Page 1

Trees Heirbaut - Meldpunt Discriminatie Sint-Niklaas Interfederaal Gelijkekansencentrum Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 778.30.32 M 0496583114 F +32 (0)3 766.08.82 trees.heirbaut@cntr.be - www.diversiteit.be Heb je het gevoel gediscrimineerd te worden ? Of ben je getuige van discriminatie ? Klop aan bij het meldpunt discriminatie. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg met de melder. De meldpunten discriminatie maken deel uit van het interfederaal Gelijkekansencentrum. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect. Wettelijke basis Het interfederaal Centrum voor gelijke kansen (hierna: het Centrum) verkreeg op basis van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 (B.S. van 5 maart 2014) de opdracht om als onafhankelijke openbare instelling de gelijkheid van kansen te bevorderen en alle vormen van discriminatie op grond van een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, handicap, fysieke of genetische eigenschap te bestrijden. Ook werd het Centrum aangeduid als onafhankelijke instantie met een beschermingsopdracht in het kader van het VN- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit Verdrag trad in BelgiÍ in werking op 1 augustus 2009. Opdrachten - het bevorderen van de gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze samenleving en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van : een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, handicap, fysieke of genetische eigenschap; - de taken vervullen voorzien in artikel 33, § 2, van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van de personen met een handicap. Het Centrum voert zijn opdrachten uit in een geest van dialoog en van samenwerking met de verenigingen, instellingen, organen en diensten die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde opdrachten uitvoeren als het Centrum of rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze opdrachten. Het Centrum is in de uitoefening van zijn opdrachten volkomen onafhankelijk, overeenkomstig de Principes van Parijs zoals bepaald in de bijlage van resolutie 48/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1993.


1.Wie kan aankloppen en een melding doen bij het lokale meldpunt discriminatie ? 1. Iedereen die zich niet correct of ongelijk behandeld voelt omwille van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke overtuiging of syndicale overtuiging, handicap, fysieke of genetische eigenschap 2. Iedereen die getuige is of weet heeft van een ongelijke behandeling omwille van één van deze kenmerken 3. Iedereen die vragen heeft over mogelijke discriminatie 4. hulpverleners die weet hebben van mogelijke discriminatie Het is niet nodig op voorhand te weten of er gediscrimineerd wordt. 2.Vormen van discriminatie : • Directe discriminatie • Indirecte discriminatie • Intimidatie • Seksuele intimidatie • Opdracht geven tot discriminatie • Het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap 3.Wat is discriminatie ? Directe : als iemand minder gunstig behandeld wordt dan iemand anders in een vergelijkbare situatie, is of zou behandeld worden, op grond van een of meer werkelijke vermeende, eigen of bij associatie toegekende, beschermde kenmerken, tenzij de ongunstige behandeling objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor dat doel passend en noodzakelijk zijn Kortom : het benadelen van iemand op basis van een beschermde discriminatiegrond Bijv. een kind wordt niet toegelaten in een klas omdat het een persoon van allochtone origine is. Indirecte : een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze die personen met een werkelijk of vermeend, eigen of bij associatie toegekend beschermd kenmerk in vergelijking met andere personen kan benadelen, tenzij die bepaling, maatstaf of handelswijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het aanreiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Kortom : maatregelen die neutraal lijken maar dat niet zijn en hierdoor mensen benadelen. Bijv. er worden activiteiten georganiseerd door de school die veel geld kosten met het oog kansarme kinderen uit te sluiten. Er is geen sprake van indirecte discriminatie als de maatregel noodzakelijk is bijv. een blind persoon kan geen piloot worden. Een redelijke aanpassing zorgt ervoor dat personen met een handicap op een normale manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hierbij wordt rekening gehouden met een kosten/batenanalyse. Voorbeeld : scholen zijn veroordeeld omdat ze onvoldoende uren voor doventolken hadden voorzien Opdracht geven tot discriminatie is eveneens strafbaar. De directie geeft de opdracht aan een leerkracht om een leerling niet meer tot de klas toe te laten omwille van een beschermd criterium.. Dan overtreedt zowel de directie als de leerkracht de anti-discriminatiewetgeving. 4.Op welke domeinen is de anti-discriminatie- en anti-racismewetgeving van toepassing ? - Toegang tot arbeid


-

Beroepsopleiding Arbeidsbemiddeling en wedertewerkstelling Gezondheidszorg Onderwijs Genot en toegang goederen en diensten Sociale voordelen Toegang en deelname economische, sociale, culturele of politieke activiteit

5.Waaruit bestaat de werking van een lokaal meldpunt discriminatie ? De lokale verankering is belangrijk. Het is de schakel met Brussel. 1. Registreren van klachten : elke melding wordt geregistreerd, al dan niet anoniem 2. Luisteren naar verhaal 3. Informeren en doorverwijzen 4. Onderhandelen en bemiddelen 5. Sensibiliseren 6. Signaleren van structurele discriminatie. 7. Indien de melder beter door een andere dienst of organisatie wordt geholpen, wijst het Meldpunt de weg. (Het Interfederaal Gelijkenkansencentrum kan een rechtszaak starten.) 8. Opzetten en mee ondersteunen van preventieve acties 9. Netwerk uitbouwen 10. Stimuleren beleid 6.Belang van meldingen 1. Hulp aan slachtoffers (luisteren, informeren, bemiddelen) 2. Voorkomen van gewenning 3. Individuele klachten kunnen als eye-opener fungeren 4. Bron van signalen die duiden op wantoestanden van structurele aard : meldpunt kan signaleren 5. Meten is weten : grotere invloed op beleid Meer info op ww.diversiteit.be Trees Heirbaut - Meldpunt Discriminatie Sint-Niklaas Interfederaal Gelijkekansencentrum Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 778.30.32 M 0496583114 F +32 (0)3 766.08.82 trees.heirbaut@cntr.be - www.diversiteit.be

Meldpunt discriminatie  

Heb je het gevoel gediscrimineerd te worden ? Of ben je getuige van discriminatie ? Klop aan bij het meldpunt discriminatie. Discreet, in al...

Meldpunt discriminatie  

Heb je het gevoel gediscrimineerd te worden ? Of ben je getuige van discriminatie ? Klop aan bij het meldpunt discriminatie. Discreet, in al...

Advertisement