких передмість на березі Сени. Перед нами стояло завдання реконструкції та переобладнання сімейного дворянського гнізда кінця XVIII століття під функцію спа-готелю. У перспективі подальше розширення проєкту, що включає в себе реконструкцію інших супутніх шато-будівель, а також розвиток готельної функції та ландшафту.

morsang / hotel spa / morsang-sur-seine, france / 2018

15

50

The plot is located in the suburbs of Paris, on the border of the river Seine. Our task was to restore a family estate dating back to the late XVIII century and retrofit it into a spa-hotel. The prospective development of the plot also involves the restoration of the other buildings adjacent to the chateau, alongside with the further development of the hotel function and the landscape.

se le c te d wo rks

27


У підземній частині знаходяться роздягальні, душові, сауна і хамам. Завдяки прозорій стіні басейну в підземний рівень потрапляє денне світло. Складна планувальна схема будівлі надає нам можливість створити різноманітність номерів та супутніх приміщень. В інтер’єрі для нас було важливо зберегти оригінальні деталі, але водночас привнести в нього сучасні елементи.

28

On the underground level there are changing rooms, showers, a sauna, and a hammam. The daylight penetrates into the underground level through the transparent wall of the swimming pool. The complicated layout plan of the building enabled us to create a variety of hotel rooms and other premises. As for the interior, it was very important for us to preserve the original details, but at the same time – to introduce modern elements.

morsang / шато-готель зі спа / морсан-сюр-сен, франція / 2018


Перетин / Section

0

1

5

10

Павільйон, де буде знаходитися спа, ми розташували на осі будівлі палацу, тим самим інтерпретуючи тему оранжереї, і підкреслюючи симетричну схему алеї та будівлі. Готель зі спа з’єднує тунель, трансформований з уже існуючого коридору в підвальній частині будівлі. Спа-комплекс розташований симетрично щодо центральної осі палацу і складається з підземного і надземного рівнів. Максимально легкий і прозорий наземний рівень містить в собі басейн, джакузі та зону відпочинку.

morsang / hotel spa / morsang-sur-seine, france / 2018

The spa-pavilion is located on the same axis with the chateau. In this way we reinterpret the idea of the conservatory and emphasize the symmetric layout of the alley and the building. The pavilion is linked to the hotel via a tunnel that was created out of the existing passage in the basement. The spa-complex is located symmetrically in relation to the central axis of the chateau. The complex consists of the underground level and the superstructure. The superstructure is utterly light and transparent, and it contains a swimming pool, a jacuzzi tub, and a space for relaxation.

se le c te d wo rks

29


30

morsang / шато-готель зі спа / морсан-сюр-сен, франція / 2018


План першого поверху / Ground floor plan

0

morsang / hotel spa / morsang-sur-seine, france / 2018

1

3

5

se le c te d wo rks

31


32

morsang / шато-готель зі спа / морсан-сюр-сен, франція / 2018


План третього поверху / Second floor plan

0

morsang / hotel spa / morsang-sur-seine, france / 2018

1

3

5

План другого поверху / First floor plan

se le c te d wo rks

33


Nova Zustrich

Місце: Харків, Україна. Функція: офісна будівля. Площа: 8 523 м². Статус: ескізний проєкт (2018). Команда: Ганна Вовченко, Олег Дроздов, Олександра Кривцова, Євген Невмивака, Віталій Правик, Тимофій Уланченко, Дмитро Шматенко

34

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: office building. Area: 8 523 m². Status: preliminary design (2018). Team: Hanna Vovchenko, Oleg Drozdov, Oleksandra Kryvtsova, Ievhen Nevmyvaka, Vitaliy Pravyk, Dmytro Shmatenko, Tymofii Ulanchenko


Перетин / Section

0

5

10

20

Цей проєкт являє собою колективну штаб-квартиру, де буде знаходитися одночасно кілька компаній. Подібна шарнірна форма продиктована обставинами, що склалися. Об’єкт знаходиться в спадкоємності існуючої будівлі колишнього кафе, займаючи її периметр та повторюючи контур. Дуже важлива абстрактність форми, що має одну деталь криволінійної решітки. Головний портал входу виділено аркою, де купол виконує функцію вхідного лобі. Об’єкт дуже різноманітний за своєю програмою. Він містить у собі всі компоненти нового розуміння офісного простору: харчування, освіту, спорт та відпочинок.

n ova z u st r i c h / o f f i ce b u i ld i n g / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

The project is a collective headquarters where several companies will be located simultaneously. The rounded shape was formed due to the prevailing circumstances. The object is located in the existing building of the former cafe, being along its perimeter and repeating the contour. Very important is the abstraction of the form, which has one detail of a curved lattice. The main entrance portal is an archway, where the dome serves as the entrance lobby. The object is very diverse in its program. It includes all the components of a new understanding of office space: food, education, sports and recreation.

se le c te d wo rks

35


36

проект


Перший поверх / Ground floor

Оупен спейс / Open space

Амфітеатр / Amphitheater

Паркінг / Parking

Кабінетна структура / Сabinet structure

Фітнес / Fitness

n ova z u st r i c h / o f f i ce b u i ld i n g / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

se le c te d wo rks

37


План першого поверху/ Ground floor plan

0 1

План восьмого поверху/ Eighth floor plan

5

Незважаючи на камерний масштаб, будівля має всі компоненти щасливого життя. Функціонально будівля розділена на 3 зони: на першому поверсі знаходиться зона офісного лобі та громадського харчування, на другому — зона фітнес-центру, а з третього по одинадцятий поверхи — зона офісних приміщень. Під будівлею знаходиться підземний паркінг. Проєкт повертає традиційну тектоніку висотних будівель, маючи жорстко артикульовані ядро та контур, де всі елементи є одночасно і фінішною обробкою, і несучою конструкцією.

38

10

Functionally, the building is divided into 3 zones: on the first floor there is an office lobby and catering area, on the second - a fitness center area, and from the third to eleventh floors - an office area. Under the building is an underground parking. The project returns to the traditional tectonics of high-rise buildings, having a rigidly defined core and contour, where all elements are at the same time both a finishing and a basic structure.

n ova z u st r i c h / о ф і с н а буд і вл я / х а р к і в , у к р а ї н а / 2 0 1 8


n ova z u st r i c h / o f f i ce b u i ld i n g / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

se le c te d wo rks

39


Czukerka

Місце: вул. Конторська, Харків, Україна. Функція: багатофункціональний центр. Площа: 10 050 м². Статус: концепт (2018). Команда: Антон Божко, Ганна Вовченко, Олег Дроздов, Євген Невмивака, Віталій Правик, В’ячеслав Жемір.

40

Location: Kontorska st, Kharkiv, Ukraine. Function: multifunctional hub. Area: 10 050 m². Status: concept (2018). Team: Anton Bozhko, Hanna Vovchenko, Oleh Drozdov, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Vyacheslav Zhemir.


Поточний стан об’єкта / Current state of the building

У цьому проєкті ми мали справу з фабрикою, яка була побудована в 1889 році. Мета проєкту – створення нового тригеру вздовж зеленого коридору річок, який надасть поштовх для розвитку району. Баланс комерційних та громадських функцій створює новий відкритий, живий та насичений міський простір. Інверсія нових об’ємів відносно старих блоків дозволяє ефективно використати невелику ділянку та зберегти основу плоті фабрики. Це надає незвичну точку зору на її стіни, екстер’єр яких інтегрується в інтер’єр громадських приміщень, а сліди внутрішніх стін стають частиною мощення відкритих просторів набережної.

c z u ke r ka / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

Планований стан об’єкта / Planned state of the building

The context of the project is a former factory built in 1889. The goal of the design project is to create a new trigger facing the riverfront that will encourage the development of the whole neighbourhood. The balance between commercial and public facilities is expected to create a new urban space – open, lively, and vibrant with events. New volumes are inverted against the old blocks, which helps to make the best use of this small plot and preserve most of the walls. This puts a completely different perspective on the factory walls.

se le c te d wo rks

41


42

проект


project

se le c te d wo rks

43


План першого поверху/ Ground floor plan

44

czukerka / багатофункціональний центр / харкiв, україна / 2018


Вежа апартаментів вбудовується у ланцюг домінант вздовж ріки, зберігаючи видові коридори, розвиваючи масштаб вулиці, зв’язує її з крупним масштабом другої половини хх століття, що наразі різко починається за греблею. Центральний корпус використовується як головна публічна вісь — під час самих різних подій там можуть відбуватися великі публічні активності. Громадсько-суспільні простори пронизують один одного, створюючи відкриту структуру, що з’єднує вулицю Конторську з набережною та виходить на міст, інтегруючи об’єкт в інтенсивний пішохідний потік існуючої набережної.

c z u ke r ka / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

Their exterior becomes integrated into the interior of the public spaces, and the remaining partition walls become part of the paving of the embankment and of the foreground square. The apartment tower joins a chain of landmarks along the river bank. It doesn’t impede sight lines and enhances the scale of the street preparing a soft transition to the domineering complex dating back to the second part of the xx century that suddenly appears right beyond the dam. The central building works as the principal public axis. It can serve as a venue for major public activities. The ground floor is occupied by various public spaces.

se le c te d wo rks

45


Dental clinic

Місце: вул. Конторська, Харків, Україна. Функція: стоматологічна клініка. Площа: 359 м². Статус: побудовано (2018). Фото: Андрій Авдєєнко. Команда: Олег Дроздов, Гліб Антипенко, Катерина Йолкіна, Віталій Правик, Євген Невмивака, Андрій Черногор, Костянтин Руднєв.

46

Location: Kontorska st, Kharkiv, Ukraine. Function: dental clinic. Area: 359 m². Status: built (2018). Photo: Andrey Avdeenko. Team: Oleg Drozdov, Hleb Antypenko, Kateryna Yolkina, Vitalii Pravik, Yevhen Nevmyvaka, Andriy Chernohor, Kostiantyn Rudniev.


Генеральний план / Master plan

0

5

10

20

Занедбана будівля радянських часів на вулиці Конторській трансформується у стоматологічну клініку з навчальним центром. Незважаючи на те, що споруда не має історичної цінності, було вирішено зберегти її головні формальні ознаки і пропорції. Також було збережено і ритміку фасадів. У тих приміщеннях, які за своїм функціональним призначенням потребують більш природного світла, було збільшено площу віконних прорізів. Нові кольори фасадного тиньку і віконних відкосів традиційні для історичної забудови Харкова – це темно-сірі стіни та буро-червоні віконні рами.

d e n ta l c l i n i c / d e n ta l c l i n i c / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

A shabby structure built in the soviet times in Kontorska street is transforming into a dental clinic with a training centre. Although the building has no historical value, we decided to retain its major formal characteristics and proportions. The rhythmic pattern of the facade is also preserved. However, those premises that need more daylight have received bigger window openings. The new colors of façade finishing and windows are typical of the authentic built environment of Kharkiv. These are dark gray walls and brownish-red window frames and reveals.

se le c te d wo rks

47


48

проект


project

se le c te d wo rks

49


50

dental clinic / стоматологічна клініка / харків, україна / 2018


d e n ta l c l i n i c / d e n ta l c l i n i c / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

se le c te d wo rks

51


План другого поверху/ First floor plan

0

Акцентами стали характерні об’єми нових елементів будівлі: вхідний тамбур, балкон та інженерне приміщення на даху. На другому поверсі знаходяться лікарські кабінети, а на першому — аудиторія для майстер-класів. Таким чином, разом із Харківською Школою Архітектури, що знаходиться поруч, нова клініка входить до складу міського освітнього кластера, котрий тут народжується.

52

1

3

5

План першого поверху/ Ground floor plan

New elements with their distinctive volumes, such as the entrance, the balcony and the engineering structures on top of the roof become new highlights of the building. The first floor is occupied by treatment rooms, whereas the ground floor contains a room of master-classes. In this way, together with the nearby Kharkiv School of Architecture, the new clinic joins the emerging educational cluster in the neighbourhood.

dental clinic / стоматологічна клініка / харків, україна / 2018


d e n ta l c l i n i c / d e n ta l c l i n i c / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

se le c te d wo rks

53


Sagaydachnogo

Місце: вул. Петра Сагайдачного, Київ, Україна. Функція: ресторанно-офісний комплекс з апартаментами. Площа: 6 448 м². Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Анна Бекетова, Андрій Ізбаш, В’ячеслав Жемір, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Євген Невмивака, Віталій Правик. Замовник: SAGA Development.

54

Location: Petra Sagaydachnogo st, Kyiv, Ukraine. Function: multifunctional hub. Area: 6 448 m². Status: concept (2017). Team: Anna Beketova, Andrii Izbash, Vyacheslav Zhemir, Oleh Drozdov, Serhii Kostianyi, Ievhen Nevmyvaka, Vitalii Pravyk. Client: SAGA Development.


Генеральний план / Master plan

0

5

10

20

Вулиця Петра Сагайдачного найближчим часом стане повністю пішохідною, а це пропонує зовсім інший формат відносин громадського простору та прилеглої до нього забудови. Передбачаючи демократизацію всіх функцій та програм будинків, існуючих на цій вулиці, ми пропонуємо прототип майбутнього — місце соціальних активностей та кооперацій, де всі функції комплементарні одна до одної.

s a g a yd a c h n o g o / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

Petra Sagaydachnogo street in Kyiv is going to become a traffic-free zone in the near future, which calls for a totally different nature of interaction between the public space and the adjacent buildings. As we expect all the current functions and programmes in the existing buildings to become increasingly democratic and accessible, we suggest a project which is a prototype of the future, a hub for social activities and cooperation, where all functions complement each other.

se le c te d wo rks

55


План першого поверху/ Ground floor plan

GSPublisherVersion 0.0.100.20

0

На етапі проєктування була детально досліджена ритміка сусідніх будівель, адже для нас було дуже важливо дотримуватися традиційної архаїчної забудови вулиці. Перфорована цегляна кладка, в залежності від часу протягом дня, надає будівлі два абсолютно різних вигляди. При штучному освітленні плоть будинку стає частково прозорою, завдяки скляним конструкціям, які повідомляють про те, що відбувається всередині.

56

1

3

5

While we were designing the building, we thoroughly explored the rhythmic pattern of the neighbouring houses, as it was crucial for us to stay loyal to the traditions of the historic built environment. Depending on the time of day, the perforated brick masonry lends two absolutely different appearances to the building. In artificial lighting the flesh of the house becomes partially transparent thanks to the glass structures that showcase everything happening inside.

sagaydachnogo / багатофункціональний центр / київ, україна / 2017


Кожна з функцій має парадний вхід з пішохідної вулиці, але в той же час її технічне обслуговування відбувається з двору. Серцем проєкту є патіо, до якого підключені всі основні приміщення будівлі. Малоповерхова частина забудови приховує від профілю вулиці п’ятиповерховий корпус, який знаходиться всередині двору, але з якого при цьому відкривається вид на Андріївську церкву і пагорби.

s a g a yd a c h n o g o / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

Each function has a front entrance from the pedestrian street, whereas deliveries and technical maintenance are performed from the courtyard. The patio is the core of the project. It accumulates all the major premises of the building. The lower part of the complex disguises the higher five-story part from the street profile. The higher volume is located in the middle of the courtyard, but it still enjoys a view over st.Andrew church and the hills.

se le c te d wo rks

57


Face 2 Face

Функція: стіл. Фото: Іван Авдєєнко. Команда: Олег Дроздов, Сергій Приткін. Виробник: Ryntovt Design.

58

Function: table. Photo: Ivan Avdeenko. Team: Oleg Drozdov, Serhii Prytkin. Manufacturer: Ryntovt Design.


Приватний простір / Private space

Враховуючи недоліки столів круглої та прямокутної форми, де їх площа використовується неефективно, а користувачі не мають повноцінного візуального контакту між собою, ми розробили універсальний стіл Face 2 Face, конструктивно вирішений мовою промислової архітектури. Це рішення давно назрілої проблеми, щось нове у взаємодії людей між собою.

face 2 face / table / 2017

Суспільний простір / Public space

Комунікація / Communication

Conventional round and rectangular tables have a number of shortcomings. You can’t get the most out of the available surface, and you don’t have sufficient visual contact with other people sitting around the table. Considering all these drawbacks, we have developed a multi-purpose table – Face 2 Face. Speaking the language of industrial architecture in terms of its structure, it provides a solution to a long-standing problem and empowers communication among people.

se le c te d wo rks

59


Це результат тривалих досліджень, завдяки яким ми поступово підібрали необхідні пропорції столу та його контактні зони. Ми намагалися знайти можливість максимального візуального контакту, при цьому досягнувши оптимальної глибини столу, простоти в його виготовленні та актуальності для різних сценаріїв використання.

60

The current geometry and proportions came as a result of a long-term study and ongoing experiments. It was absolutely important for us to achieve maximum visual contact together with optimal width, simple manufacturing, and the possibility to support three relevant scenarios of use: top manager’s desk, a conference table, or a dining table for a family that likes entertaining guests.

face 2 face / стіл / 2017


face 2 face / table / 2017

se le c te d wo rks

61


Pensacola Cityblock Місце: Пенсакола, Флорида, США. Функція: таунхауси. Площа: 4 000 м². Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Гліб Антипенко, Володимир Дідюк, Олег Дроздов, Денис Козак, Євген Колесніков, Євген Невмивака, Марія Павлюк, Віталій Правик, Андрій Черногор, Тимофій Уланченко.

62

Location: Pensacola, Florida, USA. Function: townhouses. Area: 4 000 m². Status: preliminary design (2017). Team: Hlib Antypenko, Andrii Chernogor, Volodymyr Didiuk, Oleh Drozdov, Yevhen Kolesnikov, Denys Kozak, Yevhen Nevmyvaka, Mariya Pavliuk, Vitalii Pravik, Tymofii Ulanchenko.


Генеральний план / Master plan

0

Проєкт, розташований в історичному центрі міста, продовжує тенденцію розвитку міського стилю життя в Пенсаколі, поєднуючи в собі якості щільної квартальної забудови (блокованих будинків) і традиційного американського житла. З одного боку, таке поєднання сприяє створенню місцевої спільноти, а з іншого, забезпечує приватність для кожної сім’ї. Діагональна орієнтація кварталу зумовлена оптимальним балансом між щільністю забудови і заданими критеріями, серед яких: захист від надлишкової інсоляції, створення різноманітних відкритих просторів, приватність та візуальні зв’язки.

pensacola cityblock / townhouses / pensacola, florida, usa / 2017

5

10

20

Located in the historic city center, the project continues the trend of urban lifestyle in Pensacola, combining the quality of dense urban development townhouses and traditional American homes. On the one hand, such a combination contributes to the creation of the local community, on the other hand, will ensure the privacy for each family. The diagonal orientation of the block is determined by the best balance between the density and the criteria set: excessive insolation protection, the creation of various open spaces, privacy, visual connections.

se le c te d wo rks

63


64

p e n s a co l a c i t y b lo c k / бл о ко в а н і ж итл о в і буд и н к и / п е н с а кол а , фл о р ид а , с ш а / 2 0 1 7


План першого поверху/ Ground floor plan

pensacola cityblock / townhouses / pensacola, florida, usa / 2017

se le c te d wo rks

65


66

p e n s a co l a c i t y b lo c k / бл о ко в а н і ж итл о в і буд и н к и / п е н с а кол а , фл о р ид а , с ш а / 2 0 1 7


Проєкт реагує на сусідство з насиченою вулицею та перехрестями, формуючи виразний міський силует з включенням публічних функцій на першому поверсі. Також, важливою частиною проєкта, як компонента взаємодії між майбутніми мешканцями кварталу, є вакантні площі, призначення яких можуть колективно визначити самі мешканці. Відкритий паркінг має характер одного простору і спільної зони відповідальності та безпеки.

pensacola cityblock / townhouses / pensacola, florida, usa / 2017

In addition to blocked housing, the project reacts to the neighborhood with a busy street and intersections, forming an expressive city silhouette with the inclusion of public functions on the ground floor. Also, an important part of the project, as a component of the interaction between future residents of the block, is the vacant space, the purpose of which will be determined collectively by the residents themselves. The open-air parking lot has a feeling of an integrated space that conveys responsibility and safety.

se le c te d wo rks

67


Labyrinth

Місце: Харків, Україна. Функція: перформанс. Площа: 238 м². Статус: експеримент (2017). Фото: saycheese. Команда: Олег Дроздов, Євген Колесніков, Анастасія Кропова, Ксенія Пономаренко.

68

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: performance. Area: 238 m². Status: experiment (2017). Photo: saycheese. Team: Oleh Drozdov, Yevhen Kolesnikov, Anastasia Kropova, Ksenia Ponomarenko.


Генплан / Masterplan

0

1

3

5

Одним із головних елементів виставки до дня нашої двадцятої річниці був лабіринт, що легко провокував «архітектурні» відчуття. З одного боку, в ньому відтворена симуляція «раннього міста» Азії, Близького Сходу, Середземномор’я та середньовічної Європи. З іншого боку, блукання лабіринтом у своїй безцільності дарувало особливу барокову насолоду, споріднену з неквапливою прогулянкою садом. В основі структури ми використали елемент у вигляді літери «S» та його віддзеркалений антипод, таким чином стверджуючи, що великі труднощі можуть складатися з доволі простих речей.

l a b y r i n t h / p e r fo r m a n ce / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

Labyrinth came as an integral part of the exhibition marking our twentieth anniversary. The labyrinth easily triggers “architectural” experience. On the one hand, it simulates “early” cities of Asia, Middle East, Mediterranean area and medieval Europe. On the other hand, the idle wandering through the labyrinth gives a certain baroque pleasure akin to a leisurely stroll in the garden. We used one and the same s-shaped element and its mirrored counterpart, which proofs that major complexities can be made up of simple parts.

se le c te d wo rks

69


Green corridor

Місце: Харків, Україна. Функція: набережна. Статус: концепція (2018). Команда: Єгор Артюх, Олег Дроздов, В’ячеслав Жемір, Ксенія Пономаренко, Тимофій Уланченко.

70

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: embankment. Status: concept (2018). Team: Iehor Artyukh, Oleh Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Kseniia Ponomarenko, Tymofii Ulanchenko


Міська набережна / Urban embankment

Набережна-амфітеатр / Amphitheater - embankment

Незважаючи на те, що головні райони Харкова з’єднують відразу чотири річки: Харків, Лопань, Немишля та Уди, їх природний ресурс практично не використовується. На їх берегах, в різних частинах міста, знаходяться лише три, ніяк не пов’язані між собою ділянки, і в той же час близько 430 га промислових зон. Ревіталізація прибережної території включає в себе роботу з декількома категоріями: набережні й парки, реорганізація колишніх промислових зон, поліпшення існуючої мережі мостів.

g re e n co r r i d o r / e m b a n k m e n t / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

Природна набережна / Natural embankment

Although Kharkiv has as many as four rivers – Kharkiv, Lopan, Nemyshlya and Udy, which unite all the major districts of the city, their natural potential is hardly used. There are only three well-maintained places at the riverfront, but they are located far from each other in different parts of the city. In the meantime, 430 ha of industrial estates face the riverfront. The renovation of the riverfront involves several aspects: embankments and parks, retrofitting the former industrial estates, improvement of the existing bridges.

se le c te d wo rks

71


Мобільність / Mobility

Екологічний ресурс / Environmental resources

Імпульс до міського розвитку / Trigger for urban development

72

green corridor / набережна / харків, україна / 2018


Окремим пунктом можна виділити нашу пропозицію по з’єднанню двох зелених ресурсів Харкова: нової набережної річки і сада ім. Т.Г.Шевченка.

g re e n co r r i d o r / e m b a n k m e n t / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

The highlight of our proposal is the idea to connect two green areas of Kharkiv: the new embankment and Shevchenko Garden.

se le c te d wo rks

73


Provençal Ruralism Місце: О Шейран, Сім’ян-ла-Ротонд, Франція. Функція: низько поверхова житлова забудова. Площа: 8 000 м². Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Антон Божко, Андрій Головченко, Олег Дроздов, В’ячеслав Жемір, Анастасія Кропова, Ксенія Пономаренко, Тимофій Уланченко, Оксана Чебіна, Євген Невмивака, Віталій Правик.

74

Location: Haut Cheyran, Simiane la Rotonde, France. Function: low-rise housing estate. Area: 8 000 м². Status: preliminary design (2017). Team: Anton Bozhko, Andrii Holovchenko, Oleh Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Anastasia Kropova, Ksenia Ponomarenko, Tymofii Ulanchenko, Oksana Chebina, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik.


Генеральний план / Master plan

Розташований в північній частині Провансу, О Шейран знаходиться в долині сідловидної форми неподалік від поселення Сім’ян-ла-Ротонд, відомого ротондою середньовічного замку й оточуючими його лавандовими полями. Приголомшливий ландшафт розкривається в рівній мірі з усіх боків. У пошуках ДНК традиційного поселення цієї місцевості, ми визначили два основних кодування: просторове і матеріальне.

Located in northern Provence, Haut Cheyran settlement lies in a saddle-shaped valley not far from Simiane-la-Rotonde, which is famous for its rotunda of the medieval castle and the surrounding lavender fields. The plot enjoys an amazing 360-degree view of the landscape. In search of the unique DNA code of the traditional settlement of the region, we discovered two major threads: the spatial and the material one.

provençal ruralism / low-rise housing estate / simiane la rotonde, france / 2017

se le c te d wo rks

75


76

Нові будинки / New houses

Видові коридори із суспільного простору / View corridors from public space

Приватні подвір’я / Private courtyards

Суспільний простір / Public space

Видові коридори із приватного простору / View corridors from private space

Сад / Garden

p rove n ça l r u ra l i s m / ж итл о в а з а будо в а / с і м ’ я н - л а - р ото нд , ф р а н ц і я / 2 0 1 7


provenรงal ruralism / low-rise housing estate / simiane la rotonde, france / 2017

se le c te d wo rks

77


78

provençal ruralism / житлова забудова / сім’ян-ла-ротонд, франція / 2017


Розширення селища починається з існуючого відкритого простору у каплиці та переходить у нову пішохідну вулицю, площу з фонтаном, басейн з павільйоном барбекю, а також сад з тенісним кортом. Ми сподіваємося, що ці простори стануть центром соціального життя. Дотримуючись масштабу традиційної забудови, вісімнадцять нових малоповерхових житлових будинків об’єднані в групи-кластери. Сусідні будинки стикуються брандмауерами. Матеріал плавно перетікає із існуючих кам’яних будинків у новий кам’яний профіль вулиць.

The existing open space near the chapel starts the development of the village that continues into a newly-arranged street, a square with a fountain, a swimming pool with a barbecue pavilion, and a garden with a tennis court. Hopefully, these spaces will become the center of social life here. Eighteen new low-rise houses preserve the local conventional scale. They are grouped in clusters, the fireproof walls of the neighboring houses abutting each other. The material of the existing stone houses seamlessly continues into the new masonry profile of the street.

provençal ruralism / low-rise housing estate / simiane la rotonde, france / 2017

se le c te d wo rks

79


Yaroslava Mudroho

Місце: вул. Ярослава Мудрого, Харків, Україна. Функція: багатофункціональний центр. Площа: 2 390 м2. Статус: концепт (2017). Команда: Антон Божко, Ганна Вовченко, Олег Дроздов, В’ячеслав Жемір, Євген Невмивака, Віталій Правик, Костянтин Руднєв, Оксана Чебіна.

80

Location: Yaroslava Mudroho Street, Kharkiv, Ukraine. Function: multifunctional hub. Area: 2 390 м². Status: concept (2017). Team: Anton Bozhko, Oksana Chebina, Oleh Drozdov, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Hanna Vovchenko, Vyacheslav Zhemir, Kostiantyn Rudniev.


Генеральний план / Master plan

0

Будівля, яка розташовується на одній з центральних вулиць Харкова, реагує відразу на декілька обставин: масштаб вулиці, її структуру і тектоніку, а також функцію гостинності, що розвивається в цьому місці. Основною структурою будівлі стала решітка, яка підтримує ритмічний ряд, що часто зустрічається, по вулиці.

ya ro s l a v a m u d ro h o / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

5

15

25

Located in one of the major streets of Kharkiv, the building responds to a number of circumstances: the street scale, its structure, and tectonics, together with the hospitality sector which is on the rise in the neighborhood. The structure of the building is based on the grid that follows the rhythmic pattern prevailing in the area.

se le c te d wo rks

81


Перетин / Section

0

82

1

3

5

yaroslava mudroho / багатофункціональний центр / харків, україна / 2017


Своїм зовнішнім виглядом об’єкт відповідає традиційним для міста цегляним будинкам і масштабу вулиці. Саме тому комплекс має чотири основні поверхи з різним градуюванням, як і у багатьох будівель, що знаходяться тут. Будівля спроєктована таким чином, що в залежності від потреб її просторі приміщення можуть використовуватися під різні функції: тут можуть бути ресторани, офіси, спортивні та медичні центри. На даху передбачена загальнодоступна тераса.

ya ro s l a v a m u d ro h o / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The exterior of the building complies with the street scale and echoes the traditional brick houses that are typical of Kharkiv. This is the reason why the complex has four major floors with different heights like in many other buildings located nearby. The building is designed in such a way that its spacious rooms can accommodate a variety of functions depending on the needs. There can be restaurants, offices, gyms or medical centers. There is also a roof-top terrace which is open to the public.

se le c te d wo rks

83


Office Pioner

Місце: Харків, Україна. Функція: офісна будівля. Площа: 5 000 м2. Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Олег Дроздов, Тетяна Дудниченко, В’ячеслав Жемір, Сергій Костяний, Ганна Кошарна, Євген Невмивака, Віталій Правик, Тимофій Уланченко, Костянтин Руднєв.

84

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: office building. Area: 5 000 м². Status: preliminary design (2017). Team: Oleh Drozdov, Tetiana Dudnichenko, Vyacheslav Zhemir, Serhii Kostyanyi, Hanna Kosharna, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Tymofii Ulanchenko, Kostiantyn Rudniev


Генеральний план / Master plan

0

Ділянка, на якій розміщені будівлі офісу і фітнес-клубу, знаходиться на стику двох сіток міської тканини. Нові вкраплення реагують на обидві структури. Завдяки своєму розташуванню, офісна будівля створює суспільний простір перед вже існуючими спортивними будівлями. Основний офісний об’єм будівлі левітує над землею, не перекриваючи головні сформовані пішохідні потоки.

o f f i ce p i o n e r / o f f i ce b u i ld i n g / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

10

25

50

The plot where the office building and the fitness club are situated lies at the intersection of two different grids of urban texture. The new interventions respond to both patterns. Due to its location, the office building creates a public space in front of the existing sports facilities. Its major volume hovers over the ground without impeding the established flows of pedestrian traffic.

se le c te d wo rks

85


План п’ятого поверху/ Fifth floor plan

01

5

10 План першого поверху/ Ground floor plan

На першому поверсі розташовуються вхідне лобі та ресторан з літньою терасою. Внутрішні комунікаційні об’єми зонують офісні поверхи на робочий та рекреаційний простори. Реагуючи на сторони світла, конструкція фасаду захищає внутрішній простір від сонячних променів і забезпечує природне освітлення в робочих зонах. На покрівлі розташована відкрита тераса для відпочинку з краєвидами на навколишнє місто.

86

On the ground floor there is a lobby with a summer terrace. Communicational volumes inside the building divide the office floors into working recreational zones. Responding to the position of the building, the facade structure protects the interior space from the excessive sunlight and invites natural daylight into the working areas. The roof accommodates an open-air terrace for recreation with a far-reaching view over the city.

o f f i ce p i o n e r / о ф і с н а буд і вл я / х а р к і в , у к р а ї н а / 2 0 1 7


o f f i ce p i o n e r / o f f i ce b u i ld i n g / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

se le c te d wo rks

87


Pioner

Місце: вул. Динамівська, Харків, Україна. Функція: фітнес-клуб. Площа: 2 600 м2. Статус: ескізний проєкт (2017). Команда: Олексій Вавушка, Олег Дроздов, Катерина Йолкіна, В’ячеслав Жемір, Євген Невмивака, Віталій Правик,Костянтин Руднєв, Оксана Чебіна.

88

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: fitness-club. Area: 2 600 м². Status: preliminary design (2017). Team: Oleksii Vavushka, Oleh Drozdov, Kateryna Yolkina, Vyacheslav Zhemir, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Oksana Chebina, Kostiantyn Rudniev.


Фітнес-клуб стає продовженням спортивного комплексу, який сформувався тут за радянської доби. Новий комплекс вбудовується між існуючим спортивним центром і басейном «піонер» як третій елемент, якого тут наче бракувало. Лаконічний та цілісний паралелепіпед ховає всередині вільний простір, що перетікає один з одного та пронизаний багатьма візуальними зв’язками.

p i o n e r / f i t n e s s - c l u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The plot for a new fitness-club and an office building is situated on the meeting point of two grids of urban tissue. New interventions respond to both structures. The fitness-club fits within the sports complex established in soviet times, coming as a third missing element between the gym and “Pioner” swimming pool. The utterly laconic and solid rectangular block conceals within itself a free interflowing space permeated with numerous sightlines.

se le c te d wo rks

89


90

office pioner / фітнес-клуб / харків, україна / 2017


Функціонально спортивний клуб розділено на три рівні. На першому знаходиться двосвітлове лобі та всі закриті господарчо-побутові приміщення. Другий відкритий рівень зайнято тренажерним залом, а на горі «підвішені» більш камерні зали для групових занять. Перфорований фасад допомагає витримати баланс між внутрішньою концентрацією та спостеріганням за зовнішніми феноменами. Оболонка з бордюрного каменю вирішує питання сонцезахисту і створює легко впізнаваний образ.

p i o n e r / f i t n e s s - c l u b / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

Functionally, the club is divided into three levels. On the ground floor this is a large two-storeyed lobby, together with all administrative and utility premises. The upper level is a room for a vast open-space gym. At the very top there are “suspended” private rooms for group trainings. The perforated facade maintains the balance between inward concentration and contemplation. The curb blocks provide sun protection and create an easily recognizable image.

se le c te d wo rks

91


Car Castle Etoy

Місце: Етуа, Швейцарія. Функція: гаражний комплекс (2017). Площа: 38 000 м2. Статус: ескізний проєкт. Команда: Олег Дроздов, Сергій Костяний, Тимофій Уланченко, Євген Невмивака, Віталій Правик.

92

Location: Etoy, Switzerland. Function: garages complex. Area: 38 000 м². Status: preliminary design (2017). Team: Oleh Drozdov, Serhii Kostyanyi, Tymofii Ulanchenko, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik.


Генеральний план / Master plan

Перетин / Section

0

5

10

20

Під час реконструкції унікальної старої будівлі, ми намагалися зберегти й підкреслити найкраще, що в ній було. Головні в’їзди розміщуються на східній стороні. Біля них ми організували простір для безпечного руху автомобілів та пішоходів. Виїзди розміщені на західному фасаді. При розподілі старої будівлі на нові функції ми враховували модуль наявної структури, щоб поліпшити примикання до старих конструкцій та існуючої складної покрівлі.

c a r c a s t l e e t o y / g a r a g e s c o m p l e x / e t o y, s w i t z e r l a n d / 2 0 1 7

0 10

25

50

During the reconstruction, we tried to preserve and enhance the best of this old and unique building. The main entrances are organized in the eastern facade. We made a space for the safe movement of cars and pedestrians on the eastern side near the main entrance. The exits are located in the western facade on the opposite side of the building. We followed the existing structure modules while we were dividing spaces inside the existing building to improve connections with existing structures and complex ceiling.

se le c te d wo rks

93


Простір в будівлі раціонально заповнено з урахуванням простоти циркуляції. На верхньому поверсі з природним освітленням зосереджуються основні виставкові, клубні та сервісні функціональні зони. При поділі простору на останньому поверсі використовуються мобільні перегородки, які можуть бути модифіковані виходячи з майбутніх потреб будівлі.

94

The functional spaces of the building are rationally organized and have optimal circulation. The main exhibition, club and service areas are located on the top floor with access to natural light. Mobile partition walls are used to divide space on the top floor, therefore this area can be quickly modified based on the future needs of this building.

car castle etoy / гаражний комплекс / етуа, швейцарія / 2017


c a r c a s t l e e t o y / g a r a g e s c o m p l e x / e t o y, s w i t z e r l a n d / 2 0 1 7

se le c te d wo rks

95


Aloft

Місце: Київ, Україна. Функція: готель. Площа: 20 000 м2. Статус: побудовано (2018). Фото: Авдєєнко А., Смоляр М., Команда: Абросимов А., Абросимов О., Бєндасов Ю., Брюховецька Я., Дроздов О., Жемір В., Небесна К., Правик В., Стародубцев О., Уланченко Т., Цибулевський М., Руднєв К. Колаборанти: Jestico+Whiles, РД Інжинірінг.

96

Location: Kyiv, Ukraine. Function: hotel. Area: 20 000 м². Status: built (2018). Photo: A. Avdeenko, M. Smoliar. Team: A. Abrosymov, O. Abrosymov, Y. Bendasov, Y. Briukhovetska, O. Drozdov, V. Zhemir, K. Nebesna, O. Starodubtsev, T. Ulanchenko, M. Tsybulevsky, V. Pravik, K. Rudnev. Collaborators: Jestico + Whiles, RD Engineering.


Генеральний план / Master plan

0 10

Ділянка, на якій з’явився новий готель, розташована на бульварі Лесі Українки. Там домінують два масштаби: радянських дев’ятиповерхівок, які фланкують бульвар, і нових 33-поверхових офісних веж. Композиція складається з трьох об’ємів: нижнього, де зосереджено публічні функції; одного об’єму з номерами готелю і об’єму бару просто неба нагорі. Така вертикальна парцеляція дозволила знайти масштаб, найбільш відповідний до ранньої радянської забудови.

a lo f t / h o te l / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 0 - 2 0 1 8

25

50

The site of a new hotel is located on Lesi Ukrainki boulevard, characterized by two dominant scales: that of soviet nine-storeyed houses flanking the boulevard and that of newly-constructed thirty-three-storeyed office towers. The composition consists of three volumes: the lower one with public functions, one volume of hotel rooms and a sky-bar volume. This vertical parceling helped to achieve the scale corresponding to the earlier soviet development.

se le c te d wo rks

97


Перетин / Section

0 2

98

5

10

25

aloft / готель / київ, україна / 2010-2018


Нижній об’єм має атріум з галереями, до якого виходять лобі готелю, крамниці, ресторани, конференц-зали. Номери готелю поділено на два блоки, що відрізняються за плануванням. Верхній об’єм бару просто неба зміщений таким чином, щоб отримати унікальний оглядовий майданчик. Загалом, об’єкт віддзеркалює складну містобудівну ситуацію і технології, властиві сучасному готелю.

a lo f t / h o te l / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 0 - 2 0 1 8

The lower volume has an atrium with galleries, from where one can get to the hotel lobby, boutiques, restaurants, and conference halls. Hotel rooms are located in the volume differing in their layout. The upper volume of the sky-bar is displaced to make a unique viewpoint. On the whole, the project reflects the complexity of the existing urban situation and technologies employed in modern hotels.

se le c te d wo rks

99


Minsk Avenue House Місце: Київ, Україна. Функція: односімейний будинок. Площа: 296 м². Статус: в процесі будівництва. Команда: Єгор Артюх, Маргарита Борисова, Андрій Головченко, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Євген Невмивака, Марія Павлюк, Віталій Правик, Костянтин Руднєв.

100

Location: Kyiv, Ukraine. Function: single family house. Area: 296 м². Status: under construction. Team: Yegor Artyukh, Marharyta Borysova, Andrii Golovchenko, Oleh Drozdov, Serhii Kostianyi, Yevhen Nevmyvaka, Mariia Pavliuk, Vitalii Pravik, Kostiantyn Rudniev.


Генеральний план / Master plan

01

З огляду на те, що цей будинок розрахований на п’ятьох людей, ми обрали досить просту планувальну схему, умовно розділивши його на «будиночки» для дітей і батьків по обидва боки, та спільний простір посередині.Для того, щоб підкреслити спільність форми ми вдалися до «шкіри» цього будинка, яка в необхідних місцях стає перфорованою, а фрагментами – злегка втиснутою, створюючи загальний орнамент з сіро-коричневої цегли. Цегляна кладка, в тому числі, «заповзає» у внутрішні простори. Ландшафт поперечної частини ділянки має перепад висоти більше метра.

m i n s k a ve n u e h o u s e / s i n g le fa m i ly h o u s e / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

5

10

The house is going to be a home for five people. We decided to use a simple layout plan as we arbitrarily divided the volume into smaller “houses” for the parents and the children on the either side of the shared space in between. The “skin” of building helps to accentuate the consistency of the form. It becomes perforated in some places and embedded in others, creating an overall pattern made of grayish-brown bricks. The brick masonry also “crawls” into the interior space. The landscape has a difference in elevation of more than one meter in cross section.

se le c te d wo rks

101


Завдяки цій природній особливості, нам вдалося досить цікаво підійти до створення входу та в’їзду на ділянку. У будинок можна потрапити двома шляхами: по плавному пандусу або ж по сходах, які знаходяться під навісом і ведуть до вхідної групи. Загальна зона має розмитий кордон між своєю внутрішньою та зовнішньою частинами. Покриття терраццо в обробці підлоги в обох частинах підкреслює спільність простору. Внутрішня частина, що знаходиться в плоті будинку, у теплу пору року представляє собою єдине ціле із зовнішньою частиною, трансформуючись у відкриту терасу, яку можна використовувати протягом півроку.

102

This natural peculiarity prompted a rather interesting design solution for organizing the access to the plot. Thus, the house can be accessed in two different ways: via a smooth ramp or by climbing the stairs. The boundary between the inner and outer parts of the shared living space is blurred. The coherence of the entire space is further emphasized by the terrazzo floor in both parts. The inner part is located within the body of the house. In warm weather it makes one single whole with the outer part of the building as it transforms into an open-air terrace.

m i n s k a ve n u e h o u s e / од н о с і м е й н и й буд и н о к / к и ї в , у к р а ї н а / 2 0 1 8


Перетин / Section

План першого поверху / Groung floor plan 0 1

5

10

Зовнішня частина загальної зони, де знаходиться басейн, артикулюється лавкою-парапетом, що є не тільки бар’єром між перепадами рельєфу, а й місцем для проведення часу. На прикладі планування будинку Медічі у Флоренції, ми знайшли відповідність між програмою і пропорціями кімнат, з точки зору їх фізичних розмірів в плані. Таким чином, висота спільної кімнати стала на один метр вище, ніж дитячі, а майстер спальня проявилася в серединних висотах. Не дивлячись на те, що ми отримали три різних рівня за рахунок градуювання просторів, всі кімнати знаходяться під одним плоским горизонтальним дахом.

m i n s k a ve n u e h o u s e / s i n g le fa m i ly h o u s e / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

The outer part of the common space is where the swimming pool is situated. The space is articulated by a parapet of a bench. The latter marks the difference in elevation and makes a nice place for having fun. Following the example of the Palazzo Medici in Florence, we discovered a certain correlation between the program and the proportions of the rooms in terms of their physical dimensions. So, the height of the shared living space became one meter higher than that of the children’s rooms, while the master bedroom has a medium height. In spite of having three different ceiling heights, the whole sequence of rooms lies under one flat horizontal roof.

se le c te d wo rks

103


Перетин / Section

0 1

104

5

10

m i n s k a ve n u e h o u s e / од н о с і м е й н и й буд и н о к / к и ї в , у к р а ї н а / 2 0 1 8


m i n s k a ve n u e h o u s e / s i n g le fa m i ly h o u s e / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 8

se le c te d wo rks

105


Biruchiy

Місце: Бірючий острів, Федотова коса, Херсонська область, Україна. Функція: виставковий простір. Площа: 324 м2. Статус: побудовано (2017). Команда: Олексій Вавушка, Богдан Волинський, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Віталий Правик.

106

Location: Biruchiy Island, Kherson region, Ukraine. Function: exhibition space. Area: 324 м². Status: built (2017). Team: Oleksiy Vavushka, Bohdan Volynskyi, Oleh Drozdov, Serhii Kostyanyi, Vitalii Pravіk.


Колишня база відпочинку, побудована на Федотовій косі в 1960 рр, більше десяти років поспіль приймає симпозіум сучасного мистецтва «Бірючий». Одним з елементів інфраструктури є колишній спортзал, що перетворився на склад. Але будівля слугувала не лише місцем тимчасового зберігання будівельних матеріалів, а й художньою майстернею. Так половину площі колишнього спортзалу було вирішено віддати для проєктування виставкового простору. Усі нові конструкції мінімально взаємодіють із будівлею, створюючи паралельну реальність. Маршрут глядача – це блукання в лабіринті експозиції, котре винагороджується відкриттям. Перед відвідувачем, який щойно увійшов до зали, відкривається біла поверхня, що містить тільки назву виставки та слова куратора. Вздовж стін він чи вона виявлять вузькі пройми, пройшовши крізь які, можна потрапити у наступний простір. В самому центрі експозиції – зала з найвищими стінами, де можна усамітнитися з однією з центральних інсталяцій або приділити належну увагу відео-роботі. Традиційні білі стіни відтворюють «целлу» – внутрішнє святилище, вхід до якого був дозволений лише певному колу духовенства. Проєкт закликає повернути будівлі її забуту сутність, перетворюючи її на храм мистецтва.

biruchiy / exhibition space / kherson region, ukraine / 2017

The former recreation centre built on Fedotov tongue of land in 1960, has been welcoming the Biruchiy contem- porary art project for more than ten years already. One of the infrastructure elements is a former gym. It was decided to give away the half of it to a new exhibition space. All new structures have minimum interaction with the building, creating a parallel reality. The visitors are invited to wander through the labyrinth being rewarded by discoveries. Having entered the room, visitors can see a white surface containing nothing but the exhibition title and the cura- tor’s statement. Then the visitor discovers narrow passages that run along the walls. In the heart of the exhibition space there is a hall with the highest walls, where one can find seclusion face to face with one of the central installations. Traditional white walls reproduce a “cella” – the inner part of religious buildings, especially churches, where the images of gods and the inner sanctuary were located, which could be entered only by the clergy of a specific rank. The project aims to invoke the forgotten identity of the building transforming it into a temple of art.

se le c te d wo rks

107


Shell

Місце: Одеська область, Україна. Функція: односімейний будинок. Площа: 165 м². Статус: побудовано (2018).Фото: Андрій Авдєєнко. Команда: Олег Дроздов, Євген Невмивака, Олександр Ночовний, Віталій Правик, Олександра Уртюкова, Оксана Чебіна, В’ячеслав Жемір

108

Location: Odessa region, Ukraine. Function: family house. Area: 165 м². Status: built (2018). Photo: Andrey Avdeenko. Team: Oksana Chebina, Oleh Drozdov, Yevhen Nevmyvaka, Oleksandr Nochovny, Kostiantyn Rudniev, Vitalii Pravik, Oleksandra Urtiukova, Vyacheslav Zhemir.


Цей будинок знаходиться на березі Одеської затоки і був задуманий як невелика родинна дача. Для нас це черговий позитивний досвід віддаленого проєкту, реалізований у близькій кооперації з замовниками, які при цьому самостійно відповідали за інтер’єр будинку та благоустрій прибудинкової території. Трьома закритими сторонами дім «відвертається» від сусідів та дороги, а четверта сторона розкривається на море.

shell / family house / odessa region, ukraine / 2018

Located on the coast of Odessa bay, the house was conceived as a small summer cottage for a family. This project is another positive case of remote design experience. Everything was done in close collaboration with our clients who were totally responsible for the interior design of the house and landscaping. With its three blank sides the house “turns away” from the neighbours and the road, while its fourth façade overlooks the sea.

se le c te d wo rks

109


План другого поверху / First floor plan

0

Це традиційний будинок зі скатним дахом та двома маленькими внутрішніми «будиночками» з функціями приватних спалень. Пустота між внутрішніми об’ємами і зовнішньою оболонкою заповнює спільний простір. Усі внутрішні приміщення (дитяча кімната, головна спальня, спільна зона) мають власні зовнішні продовження у вигляді терас і балкону. Зрізаний схил ще більше підсилює ефект розкриття на море й сонце.

110

1

5

10

План першого поверху / Groung floor plan

This is a traditional house with a pitched roof and two small “houses” inserted inside, which serve as private bedrooms. The void between these closed volumes and the outer envelope is filled with common space. All the indoor premises (children’s room, master bedroom and living room) have outdoor extensions in the form of terraces and the balcony. The clipped roof slope further emphasises the exposure to the sea and the sun.

s h e l l / од н о с і м е й н и й буд и н о к / оде с ь ка о бл а ст ь , у к р а ї н а / 2 0 1 8


Перетин / Section

0

shell / family house / odessa region, ukraine / 2018

1

5

10

se le c te d wo rks

111


112

s h e l l / од н о с і м е й н и й буд и н о к / оде с ь ка о бл а ст ь , у к р а ї н а / 2 0 1 8


shell / family house / odessa region, ukraine / 2018

se le c te d wo rks

113


Stepova

Місце: Одеса, Україна. Функція: житловий район. Площа: 13,7 га. Статус: концепт (2018). Команда: Ганна Вовченко, Ганна Кошарна, Оксана Чебіна, Олег Дроздов, В`ячеслав Жемір, Віталій Правик.

114

Location: Odesa, Ukraine. Function: housing estate. Area: 13,7 ha. Status: concept (2018). Team: Hanna Kosharna, Oksana Chebina, Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Yevgen Kolesnikov, Vitalii Pravik, Hanna Vovchenko.


Генеральний план / Master plan

0

Ділянка проєктування нового житлового району знаходиться на місці колишньої промислової зони на околиці Одеси. Не дивлячись на розташування, є зручний зв’язок з центром міста. Хоча зараз навколишнє середовище не дуже доброзичливе до соціальної активності, в майбутньому ця територія має шанси стати дуже розвиненою та доступною для життя.

stepova / housing estate / odesa, ukraine / 2018

50

100

200

The plot for a new housing estate is located on the territory of the former industrial zone on the outskirts of Odesa. In spite of this location, the place is easily accessible from the city centre. Although currently the surrounding area is not very conducive to social activity, in future this territory stands a good chance to become an appealing place to live.

se le c te d wo rks

115


Перетин / Section

0

10

25

50

Проєкт узяв на себе роль каталізатора, стимулюючи розвиток всієї навколишньої території. Перед нами стояло завдання не лише інтегрувати діаметрально протилежну функцію в цей промисловий район, але і забезпечити спадкоємність міських планувальних структур. Було важливо створити традиційне житлове середовище для Одеси й місцевого сонячного клімату, при цьому досягнувши максимального шумозахисту від залізничних колій і автомагістралі, що розвивається.

116

The project is supposed to become an accelerator that stimulates the development of the surrounding territory. Our goal was not only to integrate an entirely new function into this industrial area, but also to ensure the continuity of urban planning patterns. It was also important for us to recreate a living environment that is traditional for Odesa and the local sunny climate, but at the same time to achieve ultimate noise protection from the nearby railroad and the developing highway.

stepova / housing estate / odesa, ukraine / 2018


Результатом тривалої роботи став безперервний квартальний простір — наша інтерпретація «Променистого міста» Ле Корбюзьє. Це діалог між розмірами кварталів старої Одеси, баштами Променистого міста і безперервною мегаструктурою, що створює високу щільність та різноманітність зв’язаних між собою просторів, кожен з яких має свої функціональні особливості. Завдяки цьому, створюється неймовірна комбінація, яка буде доступна всім місцевим жителям.

stepova / housing estate / odesa, ukraine / 2018

Our long-term work resulted in a continuous neighbourhood made of blocks, which is our own interpretation of Le Corbusier’s Cité Radieuse. It’s a dialogue between the neighbourhoods of old Odesa, towers, and a continuous megastructure, which introduces high density and diversity of interconnected spaces, each having its own functional peculiarities. All this creates an incredible combination of spaces that are available to local citizens.

se le c te d wo rks

117


Pivzavod

Місце: Київ, Україна. Функція: мультифункціональний комплекс. Площа: 2,7 га. Статус: концепт (2017). Команда: Олег Дроздов, В’ячеслав Жемір, Евгеній Колесніков, Анастасія Кропова, Євген Невмивака, Віталій Правик, Тимофій Уланченко.

118

Location: Kyiv, Ukraine. Function: multifunctional complex. Area: 2,7 ha. Status: concept (2017). Team: Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Yevhen Kolesnikov, Anastasia Kropova, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Tymofii Ulanchenko.


Генеральний план / Master plan

0

10

25

50

Мета даного проєкту – переобладнання території колишньої пивоварні у багатофункціональне середовище. Новий освітній кластер відіграє домінуючу роль та займає історичну будівлю. Комплекс також містить у собі ряд невеликих офісів, готель та багатоквартирні будинки. В крутий рельєф ділянки вбудовані два стилобати, на яких розташовуються нові житлові будинки з внутрішніми подвір’ями.

p i v z a vo d / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

The aim of the project was to retrofit the territory of the former brewery into a multipurpose environment. A new educational cluster plays the dominant role and occupies the historic building of the brewery. The complex also includes a number of small offices, a hotel, and several apartment houses. Two stylobates are carved into the steep hillside providing the basis for the new apartment houses with courtyards.

se le c te d wo rks

119


Існуючий стан забудови території Подолу / Current state of Podil territory

Всередині стилобатів розміщені паркінги, офіси й магазини. Це допомагає розмежувати суспільне та напівприватне життя майбутніх мешканців. Продовження бульварної лінії сусіднього майбутнього житлового комплексу та створення нового профілю Кирилівської вулиці допоможе змінити ситуацію з громадськими просторами даного району.

120

Концепція майбутньої забудови території Подолу / Concept of future development of Podil territory

Inside the stylobates there are parking spaces, offices, and shops. This helped to separate public spaces from the semi-private life of the would-be inhabitants. The boulevard along the prospective housing estate nearby and the new profile of Kyrylivska Street are expected to improve the overall situation with public spaces in the neighbourhood.

pivzavod / мультифункціональний центр / київ, україна / 2017


p i v z a vo d / m u l t i f u n c t i o n a l h u b / k y i v, u k ra i n e / 2 0 1 7

se le c te d wo rks

121


815

Місце: Харків, Україна. Функція: односімейний будинок. Площа: 159 м². Стадія: в процесі будівництва (2019). Команда: Олег Дроздов, Катерина Йолкіна, Ельвіра Легостаєва, Ганна Кошарна, Євген Невмивака, Віталій Правик, Костянтин Руднєв, Олександра Уртюкова, Андрій Черногор.

122

Location: Kharkiv, Ukraine. Function: family house. Area: 159 м². Status: under construction (2019). Team: Oleg Drozdov, Kateryna Yolkina, Hanna Kosharna, Elvira Legostaeva, Yevhen Nevmyvaka, Vitalii Pravik, Kostiantyn Rudniev, Oleksandra Urtiukova, Andriy Chernohor.


Генеральний план / Master plan

0

Ділянка, на якій знаходиться спроєктований нами житловий будинок, розташована у відносній близькості від центру міста й виходить прямо на ґрунтову дорогу, що веде вглиб містечка. Основне завдання проєкту полягало в тому, щоб при досить скромних розмірах ділянки й самого будинку, забезпечити майбутніх мешканців усім розмаїттям життєвих сценаріїв. Будинок з прилеглими палісадниками, терасою і внутрішнім приватним двориком максимально обживає всю наявну територію.

8 1 5 / fa m i ly h o u s e / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 6

5

10

20

The plot where the proposed family house is located lies rather close to the city centre and is accessed from a dirt road going further into the settlement. The main challenge of the project was to provide the would-be dwellers with a variety of living scenarios, with the plot and the house itself being rather modestly sized. The house, together with its small gardens, a terrace and an intimate patio make maximum use of the whole territory which is available.

se le c te d wo rks

123


План першого поверху / Groung floor plan

0

124

1

5

10

8 1 5 / од н о с і м е й н и й буд и н о к / х а р к і в , у к р а ї н а / 2 0 1 6


Від шуму й пилу дороги будинок захищають глухі стіни майстерні й гаражу. В глибині будинку розташовується вітальня, яка з західної сторони розкривається у невеликий сад, а з протилежної – у внутрішній двір. Ключовими елементами тут служать вертикальні дерев’яні ребра, які виконують опорну функцію, вирішують питання сонцезахисту і формують візуальні коридори.

8 1 5 / fa m i ly h o u s e / k h a r k i v, u k ra i n e / 2 0 1 6

The blank walls of the workshop and the garage protect the house from the noise and the dust of the road. The living room in the back side of the house overlooks a small garden in the west and the private patio on the opposite side. The key elements here are vertical wooden ribs that perform a load beading function, provide solar control and shape sightlines.

se le c te d wo rks

125


К о м а н д а / Te a m

Артюх Єгор архітектор Artiukh Yehor architect

Волинський Богдан архітектор Volynskyi Bohdan architect

Абросимов Артем архітектор Abrosymov Artem architect

Головченко Андрій архітектор Holovchenko Andrii architect

Абросимов Олександр архітектор Abrosymov Oleksandr architect

Гризунов Микита координатор проєктів (Швейцарія, Франція) Hryzunov Mykyta project manager (Switzerland & France)

Алейнік Сергій PR-менеджер Aleinik Serhii PR-manager Антипенко Гліб архітектор Antypenko Hlib architect Бекетова Ганна архітекторка Beketova Hanna architect Бєндасов Юрій архітектор Biendasov Yurii architect Божко Антон архітектор Bozhko Anton architect Борисова Маргарита архітекторка Borysova Marharyta architect Брюховецька Яна архітекторка Briukhovetska Yana architect Вавушка Олексій архітектор Vavushka Oleksii architect Вовченко Ганна архітекторка Vovchenko Hanna architect

126

Дідюк Володимир архітектор Didiuk Volodymyr architect Дроздов Олег засновник, провідний архітектор Drozdov Oleg founder, leading architect Дудниченко Тетяна архітекторка Dudnychenko Tetiana architect Жемір В’ячеслав провідний архітектор Zhemir Viacheslav leading architect Йолкіна (Єрченко) Катерина провідний архітектор Yolkina (Yerchenko) Kateryna leading architect Ізбаш Андрій архітектор Izbash Andrii architect Козак Денис архітектор Kozak Denys architect Колесніков Євген архітектор Kolesnikov Yevhen architect Колеснікова Олександра PR-менеджер Kolesnikova Oleksandra PR-manager


К о м а н д а / Te a m

Колеснікова Юлія директор Kolesnikova Yuliia director

Пономаренко Ксенія архітекторка Ponomarenko Kseniia architect

Костяний Сергій провідний архітектор Kostianyi Serhii senior architect

Правик Віталій макетний майстер Pravik Vitalii model master

Кошарна Ганна архітекторка Kosharna Hanna architect

Приткін Сергій Prytkin Serhii

Кривцова Олександра архітекторка Kryvtsova Oleksandra architect

Руднєв Костянтин провідний інженер Rudniev Kostiantyn leading engineer

Кропова Анастасія архітекторка Kropova Anastasiia architect

Стародубцев Олег архітектор Starodubtsev Oleh architect

Кузнєцов Олександр архітектор Kuznietsov Oleksandr architect

Уланченко Тимофій архітектор Ulanchenko Tymofii architect

Легостаєва Ельвіра архітекторка Lehostaieva Elvira architect

Уртюкова Олександра архітекторка Urtiukova Oleksandra architect

Матвєєв Андрій директор Matvieiev Andrii director

Цибулевський Михайло архітектор Tsybulevskyi Mykhailo architect

Небесна Катерина архітекторка Nebesna Kateryna architect

Чагунава Ліка менеджерка адміністративної діяльності Chahunava Lika manager of administrative activity

Невмивака Євген візуалізатор Nevmyvaka Yevhen cg artist

Чебіна Оксана архітекторка Chebina Oksana architect

Ночовний Олександр архітектор Nochovnyi Oleksandr architect

Чорногор Андрій архітектор Chornohor Andrii architect

Павлюк Марія архітекторка Pavliuk Mariia architect

Шматенко Дмитро архітектор Shmatenko Dmytro architect

se le c te d wo rks

127


Контакти / Contacts

128

Україна

Ukraine

вул. Дарвіна 31, офіс 1

31 Darwin Street, office 1

Харків, 61002

Kharkiv, 61002

+38 057 714 05 29

+38 057 714 05 29

+38 050 910 38 68

+38 050 910 38 68

office@drozdov-partners.com

office@drozdov-partners.com

Швейцарія

Switzerland

Avenue des Alpes 98

Avenue des Alpes 98

Montreux, 1820

Montreux, 1820

+41 78 839 93 21

+41 78 839 93 21

info@craftandconcept.ch

info@craftandconcept.ch


se le c te d wo rks

129


© Дроздов та Партнери, текст та дизайн © А.Авдєєнко, I.Авдєєнко, М.Смоляр, фото Друк: Харківська книжкова фабрика «Глобус» Тираж 300 екз., замовлення № 20-01-3003

© Drozdov & Partners, texts and design © А.Аvdeenko, I.Аvdeenko, M.Smoliar, photo Printed by Globus Book Factory 300 copies., commission No 20-01-3003


Profile for Drozdov&Partners

Drozdov&Partners architectural bureau. Selected works 2017-18.  

What makes this period different from the previous ones is a great number of restorations and projects where we worked with heritage from pa...

Drozdov&Partners architectural bureau. Selected works 2017-18.  

What makes this period different from the previous ones is a great number of restorations and projects where we worked with heritage from pa...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded