Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2013 – 2014 Herfsteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/778.38.90 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

             

Mijmering Woordje van de directeur Nieuws Personeel Schoollied Even voorstellen In memoriam Inspraak Leerlingenraad aan het woord SOS-Friet Terugblik Dankwoord “Dag van de Leerkracht” De Gezonde School De Solidaire School De Wereld van ICT Zorg op school De sportieve school Juf in de kijker Nieuws van oud-leerlingen Ter info (Buitenschoolse opvang) Schoolweetjes De Verkeersveilige School Ouderraad Uit de media Een toemaatje Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Kinderen dromen zich een wereld met de mens als hoogste goed Kinderen dromen zich een wereld waar het goed is om te wonen en de lucht nog zuiver is. Wie zal het gelag betalen, wanneer de mens zich heeft vergist ? Kinderen dromen van een wereld, waarin vrede wordt hersteld zonder haat of oorlogsgeweld. Waarom moesten er zoveel sterven ? Waarom mochten zij geen vrede erven ? Kinderen dromen van een wereld met de mens als hoogste goed‌ Jozef Vandromme


Beste ouders, Ik schrik ervan dat de eerste editie van ons schoolkrantje reeds op tafel ligt. Nu al?! Gaat het leven gewoon sneller neller omdat er zoveel gebeurt dag in dag uit, of doordat we in snelle tijden leven, of is het gewoon omdat mijn rit op tram vier nu officieel over de helft is…? Geen idee, maar de e eerste twee maanden van het schooljaar zijn zodanig snel voorbij gevlogen, dat we al stilaan uitkijken naar de periode van Sinterklaas (die ( met zijn zwarte pieten momenteel gewikt en gewogen wordt doorr de Verenigde Naties). Naties Onze kinderen kijken eveneens reikhalzend uit naar enige opmerkelijke bewegingen op de daken, met of zonder schimmel. Nog even geduld… Er beweegt ook wel wat op school. Leg de verslagen en het beeldmateriaal van de voorbije twee maanden maanden maar naast elkaar. Neem dit schoolkrantje en de talrijke online pagina's maar even ter harte, en je zal vaststellen dat we voortdurend in beweging zijn met tal van projecten, acties en initiatieven op klas-, leerjaar- en schoolniveau die De Droomballon Droomballon maken tot wat de school is, waarvoor we gekend zijn. Het hoort bij onze schoolcultuur, en daar ben ik bijzonder fier op. Ons team leeft, beweegt, evolueert. Er beweegt sowieso wel wat in het onderwijs. Ook De Droomballon maakt deel uit van een groter geheel. Daar kunnen we niet naast kijken. Het is maar zeer de vraag of en welke bewegingen na mei 2014 stand zullen houden. We zien wel, ik lig er alvast niet wakker van. Zoals een vooraanstaand politicus wel vaker verkondigde in het verleden : problemen zijn er maar om op te lossen, als ze zich aandienen. Een n belangrijke evolutie is de hervorming hervorming van het secundair onderwijs. Deze hervorming zal uiteraard gevolgen hebben voor uw kinderen, onze toekomstige oud-leerlingen, leerlingen, en ook voor het basisonderwijs. Zo wil men vakleerkrachten gaan recruteren om technologie te geven in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Een hele uitdaging lijkt me dat; je vindt nu amper technici, en als men daarvan dan nog een aantal mensen wil inzetten in het onderwijs, dan creëert creëert men een nieuw tekort op de werkvloer. Een resum maatregelen die men wil gaan invoeren (lees : verplichten) doen wij op De Droomballon al zolang ik me kan herinneren. Dus er verandert niet zoveel voor ons. Deze hervorming werd reeds goedgekeurd, ze zal twaalf jaar in beslag nemen, en tegen 2025 afgerond zijn.


Grotere scholengemeenschappen wil men eveneens tot leven roepen. Wij behoren tot een kleine scholengemeenschap. Onze scholengemeenschap bestaat uit één schoolbestuur, twee scholen en meer dan duizend leerlingen. De streefcijfers van het departement spreken van scholengemeenschappen tussen tweeduizend en tienduizend leerlingen, met een gemiddeld streefdoel van zesduizend leerlingen. Of het kind in kwestie daar beter van zal worden, durf ik te betwijfelen. Gaan wij hierin mee (moeten) gaan, en zo ja, op welke manier, dat is allemaal nog onduidelijk. Wordt deze wens een realiteit, of blijft het een van de vele dromen op een hoger echelon... De toekomst, in handen van de volgende Vlaamse regering, zal dit uitwijzen. Net voor de verkiezingen wil de minister zich ook nog uitspreken over het terugbrengen van de drie onderwijsnetten tot twee onderwijsnetten. Momenteel kennen we in Vlaanderen drie onderwijsnetten : - het vrij onderwijs, vaak is dat katholiek onderwijs, zoals OLV Ten Bos - het officieel gemeenschapsonderwijs, zoals het Atheneum - het officieel stedelijk of gemeentelijk onderwijs, zoals De Droomballon De minister droomt ervan verder te evolueren naar twee netten : het vrij onderwijs enerzijds en anderzijds het officieel onderwijs (= het huidige gemeentelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs) in een samengevoegde of nieuwe vorm. Een onderzoekscommissie buigt zich over deze zaak en zal begin 2014 verslag uitbrengen. Maar datgene wat momenteel op tafel ligt, en waarover op ditzelfde moment een beslissing wordt genomen is de aanpak die ons schoolbestuur, het schepencollege van de stad Sint-Niklaas, verkiest om het probleem van de huidige prefabklassen aan te pakken : laten staan en opknappen, vervangen door nieuwe prefabs, ze stilaan laten verdwijnen, vervangen door systeembouw of vervangen door klassieke bouw. Het schoolbestuur maakt deze keuze net voor de hersftvakantie. In het voorwoordje van het volgende schoolkrantje kom ik daar gegarandeerd op terug. De kans is reëel dat we de uitkomst kennen, terwijl de herfstvakantie ingaat. De knopen worden volop doorgehakt. Mag ik jullie allemaal in afwachting van het verdict een prettige herfstvakantie toewensen? Graag tot maandag 4 november of op de wijnproefavond van vrijdag 8 november 2014. Met vriendelijke groeten Ludwig De Meyer directeur


Teldag 18 oktober 2013 Met hoeveel zijn we momenteel ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 171 347 20 538

JONGENS 84 = 49,12 % 184 = 53,03 % 12 = 60 % 280 = 52,04 %

MEISJES 87 = 50,88 % 163 = 46,97 % 8 = 40 % 258 = 47,96

Verdeling levensbeschouwing lagere afdeling : - Room-katholieke godsdienst 63,4 % - Niet-confessionele zedenleer 27,4 % - Islamitische godsdienst 8,4 % - Protestantse godsdienst 0, 8 % ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) Op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 2) Na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be


Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen valle …

…er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het aan één van hen. Lukt dat niet of benn je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTROUW-elijk VERT praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit. ui

Afwezigheden voor en na verlofperiode Zoals jullie via de media en onze afsprakennota/infodag reeds hebben vernomen wil de minister van onderwijs Pascal Smet, iets doen aan het “ziekte”verzuim de week vóór en de week na elke el verlofperiode (lees : herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie). Alle leerlingen die ziek worden de week vóór of de week na zo’n vakantieperiode (ook voor 1 dag), moeten een geldig medische attest kunnen voorleggen. Indien Indien dit niet het geval is worden zij automatisch als onwettig afwezig geregistreerd.

Luizenproblematiek De eerste dag na de vakantie gaan we 'LUIZENPLUIZEN' . De hoofden van alle kinderen zullen worden gecontroleerd! Help ons deze diertjes te bestrijden ! Onze schoolaanpak is grondig en binnen wat wettelijk is toegelaten. Luizen in de klas standaardprocedure : 1. Alle kinderen uit de klas krijgen een brief mee van het h CLB 2. Ouders van het betrokken kind(eren) worden persoonlijk verwittigd Nog steeds luizen vervolgprocedure : Ouders van betrokken kind(eren) ontvangen brief van de school. Via een ingevuld strookje verklaren zij dat ze hun kind zullen behandelen. Deze verklaringen worden bewaard in het LVS-dossier LVS dossier van de leerling. Nog steeds luizen De school contacteert het CLB Verpleegster neemt contact op met ouders : advies en/of thuisbegeleiding Tip voor ouders : - Bij luizen alles wassen op 60° (kledij, j, dekens, lakens, jassen, knuffels , …) - Als 60° niet lukt: kledij e.d. in een zak steken, goed afsluiten en gedurende een week in de diepvries steken. - Meer info nfo : “Afsprakennota ouders”, deelrubriek “Schoolreglement”.


Personeelsbestand schooljaar 2013 - 2014 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 9 voltijdse titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 1 juf neemt de zorgopdrachten voor haar rekening. We richten ook een wereldklas in voor kleuters

Melissa Rombaut

Peggy Van Rumst

Kristel Meersman

Ilse Bryssinck

Gr 1 - Berenklas

Kinderverzorgster

Ambulant L1 + kleuters

Lich. opv. Kleuters

Eva Reed

Elke Verhassel

Dorien Ghyssaerts

Ellen Smet

Gr 2A - Konijnenklas

Gr 2B - Kikkerklas

Gr2C - Giraffenklas

Zorgleerkracht Vlinderklas

Mieke Pollentier

Ine Verdonck

Nancy De Tender

Christine Van Hove

Ilse Vermeulen

Gr 3A - Muizenklas

Gr 3B - Dolfijnenklas

Gr 4C - Bijenklas

Gr 4A - Drakenklas Mentor kleuters

Gr 4B Krokodillenklas


 LAGERE AFDELING

De lagere afdeling telt 16 voltijdse klastitularissen en 1 duo-job 5 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 2 zorgleerkrachten en 1 juf en 1 meester lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de ATN in de wereldklas met 1 deeltijdse juf voor zorg

Ellen Heyns

Tine Daneel

Davy Heyndrickx

Evie De Beelde

Titularis 1A Mentor lager

Titularis 1B

Interimaris 1B

Titularis 1C

Interimaris 1C

Veerle Dhooghe

Winny Van de Walle Naomi De Jonck

Titularis 2A

Titularis 2B

Titularis 2C

Lieve Peeters

Wendy Van de Vijvere

Natalie Wymeersch

Titularis 3A

Ellen Van Vlaenderen

Titularis 3C

Voorgevel straatkant – nieuw gedeelte

Voorgevel straatkant – oud gedeelte

Titularis 3B

Mieke De Prycker

Sarah Van Wiele

Wim Van Broeck

Angelique De Mey

Titularis 4A (duojob)

Titularis 4A (duojob)

Titularis 4B

Titularis 4C


Chantal Reunes

Evelien Colpaert

Eddy De Wolf

Stijn De Maeyer

Nele Van Duyse

Titularis 5A

Titularis 5B

Titularis 6A

Titularis 6B

Titularis 5C

Anne-Lore Anne

Kay Duymelinck

Kevin Auman

Carine Bombeke

Frederik Vanhuffel

lichamelijke opvoeding L1L6

Interimaris Lich. opv. L1-L4-L5-L6

Interimaris Lich. opv. L2+L3

Zorgleerkracht L1-2-3-4

Zorgleerkracht L5-6 ICT-coĂśrdinator

Chantal Daelman

Charlotte Oelbrandt

Rooms-kath. Godsdienst L1 L6

Interimaris Rooms-kath. Godsdienst

Lieve Putteman

Kaat Smet

Niet-confess. Zedenleer L1-3-4-5

Niet-confess. Zedenleer L2+L6

 WERELDKLAS – OKAN

Redouan Ouazzani Islamitische godsdienst L1 L6

Nel Parlevliet Protestantse godsdienst L1-3-5

(opvangklas anderstalige nieuwkomers)

Ayse Cetin

Peggy Vercauteren

Sarah Van Wiele

Kevin Auman

OKAN 1 Kleuters + Lager 1

OKAN 2 Lager 2 t.e.m. 6

OKAN 1+2 Zorg

OKAN 1+2 Zorg


 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer

Chris Grumiau

Betty Van Goethem

Candi D’Hulster

Kirsten De Munck

Directeur

Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Administratie Secretariaat

Administratie Secretariaat

Zorg-administratie Secretariaat

 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele Besa Firza

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua

 EXTERNE MEDEWERKERS

Klara De Meyer GON-begeleiding

Leen Van Hecke GON-begeleiding

Flori Eggermont Sleutelbewaarder

CLB-medewerksters

Ilona De Maeyer

Mieke Willems

Ilse Leenaerts

Myriam Janssens

Karen Dierckx

Dominique Cools


֠

TOTAALPLAATJE Op dit ogenblik telt ons voltallig team maar liefst 51 leden (voltijdsen, deeltijdsen en tijdelijken) Neem daar nog het 6-koppig schoonmaakteam bij, aangevuld met 8 externe medewerkers die wekelijks over de vloer komen en 1 alomtegenwoordige sleutelbewaarder en je komt aan een totaal van maar liefst 66 mensen.

֠

BABYNIEUWS Juf Tine Daneel (titularis L1B) is nog met bevallings/ouderschapsverlof. Zij wordt vervangen door meester Davy (Heyndrickx). Juf Tine treedt terug in dienst na de kerstvakantie

֠

ONGEWILD AFWEZIG Iedereen die bij onze school betrokken is weet ondertussen dat collega juf Evie De Beelde (titularis L1C) omwille van een ernstige ziekte van haar zoontje, noodgedwongen voor onbepaalde tijd aan zijn zijde moet blijven. Zij wordt vervangen door juf Ellen (Van Vlaenderen). Wij wensen Evie en echtgenoot Peter langs deze weg veel sterkte toe.

֠

ZIEKENBOEG Juf Anne-Lore Anné (bijz lk LO - lager) en juf Chantal Daelman (Roomskatholieke godsdienst zijn afwezig en worden respectievelijk vervangen door juf Kay (Duymelinck) en meester Kevin (Auman) voor LO en juf Charlotte (Oelbrandt) voor RKG. Wij wensen deze collega’s alvast een spoedig en algeheel herstel.


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool !

Refr. (2x)


De start van het nieuwe schooljaar is bij ons op school weer goed voor enkele nieuwe gezichten. Wat ze hier precies komen doen lazen jullie reeds in de rubriek “Personeel”. Wie ze zijn laten we hen graag zelf vertellen… Niet alle leerkrachten zijn even nieuw als jullie denken en kwamen reeds eerder in deze rubriek aan bod. We denken aan : - juf Ellen Van Vlaenderen (zie kersteditie 2012-13) - juf Angelique De Mey (zie herfsteditie 2010-11) Ook juf Kay Duymelinck is niet écht nieuw, zij verving vorig schooljaar enkele maanden juf Anne-Lore en doet dat nu opnieuw. Wel écht nieuw is haar LO-collega meester Kevin Auman. Hetzelfde geldt voor meester Davy Heyndrickx en juf Charlotte Oelbrandt (al vertoefde zij ook vorige schooljaar als laatstejaarsstudente op onze school.

We beginnen met de jongste twee uit het gezelschap Hun interim loopt tot aan de kerstvakantie

meester Davy Heyndrickx – interimaris L1B -

juf Charlotte Oelbrandt – interimaris RKG -


Mijn naam is Charlotte Oelbrandt. Sinds de 2de week van september vervang ik juf Chantal als godsdienstleerkracht. Vele kinderen (en sommige ouders) kende me al van vorig schooljaar. Ik heb namelijk mijn afstudeerstage gedaan op De Droomballon. De school, de kinderen en de leerkrachten zijn mij dus niet vreemd. Ik ben blij dat ik nu als volwaardig (tijdelijk) lid deel mag uitmaken van dit fijne, gemotiveerde leerkrachtenteam.

juf Kay Duymelinck – interimaris LO MIJN LADDERCOMPETITIE Dag allemaal,

Graag stel ik me even kort voor. Mijn naam is Kay Duymelinck en dit schooljaar geef ik sport aan L1, L4,L5,L6 en OKAN2. Ik studeerde af in 2011 als regent lichamelijke opvoeding in Gent. Sport is voor mij zeer belangrijk. Door de jaren heen heb ik al van vele sporten geproefd. Ook ben ik altijd lid geweest bij de scouts. Mijn totem is : ‘Krachtige Antilope’ en dit stond voor behendigheid, volharding en kracht. Ik gaf leiding gedurende 5 jaar en leerde daar om te gaan met kinderen. De ladder symboliseert mijn opgedane ervaring van diverse sporten en deze wil ik graag doorgeven aan jullie kinderen. Ik hoop ook stapje voor stapje een steeds betere leerkracht te worden. Ook wil ik elk kind motiveren om zo zijn of haar talenten te ontdekken.


Juf Angelique De Mey – L4C Beste ouders,

J

a, was het antwoord om in het schoolkrantje te verschijnen.

U

iteraard wil ik mezelf even voorstellen.

F A

ronsende wenkbrauwen probeer ik voor te zijn. Mijn klasje is te vinden aan de grijze poort van speelplaats 1-2-3, de bovenste gezellige container.

ngelique De Mey is mijn naam, 25 jaar en wonende te Sint-Niklaas.

N u start mijn vijfde jaar lesgeven en het is mijn vierde jaar in het vierde leerjaar. G E L I Q

raag daag ik deze leeftijdsgroep uit naar ontwikkeling, ondersteuning en het opstarten van projecten waarin we evolueren. nthousiast en gedreven zijn, daar ga ik voor. iefdevol een correcte structuur aanbieden die eens mag doorbroken worden door een moment van expressie. k hoop aan de verschillende verwachtingen te voldoen. Het streefdoel ligt voor mezelf hoog. ua sportiviteit zit het goed. Ik speel badminton in een competitieclub: ‘De Mintons’. Training gaf ik hierin drie jaar.

U

heeft mij nodig, aarzel niet om even aan te kloppen. Mijn deur staat steeds voor u open.

E

n luisterend oor is altijd paraat.

Met vriendelijke groeten juf Angelique

Juf Ellen Van Vlaenderen – L1C Hallo allemaal, Ik, Ellen Van Vlaenderen, ben een nieuw gezicht op ‘De Droomballon’. Alhoewel, sommigen zullen me misschien nog kennen, want vorig jaar verving ik meester Wim 2 maanden in 4B. Dit jaar neem ik de droomballon naar een wolkenklas, 1C. Om me een beetje beter te leren kennen en enkele weetjes te weten te komen, heb ik een aantal vragen voor jullie verzonnen. Bij elk antwoord hoort er een letter. Als je alle antwoorden juist hebt, vormen de letters een woord. Wie kent me er al


het best en heeft alle antwoorden juist? De eerste 5 kinderen/ouders/leerkrachten/… die me het juiste woord bezorgen, krijgen een kleine attentie. Dus quizzen maar! 1) Hoeveel kaarsjes staan er volgend jaar op mijn verjaardagstaart? B: 22 J: 23 M: 24

5) Wat drink ik al eens graag buiten de schooluren? D: één cocktail K: één glaasje wijn N: één fles bruiswater

2) Waar woon ik? O: Nieuwkerken E: Sint-Niklaas A: Sint-Gillis

6) In welke jeugdbeweging zat ik 15 jaar lang en is tevens de coolste? E: chiro O: KLJ I: scouts

3) Als ik lach, heb ik een putje in U: mijn linkerwang O: mijn rechterwang I: ik krijg er alleen maar lachrimpels van

7) Dit doe ik elk weekend. D: winkelen S: uitgaan met mega Toby G: sporten

4) Met welke wagen rij ik? G: Renault Clio N: BMW Mini L: Peugeot 204

8) Als ik een jongen zou zijn, heette ik T: Leeuw E: Bram N: Ronde

1

2

3

4

5

6

7

8

meester Kevin Auman – interimaris LO Ik ben Kevin Auman, 25 jaar jong en ik verzorg de sport- en bewegingslessen voor het 2e en 3e leerjaar en ik geef ook zorg aan OKAN 3 op onze school. Ik ben in juni 2009 afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent als Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding – bewegingsrecreatie. Sport en bewegen is een groot onderdeel van mijn dagelijkse activiteiten waar ik ontzettend veel plezier aan beleef. Het lesgeven is voor mij een passie en ik tracht steeds de lessen op een leuke, uitdagende manier voor te bereiden en de kinderen met plezier te laten sporten. Kinderen met een glimlach laten bewegen samen met hun vrienden op school, geeft me een warm gevoel. Naast mijn actieve bezigheden in de sport (voetbal: speler, trainer en coach) geniet ik ook van de rust in de natuur, van mooie reizen in combinatie met cultuur. K E V I N

O N I J A

Sportieve groeten

M E N V U

I R D E W

S G I R K

C I N I E

H E G G U

R

I

J

R

I

G

K


IN MEMORIAM ‘MEESTER’ FRANÇOIS REUNIS ° Nieuwkerken, 16 augustus 1931 + Sint-Niklaas, 26 augustus 2013 Weduwnaar van Mevrouw Caroline Rottier Echtgenoot van Mevrouw Christiane Van Acker Was onderwijzer aan de Gemeenteschool van 1951-1985. We wisten dat François, met wisselend succes, al geruime tijd vocht tegen een slepende ziekte, maar toch kwam zijn overlijden nog eerder onverwacht. Midden van al zijn geliefden had hij op 16 augustus nog zijn 82° verjaardag gevierd… en tien dagen later verwisselde hij plots het tijdelijk met het eeuwig leven. Het afscheid van een dierbaar familielid en/of een vriend, gaat altijd gepaard met verdriet om het verlies, maar dikwijls wil de levenswandel van de overledene meer gevoelens van dankbaarheid en waardering oproepen. En dat is ook met François zo. Met de beschrijving van zijn boeiende persoonlijkheid, zou men gemakkelijk een brochuurtje kunnen vullen, maar wij moeten ons noodzakelijker wijze beperken tot de voornaamste accenten. Van 1951 tot 1985 verliep zijn onderwijzersloopbaan aan onze toenmalige ‘Gemeenteschool’ waar hij spoedig werd gewaardeerd als een gedegen leerkracht met een hart voor zijn leerlingen. François had een aangenaam karakter. Hij was een optimist in hart en nieren en hij vrolijkte het leven van oud en jong op door zijn positieve kijk op het dagelijks leven. Vandaar dat er in zijn klas steeds een ontspannen sfeer hing. Bovendien wist François zijn leerlingen te boeien door zijn levensecht onderricht en door zijn fijne vertelkunst. Om zich nog beter te bekwamen volgde hij ook drie jaar cursus aan het Katholiek Hoger Pedagogisch Instituut te Gent. Als men in of voorbij zijn klas kwam, hoorde men zijn leerlingen ijverig bezig, af en toe onderbroken door een ontspannend gelach. ‘Straffen’ was bij hem slechts in uitzonderlijke omstandigheden aan de orde. Hij straalde een natuurlijk gezag uit. Zo wist hij de kleine conflicten tussen de jongens met een passende kwinkslag om te buigen in een hartelijke lach. Waar het pas gaf, gebruikte hij niet alleen de handboeken, maar haalde hij ‘de wereld’ in de klas. Zo maakten zijn pupillen kennis met het ademhalingsstelsel van mens en dier door het bestuderen van ‘varkenslongen’. Een kloeke boerenzoon (die in die tijd nog ruim in elke klas aanwezig waren !) blies die dan op en zo zagen de jongens hoe dat orgaan werkte. In de lente gingen de leerlingen steevast dikkopjes (oekedoelen) vangen in de nabije beek. Zo kon het gebeuren dat op een goeie morgen de hele klas vol kleine kikkers zat. Wat uiteraard ook voor de nodige hilariteit zorgde. François hield op tijd en stond ook van een goeie grap; de 1° april (verzenderkesdag) was daar een uitstekende gelegenheid toe. Hij stuurde dan enkele niets vermoedende knapen naar andere collega’s om een ‘kromme lintmeter’ of om ‘een zakje kasseizaad.’… François wist zich ook altijd uit een benarde situatie te redden. Op zekere dag kwam de inspecteur van Zedenleer op bezoek en op een bepaald moment vroeg die brave man aan François of die hem niet aan een ‘stufje’ kon helpen. In een fractie van een seconde besefte François dat alleen Joost


mocht weten wat ‘een stufje’ was (dat bleek achteraf een doodgewone gom te zijn!) , maar onmiddellijk viel onze collega op zijn pootjes en zei doodgemoedereerd tegen een verbaasde leerling: ‘Franky, geef jij eens ‘een stufje’ aan Mijnheer de Inspecteur. ‘Je moet er maar op komen ! Verscheidene jaren stonden François (5A) en ikzelf (5B) in dezelfde gang en zodoende maakten we samen verschillende activiteiten mee. Eén van de hoogtepunten waren de toneelvoorstellingen rond Kerstmis. Tien jaar lang voerden de leerlingen van de toenmalige vierde graad dan een kerstspel op. De directeur (Jan Van Wolvelaer) leerde het stuk aan, ik schilderde de decors en de noodzakelijke attributen en François was ‘de machinist’ back stage. In korte bewoordingen, François liet het ‘donderen’ (als er moest gedonderd worden), deed het bliksemen, zorgde dat de engelen op tijd en stond op het toneel verschenen en dat het pikdonker werd (als dat in Jan zijn scenario aangeduid stond…) Heerlijke tijden waren dat! Vooral als er een en ander durfde mislukken! In de meimaand stond de bedevaart naar O.L.V. van Gaverland geprogrammeerd. 5A en 5B verzamelden voor de vroegmis in de kerk (om 6.30 u notabene) en daarna stapten we met blij gemoed in ’t prachtig ochtendgloren richting Gaverland. Na onze groeten aan onze Hemelmoeder spraken wij bij de plaatselijke bakker onze knapzak aan en daarna konden onze schavuiten zich nog even uitleven in de kleine speeltuin. Ik heb toen altijd aangevoeld dat François echt genoot van die uitstap. François was ook een gewaardeerde collega, niet alleen omwille van zijn opgewekt karakter maar evenzeer om veel andere kwaliteiten. Ik denk hier aan de samenkomsten buiten de leertijden om, bijv. na de conferenties en tijdens plaatselijke festiviteiten. Hij was een uitstekende kaarter en hij kon biljarten als de beste. Zoals andere collega’s werd hij geleidelijk aan actief bestuurslid van ‘De snelle Postduif’, van de Wijnantskring en van andere socio-culturele verenigingen. Dat verklaart ook waarom de kerk volliep tijdens zijn uitvaart. Net als ieder ander mens bleef François ook niet gespaard van pijn en verdriet, ondermeer door het verlies van zijn dochter Anneke en van zijn eerste echtgenote Caroline. Hij ging voortijdig op pensioen om haar tijdens haar ziekte beter te kunnen verzorgen, maar het noodlot besliste er anders over. Het werd een tijdlang stil in zijn leven, maar stilaan priemde er weer zon door de duisternis. Hij trok zich op aan zijn kinderen en kleinkinderen en aan zijn familie. Toen kwam Christiane in zijn leven en samen hebben zij nog veel gelukkige momenten gekend… tot de laatste dag voor zijn afscheid. François zal in de herinnering van velen blijven voortleven als de man die het leven aanvaardde zoals het zicht aandient, maar die toch eerst en vooral oog had voor het positieve… en dat is al een kunst op zich. Tot ziens, goede Vriend! Daniel Grumiau Ere-directeur van onze school


Samenstelling ministerraad 2013-2014 2013 2014 : In de loop van september werden zoals gewoonlijk de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder. Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.

Koning Emiel De Schepper (6B) Koningin Evelien Van der Loo (6B)

♦ Minister van sport: sport Stef De Schepper (6B) ♦ Minister van gezondheid: gezondheid Olivier Ivens (5A) ♦ Minister van feestelijkheden: feestelijkheden Maarten De Meester (6A) ♦ Minister van cultuur: cultuur Rinke Droogendijk (6C) ♦ Minister van binnenlandse zaken: zaken Dries De Pesseroey (5B)

Vergadermomenten : Vijfmaal per jaar komen we samen op donderdagmiddag We eten onze boterhammen op tijdens de vergadering. Om 13.20 sluiten we dee vergadering altijd af.

♦ Minister van sociale zaken: zaken Helene Leroy (5A) ♦ Minister van veiligheid: veiligheid Marieke Waelput (5B)


Wat eraan voorafging… Maandag 23.09.13 stond op onze jaarkalender aangestipt als “De dag waarop de leerlingen op school naar de stembus trokken om hun vertegenwoordigers in de leerlingenraad te kiezen”. * Met echte kandidatenlijsten * Met een heuse, ludieke propagandacampagne * Met een kiesbureau, maar dit jaar zonder kieshokjes…

DE VERKOZENEN

Evelien

Emiel

Dries

Helene

Maarten

Marieke

Olivier

Rinke

Stef


Nieuws ieuws van onze ministers De zesdeklassers hebben een drukke maand achter de rug. Zo werd er een sportdag en onze benefietactie SOS Friet georganiseerd. Wie kunnen we beter aan het woord laten dan onze ministers om daar meer uitleg over te geven. Maarten De Meester uit 6A is minister van feestelijkheden en geeft jullie een kort verslag over SOS Friet…

Voor de 2e keer werd SOS Friet georganiseerd en het was druk in de refter. Terwijl de mensen aan het eten waren moest het zesde helpen om glazen te vullen, af te ruimen, op te dienen, … De leraarskamer werd omgebouwd tot een lounge waar mensen voor en na hun shift nog n iets konden drinken. Kortom, het was een toffe avond! Onze minister van sport, Stef De Schepper, Schepper, was ook aanwezig op de sportdag en schreef iets over de sportdag van L5 en L6.

Ik als minister van sport vond het een superleuke dag! We hebben leuke dingen gedaan. Ik vond het leuk dat we met heel onze klas één activiteit deden. Alles was tof!!! Zowel balsporten rten als touwtje trek! Ik bedank de mensen die ons hielpen, ook de leerkrachten die bij ons bleven. Het was gewoon super! Niet enkel ministers met hun roots in het 6de leerjaar namen initiatief. Helene Leroy uit L5A, minister van v Sociale zaken,, verraste alle juffen en meesters op de “Dag van de leerkracht” , met een wondermooi stukje poëzie recht uit het hart

Dapper en sterk. Gaan jullie moedig aan het werk. Wiskunde, taal en Nederlands En altijd weer een nieuwe kans. De dag van vandaag tot morgen. We komen altijd naar school zonder zorgen. En hier niet over nagedacht. Wij hadden dit niet van deze school verwacht. Dus wensen wij u een toffe dag. Dat u dit nog veel meemaken mag.


Ook de tweede editie van “SOS FRIET� werd een groot succes. Daarom willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan dit eetfestijn. In de eerste plaats zijn dat de honderden mensen die op vrijdagavond naar de Droomballon afzakten om van frietjes met stoofvlees of vol-au-vent te genieten. Maar we moeten natuurlijk ook onze zesdeklassers een dikke pluim geven. Zij hebben een knalprestatie neergezet : alles klaarzetten, opdienen, afruimen, glazen spoelen, ... Ze keken niet op een inspanning. Wat waren we fier op hen !! En tenslotte ook nog een dankwoordje aan alle leerkrachten die vrijwillig een taak op zich namen. Kinderen, ouders, sympathisanten en leerkrachten maakten er samen een gezellige avond van. Zeker voor herhaling vatbaar: hop naar de derde editie! Het SOS FRIET-team: juf Nele, meester Stijn en meester Eddy


11.10.2013 Op 11 oktober trokken we met de drie zesde klassen naar Antwerpen. Op het programma stonden een bezoek aan AQUATOPIA en de COCA-COLAfabriek. COCA Bij aankomst kregen we een korte film te zien over de geschiedenis van het wondere zwarte frisdrankje…. Daarna bezochten we de spiegelzaal waar we te zien kregen welke drankjes er zoal gemaakt worden door de Coca Cola Cola-groep. En dat zijn er heus een heleboel. Echt te veel om op te noemen ! Vervolgens werden we verdeeld in 2 groepen en voorzien van koptelefoon én een zendertje trokken we op verkenning in de fabriek. We zagen er met onze eigen ogen hoe de frisdranken worden gefabriceerd. Iedereen was het erover eens : het was super interessant !

We selecteerden enkele reacties van dolenthousiaste zesdeklassers: • Het was super tof ! Emma • Het was net Sjakie en de chocoladefabriek, maar dan met Cola… Monty • Nu weet ik eindelijk hoe coca cola echt wordt gemaakt. Hanne • We zagen ook iets spectaculair: een ontploffend colaflesje! Stef • Voor mij was dit de leukste uitstap ooit ! Marco • Het was heel eel erg leuk om al die machines aan het werk te zien. Britt • Ik wist niet dat de coca cola fabriek zo groot was en dat het er zo aan toe ging. Lotte • Het was superinteressant om te zien hoe het er binnen in de fabriek aan toe ging. Wel jammer dat we het geheime recept van coca cola niet te pakken kregen…


In de namiddag stond een bezoek aan Aquatopia op ons programma. Aquatopia verklapt de geheimen van het onderwaterleven op onze planeet, van de Amazone tot Australië, van het regenwoud tot de koraalriffen. We maakten een boeiende speurtocht langs zeeën, rivieren, oceanen en meren en bekeken meer dan tienduizend vissen in hun natuurlijke biotoop. Haaien, zeepaardjes, anemonen, roggen, zeesterren en zelfs Nemo ! We zagen ze er allemaal in meer dan één miljoen liter water. • We hebben leuke dieren gezien en veel bijgeleerd. • Het was leuk dat we zelf de antwoorden mochten zoeken. • De slang die we mochten aanraken was eigenlijk droog. • De slang was cool!

Emiel Aylin Briek Flo

18.10.2013 De weermakers voorspelden een overwegend zonnige dag, met een aangename temperatuur (we hebben het ooit anders geweten). Of het weer een rol heeft gespeeld weten we niet, maar het werd een boeiende leerervaring. Tijdens de voormiddag kregen we eerst de nodige uitleg over het “hoe en waarom” de juffen precies Tongeren uitgekozen hadden. Na een beknopt overzicht over de ontstaansgeschiedenis van Tongeren, leidde meester Chris ons langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden die de stad rijk is : - De Romeinse muren uit 2de en 4de eeuw - De Romaanse kloostergang - De Gotische O.L.V.-basiliek - Het middeleeuwse raadhuis - Het standbeeld van Ambiorix - De middeleeuwse omwalling met muren - De Moerenpoort We maakten naast Ambiorix kennis met : - Julius Caesar - De heiligen Servatius en Maternius en hun betekenis voor de streek.


In de namiddag waren we te gast in het Gallo-Romeins museum. We maakten kennis met het dagelijks leven, gewoontes, kunst, cultuur en godsdienst van de Romeinen en hun invloed op het leven van de plaatselijke bevolking. Een leuk ‘veroveringsspel’, waarbij onze kennis werd getest rondde de middag af.


Sinds enkele jaren is dit voor ons team een dag van nieuwsgierig uitkijken naar welke verrassing de leden van de ouderraad dit jaar in petto hebben. Zo’n beetje “een sinterklaas”gevoel… Ze werden dit schooljaar daarbij, in niet onbelangrijke mate geholpen door de leden van onze leerlingenraad, zo vernamen wij. Omdat de eigenlijke “Dag van de Leerkracht” op een zaterdag viel, was het wachten tot maandag 07.10.13. En… het was het wachten meer dan waard!

Het werd een verrassing om duimen en vingers van af te likken. Voor elke collega een potje “homemade”confituur, met keuze uit : aardbei-rabarber of peer-kaneel. Allebei overheerlijk ! Wie meteen wilde ontbijten kon dat zonder moeite doen. Er was een ruime keuze aan beschuit, craquottes en rozijnenbrood…

Bedankt, beste ouders ! Bedankt, lieve kinderen !


17 oktober 2013

Iedereen weet hoe belangrijk gezonde voeding wel is. Kinderen hebben nood aan gezonde voeding en gezonde tussendoortjes die hen de nodige energie en vitaminen verschaffen om te groeien , te sporten , te werken , te denken, … kortom om gezond te leven! Bij ons op school staat gezond eten en drinken dan ook vaak in de kijker! Denk maar aan de gezonde reuzenpicknick, de grote fruitsla,woensdag = fruitdag. Dit jaar wouden we eens de groenten centraal zetten en iets maken dat praktisch alle kinderen lusten. Net zoals vorige jaren vonden we het belangrijk dat de kinderen zelf ook hun steentje bij zouden dragen. En zo ontstond het idee om soep te maken met de ganse school. Op donderdag 17 oktober kwamen alle leerlingen aan op school met een soort groente, boter en bouillonblokjes en natuurlijk ook hun soeptas. Onze school veranderde al gauw in een grote keuken waar groenten gesneden, gespoeld,… werden. De kinderen en leerkrachten kregen hulp van wel 50 bereidwillige ouders/ grootouders/… die ons hielpen met de groenten te stoven en zo om te toveren tot een lekkere groentesoep . En niet zomaar een groentesoep, een DROOMBALLON groentesoep. Zoals SOS Piet zou zeggen: Wat hebben we geleerd vandaag? 1. soep maken is teamwork! Bedankt aan alle helpers !!!! 2.soep is lekker en… 3. soep is gezond!!! Tegen de middag konden alle kinderen, juffen, meesters en helpers smullen van een lekkere tas zelfgemaakte soep. Werkgroep “DE GEZONDE SCHOOL”


Werelddag van verzet tegen armoede Juf: ‘Waar leven er arme mensen? ‘ Ll: ‘In Afrika.’ Ll: ‘In India.’ Ll: ‘In Pakistan.’ Ll: ‘Juf, ik denk dat er ook in ons land arme mensen zijn…’ Dit gesprekje was de aanzet om rond armoede te werken in het derde leerjaar. Op woensdag 9 oktober kwamen 2 medewerkers van vzw ‘de springplank’ aan onze kinderen iets meer vertellen over armoede in België. Iedereen luisterde geboeid en verwonderd. We leerden dat arm zijn veel meer is dan alleen maar ‘geen geld hebben’. Aan de hand van enkele concrete verhalen ontdekten we met welke problemen arme mensen te maken krijgen. We werden er ons ook bewust van dat armoede dichterbij is dan we denken. Na de voordracht kregen de kinderen de opdracht om een tekening of een elfje rond het thema te maken. Lees maar even mee…

Armoede geen geld weinig eten thuis een heel triest gevoel STOM (Astrid)

Maar hier stopte het project nog niet! Op donderdag 17 oktober vielen de kinderen van het derde leerjaar wel op! Aan hun boekentassen hingen witgeknoopte zakdoeken, het symbool van de actie. Hiermee toonden de kinderen dat ze mee willen vechten tegen armoede. Ze beloofden be op die manier ook om geen kinderen te pesten of uit te sluiten omdat ze arm zijn. Een mooi gebaar


Een greep uit de reacties achteraf:      

Armoede is fout. (Khadija en Lou) Armoede is totaal niet leuk voor kinderen. (Zeta en Ianthe) Armoede brengt heel veel ongelijke kansen. (Jelle en Rune) Armoede moet stoppen voor altijd. (Jerko en Inaaya) Armoede is niet fijn. Als je arm bent en je bent ziek, dan kun je niet naar de dokter. (Arne) Er leven veel mensen in armoede en de springplank zorgt ervoor dat er minder mensen in armoede leven. (Riet) Mensen hebben geen eten. Armoede moet de wereld uit. (Thibau) Arme mensen kunnen daar gratis eten kopen. Armoede is geen dolle pret. (GaĂŤtan) De springplank zorgt dat armoede weg gaat in BelgiĂŤ. (Basmalah) Armoede moet weg, de wereld uit. (Merijn) Armoede is heel stom, je kan er ziek van worden. (Jonah) Ze hebben een kerkje gevonden en daar konden ze ook eten en drinken kopen. Dat was voor de arme mensen die niet veel geld hadden. (Silke)


We zien beelden uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zuid De armoede grijpt ons telkens opnieuw naar de keel. Maar hoe verborgen zijn de armen hier bij ons in Sint-Niklaas, Sint Niklaas, Antwerpen en andere Vlaamse steden? st Met de feestdagen in zicht, hadden we met de ouderraad het idee om een organisatie te steunen die in de bres springt voor deze verborgen groep. groep

Uit de vele organisaties leek Moeders voor Moeders ons het beste initiatief. De Vzw Moeders voor Moeders zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 140 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben. Wekelijks delen ze voedselpakketten uit aan honderden gezinnen. Naast voeding kunnen moeders ook allerlei materiële hulp bekomen voor hun kinderen zoals kinderkleding, verzorgingsmateriaal, verzorgingsmateriaal babymateriaal enz.

Praktische info: Wat kan er allemaal afgegeven worden: (GEEN speelgoed aub) Tweedehandsmateriaal - Kinderkleding .tem tem 14 jaar (ook jasjes, ondergoed, slaapkleding, sokken), Kinderschoenen (goede staat) - Alle babymateriaal vanaf de geboorte tem 3 jaar - Schoolgerief olgerief in goede staat ( boekentassen, rugzakken, schoolgerief zoals huiswerkkaften, kleurtjes, stiften, pennenzakken, brooddozen, turnzakken en gerief) - Beddengoed zowel voor kinderbedjes als 1 en 2 persoonbedden (lakens, hoeslakens, overtrekken, overtrekk kussens, dekens, donzen...) , keukenlinnen - Zwangerschapskleding en nachtkleding/badjassen voor aanstaande moeders

Wanneer: vanaf 12 november 2013 – tot en met 6 december 2013 Waar afgeven:: Secretariaat Droomballon Contactpersonen/klas kindjes: Carolien De Groote (wolken-1A) 1A) – carolien.degroote@gmail.com; Vicky Martens (2C):van.der.aa@telenet.be van.der.aa@telenet.be Ilse De Cuyper (groep 4) en Juf Charlotte


ARMOEDE MAG VOOR IEDEREENUIT DE WERELD VERDWIJNEN……

Verzet tegen extreme armoede Donderdag 17 oktober 2013, Sint-Niklaas

GEKNOOPT LAKEN ALS TEKEN VAN VERZET TEGEN ONRECHT.

Per week wordt één gezin uit huis gezet.

Kinderarmoede blijft gigantisch probleem.

Waar we geboren worden, kiezen we niet zelf.

Met onze wereldklassen hebben we deelgenomen aan de optocht tegen armoede in Sint-Niklaas. Het is een zeer herkenbaar feit in de ‘wereldklas’. Samen zijn we sterk, we dragen zorg voor elkaar, wij delen regelmatig wat we hebben, we luisteren naar elkaar, helpen waar we kunnen. Dankzij veel collega’s en ouders op school krijgen we regelmatig heel mooie jassen, winterschoenen, speelgoed,…..waar we heel dankbaar voor zijn. Want we willen niet dat de kinderen de koude voelen, we willen dat ze regelmatig en onbezorgd naar school komen. …… De optocht was een hele ervaring, we hadden een warm gevoel dat er zoveel scholen deelnamen aan deze actie……. Juf Peggy, juf Sarah en juf Ayse


Sinds dit schooljaar vind je elke maandag en vrijdag in de groepen 4 ook een tablethoek terug. Onze kinderen leren werken met de tablets…of tablets…of soms leren de kinderen ook de juffen werken met de tablet ;-). ). Het is opvallend hoe vaardig onze rakkers hier in zijn. De kleuters leren spelenderwijs letters, woorden en cijfers ontdekken. Daarnaast biedt de Ipad hen ook de gelegenheid om geluiden te te ontdekken, fijne motoriek te oefenen in tekenopdrachten, puzzels te maken, voorwerpen te ordenen enz.


Schrijfdans laat kinderen voordat ze de O gaan schrijven, de cirkel eerst goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden eerst geoefend met eigen lichaam, in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen en schrijven. Dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd kunnen daarna hun spoor achterlaten op bord, papier of een ander schrijfoppervlak. Het schrijfbewegen op muziek zorgt ervoor dat de cirkel rond kan worden en blijven, zodat je hem op den duur ook kleiner kan maken, zonder prestatiedrang, dus zonder de vorm te forceren of te hard op je schrijfinstrument te drukken. Dan pas schrijven de kinderen de cirkel lekker rond en gezond en is het hun persoonlijke cirkel geworden.


Woensdagnamiddag 25 september was een sportieve dag voor al diegenen die afzakten naar de atletiekpiste in recreatiepark ‘De Ster’. 66 leerlingen van ‘De Droomballon’ schreven zich in om te lopen tegen andere scholen. Het was een warme dag en enkele leerlingen vielen in de prijzen. Proficiat aan alle deelnemers: Extra proficiat aan:

Op vrijdag 4 oktober ging de sportdag voor L3, L4 en OKAN2 door. Het weer zat mee en iedereen had er zin in! Kinderen schoven door van sport naar sport. Binnen konden de leerlingen springen op de airtrack, inline skaten of waveboarden en leerden ze kennis maken met echte hockeysticks. Buiten genoten ze in het zonnetje van Schotse spelen, initiatie rugby en beachfun. Alle leerlingen en leerkrachten gingen moe, maar voldaan naar huis.


Dinsdag 8 oktober was het aan de leerlingen van L5 en L6 om te sporten. Buiten deden ze ook aan Schotse spelen en rugby. Binnen leerden de leerlingen enkele houdgrepen bij judo, verschillende worpen bij frisbee en mochten ze inline skaten of waveboarden in de sporthal.


Vrijdag 11 oktober zat het weer wat minder mee. Maar de kinderen van L1 en L2 lieten het niet aan hun hart komen. Elke klas was een dierengroep. Zo hadden we de poezen, de pingu誰ns, de leeuwen, de vogels, de olifanten en de kangoeroes. Wat stond er op het programma? Springen op de airtrack en trampoline, kidstennis, een dierenomloop op grote toestellen, een dierenzoektocht buiten, circustechnieken en dans! Juf Naomi zorgde voor een leuk dansje voor alle dieren, en dit werd een mooie afsluiter van de dag.


Een dag eerder, op donderdag 10 oktober was de sporthal geheel voorbehouden aan de kleuters. En maar goed ook, want de weergoden deden hun best om het Halloweenthema alle eer aan te doen.


Ilse Bryssinck schrijft eerste griezelig lied- en gerechtenboek

Juf debuteert met halloweenboek Leerkracht Ilse Bryssinck speelt ook graag Halloween met kinderen van school De Droomballon. Kleuterleidster Ilse Bryssinck heeft een eerste boek vol gerechtjes en liederen rond Halloween gemaakt. ‘Zelf geschreven materiaal waar kinderen en ouders veel plezier aan kunnen beleven’, vertelt ze. Ilse Bryssinck (33) is afkomstig uit Sint-Niklaas, maar woont in De Klinge. Het idee om een halloween boek te creëren, ontspruit uit haar ervaringen met kinderen en wat hen pleziert. ‘Als turnjuf in De Droomballon merk ik dagelijks dat kinderen graag knutselen, koken en plezier maken’, legt Bryssinck uit. ‘In de turnzaal probeer ik rond deze tijd altijd wat spookachtige sfeer te creëren met skeletten en spinnen die er rondbengelen. De leerlingen vinden dat geweldig. Thuis organiseer ik ook elk jaar een halloweenfeestje voor de drie kindjes van mijn broer. Ik smuk het huis dan op met halloweenspulletjes en maak samen met hen griezelgerechten. De gerechtjes die in het nieuwe boek staan, heb ik thuis allemaal zelf uitgeprobeerd. De specifieke food-foto's zijn genomen door fotograaf Peter Heyninck uit Belsele. De liederen die de lezer in het boek aantreft, komen van mijn hand, net zoals de gerechtjes.’ ‘Ik heb op het internet gezocht en er bestond blijkbaar nog geen kook- en liedboek specifiek gewijd aan Halloween’, vertelt Bryssinck. ‘In het Waasland is het feest gelukkig vrij goed gekend en wordt ook trick or treat gespeeld, waarbij kinderen snoepjes krijgen van bewoners bij wie ze aanbellen om te vermijden dat ze kattenkwaad uithalen. Hoe populair en gekend het feest buiten het Waasland is, zullen we spoedig ontdekken want we hebben 500 affiches en flyers van het nieuwe boek klaarliggen om te verspreiden.’ Heksensoep De gerechten zijn allemaal zeer kleurrijk en toch gezond. De heksensoep is eigenlijk rodekoolsoep. Griezelogen zijn scampi's met rijst. Levende muizen zijn feitelijk kaaskroketten in de vorm van een muis. Of wat dacht je van een halloweenpizza met mozzarella en roze zalm? ‘De toegevoegde kleurstoffen zijn niet ongezond, ze smaken naar niets’, verduidelijkt Bryssinck. ‘De eerste reacties op het boek zijn alvast erg positief. We gaan de komende weken op Halloweentochten, die worden georganiseerd van het Waasland tot Diksmuide, flyers uitdelen om het boek te promoten.’ Bron : Het Nieuwsblad 18.10.13


Beste meester, Ik schrijf deze brief als taak voor Nederlands. Het is superleuk in het middelbaar. Maar het is wel anders. Het is altijd zoeken in welke les we moeten zijn. Telkens bij de bel moeten we inde rij van het lokaalnummer gaan staan. In het begin was het altijd zoeken in welke rij we moesten gaan staan. Onze juffen zijn supertof. Alleen onze meneer van M.O. is superstreng,maar wel grappig. In de refter hebben we een vaste plaats gekregen. Je kunt hier warm eten. Dat is superlekker. De eerste dag waren het al frietjes! Als we gaan turnen, moeten we eerst met de bus naar de turnzaal in Belsele. We hebben ook een eigen locker gekregen. Die zijn niet echt groot, maar ik krijg alles erin. Nu hebben we wel veel meer boeken, dus onze boekentas weegt wel heel zwaar. De lessen gaan ook heel snel. Ik rij met de fiets naar school. Het is wel redelijk lang fietsen. We hebben ook een netbook. Daar hebben we een ka-mailaccount op en kunnen we ons huiswerk op maken. Het gaat ook soms zijn dat we toetsen op onze netbook moeten maken. We gebruiken het ook om taken te verbeteren. Dus we gebruiken het eigenlijk voor heel veel dingen. We hebben 2 speelplaatsen: een sportspeelplaats en een gewone speelplaats. Dat is heel handig, want dan lopen we nooit in de weg van de sporters. Ik hoop dat het op de Droomballon ook erg tof is. Als ik eens vrij heb, kom ik zeker nog eens langs. Doe zeker de groetjes aan de directeur. En als je het niet te druk hebt, zou je dan iets terug kunnen sturen?? groetjes Yente -------------------------------------------------------------------------------------Dag meester, Ik schrijf deze brief, omdat het een opdracht is voor Nederlands. We moeten schrijven over hoe het hier is op school en behalve de lessen is het hier best wel cool. De eerste dag was ik wel zenuwachtig en vond ik het spannend, ik was zondag zelfs vroeger opgestaan zodat ik ‘s avonds moe was en sneller in slaap viel. De eerste dag zei de juf altijd waar we heen moesten en dat ging goed, maar de 2de dag zijn we voor P.O. (plastische opvoeding) en L.O. (lichamelijke opvoeding) ongeveer 4 keer van speelplaats veranderd. Dat was wel grappig. Met de laptop werken op school is ook supercool. Zo oefeningen maken op de pc is heel tof. En het dansen was heel tof! De eerste keer was het gewoon kennismaking, maar de 2de keer was het lenigheidstest. Die ging heel goed. Er zitten veel kinderen van onze vorige school nu hier op school, het is wel tof dat ik al wat kinderen ken, want dan voel ik me meer thuis en als ik vragen heb, kunnen anderen me ook helpen. Er zijn veel toffe leerkrachten! Die van P.O., geschiedenis en Engels zijn heel tof en lief, maar die van M.O. (muzikale opvoeding) en T.O. (techniek) zijn heel streng. Daar zitten we net in het leger. Toch is het al bij al een heel toffe school. En het is niet zo ver van huis, ik kan met de fiets, de bus en de trein, alleen denk ik niet dat ik veel met de trein zal gaan. Maar ik ga stoppen, ik denk dat je ondertussen wel weet dat ik de school heel cool vind. Groetjes, Phoebe


Start buitenschoolse opvang om 16.00 u. In het kader van de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat onze begeleiding op ieder moment een goed overzicht heeft over alle kinderen die dan onder hun verantwoordelijkheid vallen. Daarom is de speelplaats na schooltijd, vanaf 16u, opgedeeld in een “babbelzone” en een “speelzone”. Deze zullen van elkaar worden gescheiden door oranje kegels en nadien door een lijn die op de speelplaats wordt geschilderd. De speelzone is het deel van de speelplaats dat vertrekt van het opvanglokaal tot aan de polyvalente zaal en omvat dus het grootste deel van de speelplaats + het speeltuig. De babbelzone bevindt zich aan de zijkant van de speelplaats, onder het nieuwste afdak. Ouders die om 16u nog aanwezig zijn worden verzocht zich op dat moment naar de babbelzone te begeven, samen met hun kinderen die niet worden ingeschreven in de opvang. Alle kinderen die vanaf 16u in de speelzone aanwezig zijn worden ingeschreven in de buitenschoolse kinderopvang. Wij verzoeken u vriendelijk hier aandacht en begrip voor te hebben. Dit is de enige manier waarop wij de veiligheid van de kinderen onder ons toezicht kunnen garanderen. Ouders die hun kinderen na schooltijd graag nog even laten spelen verwijzen we door naar het speeltuintje aan het grasplein naast sporthal ‘de Mispelaer’. Mogen wij u vriendelijk verzoeken hier ook rekening mee te houden bij oudercontacten, het afhalen van rapporten, carnaval, kerstmarkt, … Kinderen die onder ons toezicht achtergelaten worden in de speelzone worden altijd ingeschreven in de buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen enkel in de babbelzone blijven onder toezicht van een betrokken ouder. Indien u als ouder niet aanwezig bent zal uw kind in de speelzone worden opgevangen door de begeleiding van de buitenschoolse opvang. Deze regeling is in samenspraak met de schooldirectie genomen en blijft behouden.

Wij danken u voor u begrip, het team van de buitenschoolse opvang.
Iedereen wil leraar worden

Uit de inschrijvingscijfers van de hogescholen, vlak voor het begin van het academiejaar, blijkt één constante: de lerarenopleiding zit in de lift. Meer dan ooit kiezen jongeren voor een baan in het onderwijs. Dat blijkt uit een rondvraag bij de hogescholen, een week – voor sommige hogescholen twee weken – voor de start van het academiejaar. De stijging doet zich zowel voor in het kleuteronderwijs als in het lager en secundair. Die is het grootst aan de Hogeschool Gent (+78 procent voor het kleuter, +80 procent voor het lager en +33 procent voor het secundair onderwijs). Ook aan de hogeschool PXL Hasselt stijgt het aantal inschrijvingen met meer dan 40 procent. ‘Het is een beroepskeuze waar de ouders sterk achterstaan, wegens de werkzekerheid en de stabiliteit die het onderwijs biedt. En door het evenwicht werk-gezinsleven’, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de hogeschool PXL. Marijke De Bie van Artesis Plantijn Antwerpen verwijst naar de crisis als verklaring. ‘De overheid heeft ook zwaar ingezet om het beroep weer aantrekkelijk te maken, zeker in Antwerpen. Uit onze cijfers blijkt ook dat de lerarenopleiding goede perspectieven biedt. Bijna alle afgestudeerden van de professionele bachelor kleuter, lager of secundair vinden een baan in het onderwijs’. Ook industriële wetenschappen populair. Aan alle universiteiten boomt dan weer de opleiding industriële wetenschappen; De stijging gaat van 8 procent aan de KU Leuven tot 30 procent aan de universiteit Hasselt. Het is een van de academische opleidingen die nu universitair zijn geworden. Het succes van de opleiding kan ook te maken hebben met de keuze van jongeren voor werkzekerheid. De technologiefederatie Agoria luidt al langer de alarmklok over het feit dat er te weinig ingenieurs afstuderen om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. ________________________________________________________________________________Vlaamse leerlingen lezen slechter

Kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar lezen technisch minder goed dan hun voorgangers vijftien jaar geleden. Bij 1.400 leerlingen uit 70 basisscholen werden in het schooljaar 20112012 leestoetsen afgenomen. In het eerste leerjaar in het midden en op het einde van het schooljaar; in het tweede en derde leerjaar in het begin, het midden en op het einde. En op elk toetsmoment scoorden de leerlingen minder goed dan in het schooljaar 1995-1996. Dat zegt Stefan Grielens, algemeen directeur Vrije-CLB-Koepel. Opmerkelijk: de daling wordt niet veroorzaakt doordat er nu meer kinderen van allochtone afkomst in de klas zitten die thuis geen Nederlands praten. ‘het toenemende aantal anderstalige leerlingen kan de daling niet verklaren’ , zegt Grielens. ‘We hebben jarenlang gezien dat het niveau van de leerlingen er op vooruitging, omdat de leermethodes verbeterden; dat het niveau nu daalt, moet de


scholen er toch toe aanzetten om na te gaan hoe dat komt en wat ze daaraan kunnen doen.’ Wat gemeten werd, is het technisch leesniveau: hoe snel en hoe correct de leerlingen lezen. ‘In het onderwijs hebben we een verschuiving gezien naar meer aandacht voor begrijpend lezen’, zegt Marc Van den Branden, secretaris-generaal van het Verbond Katholiek Basisonderwijs. ‘Het kan zijn dat de leerlingen daar nu beter op scoren dan vroeger. Maar er is verder onderzoek naar oorzaken nodig.’ De verschuiving naar begrijpend lezen bevestigt ook Pol Ghesquière van de KU Leuven. ‘De techniek is maar een middel om het doel van leesplezier en begrijpend lezen te bereiken, zo redeneert men in de onderwijswereld. Er gaat ook minder aandacht naar correcte spelling. Een aantal leerdoelstellingen is verschoven naar een latere leeftijd. Het zou interessant zijn om na te gaan wat het leesniveau is op het einde van de lagere school.’ ________________________________________________________________________________Amper 40 procent eerstejaars slaagt

Bijna zes op de tien studenten slagen niet voor het eerste jaar. Dat blijkt uit de slaagcijfers die De Morgen bij de vijf universiteiten opvroeg. UGent-rector Paul Van Cauwenberge pleit voor een oriëntatieproef in het secundair. Een goed idee? Van alle bachelorstudenten die in het academiejaar 2011-2012 startten, slaagde slechts veertig procent. Vier instellingen leggen slagingspercentages tussen 40 procent (UHasselt) en 41,97 procent (UGent) voor. De Universiteit Antwerpen (UA) vormt een uitzondering met een algemeen slaagcijfer van 62,83 procent. De vertraging die de studenten oplopen, kost Vlaanderen volgens De Morgen handenvol geld. Volgens de krant verliest de overheid ruim 100 miljoen euro aan de jongeren die niet slagen en de opgelopen achterstand later niet meer goed kunnen maken. De krant baseert zich daarvoor op cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook voor ouders is een verloren jaar een financiële aderlating: volgens het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (Cebud) kost een student jaarlijks 10.829 euro, of ruim 92,5 miljoen euro voor alle niet-geslaagde jongeren. Oriëntatieproef Rik Torfs, rector van de KU Leuven, maakt zich zorgen, en niet alleen om de centen. “Het kost onze gemeenschap en ouders geld, maar het heeft ook psychologisch een zware weerslag op de studenten”, zegt hij in de krant. “We moeten zorgen dat er niet te veel mensen ontgoocheld raken in de samenleving, en we moeten de slaagcijfers verhogen zonder de kwaliteit van onze opleidingen te verminderen.” Volgens Torfs is het niveau van de middelbare scholen diverser dan vroeger. “Er zijn te veel studierichtingen en niet elke richting is geschikt om vervolgens te gaan studeren aan de universiteit.” UGent-rector Paul Van Cauwenberge sluit zich daarbij aan. “Het is ongelofelijk, want soms is de kans op slagen maar 2 procent. Eigenlijk zouden we deze jongeren moeten weigeren. Juist daarom ben ik voorstander van een oriëntatieproef in het voorlaatste schooljaar van het secundair. Als duidelijk blijkt dat ze slecht scoren, zullen ze wel luisteren.” _______________________________________________________________________________
Jeugd scoort op Engels

Vlaamse leerlingen zijn goed in Engels. Met Frans hebben ze meer moeite, zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. “Het Engels is in de leefwereld van jongeren de eerste vreemde taal en niet het Frans”, zegt onderzoekster Liesbet Heyvaert (KU Leuven). De Europese Commissie geeft Vlaamse jongeren goede punten voor Engels. Zowel voor lezen, luisteren als schrijven horen ze bij de beste leerlingen van Europa, samen met de Zweden en de Maltezen. Twaalf taalgebieden presteren slechter. Een opmerkelijke prestatie, want Engels wordt hier maar als tweede vreemde taal onderwezen, na het Frans. “Maar dat speelt klaarblijkelijk niet in het nadeel”, aldus Heyvaert. “De Vlaamse jongeren geven aan dat ze veel meer Engels spreken buiten de school dan Frans. In die zin is het Engels in hun leefwereld de eerste vreemde taal en niet het Frans.” Voor Frans bevindt Vlaanderen zich niet in de kopgroep. Van de vijf onderzochte taalgebieden scoren de Duitstalige gemeenschap in België en Spanje beter. Volgens onderzoeker Piet Desmet (KU Leuven) illustreert dat het belang van contact met een vreemde taal buiten de school. Hij haalt de Duitstalige gemeenschap aan als voorbeeld. “Deze gemeenschap vormt een soort enclave binnen een Frans taalgebied. Het contact met het Frans buiten de schoolmuren is daar dus veel groter dan bij onze leerlingen”, verklaart hij. Ook de thuistaal speelt een grote rol van betekenis. Het onderwijs van vreemde talen gaat relatief laat van start in Vlaanderen, zo blijkt nog uit het onderzoek. In veel andere Europese landen wordt de basis al gelegd aan het begin van het lager onderwijs, in de Duitstalige gemeenschap zelfs al bij de start van het kleuteronderwijs. Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) belooft werk te maken van het onderwijs in vreemde talen. “Tot hiertoe startten leerlingen pas vanaf het vijfde leerjaar met Frans. In de toekomst zullen leerlingen vroeger in het basisonderwijs met vreemde talen in aanraking komen. Frans wordt mogelijk vanaf de tweede graad in het basisonderwijs. Verder zal er ook vroeg gestart kunnen worden met initiatie Engels of Duits.” Hij wijst ook op een samenwerking tussen de gemeenschappen om leraren uit te wisselen.

_____________________________________________________Leraar Latijn sterft uit

Het aantal jongeren dat Latijn aan de Vlaamse universiteit gaat studeren, is in zes jaar tijd met 24,2 procent gedaald. Terwijl er in 2006 nog 269 studenten klassieke talen rondliepen, zijn dat er dit academiejaar nog slechts 204, schrijft De Morgen woensdag. Doordat er minder latinisten afstuderen, is een tekort aan leerkrachten in het middelbaar onderwijs in de maak. Aan de KU Leuven waren er in 2006-2007 nog 152 klassici in spe, tegenover 104 vandaag. De UGent tekent over dezelfde periode een daling van 112 naar 100 studenten op. Volgens docent Latijn Katja De Herdt aan de UGent/Arteveldehogeschool viel het aantal eerstejaarsstudenten op een jaar tijd zelfs terug van 40 naar 25. Het aantal middelbare scholieren dat Latijn volgt, blijft al jaren min of meer status quo. Maar omdat er minder latinisten afstuderen, dreigt er een tekort aan leerkrachten. 'We beginnen het in onze scholen stilaan te voelen', zegt Luc Vernaillen, pedagogisch adviseur van het gemeenschapsonderwijs. 'Leraar Latijn wordt een knelpuntberoep. Nu kunnen onze scholen zich nog behelpen, maar uit onze prognoses blijkt dat veel leerkrachten de komende jaren met pensioen zullen gaan.


Zelfs aan school van eigen kinderen rijden veel ouders te snel.

Terwijl ze zelf vragende partij zijn voor lagere snelheid. Grootschalige politiecontroles bij het begin van schooljaar Ondanks waarschuwing en bord met maximumsnelheid reed kwart te snel Gemeenten wijzen naar parketten, die dit geen prioriteit vinden. Zelfs aan de schoolpoort van hun eigen kinderen rijden veel ouders nog altijd sneller dan de maximum toegelaten 30 km/uur. De politie van Kortrijk stelde vast dat één op de vier automobilisten ondanks duidelijk zichtbare controles daar te snel rijdt. (Koen Baumers) ‘Het is jammer om vast te stellen dat er in de schoolomgeving bij het begin van de schooldag zo veel mensen te snel rijden. Zeker omdat het op dat tijdstip vooral om ouders en grootouders gaat, die hun eigen kinderen naar school brengen.’ Zo reageert Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) op de resultaten van de grootschalige controles door de politie van Kortrijk aan de schoolpoort vorige maand. Die heeft zich sinds het begin van het schooljaar aan de poorten van de Kortrijkse scholen opgesteld tussen 7.30 en 8.30 uur en tijdens

de middagpauze. Telkens met aan het begin van de straat een duidelijk zichtbaar hek met daarop in drukletters het woord ‘controle’ en het bord met de maximumsnelheid. Ondanks die niet mis te verstane waarschuwing reden er van de 1.103 gecontroleerde voer-tuigen niet minder dan 274 te snel. De overtreders kregen behalve een proces-verbaal ook een boze brief in de bus. ‘Wij rekenen erop dat u in de toekomst meer aandacht zal besteden aan de opgelegde snelheidslimiet die de veiligheid van de schoolgaande jeugd moet garanderen’, staat erin. ’30 per uur lijkt heel traag’ De grote paradox is dat ouders van schoolgaande kinderen net vragende partij zijn voor een lage snelheid aan de schoolpoort, maar dat de overtreders zelf ook ouders zijn. De Vlaamse steden en gemeenten, die de veiligheid

ook door controles willen afdwingen, zijn gefrustreerd dat er nog altijd zo veel overtredingen zijn. Volgens hen ligt het probleem bij de parketten, die geen voorrang geven aan overtredingen in de zone 30. ‘Dertig per uur rijden, dat lijkt heel traag als je achter het stuur zit’, erkent Luc Martens (CD&V), voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en burgemeester van Roeselare. ‘Maar het is wel het maximum dat je als zwakke weggebruiker overleeft bij een ongeval. Toch zien de parketten die snelheidsovertredingen niet als een prioriteit, en dat weten de mensen heel goed. De parketten zijn dus een beetje mee schuldig aan de slordigheid van de ouders. Er ontstaat een gevoel van straffeloosheid en dat is iets dat justitie absoluut moet aanpakken. Het is zeer ontmoedigend voor de agenten die de controles uitvoeren. Vrijdag 04/10/2013 Bron : Het Nieuwsblad


Hallo hallo hallo mijn allerliefste lezertje en lezers, Terug van weggeweest, genoten van een aangenaam verlof, nog vlug een terrasje gedaan, MAAR nu terug achter onzen open haard, voor ons vuurke, met warme pantoffeltjes en een werm drankje, want het is weer herfst geworden… Maar het weer is wat we krijgen en we moeten tevreden zijn met hetgeen we krijgen… Waar we wel iest aan kunnen doen, zijn de activiteiten van de ouderraad. Je kan deze meemaken of je kan ernaartoe gaan als toerist of… Wat ik van bovenstaande het liefste doe, is ze meemaken, alleen ontbreekt het me nu nog eventjes aan tijd, MAAR I’ll be back!!!! Een kort overzichtje wat er ons tot nu toe overkomen is en wat er ons nog te wachten staat… Op de volgende bladzijde een overzicht van de ouderraad-vergaderingen en de onderwerpen die op de agenda staan > steeds welkom om deze vrijblijvend bij te wonen en te genieten van de aandacht die je te beurt valt als je het woord krijgt.

Wat we dan wel al meegemaakt hebben: •

Popcornfeest voor onze allerlkleinsten > popcorn in overvloed, een leuke film op de achtergrond, geroezemoes van een berg kinderen,… wat wil een mens nog meer om er een aangename middag van te maken??? Het schooljaar is nog maar juist begonnen of onze leerkrachten worden reeds in de bloemetjes gezet, of eerder in de confituur met croissantjes, op ‘the one and only dag van de leerkracht’ op 7 oktober… Eventjes een moment om stil bij te staan: voor het kinderkankerfonds organiseerden we een grote ontbijtactie > je kon een ontbijtje bestellen en terwijl je genoot van het ontbijt-dat-je-voor-éénkeer-niet-zelf-moet-klaarmaken steunde je meteen ook het kinderkankerfonds!!!

Wat er ons nog te wachten staat (of wat ondertussen reeds gepasseerd is): • • • •

Paddenstoelenfeest op 25/10: onze kleutertjes moeten een hardgekookt eitje meebrengen en deze eitjes krijgen een hoedje van een tomaatje en frietjes als grasjes errond, mjammie En de grote vraag van alle kindjes: komt ie of komt ie niet? En als ie komt, heeft ie dan mee wat ik gevraagd heb? Uiteraard hebben we het over de Sint en zijn trouwe helpers. Nog een klein beetje verder in de toekomst, maar waar we nu reeds volop aan bezig zijn: het Schoolfeest!!! En dat moet iets speciaals worden, want onze school bestaat 90 jaar… Ook nog net iets verder in de toekomst: we moeten ons wederom kandidaat stellen als (onder)voorzitter, penningmeester, materiaalmeester, secretaris,… om jullie wederom met volle moed te bedienen.

Nog een woordje reclame voor allerlei: • • •

Gimme: een website die de papierberg doet inslinken > meld je aan en je krijgt alles via de PC We blijven ons verder inzetten voor een veiliger verkeer en tegen pesten We zamelen speelgoed in voor moeders-voor-moeders

En uiteraard wensen we onze nieuwe koning en koningin en hun voltallige ministerraad het allerbeste toe in dit nieuwe schooljaar!!!!!!!!!!!

Met oprechte groet van uw welgenegen ondervoorzitter


Vergaderdata en onderwerpen Ouderraad 2013-2014 Agenda

1.

09.09.2013

2.

07.10.2013

3. 4. 5.

04.11.2013 02.12.2013 13.01.2014

6. 7.

17.02.2014 10.03.2014

8. 9.

17.03.2014 05.05.2014

10. 11.

19.05.2014 DINSDAG 10.06.2014

Evaluatie BBQ, proclamatie, oudercontactcafé juni 2013 Voorbereiding: - popcornfeest 13.09.13 - SOS Friet 04.10.13 - dag van de leerkracht 05.10.2013 → 07.10.13 Evaluatie popcornfeest, dag vd leerkracht Voorbereiding: - Paddenstoelenfeest 25.10.13 - Wijnproefavond 08.11.13 - Sint en Piet 06.12.13 - WG verkeer: stand v zaken Werkgroep Kerstmarkt 13.12.2013 Werkgroep Kerstmarkt 13.12.2013 We klinken op het nieuwe jaar... Evaluatie activiteiten sinds OR 07.10.2013 + kerstmarkt Voorbereiding: - carnaval 28.02.14 - jeugdboekenbeurs 14.03.14 - Leren Leren 17.03.14 - Kwis 21.03.2014: WG 17.02.14 Werkgroep Kwis 21.03.2014 Evaluatie carnaval, jeugdboekenbeurs Voorbereiding: - quiz 21.03.14 - Pasen 04.04.14 - Franse Avond 25.04.14 Werkgroep Kwis 21.03.14 en werkgroep Schoolfeest 07.06.14 Evaluatie kwis, Pasen, Franse avond Voorbereiding: - schoolfeest 07.06.14 - Logeerpartijtje groep 4 ??.06.14 - bedankingsbbq 20.06.14 Werkgroep schoolfeest 07.06.14 Evaluatie schoolfeest !!! Voorbereiding: - Logeerpartijtje groep 4 ??.06.14 - bedankingsbbq 20.06.14 - proclamatie L6 24.06.14 - oudercontactcafé 25.06.14

HET BESTUUR

Data

Leen Goeman (Voorzitster) - leen.goeman@telenet.be Bram Rumes (Ondervoorzitter) - bram.rumes@telenet.be Catherine Hamers (Secretaris) - c.hamers@telenet.be Stefaan Laureys (Penningmeester) - slaur@worldonline.be Peter Fierens (Materiaalmeester) - peter.fierens@metso.com

De overige leden… Aertgeerts Frederic, Balogova Victoria, Bauwens Erika, Behiels Marleen, Beuckelaers Pascal, Boeckx Elisabeth, Cleys Esmé, Colman Yori, Dancs Davina, De Beer Anke, De Block Ellen, De Caigny Dominique, De Clercq Hilde, De Cuyper Ilse, De Decker Tina, De Groote Carolien, De Kesel Dominique, De Permentier Cindy, De Prycker Veerle, De Rechter Griet, De Schrijver Katrien, De Smet Evelien, De Vos Karen, De Vriese Eva, De Witte Kim, Depovere Frederik, D’Haese Elly, D’Haeyer Veronique, Dhondt Stijn, Dierickx Ellen, Dutré Dominiek, Eeraerts Kenny, Gonné Inge, Goossens Tanja, Hanae Fatima, Heyns Elly, Lehembre Caroline, Leroy Jo, Liessens Annick, Maes Tine, Martens Vicky, Meers Stefan, Michiels Thierry, Milliau Wendy, Moerloose Katrien, Peirsman Cindy, Plaetinck Grietje, Pool Sylvie, Raemdonck Peter, Renodeyn Fré, Reyniers Ann, Robbrecht Hanka, Saman Nathalie, Simon Veronique, Smet Philip, Snellings Katrien, Snoeck Maarten, Sobek Michèle, Spruyt Wim, Steels Tom, Valaert Olivier, Van Acker Wendy, Van Bastelaere Kurt, Van Doorselaer Birte, Van Gasse Tom,Van Laere Bert, Van Osselaer Nathalie, Van Vlierberghe Ilse, Van Vlierberghe Johan, Vercauteren Dirk, Vergult Liesbeth, Verheyden Rikky, Verwulgen Gino, Waeckens Frederik, Waelput Koen, Waelput Wim, Waterschoot Kelly, Wymeersch Karen


BELGIË IS DE BESTE VAN DE KLEUTERKLAS. Ons land staat

bovenaan OESO-ranglijst.

Bij anderstaligen nog verbetering mogelijk.

Hoe vroeger een kind op school zit, hoe groter de kans op goede schoolresultaten in de pubertijd. Liefst 99 procent van de kleuters krijgt onderwijs in ons land. Daarmee staat België helemaal bovenaan de wereldranglijst, naast Spanje en Frankrijk. Goed nieuws, al komen niet al die kleuters ook elke dag naar de klas. Vooral bij anderstaligen is dat een probleem. Zij beginnen daardoor met een serieuze achterstand.’ “België is wereldklasse in het onderwijs van jonge kinderen. Liefst 99 procent inschrijvingen op 5-jarige leeftijd.’ Die boodschap stuurde Dirk Van Damme, onderwijsbaas bij de OESO, gisteren de wereld in via Twitter. De cijfers haalt hij uit een recent rapport van de organisatie. Daaruit blijkt dat bijna alle Belgische kinderen van 3 tot 4 jaar ingeschreven zijn in een kleuterschool. Daarmee zit ons land ver boven het gemiddelde van alle OESO-staten (74 procent) en dat van Europa (81 procent). Alleen Frankrijk en Spanje staan op dezelfde hoogte, de Verenigde Staten, Canada en bijvoorbeeld ook Zwitserland (slechts 22 procent) lopen ver achterop. ‘Dit is een goed signaal voor België’, zegt Van Damme. ‘Want uit onderzoek is het al vaak gebleken: hoe vroeger een kind op school zit, hoe groter de kans op goede schoolresultaten in de puberteit. Dat komt omdat het brein van kinderen al snel in staat is om educatieve zaken op te nemen. Tussen hun eerste en hun tweede levensjaar krijgen ze al notie van getallen. En ook het taalcentrum

is in de kleutertijd in volle ontwikkeling. ‘Dat wil absoluut niet zeggen dat kinderen al in de kleuterschool moeten leren rekenen en schrijven. Maar ze maken er wel al kennis mee, en dat geeft hen een goede basis om te starten in het eerste leerjaar.’ Probleem bij anderstaligen. Het hoge aantal inschrijvingen is een gevolg van een maatregel die toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SPA) in 2007 nam. Hij maakte de inschrijving in het laatste jaar kleuteronderwijs verplicht, zodat alle kinderen Nederlands spreken bij de start van het basisonderwijs. ‘Maar inschrijving staat niet gelijk aan aanwezigheid’, zegt professor Wouter Duyck (UGent), psycholoog en specialist in taalontwikkeling. (Kleuters moeten, ook nog volgens dat decreet, 220 halve dagen aanwezig zijn in het laatste jaar. We weten dat twaalf procent van de anderstaligen dat niet haalt. En voor diegenen die dat wel doen, zijn 220 halve dagen onvoldoende om goed Nederlands te leren.’

Dat is nefast, zegt Duyck. ‘Een kind is een taalspons tot zijn zesde levensjaar, later is het moeilijker om een taal te leren. Laat net dat nu de grens zijn van de kleuterklas. De achterstand die de anderstalige kinderen al hebben op hun zesde,dragen ze nog een hele schooltijd mee.’ ‘Het wordt dus tijd dat kleuteronderwijs de anderstaligen stimuleert. Met specifieke leerkrachten, met aparte en verplichte taallessen. We mogen dan aan de top staan in de OESO-ranglijst, op dat vlak is er nog veel verbetering mogelijk.


WK-koorts in het zesde leerjaar Zouden onze Rode Duivels zich op vrijdag 11 oktober in Kroatië reeds kunnen plaatsen voor het WK in Brazilië ? Vele mensen vroegen het zich af. Zo ook onze 53 zesdeklassers en hun leerkrachten. De meningen waren duidelijk verdeeld. Dus werd er besloten om een pronostiekje te wagen. De meesten (33 van de 56) dachten aan een overwinning voor België. 10 gokten op een gelijkspel en 13 supporters zagen het Belgisch elftal verliezen in ‘de hel van Zagreb’... Ondertussen weten we allemaal dat het uiteindelijk 1 – 2 is geworden en dat België na 12 jaar nog eens de valiezen kan pakken om deel te nemen aan een groot toernooi. Proficiat aan onze Rode Duivels ! Maar natuurlijk ook een dikke proficiat aan de 12 leerlingen die deze uitslag hadden voorspeld : LEONIE, JENNIFER, LUKAS, SHANI uit 6 A; HANNE, STEF, ILIAS, BO, EVELINE, PIETER-JAN en FLO uit 6 B en tenslotte YANA uit 6 C. Van 12 juni tot en met 13 juli 2014 zal er in Brazilië gestreden worden om de wereldtitel. Voor de start van het WK organiseren we alweer een pronostiekje. De vraag zal luiden : “Welk land haalt de wereldtitel binnen “? In de laatste editie van het schoolkrantje (eind juni) zullen jullie kunnen lezen wie er volgens ‘de kenners van het 6de leerjaar’ de nieuwe wereldkampioen zal worden. Op de foto : de fiere leerlingen die voorspeld hadden dat het 1 – 2 zou worden voor de Belgen. Zij wonnen een voetreis naar Rio... (doktersbriefje niet nodig) Van juf Nele, meester Stijn en meester Eddy


Wij zijn blij met de geboorte van : - Staf (22.06.2013) - Zoontje van juf Tine Daneel (titularis L1B) en partner Nard. - Broertje van Juliette (Gr 3A – Muizenklas)

Onze oprechte deelneming : - Jhr. Roy Puylaert (02.07.1993 – 24.06.2013) Oud-leerling leerling aan onze school - Dhr. Gerard Bracke (20.02.1942 (20.0 – 27.06.2013) Opa van Gilles Baluwé (L3B) - Dhr François Reunis (16.08.1931 – 26.08.2013) Gewezen onderwijzer aan onze school (cf. in memoriam) memor Overgrootvader van Ena Reunis (Gr 1A – Berenklas) - Mevr. Alice Van Meirvenne (14.11.1938 – 05.09.2013) Grootmoeder van Kaat Verschueren (L6C) - Dhr. Willy Van Broeck (04.07.1931 – 10.10.2013) Overgrootvader van Yana De Ridder (L6C))

Aan al mijn lieve kinderen, ouders en collega’s van De Droomballon, Bedankt voor jullie telefoontjes, jullie berichtjes, jullie kaartjes, jullie bezoekjes, jullie geschenkjes, jullie tijd en jullie aandacht! Zoveel liefs doet ontzettend veel deugd en geeft me de kracht om tijdens de kiné doorheen de pijn te bijten zodat ik snel (tja...begin januari) weer aan de slag kan gaan. Voorlopig moet ik nog een poosje naar jullie zwaaien met mijn linkerarm maar eens dat dit weer met mijn rechterarm kan zien jullie me terug op de plaats waar mijn hart ligt. Ik mis jullie! Lieve groet, Juf Chantal


november - december Verlofdagen van za 26.10 t.e.m. zo 03.11.13 ma 11.11.13 van za 21.12.2013 t.e.m. zo 05.01.2014

HERFSTVAKANTIE WAPENSTILSTAND KERSTVAKANTIE

Activiteiten intra muros wo 06.11.13 di 19 + wo 20.11.13 van 25 t.e.m.29.11.13 di 26.11.13 vr. 06.12.13 ma 16.12.13

Vlaamse Technologie Olympiade L6A/6B/6C (via internet) Leren afval beheren op school (Good Planet vzw) L3A/3B/3C Week van het afvalbeheer Leerlingenraad - 3 Sinterklaasfeest Infoavond L6 (Valmeinier)– SNOK

Activiteiten extra muros vr 08.11.13 di 12.11.13 di 12.11.13 vr 15.11.13 di 19.11.13 wo 20 + do 21.11.13 wo 11.12.13 vr 13.12.13 vr 20.12.13

Leeruitstap Antwerpen + Herentals L4A/4B/4C Kleuterboemeldag Gr 4A/4B Bezoek “Huis van de Sint” OKAN 1 + 2 Workshop “Djapo” (bezoek Oxfamwinkel) L4A/4B/4C Schooltoneel Gr4A/4B Bezoek “Huis van de Sint” Gr 3A/3B/3C Toneel “Sproetenkop” (Fairtrade-project) L4A/4B/4C Techniekatelier GTI-Beveren L6A/6B/6C Kerstviering lln RKG

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr 08.11.13 vr 13.12.13

Wijnproefavond op school Kerstmarkt (vanaf 15.30 u.)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Hallo sbo herfsteditie20132014  
Hallo sbo herfsteditie20132014  

Dit is de Herfsteditie van het schoolkrantje 'Hallo SBO' van de stedelijk basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2013...

Advertisement