Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2009 – 2010 Zomereditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

              

Woordje van de directeur Vakantie… mijmering… Dankwoord Afscheid Nieuws Ter info Doorgelicht Bouwdossier De laatste dagen Terugblik Leerjaar in de kijker Schoolfeest Fotoalbum Verkeersopvoeding Project – peer tutoring Zorg op school Pedagogische noo”d/t” De wereld van ICT Cultuur Intercultureel Wereldklas Muziek Levensbeschouwing Uit de media Wist je dat ? Een toemaatje Het jaar rond Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Een woordje van de directeur Kunnen terugkijken op een aantal verwezenlijkingen en gebeurtenissen, en tegelijkertijd vooruitblikken op wat nog komen zal, geeft toch altijd wel een heel apart gevoel. Het schooljaar 2009-2010 behoort ook alweer tot de geschiedenis. Voor de kinderen van het zesde leerjaar zal dat gevoel nadrukkelijker in het geheugen gegrift blijven staan. Zij zullen de eersten zijn die de nieuw betreden klassen alweer moeten verlaten, terwijl de kinderen van het derde leerjaar, bij wijze van spreken, al staan te trappelen om op ‘De Grote Speelplaats’ te mogen spelen. Ook op bestuurlijk niveau staat er wel een en ander te gebeuren. Heel veel dank en respect gaat uit naar het volledige schoolbestuur en meer in het bijzonder naar de burgemeester, die een aantal jaren in het verleden tevens van stedelijk basisonderwijs is geweest en de huidige schepenen mevr. Geerts en mevr. Heyrman. Iedereen weet ondertussen al dat onze burgemeester dhr. Freddy Willockx op 1 juli 2010 een stap opzij zal zetten om plaats te maken op zijn burgemeestersstoel voor onze huidige schepen van stedelijk basisonderwijs mevr. Christel Geerts. Hierdoor komt mevr. Sofie Heyrman terug van even weggeweest opnieuw zetelen als ‘onze schepen’. De officiële opening van de nieuwbouw kleuterschool, die gepland staat op zaterdag 21 mei 2011 zal m.a.w. onder haar bestuur kunnen doorgaan. Een meer dan heuglijke gebeurtenis waar we bijzonder naar uitkijken. Vanaf dat moment beschikken we over maar liefst drie speelplaatsen, drie afdelingen : de onderbouw (groepen 1-2-3-4), de middenbouw (L1-2-3 met de twee wereldklassen van juf Peggy en juf Ayse) en de bovenbouw (L4-5-6). Het is fijn in nieuwe of vernieuwde lokalen te kunnen trekken, en meer specifiek op een moment dat uit onze interne kwaliteitscontrole blijkt dat kinderen, ouders en leerkrachten als bijzonder tevreden wezens door het schoolleven stappen. Deze kwaliteitszorg willen we dan ook handhaven en zelf bewaken. Het is ons nooit te doen geweest om het aantal leerlingen op zich, maar wel om het aantal tevreden participanten, om kinderen te zien ontplooien in een veilig warm nest, om het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die het departement onderwijs ons oplegt, en om het team dat onder een gedeelde verantwoordelijkheid, met de nodige begeestering en met een gezonde dosis arbeidsvreugde ervoor gaat. Dat alles gaat nu even in de koelkast, zodat we eind augustus opnieuw paraat kunnen zijn, met opgeladen batterijen en nieuwe ideeën. We gaan opnieuw van start op woensdag 25 augustus met de infoavond voor de kleuterschool en de wereldklassen, en op donderdag 26 augustus met de infoavond van de lagere school, telkens om 19u. Noteer alvast deze data. Ik wens iedereen een deugddoende, welverdiende, zonnige, feestende, uitrustende, ontdekkende zomervakantie toe. Heel graag tot volgend schooljaar !

Ludwig De Meyer, directeur De Droomballon


VAKANTIE… Vind de tijd om na te denken… Het is de bron van de kracht ! Vind de tijd om te spelen… Het is het geheim van de jeugd. Vind de tijd om te lezen… Het is de basis van de kennis. Vind de tijd om vriendelijk te zijn… Het is de straat van het geluk. Vind de tijd om te dromen… Het is de weg naar de sterren. Vind de tijd om lief te hebben… Het is de echte vreugde van het leven. Vind de tijd om tevreden te zijn… Het is de muziek van de ziel !


Op het einde van dit schooljaar willen wij, als naar gewoonte, vanuit het schoolteam een woord van dank richten naar de vele mensen die onze school op de een of andere manier een warm hart toedragen en die elk op hun manier meehelpen aan de uitbouw van onze school. Het stadsbestuur, dhr. Burgemeester en Schepenen, de mensen van de administratie (speciaal die van de dienst onderwijs & logistiek) en de technische diensten. En in ’t bijzonder Alex en Marc Karien Van Raemdonck, coÜrdinerend directrice van onze scholengemeenschap. Allen die achter de schermen werken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het geheel : - de mensen van ons secretariaat - de schoonmaaksters - de stadswacht - het personeel van de sporthal - de mensen van de voor- en naschoolse opvang Alle externe begeleiders die steeds klaarstonden met advies en/of professionele hulp : - de GON-begeleiders - de medewerkers van het CLB - de mensen van revalidatiecentrum, therapiecentrum en de logopedisten. Alle mensen die van de kinder- en andere feesten iets buitengewoons maakten en zich steeds inzetten om de school daadwerkelijk te steunen. - de leden van onze ouderraad - alle niet-leden die af en toe een handje toestaken Alle ouders : - die extra hulp boden bij lezen, zwemmen, knutselen, vervoer en een heleboel andere schoolse activiteiten - die, door hun aanwezigheid en hulp, ook buitenschoolse sociale en/of sportactiviteiten ondersteunden Alle ouders : - die begrip hadden voor de onvoorziene praktische probleempjes waarmee elke school wel eens geconfronteerd wordt en waarvoor we niet snel genoeg de passende oplossing vonden. - die vertrouwen stelden in onze aanpak - die ons af en toe een schouderklopje gaven Al onze kleuters en al onze leerlingen uit de lagere afdeling voor weer een fijn jaar samen voor de vriendschap die wij van jullie kregen

DANK OOK AAN AL ONZE TROUWE LEZERS ! Tot de volgende jaargang ! Misschien ?


Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie valt dit jaar samen met een belangrijke bestuurswissel binnen ons stadsbestuur. Burgemeester Willockx geeft per 1 juli zijn burgemeesterssjerp door aan mevrouw Christel Geerts, onze huidige Schepen van Basisonderwijs. Gezien de belangrijke rol die dhr. Willockx, zowel als Schepen van onderwijs als als Burgemeester, gespeeld heeft binnen de ontwikkeling van ons Stedelijk Basisonderwijs past het om bij dit afscheid stil te staan en even terug te blikken… Terugblikken met héél veel waardering en dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet voor het Stedelijk Basisonderwijs binnen de stad St-Niklaas waarvan onze school deel uitmaakt. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst en alle succes bij de realisatie van verdere plannen en verre dromen…

BIOGRAFIE VAN FREDDY WILLOCKX Geboren te Sint-Niklaas op 2 september 1947. Gehuwd met Greta Vercauteren, vader van een dochter Sarah. Studies humaniora aan het Koninklijk Atheneum te Sint-Niklaas 1965 - 1969: Rijksuniversiteit Gent Licentiaat in de economische wetenschappen. Beroepsactiviteiten 1969 - 1973: assistent aan de R.U.G. 1973 - 1974: kabinetsattaché bij Minister Willy Claes (Economische Zaken). 1974 - 1977: algemeen secretaris ABVV Sint-Niklaas - Dendermonde. 1977 - 1979: adjunct nationaal secretaris SP. -----------------------------------------------------------------------------------------------1971: gemeenteraadslid Sint-Niklaas. 1974 - 1979: schepen van de stad Sint-Niklaas. o.a. onderwijs 1979 –1994: volksvertegenwoordiger. 1980: staatssecretaris voor financiën. 1980 - 1981: minister van PTT. 1988: minister van PTT. 1989: burgemeester van de stad Sint-Niklaas. 1992: minister van pensioenen. 1994: lid van het Europese Parlement. 1996 – 1999: afgevaardigde België in groep Monti (fiscale coördinatie EU) 1999: regeringscommissaris dioxinecrisis, Europese richtlijnen, readmissie vluchtelingen. 2001: burgemeester van de stad Sint-Niklaas o.a. Schepen van basisonderwijs 2004 mei, bestuurder Akkermans-Stroobants 2004 december, bestuurder Telenet Lid van meerdere beleidsinstanties van de socialistische partij en beweging.

Bij dit afscheid ook een woord van dank voor Schepen Geerts, voor haar inzet als Schepen van Basisonderwijs. Ook haar wensen wel alle succes toe in haar nieuwe functie


Mega-project 6de lj (Mijn eigen goed alternatief) Ook dit schooljaar hebben we actief meegewerkt aan het Mega-project. Een initiatief van de federale politie om de jeugd weg te houden van drugs en andere genotsmiddelen. Als apotheose mochten de 12-jarigen van Sint-Niklaas zich uitleven op een heuse MEGA-fuif in de stadsfeestzalen van Sint-Niklaas. 600 joelende ‘tieners’ dansten en sprongen én zongen zich de ziel uit hun lijf. Links en rechts werd er zelfs een ‘koppeltje’ gevormd om te slowen…

Info Schooljaar 2010 - 2011 A. INSCHRIJVINGEN Je kunt je kind inschrijven op onze school tot 2 juli, na afspraak met de directeur, ofwel vanaf de eerste maandag na 15 augustus : tussen 10.00 u en 12.00 u (maandag - zaterdag) tussen 18.00 u en 20.00 u (maandag - vrijdag) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

B. INFOMOMENTEN - Instap- of kijkmoment voor de peuters : woensdag 25.08 - van 11.00 tot 12.00 u. - Infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling + OKAN : woensdag 25.08 - om 19.00 u. - Infoavond voor de ouders van de lagere afdeling : donderdag 26.08 - om 19.00 u.

C. ANDERE DATA 2010-2011 zie www.droomballon.be

Oproep Zwemkledij ! Wie nog zwemkledij heeft liggen die door dochter- of zoonlief niet meer wordt gedragen en die nog in goede staat is, kan die altijd bij ons op school kwijt. Let op : enkel aansluitende zwemkledij is in het zwembad toegelaten ! - zowel voor jongens als voor meisje - voor alle leeftijden


IN 2011 800 LEERKRACHTEN TE KORT.

Eén op de twee leraren basisschool geeft er de brui aan. Volgend schooljaar zullen er in de Vlaamse kleuter –en lagere scholen 800 leerkrachten te kort zijn. Eén van de oorzaken is dat de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs vervroegd uitstapt. Velen met medische klachten. Tot 2011 zijn er voor het Vlaamse onderwijs 2415 extra leerkrachten nodig in het kleuteronderwijs, 3239 in het lager en 4139 in het secundaire onderwijs. Maar zoveel zullen er niet beschikbaar zijn. Voor het kleuter– en lager onderwijs zullen er in 2011 telkens ruim 400 leerkrachten te kort zijn. Dat blijkt uit een onderzoek naar de onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen. Leerkrachten van het basisonderwijs stappen veel massaler vervroegd uit het onderwijs dan hun collega’s uit het secundaire, deeltijdse kunstonderwijs of volwassenenonderwijs. Van de leerkrachten tussen 55 en 60 jaar en de 60-plussers waren er in het basisonderwijs nog maar respectievelijk 45,8 en 3,5 procent actief. In het secundaire onderwijs is dat 66,4 en 6,4 procent. In het volwassenenonderwijs 74 en 19,3 procent.

In het basisonderwijs kiest de helft van de leerkrachten voor terbeschikkingstelling (TBS).Dat is een regeling waarbij ze vervroegd kunnen uitstappen, voorafgaand aan hun pensioen. In het secundaire onderwijs doet maar één op de vier dat. In het volwassenenonderwijs nog geen 7 procent. OP HET EINDE VAN HUN CARRIERE HEBBEN LEERKRACHTEN MEER MEDISCHE KLACHTEN DAN ANDERE BEROEPEN Mark Elchardus hoogkeraar VUB

hoogleraar sociologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Vroeger konden leerkrachten vanaf 55 jaar met TBS. Die leeftijd is opgetrokken naar 58, behalve voor de kleuterjuffen (56 jaar). Maar ook TBS op 58 zal onder druk komen te staan. “En dus moeten we weten wat de oorzaak is van de medische klachten want we moeten vermijden dat al die oudere leerkrachten massaal in de ziekteverzekering terechtkomen”, zegt Elchardus. Daarom heeft Pascal Smet, de Vlaamse minister van Onderwijs (SP.A.), een onderzoek naar de oorzaken van de klachten en van de vroeger uitstap bevolen. ____________________

Waarom leerkrachten van het kleuter –en lager onderwijs vroeger uitstappen, is nog niet bekend. Onze bevinding is dat leerkrachten op het einde van hun carrière meer klachten, vooral medische klachten, hebben dan andere beroepsgroepen, zegt Mark Elchardus,

Inge Ghijs Uit: “Het Nieuwsblad”


Woordje van de dirco

In alweer lang vervlogen tijden zette de Droomballon en Gavertje Vier, onze twee stedelijke basisscholen, schoorvoetende stapjes naar samenwerking en overleg toe. Op dit moment is het begrip “scholengemeenschap” niet meer weg te denken in onze, maar ook in andere scholen. Inmiddels zijn, op één na, alle scholen van het gemeentelijk/stedelijk basisonderwijs aangesloten bij een scholengemeenschap. Momenteel zijn er in de 94 scholengemeenschappen 39 directeuren met een coördinerende opdracht (dirco’s) aan de slag. Andere scholengemeenschappen doen een beroep op stafmedewerkers, coördinerende zorgcoördinatoren en/of administratieve medewerkers. Vergeleken met andere scholengemeenschappen zijn wij beperkt gebleven wat het aantal scholen en schoolbesturen betreft die een samenwerkingsovereenkomst sloten. Twee scholen en één schoolbestuur zorgen ervoor dat ook de extra middelen beperkt blijven, maar garandeert evenzeer een vlotte werking met zo weinig mogelijk ingewikkelde overlegstructuren ! In onze scholengemeenschap groeit, zowel bij de directeurs van de scholen, als bij de dienst onderwijs van de stad en het school/stadsbestuur de overtuiging dat er meer winst uit te halen valt dan wat men eventueel verliest aan autonomie. Jammer genoeg kunnen grotere scholengemeenschappen dat niet altijd zeggen. Het minimum aantal leerlingen om een scholengemeenschap te vormen is 900. Op 1 februari 2010 telden wel 979 leerlingen. Een leuk detail is dat we, op enkele leerlingen na, zowat evenveel jongens als meisjes tellen ! De eerste cyclus van scholengemeenschappen is ten einde en in principe kunnen alle scholen nu hun samenwerkingsverbanden herbekijken, in een nieuwe scholengemeenschap stappen of een bestaande verlaten…. Uiteraard houden wij het (om tal van voorgaande redenen) bij onze twee bloeiende en kwaliteitsvolle scholen : GAVERTJE VIER en De DROOMBALLON !!!!!!

Omkadering, organisatie en communicatie Een vlot werkende scholengemeenschap vergt, net als alle andere organisaties, omkadering. Sinds het schooljaar 2008-2009 kreeg ik de kans om de (halftijdse) opdracht van dirco in te vullen. Het is een bijzonder boeiende taak om op deze manier aansturend en aanvullend te kunnen werken voor beide scholen. De grote uitdaging bij de start van een nieuwe cyclus


is voor mij om een betere betrokkenheid van alle actoren te stimuleren en interne netwerken op te starten. Hiervoor is duidelijke informatie verstrekken een noodzaak naast een goede communicatie. Gelukkig kan ook een dirco beroep doen op onze onderwijskoepel OVSG om antwoorden te krijgen op vele vragen waar ik zelf en de scholengemeenschap mee te maken krijgen. Het voorbije schooljaar organiseerde OVSG voor het eerste een driedaags seminarie voor dirco’s welke alvast een succes was. De huidige situatie in kaart brengen om een visie te onderbouwen, om verwachtingen te inventariseren, om knelpunten te leren kennen tot de aanzet om een strategische planning op te stellen, het kwam allemaal aan bod op dit seminarie. En uiteraard betekent het uitwisselen van ervaringen in een prima sfeertje onder dirco’s ook een weerwaarde ! U leest het goed : de scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs is zijn kinderschoentjes ontgroeid en wordt stilaan volwassen….

Dirco’s aan de slag met een opdracht “Droom je scholengemeenschap” op een seminarie in Retie

Ik wens jullie allen een fijne en ontspannen zomervakantie ! Karien Van Raemdonck, coördinerend directeur Naar aanleiding van dit schrijven van Karien, willen we even de bal terugkaatsen. Zoals ze zelf schrijft wordt onze scholengemeenschap stilaan volwassen. Vrij vertaald wil dit zeggen dat Karien zogoed als volledig haar draai gevonden heeft in haar nieuwe functie, hetgeen in de praktijk betekent dat wij steeds meer op haar kunnen terugvallen en dat zij beide scholen steeds meer ondersteunt. Dit geldt niet enkel op directieniveau. Ook beleids- en secretariaatsmedewerkers kunnen steeds meer en meer bij haar terecht. BEDANKT KARIEN voor alle steun, goede raad, gouden tips en vlotte samenwerking ! Ook voor jou een deugddoende vakantie !

Chris


Sinds de paasvakantie is de aannemer gestart met bouwfase twee : de nieuwbouw in de kleuterafdeling. Voorzien zijn : 3 nieuwe klaslokalen, een nieuw sanitair blok, een zorglokaal, het verdubbelen van de overdekte speelplaats en de heraanleg van de tuin. In een latere fase volgt nog een aangepaste, polyvalente kleuterrefter. De werken schieten zo goed op dat we amper kunnen volgen met de foto’s‌ We proberen toch nog even een overzicht te geven.


DIPLOMA’S ZESDE KLAS De voorbije weken werd er in de zesde klas een zekere vorm van examenkoorts waargenomen. Dit kwam natuurlijk door de OVSG-toetsen die plaatsvonden van maandag 21 juni tot en met woensdag 23 juni. Deze toetsen zijn algemene eindproeven voor alle zesdeklassers en ze worden ingericht door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

En wees gerust hoor : elke leerling gaf het beste van zichzelf. Dit schooljaar hebben deze kinderen hun diploma of getuigschrift van de lagere school behaald :

6A 6B

Jonas Blommaert, Caroline Bossuyt, Anouk Cleys, Dennis De Ryck, Lukas Felix, Shaunni Franssens, Ruben Hoskens, Brenda Maes, Jolan Maes, Lien Nijs, Merel Robbens, Frédéric Schelfhout, Stijn Smekens, Alissa Van Bogaert, Frederik Vandenbulcke, Maaike Van Landeghem, Stan Van Landeghem en Seppe Vounckx Thomas Andries, Jane Bello, Vincent Buyl, Charlotte Christiaens, Paulien Cleys, Sietse Fierens, Enzo Goovaerts, Nick Janssen, Bert Janssens, Kato Kisbilck, Caro Lauwers, Britte Luyckx, Marvin Nique, Jens Smekens, Gitte Van Daele, Jelle Van Dam, Jana Van Goethem, Thibault Van Roeyen, Brecht Vercauteren en Dries Vereecken

Een dikke proficiat aan iedereen en veel succes volgend schooljaar ! Na al het ‘gezwoeg en gezweet’ tijdens de ‘verschrikkelijke proeven’, konden we de laatste schoolweek genieten van een heleboel leuke en toffe activiteiten.Zoals de verrassende en leuke fietstocht langs de Schelde en de schoolreis naar Centerparcs in Erperheide.

En wat hen nog het langst zal bijblijven, is ongetwijfeld de diploma-uitreiking, gevolgd door de spetterende Hawaïaanse knalfuif ! Ze spreken er in Nieuwkerken nog over ! Juf Mieke, juf Tania en meester Eddy


04.05.2010 Het Beroepenhuis Gent wil jongeren op een interactieve manier laten kennismaken met de wereld van arbeid en beroepen en in het bijzonder met technische en praktischuitvoerende beroepen. Op deze manier wil men jongeren aansporen om op een meer positieve manier te kiezen voor technische opleidingen in het BSO en TSO. Het klassikaal bezoek duurde een halve dag en startte met de vraag “Waarom werken wij?”. Onze leerlingen bekeken een kort filmpje waarin verschillende mensen vertellen over hun beroep en aangeven waarom ze graag werken. Vervolgens verkenden de leerlingen een interactieve tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit verschillende ontdekhoeken die elk een beroepensector vertegenwoordigen. Momenteel zijn er 9 ontdekhoeken : Metaal en Technologie, Bedienden, Transport en Logistiek, Chemie en Kunststoffen, Bouw, Horeca, Voedingsindustrie, de Social Profit en de Grafische Industrie. Naast een bezoek aan de doe-tentoonstelling gingen onze kinderen ook met concreet materiaal aan de slag in één van de beroepenateliers. In het atelier Chemie en kunststoffen (laborant) maakten de kinderen een eigen tube tandpasta. En in het atelier Bouw werd een muurtje gemetseld en met de waterpas gecontroleerd of alles recht lag. De tijd vloog voorbij en alle kinderen vonden een bezoek aan het Beroepenhuis meer dan de moeite waard ! Juf Mieke en meester Eddy Nog enkele foto’s van onze zesdeklassers in het Beroepenhuis :


11.05.2010 Na vele dagen aftellen was “de dag” aangebroken. We gingen op schoolreis richting Heusden naar het “Harry Malter Park”. De busrit was al een hele belevenis, we konden alles goed zien want we zaten heel hoog! Toen we aankwamen mochten we eerst koek en drank eten zodat daarna het avontuur kon beginnen. De zon was niet echt van de partij, maar met een warme jas aan gingen we heel nieuwsgierig op ontdekkingstocht! Een ritje op de kameel of het paard, varen in de bootjes, spelen in de fantastische speeltuin, een ritje met de trein en een wandeling door het kabouterbos. Ook de olifant Suzy kwam ons een bezoekje brengen en enkele kindjes mochten haar lekker brood geven! Als kers op de taart was er een gigantische goochelshow met hondjes, mooie papegaaien en een grappige clown op een gekke fiets.


Het was weer superleuk ! Langs deze weg willen we natuurlijk ook alle ouders bedanken die mee gingen als extra begeleiding. Bedankt !!! Vele schoolreisgroetjes,

11.05.2010 Het provinciaal domein in Raversijde, de soldatenkerkhoven van Vladslo en Tyne Cot, de IJzertoren en als er voldoende tijd beschikbaar is de John McRae-site op Essex Farm Cemetary. Het zijn zowat de vaste ingrediënten van deze leeruitstap die helemaal in het teken staat van het WO-thema “Oorlog en Vrede”. Het was dit jaar niet anders. De voormiddag werd helemaal ingevuld door een bezoek aan domein Raversijde. “Bemande” bunkers en geschut, zowel uit de Eerste als uit de Tweede Wereldoorlog brachten de leerlingen meteen in de juiste “sfeer”.

Juf Eva, Juf Nancy en juf Elke.


Beide Wereldoorlogen stonden ook centraal in het bezoek aan de IJzertoren. Een actief bezoek mag je wel zeggen, want gerichte uitleg werd gekoppeld aan zoekwerk in kleine groepjes. Daarvoor hadden we echter reeds een beklijvende tussenstop achter de rug aan de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo. Het treurend echtpaar van Käte Kollwitz en het daarbij horend schrijnend verhaal, was ook nu weer het centraal gegeven. Was het weer tot dan toe een bondgenoot, tegen het geplande bezoek aan Tyne Cot Cemetary, de indrukwekkende begraafplaats van het Gemene Best, gingen de hemelsluizen open, waardoor deze aangrijpende afsluiter letterlijk in het water viel. Toch hadden we het gevoel dat het aanbod voldoende hoogtepunten in zich had waaruit we konden besluiten dat de leerlingen “geraakt” waren door de gruwel van de oorlog. En dat was de bedoeling… Juffen Chantal R. & Nele, Meesters Frederik & Chris

02.06.2010 Dinsdag 2 juni deden de muizen– en dolfijnenvriendjes hun laarsjes aan en stapten naar de boerderij. Na een korte wandeling kwamen we aan op de boerderij. De boerin stond al op ons te wachten. Ze nam ons onmiddellijk mee naar de grote varkensstal, er zaten wel honderd varkens. In de stal er naast zaten allemaal mama varkens met hun biggetjes. We mochten de biggetjes strelen wat we natuurlijk geweldig vonden. Plots riep de boer ons, hij had een verrassing! Achter zijn tractor had hij een kar gehangen. Wij mochten allemaal in de kar gaan staan en zo reden we de weilanden op. Eerst reden we voorbij de kalfjes en daarna naar de koeien. De koeien vonden het ook leuk want ze deden gekke sprongen en liepen achter de kar. Na het ritje namen we een kijkje in de koeienstal. De boerin had een leuke opdracht voor ons, eten klaar leggen voor de koeien. We mochten niet zomaar overal eten leggen, de rode schopjes mochten eten strooien bij de rode streep, de gele schopjes bij de gele streep,…


Daarna vertelde en toonde de boerin hoe de koeien gemolken worden. Ze toonde ons de speciale machine waar we eens aan mochten voelen. In een hele grote tank zat allemaal verse melk die later op de dag opgehaald werd met een vrachtwagen. We mochten ook verse melk proeven van de boerin. We vonden het heerlijk. De boerin had nog meer verrassingen. We mochten de geitjes oud brood geven en we ontdekten iets in een andere stal, kleine poesjes. We gingen in een kring zitten en we mochten één voor één de poesjes strelen, ook het grote konijn deed een rondje in de kring. We aten nog een lekkere suikerwafel maar daarna was het jammer genoeg tijd om terug naar school te stappen. Voor directeur Ludwig hadden we een lekkere verrassing bij. Hij kwam onmiddellijk kijken en hij schrok wel eventjes toen hij de fles verse melk zag. Hij proefde een glas en vond het heerlijk! Juf Mieke P. en juf Tess

18.06.2010 " Juf, hoeveel keer slapen nog tot we de giraffen en aapjes gaan bezoeken ?" Ze hebben er even op moeten wachten onze sloebers maar op 18 juni was het dan zover, onze schoolreis naar de Beekse Bergen. Een echte safaritocht met een safaribus en een namiddagje in een kleurrijke speeltuin stonden op het programma.


Met een rugzakje vol lekkers en een grote lach op ons snoetje vertrokken we richting Nederland. Dat was even rijden maar we konden genieten van een mooie film op de bus. In de Beekse Bergen aangekomen genoten we eerst van een wandeling langs enkele dieren,de zebra's, gnoe 's en natuurlijk ook langs de aapjes. Ze slingerden er op los! Nadat we onze lekkere boterhammetjes hadden opgegeten - die heerlijk smaakten na zo'n natuurwandeling - vertrokken we met een echte safaribus op safaritocht ! We reden tussen de wilde dieren - ja zelfs tussen de giraffen en luipaarden - en waren behoorlijk onder de indruk ! Sommige dieren kwamen zelfs tot aan de bus. Zouden ze ons een zoentje willen geven ? De lieve gids op de safaribus hield even halt bij de roofvogels waar we konden genieten van een heerlijke roofvogelshow. Het was indrukwekkend en ongelofelijk spannend! De grote vogels vlogen net boven onze hoofdjes. De juffen genoten van de verwonderde gezichtjes van hun sloebers. Nadat we onze tocht hadden verder gezet op de safaribus was het tijd om te gaan ravotten en spelen in de grote speeltuin in Speelland. Schommelen, glijden, klauteren en klimmen we deden het allemaal even graag.

Moe maar voldaan reden we daarna terug richting de Droomballon. Het was een superfijne dag die we niet zullen vergeten . Draakjes, krokodillen en de wolkenkindjes


18.06.2010 Hé, iedereen heeft een kaartje op de bank. Wat staat er op dat van jou? Waarvoor zou dat zijn? Misschien voor het nieuwe thema van wereldoriëntatie? Inderdaad! We maakten op het bord twee kolommen met onze kaartjes. Eentje voor het fruit en eentje voor de groenten. In de klas werden we in groepjes verdeeld en kregen we allerlei raadsels. De oplossing van de raadsels was telkens een fruitsoort. Dit leidde ons naar onze volgende opdracht.

We gingen naar de fruitwinkel in het dorp. Elk groepslid kreeg daar een taakje: het fruit vragen, wegen, betalen of dragen. Dit was toch niet zo eenvoudig hoor!

Terug in de klas hebben we er eerst en vooral een mooi kunstwerk van gemaakt. Een stilleven noemt dat. Wat is dat moeilijk zeg! Dat fruit ligt immers over en onder elkaar, van sommige zie je maar een stukje en dan moet je dat ook nog de juiste kleur geven. Van al dat lekkers te zien liggen krijg je natuurlijk honger. Maar eerst sneed de juf het middendoor en moesten we het fruit tekenen. Daarna schilde de juf het fruit en mochten we het allemaal proeven. Het ene smaakte zoet, maar het andere toch eerder zuur hoor! We leerden ook over fruit met pitten en fruit met een steen. Ook over inheemse en uitheemse vruchten kregen we uitleg. Met onze tong uit onze mond schilden en spoelden we het fruit dat we hadden meegebracht en sneden we het in kleine stukken. Daarna konden we met die stukken verschillende fruitsatés maken en natuurlijk ook proeven. Als afsluiter voor dit gezonde thema gingen we

op bezoek bij de bewoners van het rusthuis “Populierenhof”. We konden daar natuurlijk niet met lege handen toekomen en hadden daarom onze overheerlijke fruitsatés mee. Die mochten we samen met de bewoners opeten terwijl we ondertussen een leuk spelletjes bingo speelden. De andere klas kreeg in tussentijd een boeiende rondleiding in dit grote huis. Het tofste vonden we natuurlijk het speciale bad en de gigantische keuken met supergrote pannen en pollepels. Wat een ervaring ! Juf Veerle, juf Naomi en juf Winny


Op zondag 25 april organiseerden Jeugd Temse in Beweging en Mylo Inc ’s werelds grootste papierenbootjes race. Meer informatie hadden wij niet nodig om alle wolkjes in te schrijven… Wij gingen toch op z’n minst een poging wagen om deze schitterende uitdaging tot een goed einde te brengen want er werd niet alleen een poging gedaan om het wereldrecord te verbreken, het was bovendien de bedoeling dat ons bootje als eerste de finish zou bereiken. Wie als eerste over de eindstreep kwam na een wildwatertocht van 1 kilometer over het Temse Scheldewater kon nog een mooie prijs winnen ook… We volgden de instructies om ons bootje op een perfecte manier te vouwen en hoopten op de goede windstoten…

Onder grote waakzaamheid werden de bootjes klaar gemaakt voor de start…

We hebben het helaas niet gehaald maar vonden het een grandioos initiatief… Dankjewel!


Dit jaar bleven we met ons schoolfeest netjes binnen de muren van onze school. Daar was alle reden voor, we hadden immers wat te vieren. Sinds half februari verhuisden het 4de , 5de en 6de lj naar spiksplinternieuwe klaslokalen en werd een nieuwe administratieve vleugel in gebruik genomen. Maar dat wisten jullie al. De evolutie van de nieuwbouw konden jullie netjes volgen via dit schoolkrantje of via onze website Tijd dus om onze fierheid de delen met de buitenwereld en alle deuren eens open te gooien.

De officiĂŤle opening

 Er was het welkomstwoordje door directeur Ludwig Er was de officiĂŤle openingsspeech namens het stadsbestuur door Schepen Christel Geerts Er was het onthullen van het nieuwe schoollogo Er was het dankwoordje namens alle ouders door Christine, voorzitster van de ouderraad. Er was het dankwoordje van de leerlingenraad namens al onze leerlingen aan de ouderraad voor het schenken van de beamers in de nieuwe klaslokalen van 4de, 5de en 6de leerjaar


De leerlingen in actie

~~~ 6de leerjaar ~~~

~~~ 4de leerjaar ~~~

~~~ 5de leerjaar ~~~


Open deur

Sfeerbeelden


WATERMOLENTORNOOI

23 APRIL 2010 AVOND

FRANSE

BERENKLAS

PRINSEN- EN PRINSESSENDAG


KLEUTERS

F A T A M O R G A N A

M O R G A N A

REUZENPICKNICK LAGER

F A T A

-FRUIT-MOMENT


AUTOLUWE DAG

LESJE GEBARENTAAL

GR 4A - DRAKENKLAS THEMA : OORLOG EN VREDE

5DE LEERJAAR BRENGT MUSEUMBEZOEK


SPRING-JE-FIT

F A T A M O R G A N A

VOETBAL TEGEN…

JUFFEN & MEESTERS

KANGOEROEWEDSTRIJD

OVSG-PROEVEN

6DE LEERJAAR


Het 3de leerjaar op de fiets Tijdens de lessen verkeer leren de kinderen in het derde leerjaar hoe ze zich als voetganger veilig moeten gedragen. In het alsmaar drukke wordende verkeer is dit zeker geen overbodige luxe! We bouwen daarbij verder op wat ze al leerden in het eerste en tweede leerjaar. Ook de fiets komt uitgebreid aan bod. We bespreken de delen van de fiets en onderzoeken wat een kinderfiets echt veilig maakt. We leren ook hoe we al fietsend op een veilige manier moeten afslaan naar rechts. Theorielessen alleen zijn natuurlijk niet voldoende om van kinderen vaardige fietsers te maken. Dus organiseerden we na de proevenweek een echt fietsparcours.

Eerst werden de fietsen allemaal grondig gecontroleerd om te zien of ze wel volledig in orde waren. Daarna lieten de kinderen zien welke fietsvaardigheden ze al onder de knie hadden: -

Opstappen en vertrekken Evenwicht behouden Bochten maken Achterom kijken Met één hand fietsen Tijdig remmen en stoppen

Zelfs agent Rob kwam een kijkje nemen om te zien of iedereen het wel goed deed. Nadat de kinderen hun stuurmanskunsten hadden laten zien, leerden ze om in groep te fietsen. Ze oefenden om achter elkaar te rijden met ongeveer 1 meter tussenafstand, zodat ze niet botsten als er geremd werd. Niet gemakkelijk… maar het lukte!

Als kers op de taart deden we op 28 juni een heuse fietstocht naar De Klinge. We fietsten netjes achter elkaar over de oude spoorwegbedding richting Stropersbos. Daar hielden we even een tussenstop om dan nog een eindje verder te fietsen naar De Boshoeve. De lekkere picknick en de fijne speeltuin deden de pijnlijke kuiten even vergeten. In één ruk fietsten we daarna terug naar school. Bij aankomst wees de kilometerteller 30 km aan. Proficiat aan alle fietsers voor deze knappe inspanning!! De juffen van het derde leerjaar


Vervolg van ons paasnummer…

Zoals beloofd… Deze editie besluiten we met de laatste twee strategieën. Een overzichtje:

STRATEGIE 5 – Tekstbegrip bewaken Stop! Snap je het nog? IK CONTROLEER Weet ik nu eigenlijk waar het verhaal over gaat? Oei, dit is wel een moeilijke zin. Snap ik die wel goed? Deze problemen lossen we op met de vijfde strategie. Moeilijke passages herlezen, de betekenis van moeilijke woorden en uitdrukkingen achterhalen en/of bijkomende hulp en uitleg inschakelen als het niet alleen lukt. Samengevat : het tekstbegrip bewaken. Onze tutors ontpopten zich als ervaren juffen en meesters. Met een “klein” kruisverhoor halfweg de tekst, controleerden de tutors of die tekst goed was begrepen. Dan pas werd er verder gelezen.

STRATEGIE 6 – Het soort tekst bepalen. Welk soort tekst is het? IK BEPAAL De titularissen van 2 en 5 hebben deze strategie eerst gedifferentieerd aangepakt. De tutees van de tweede klas moeten slechts 3 soorten kunnen onderscheiden : verhaal, weettekst, doetekst. De tutors van het vijfde leerjaar daarentegen moeten de teksten rubriceren volgens volgende criteria: verhaal, informatieve tekst, explicatieve tekst, actietekst en meningtekst. A. d. h. v. fragmenten werd deze strategie behandeld volgens eigen niveau. Tijdens de peer tutoring werden de teksten bepaald volgens de normen van de tutees, dus werd er gekozen uit de 3 soorten. De vijfdeklassers oefenen deze strategie tijdens de lessen Nederlands ( domein lezen). Een eenvoudige strategie voor de geroutineerde lezer dus… Al onze aangeleerde strategieën kwamen nogmaals aan bod in een sythesemoment. Het vlotte verloop ervan doet ons besluiten dat dit nieuwe project zeker geslaagd is. We zijn heel trots op onze “lezertjes”. Wanneer jullie dit lezen, is de échte afsluiter reeds achter de rug. Onze leesstrategieën pasten we nog een allerlaatste keer toe tijdens een creatief feestmoment. Het uitreiken van hun leesdiploma’s ging gepaard met een uitgebreide receptie, door henzelf gerealiseerd. Via stappenplannen kreeg iedereen zijn eigen taakverdeling. Tafels werden volgens grondplan gezet en versierd, servetten op verschillende manieren gevouwen volgens stappenplan, hapjes gefabriceerd zoals was genoteerd, zelfs de samenstelling van hun kindersangria moest volgens een vaststaand schema verlopen.


Daarna was het pas echt genieten van hun creaties. Alles resulteerde tenslotte in het overhandigen van het “officieel” diploma. PROFICIAT aan alle tutors en tutees!!! Met dank aan juf Chantal R. voor de 4 bijdragen (namens alle betrokkenen)

De tutors schooljaar 2009-10 5A Isaäk Audenaert Femke De Graaf Jozefien Degraeve Ruben De Grave Demi De Keersmaeker Lana De Meyer Senne Smet Iris De Waele Lena De Waele Lies De Weirdt Ismaïl Latmani Lars Meyskens Elke Naudts Heleen Reunes Seppe Smet Annefloor Van Landeghem Jelke Van Landeghem Brent Van Nauw Donny Vantaelen

5B Giorgio Barbier Rekik Bonsecour Saartje Christiaens Maaike de Block Daniël Deboeverie Danne De Bruin Meri De Coninck Cisse De Locht Kelly De Meyer Dina De Ryck Fatimata Fofana Gilles Heyndrickx Miguel Losa Ellen Smekens Brian Staut Eline Van Der Stricht Lenn Van Mele Alex Van Olmen Dylan van Walle Lieslot Weyn

De tutees schooljaar 2009-10 2A

2B

2C

Jasmien Bellens, Monty Corveleyn, Maarten De Meester, Yannick De Munck, Marco De Pauw, Elias De Volder, Lola De Waele, Sam de Weirdt, Caroline Dhondt, Charlotte D’Hooghe, Rinke Droogendijk, Marit Gidts, Max Lossie, Nicolas Schepens, Lukas Speleers, Fien Steenssens, Anke Van Eechkoven, Tibeau Van Mieghem Selena Audenaert, Sofie Baluwé, Hannelore Beugnies, Gianni De Vylder, Jennifer De Witte, Nina Dierckx, Kyano Dilen, Mohemed El Marnissi, Brit Janssens, Paulien Martens, Kelly Piessens, Bram Room, Hanne Smet, Laura Van Berlo-Bretones, Eline Van den Bossche, Pieter-Jan Verheyden, Kaat Verschueren, Emilian Wieczorek, Briek De Pagie, Emiel De Schepper, Stef de Schepper, Antje De Vleeschhauwer, Tuur D’hooge, Quentin Drent, Aylin Köse, KeiranRobin Raven, Kianna Rigaux, Eline Smet, Lotte Smet, Morgane Suy, Lenie Thielman, T’Syen Emma, Bo Van Cauter, Mauro Van Goethem, Laurie Wielandt

Begeleiding : juf Veerle, juf Winny, juf Naomi, juf Chantal R, juf Evelien/Nele


Een woord van dank….

Elke maandagnamiddag…van 1 tot 3…door weer en wind…gemakkelijk of moeilijk…goesting of geen goesting…goeie dag of slechte dag…ze stonden er maar weer, onze leesouders ! Hartelijk dank aan Alice, Ann, Ann, Christien, Daniëlle, Els, Georges, Isabelle en Sonja, voor hun onverdroten inzet voor onze kornuiten van de eerste en derde klas.

Zoals in onze vorige editie vermeld, stapte de tweede klas samen met de vijfdes in een project peer tutoring. Dankzij hen konden de kinderen weer op eigen niveau oefenen om te lezen, luisteren naar boeiende, grappige of ontroerende verhalen, kennismaken met leuke boekjes en taalspelletjes spelen. Een dikke merci, van ganser harte, van mezelf, collega’s en directie. Met spijt in het hart, maar enorm dankbaar om de vele jaren inzet, nemen we afscheid van Alice als leesouder. Zij vierde onlangs haar zeventigste verjaardag, en gaat van een welverdiend leespensioen genieten. We zetten haar eens in de bloemetjes! A altijd met de glimlach L lieve leeshulp I

ik? nee, eerst de anderen

C charmante mama en oma E energie tot 80! Het ga je goed! Wie goed kan tellen, merkt dat er nog 8 leesouders ter beschikking zijn voor volgend schooljaar, samen met de klasleerkrachten. Om lezen in groepjes goed te kunnen organiseren, hebben we nood aan nieuwe leesouders. Op die manier kunnen de kinderen per groep beperkt gehouden worden en is het doel van deze activiteit, namelijk leesplezier bevorderen, beter realiseerbaar. Vandaar volgende oproep :

VACATURE LEESOUDER DE DROOMBALLON Uw functie :

Kinderen van het eerste en/of derde leerjaar begeleiden bij lezen in groepjes. Bevorderen van leesplezier bij deze kinderen.

Uw profiel :

U bent elke maandagnamiddag beschikbaar van 14.00 tot 15.00 U houdt van omgaan met kinderen. U kan kinderen motiveren en begeesteren om aldus leesplezier te creëren. U legt graag contact met andere leesouders.

Indien interesse, neem dan gerust contact met de verantwoordelijke leerkracht : Carine Bombeke, zorgleerkracht lagere school, bereikbaar in zorglokaal (naast maxi-beren, voorheen lokaal directie) of via e-mail carine.bombeke@sint-niklaas.be U kan zich ook melden bij de directie of beleidsondersteuner/zorgcördinator. Juf Carine, zorgjuf


Enkele jaren geleden startten we in groep 4 met lesjes schrijfdans. Dit jaar mochten ook onze peuters mee genieten! Met deze methode willen wij kinderen een aanzet geven naar schrijven vanuit hun eigen emoties en hun eigen natuurlijke bewegingen met hun eigen zwier en zwaai. Een procesmatige aanpak zonder prestatie en zonder forceren. De bewegingen worden eerst grofmotorisch uitgevoerd in het groot in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen en schrijven, waarbij dezelfde “schrijf”bewegingen hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfopppervlak. Door herhaling worden de bewegingen vanzelf steeds kleiner zodat we klaar zijn om te leren schrijven. Hoe ziet zo een lesje er uit? Per thema leggen we de nadruk op bepaalde grofmotorische bewegingen. Bv. rechte bewegingen, vloeiende bewegingen, rondjes,… Bij de oudsten gaan we zelfs ook al naar arcades en guirlandes. Deze bewegingen oefenen we met een bewegingslesje in met behulp van muziek, liedjes, rijmpjes en spelletjes. Daarna brengen we deze bewegingen over naar het platte vlak (het schrijfoppervlak). We experimenteren met deze bewegingen met verschillende soorten materialen en verschillende soorten oppervlakten. Bv. Verf, zeep, scheerschuim, zand, water, verfborstels, kwasten, onze eigen handjes, sponsstokjes op papier, de tafel, folie, krijtbord,… Alles waar de kinderen de bewegingen op verschillende manieren kunnen ervaren, zo blijft het uitdagend en kunnen we ook aansluiten bij de belevingswereld. Deze lesjes worden ook een aantal keer herhaald wat de kinderen vertrouwen en veiligheid geeft. Juf Dorien


9 strategieën om uw kind aan een flinke portie zelfvertrouwen te helpen. Deel 4 Een kind dat in zichzelf gelooft, wil niet elke ouder dat? 9 dingen om uw schatten van in de wieg mee te geven. Zo hebben ze alles om ook later stevig in ’t leven te staan! NOG EVEN EEN OVERZICHTJE… Je gezin is een laboratorium, de plek waar jij je kind de wetenschap van het leven bijbrengt. Eigenwaarde en vertrouwen zijn twee essentiële takken van die wetenschap., en de basis van een kind z’n zelfvertrouwen wordt in de eerste levensjaren gelegd, volgens Véronique De Goignies van de Opvoedingswinkel in Turnhout. “Of iemand stevig op zijn benen staat, is voor een stukje genetisch bepaald. Wie positief naar de wereld kijkt en niet al te angstig is, heeft meer vertrouwen, en dat is voor een stuk aangeboren. Maar als ouder kun je veel bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kind.” Vraag is waarom een stevige dosis zelfvertrouwen zo belangrijk is. “Om in onze maatschappij te functioneren, heb je nogal wat vaardigheden nodig”, vindt Véronique De Goignies. “Je moet zelfstandig zijn, met mensen kunnen omgaan, problemen kunnen oplossen en niet bij de pakken blijven neerzitten als iets je overkomt. Allemaal dingen die makkelijker gaan als je een goed gevoel van eigenwaarde hebt. Die put je, eenvoudig gezegd, uit het gevoel dat je iets kunt en dat anderen dat waarderen.”Dat gevoel is niet alleen belangrijk voor een fijn sociaal leven en een succesvolle professionele carrière, zo blijkt. “Het laat je ook toe om met de veranderende wereld om te gaan, om voor jezelf op te komen en om nee te zeggen als je ergens geen zin in hebt. Zo wordt een stevige eigenwaarde een belangrijk wapen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld veel drinken, bij drugspreventie of seksuele intimidatie. Als je vindt dat je er mag zijn, laat je niet met je sollen. “een geruststellende gedachte. Maar hoe maak je nu van dochter of zoonlief zo’n zelfbewuste wereldburger? Dit helpt vast!” 1. Een veilig vangnet (zie herfstnummer) 2. Inspraak? Niet te veel ! (zie herfstnummer) 3. Schouderklopjes, zonder wierook (zie kerstnummer) 4. Uitproberen en experimenteren (zie kerstnummer) 5. De smaak van succes (zie paasnummer) 6. Een eigen mening (zie paasnummer) 7. Af en toe een drama-dimmer (zie paasnummer)


8. Een geschaafde knie. Of twee, of drie… “Ik ben al een paar keer op de spoedafdeling terechtgekomen met mijn twee meisjes”, lacht Mieke (40). “Het zijn allebei wildebrassen, die het concept ‘zwaartekracht’ nog niet helemaal begrijpen, en dus vallen ze al eens uit een boom of klimrek. Ik zou ze kunnen vastbinden, zodat ze ongeschaafd door hun kindertijd komen, maar zo leren ze natuurlijk niets.” Wendy Mogel schreef een boek met de titel ‘The Blessing of a skinned knee’, of : de zegen van een geschaafde knie. “Mijn boek is een aanklacht tegen zogenaamde ‘hovercraftouders’ die hun kinderen het liefst in een bubbel zouden grootbrengen, waarin ze nooit gekwetst, gefrustreerd of boos worden. Maar ook een bubbel waarin ze niets kunnen leren. Bij baby’s mogen we ‘hoveren’, die hebben immers voortdurend bescherming en zorg nodig. Maar naarmate een kind opgroeit, mag je niet de hele tijd zijn weg effenen en aan zijn wensen voldoen. Want zo leert het niet dat vuur gevaarlijk is, of dat hard vallen pijn doet. De wereld is geen rozentuin, en ieder van ons krijgt wel eens te maken met verdriet, gezondheidsproblemen en woede. Als je je kind niet leert daarmee om te gaan, kweek je een breekbaar wezentje dat gedoemd is om een leven lang ellendig te zijn. Wil je je kind écht beschermen, leer het dan dat moeilijke momenten of gevoelens voorbijgaan, dat tegenslagen te overleven zijn, dat pijn voorbijgaat en angsten te overwinnen zijn. Leer je kind ‘street smart’ te zijn, en het komt op zijn pootjes terecht.” Iedereen heeft zijn talenten en tekortkomingen, ook uw kind. Dus hoe graag het ook idool 2012 wil worden, als het niet kan zingen, zal het ongetwijfeld met een gebroken hart van de auditie terugkomen. Frustratie is onvermijdelijk, maar wie stevig in zijn schoenen staat, kan daar beter mee om, volgens Véronique De Goignies. “Je kind stimuleren en het laten weten dat je in hem of haar gelooft, is belangrijk. Maar tegelijk moet het weten dat je gevoelens niet zullen veranderen als er iets misloopt. Auto’s hebben bumpers en potloden gommetjes, omdat mensen nu eenmaal fouten maken. Toon je kind dat het oké is om fouten te maken en te mislukken. Loopt er iets mis, dan leg je eerst de nadruk op het feit dat je kind het toch geprobeerd heeft. Dat is op zich al knap en verdient een compliment. Daarna kun je het hebben over wat er misging, en waarom een tweede, derde of vierde poging een goed idee zijn.”

9. Tonnen liefde “Ik moet streng zijn, want van alle mensen ter wereld zie ik jou het allerliefste’, zei mijn oma altijd”, vertelt Anouk (36). “Zelfs als kind wist ik al dat er een goede reden was waarom mijn grootmoeder zoveel regeltjes had waar ik me aan moest houden. Ze gaf me samen met dat huishoudreglement namelijk het gevoel dat ik ontzettend belangrijk voor haar was. Ik betrap me erop dat ik datzelfde zinnetje bij mijn kinderen gebruik.” Zo, trouwe lezers van dit item. Met deze bijdrage komt een einde aan een reeks van 4 bijdragen, vol met tips, nuttige wenken en raadgevingen. Misschien bruikbaar, en anders gewoon “herkenbaar”… Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad.


ICT voor iedereen!

Inleiding Het einde van het schooljaar is weerom in zicht. Op technische –ICT-vlak is er veel gebeurd dit schooljaar. Zo hebben we dit schooljaar het nieuwe informaticasysteem voorbereid. Er zal een systeem voor leerkrachten en administratie komen en een apart systeem voor leerlingen. Dit is er om te zorgen dat uw kind niet beperkt wordt in het ICT-vaardig-worden. De administratie, het beleid en ICT zijn reeds omgeschakeld op het nieuw systeem. De klassen zullen de vernieuwing tegemoet gaan in september. Door de technische werken heeft het pedagogisch luik een beetje stil gelegen. Vanaf september zal dit ook in een hogere versnelling gaan. Zo zal je kind meer op de computer werken in school. Voorts proberen we er voor te zorgen dat er volgend schooljaar een ICT-lokaal komt. Hiervoor moeten we uiteraard wachten tot de juiste budgetten vrijgemaakt worden. Uiteraard hebben we dankzij de ouderraad de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen voorzien van dataprojectors en elektrische schermen. Deze worden echt wel dagelijks gebruikt ter verbetering van de lessen. Zo ziet u dat we niet stilgezeten hebben dit jaar en volgend jaar gaan we nog een versnelling hoger. Graag tot dan.

Link naar… 

Het hof der spelen: Een website met spelletjes voor kleuters http://www.hethofderspelen.nlKleuterspel: Een website met spelletjes voor kleuters http://www.kleuterspel.beBoekenbeesten: Een website over tips rond boeken. http://www.boekenbeesten.nlWoordkasteel: Een compleet spellingspakket voor kinderen >6j http://www.woordkasteel.comAlgemene wereldatlas: Allerlei kaarten van de wereld. http://www.algemenewereldatlas.be

WEBSITE U ken hem misschien al: Onze schoolwebsite! Deze wordt geregeld bijgewerkt met foto’s filmpjes, laatste nieuwtjes, plannen, … Wil je op de hoogte zijn van je lievelingschool? Klik en verken!

www.droomballon.be


Link naar… http://beeldbank.schooltv.nl Deze website is zeer goed ! Zowel voor kleuters als het lager onderwijs een heel grote verzameling met filmpjes over allerhande onderwerpen. Er moet wel een snelle en stabiele internetconnectie zijn om de videostreaming goed te ondersteunen.

Voor de kleuters

Passende oefeningen

Voor lager onderwijs

Klik hier voor een gedichtje of tekstje bij het fragment

Een afbeelding uit de film bekijken of afdrukken

Bij verschillende filmpjes zijn er werkblaadjes voorzien. Die vind je bij “opdracht”. De volledige tekst bij het filmpje vind je bij cliptekst. De Zoek-functie werkt ook heel goed. Vaak zijn er meerdere filmpjes over 1 onderwerp.


18 juni 2010 : OfficiĂŤle opening van het Reynaert-busholletje * In het leerprogramma van WERO staat dat we onze deelgemeenten moeten ontdekken. Dus trekken we met ouders en grootouders elk schooljaar op zoektocht bij onze buren van Sinaai en Belsele. Alle facetten komen aan bod: de geschiedenis, de aardrijkskundige ligging, de historische gebouwen, de natuur en de legendes die verbonden zijn met het wapenschild. Sporen van Reynaert de Vos vinden we natuurlijk ook. In de lessen drama en beeld verwerken we daarom jaarlijks het dierenepos in een heus toneelspel. * Nu is Sint-Niklaas dit jaar 'Stad van Reynaert'. Zo kreeg Mia Steel van het jeugdatelier Sander Wijnants de opdracht om samen met haar leerlingen het oude bushokje in de Pastorijstraat nieuw leven in te blazen. Ontwerpen werden in de klas gemaakt en in de lente gingen ze creatief aan de slag om er een echt Reynaert-busholletje van te maken. Een echt bushokje was het al lang niet meer, eerder een rust- en observatieplekje dat gebruikt werd door de senioren van het zorgcentrum er tegenover. * De kinderen van de basisschool werden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de feestelijke opening. Met zekere trots stelden we voor om ons toneeltje over Reynaert op dat openingsmoment te brengen. Het sloot toch perfect aan bij de organisatie. * Het was een feestelijk moment, die vrijdagnamiddag, voor de dorpsbewoners, de kinderen van het atelier van Mia Steel en de kinderen van de beide basisscholen. De sfeerbeelden geven een leuke weergave van de gebeurtenissen. De juffen van het derde leerjaar.


De legende van “Reynaert de Vos”… Uitvoering : 3de leerjaar van “De Droomballon” Nobel, de koning der dieren, laat alle dieren voor zich verschijnen, om recht te spreken Alleen Reynaert de Vos komt niet. Hij wordt door vele andere dieren aangeklaagd…


Door juf Mieke en meester Eddy Kinderen van de lagere school zijn, zeker vanaf 10 jaar, uiterst nieuwsgierig naar wat in hun ogen, op het eerste gezicht, anders is... Ze kunnen zich mentaal steeds verder in tijd en ruimte verplaatsen. Voor jonge kinderen speelt sterker de herkenbaarheid met de eigen leefwereld. Studio Globo heeft een sterk uitgewerkt aanbod voor de verschillende leeftijden. Hiermee kunnen we onze lessen wereldoriëntatie mondiaal en intercultureel verrijken. Daarom trokken we op dinsdag 04 mei met 38 zesdeklassers naar Gent om ons onder te dompelen in een vreemde cultuur. Het werd een beklijvende kennismaking met de bijzondere leefwereld van mensen in het Zuiden. Onze leerlingen kropen letterlijk én figuurlijk in de huid van een Guatemalteek. In levensechte decors ervoeren de kinderen het dagelijkse leven in een voor hen onbekend land. Het werd voor hen een belevenis om nooit meer te vergeten !

Op dinsdag 18 mei verkochten de zesdeklassers “verleidelijke zoete zaligheden”. Voor slechts 0,50 euro konden de Droomballon-leerlingen aanschuiven aan het enorme buffet. Er was een overvloed aan cake, taart, rijstpap, chocomousse, … Een streling voor het oog !


Met de opbrengst van € 550 kunnen we 2 sociale projecten in Guatemala financieel steunen. In een volgende editie brengen we hierover nog wel een verslagje. Een dikke proficiat aan alle zesdeklassers én aan alle mensen (mama’s, opa’s en oma’s, tantes,…) die bereid waren om voor al dit lekkers te zorgen. Geniet maar even mee van ons dessertenbuffet door het bekijken van deze foto’s :

Ruime keuze… voor ieder wat wils.


OP VERKENNING IN DE ANTWERPSE ZOO Een van de dankbaarste thema’s in de wereldklas is ‘dieren’. Ik denk dat zowat elk kind ,waar ook ter wereld, een olifant, een giraf of een aap kent. Daarom kunnen en mógen we dit onderwerp absoluut niet vergeten. Dit jaar verdiepten we ons dus ook weer in het leven van de dieren, met als apotheose onze jaarlijkse uitstap naar de Zoo van Antwerpen. Op 26 april werd het station van Sint-Niklaas overspoeld door enthousiaste kinderstemmetjes die vertrekkensklaar stonden. De trein op zich was al een reuzengroot avontuur. Aangekomen in het Centraal station stond er eerst een kleine break op het programma om de koek te verorberen. Dit kon natuurlijk niet snel genoeg gaan want de Zoo was maar net de hoek om. En daar waren we dan …de kinderen holden van kooi naar kooi, de ooh’s en de aah’s waren niet uit de lucht. ‘Joef,( = juf, maar deze klank is heel moeilijk uit te spreken voor de meeste kinderen) een kameel, joef, een olifant, joef, kijk een grote slang,…en zo ging het maar door! Ook de zeeleeuwenshow werd erg gesmaakt. Om 15.30h in de namiddag, bracht de trein ons terug naar Sint-Niklaas. De kinderen zaten nog na te genieten, moe maar héél voldaan!

Juf Peggy V.

BEDANKT OUDERRAAD Het was dit jaar niet anders, het schoolfeest werd een ware topper. Ook voor de kinderen van de wereldklas! Misschien is het jullie opgevallen hoe ze zich te goed deden aan de talrijke kraampjes en zich amuseerden tijdens de activiteiten. Dat hebben ze allemaal te danken aan de vrijgevigheid van de ouderraad die de kinderen voorzagen van gratis bonnetjes. Bedankt hiervoor, ook in naam van onze kinderen. Ook een welgemeende dank aan alle ouders die onze wereldklas hebben gesteund door deel te nemen aan de tombola. Hiermee kunnen we iets leuks aanschaffen voor de klas of een kleine uitstap maken.


Aan alle muzikale jongeren Kan jij moeilijk stilzitten of beweeg je graag ? Wil je net zoals wij leuke liedjes zingen of een instrument bespelen ? Droom je ervan om toneelspeler te worden ? Of draag jij graag teksten voor ?

Kom dan naar de muziekacademie en breng je vriendjes en vriendinnetjes mee. Samen is het veel leuker.

Uurrooster AMV schooljaar 2010-2011 ******************************** Afdeling Nieuwkerken ******************* AMV L2 – dinsdag 15u45 - 17u15

+ vrijdag 16u45 - 17u45

AMV L1 – dinsdag 17u15 – 18u45

+ vrijdag 15u45 – 16u45

AMV L3 – woensdag 13u15 – 14u45 + vrijdag 17u45 – 18u45

Instrumentlessen te Nieuwkerken : Viool – Klarinet – Saxofoon – Piano – Gitaar Voor meer info kan je steeds terecht bij Juf Catherine (Di / Woe en Vrij) en natuurlijk ook in de hoofdschool van de muziekacademie te Sint-Niklaas of op onze site. De lessen gaan door in de gebouwen van de Droomballon, in Januari 2011 staat er een verhuis op het programma. (Nieuwbouw, naast de Academie voor Beeldende Kunst)

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans Hofstraat 13 9100 Sint-Niklaas 03/777.72.95


ZIJN GEEST IN ONS HART 17 april ’10

Geloven is een werkwoord dat doe je niet alleen. Reik elkaar de hand, maak vrienden om je heen. Zo gaat er dan iets groeien en woorden worden daad. De liefde kan dan bloeien als je Zijn droom bouwen gaat. Zeg maar ja ! Durf te spreken. Durf te doen wat Hij zegt. Wees niet bang en vertrouw, al gaat het soms slecht. Zo bouw je aan Zijn droom en is het morgen feest. Als je durft geloven, durft te doen in Zijn geest. Steek je handen uit de mouwen en kijk met je hart. Je oor te luisteren leggen naar wie je er om vraagt. Woestijn komt dan tot leven, weer water uit de bron. Je naaste liefde geven, ’t is zo dat Zijn droom begon…

Een dikke proficiat aan

: Caroline Bossuyt, Paulien Cleys, Lukas Felix, Caro Lauwers, Merel Robbens, Bert Janssens, Maaike Van Landeghem, Dries Vereecken, Sietse Fierens, Britte Luyckx, Brenda Maes, Frédéric Schelfhout, Jens Smekens, Stijn Smekens, Jana Van Goethem, Jane Bello, Shaunni Franssens, Jonas Blommaert, Charlotte Christiaens, Ruben Hoskens, Seppe Vounckx, Thomas Andries, Dennis De Ryck, Nick Janssen, Kato Kisbilck, Gitte Van Daele, Alissa Van Bogaert, Jelle Van Dam, Frederik Vandenbulcke, Brecht Vercauteren en Jolien Rigaux.

Ik vond het fijn om 6 jaar jullie godsdienstjuf te mogen zijn !!!

Juf Chantal


Op zaterdag 8 mei vertrokken we met de 12-jarigen naar Nieuwpoort. We werden daar in “De Barkentijn” verwacht. Toen we daar aankwamen, werden de kamers verdeeld en gingen we eten. Na de middag speelden we spelletjes op het strand, gingen we rijden met de go-carts en mochten we even vrij wandelen en winkelen op de dijk. Net voor en net na het avondeten kregen de kinderen de kans om te douchen. ‘s Avonds oefenden we nog eens voor het optreden van zondag en hielden we een fakkeltocht. Zondagmorgen pakten we na het ontbijt onze koffers terug in om huiswaarts te keren. We gingen voor de middag zwemmen en we oefenden nog eens voor het feest in de namiddag. Na het middageten was het tijd om naar Belsele te vertrekken. Daar stonden de mama’s en de papa’s ons al op te wachten. We maakten ons klaar voor het optreden en de plechtigheid. Iedereen gaf het beste van zichzelf tijdens het optreden. Na de pauze volgde de plechtigheid waarin we de fakkel doorgaven en cadeautjes kregen van verschillende vrijzinnige verenigingen. Iedereen keerde met een goed gevoel terug huiswaarts. Juf Lieve en juf Kaat


13 MEI 2010

Ik ben wie ik ben. Nog klein, onkundig en spetterend speels. Blozend vol lol van ’t zingen en ’t springen. Eenvoudig oprecht, zo schitterend echt !

PROFICIAT LIEVE SCHAAPJES !! Jullie hebben het prachtig gedaan. Ik was echt fier op jullie.

Juf Chantal

Samen waren al deze vriendjes één kudde : Helene, Henri, Ferre, Vito, Olivier, Seppe, Lander, Axana, Lise, Lotte, Fleur, Lisa, Dries, Kobe, Lindsy, Wouter, Emelien, Rune, Danitza, Charlotte, Nicolas, Eva, Jana, Lucas, Fransje, Joran, Eline en Amy.


Uitstap naar “De Sierk” Op zaterdag 12 juni vertrokken we met 13 kinderen uit het eerste leerjaar naar De Haan. We werden daar in “De Sierk” verwacht voor een hele dag speelplezier. We kwamen er in een heus circus terecht en mochten zelf de artiesten zijn. We konden er jongleren, wilde dieren temmen, slangen bezweren, met rare fietsen rijden, salto’s maken, met stelten lopen en nog zoveel meer! Het was voor alle leerlingen een geslaagde uitstap, ze vonden het allemaal jammer dat we ‘zo snel’ terug naar huis moesten vertrekken.

Feest en receptie Op zondag 13 juni moesten de ouders en de leerkrachten van de lentefeestelingen al vroeg uit de veren om nog snel langs het stemhokje te gaan vooraleer het feest van start kon gaan. We vierden feest omdat onze feestelingen al een pak zelfstandiger zijn geworden. Ze kunnen nu fietsen op twee wielen, hun veters knopen, lezen, schrijven, rekenen en nog zoveel meer. Ze zijn al enorm gegroeid. De kinderen waren erg enthousiast en gaven allemaal het beste van zichzelf tijdens het optreden. Nadien kwam de balcompagnie en leerden juf Pirouetta en juf Constantia ons dansen. De feestelingen kregen daarna nog enkele cadeautjes en er werd afgerond met een receptie.


Meeste tienjarigen hebben gsm BRUSSEL Gsm-gebruikers worden steeds jonger. Bijna twee op de drie tienjarigen hebben al een gsm, op 12 jaar is dat zelfs 92%. Dat blijkt uit een onderzoek van verbruikersorganisatie Oivo bij 2600 jongeren. Oivo pleit voor een “belopvoeding” om jongeren te leren omgaan met de risico’s van gsm-gebruik.

Niet alleen bij volwassenen en tieners, maar ook bij jonge kinderen raakt de gsm steeds meer ingeburgerd. Het aantal tienjarigen met een gsm is sinds 2007 met 20% toegenomen en met 9% bij de twaalf jarigen. Bij die laatste leeftijdsgroep is nagenoeg iedereen (92%) in het bezit van een mobiele telefoon. Volgens consumentenorganisatie Oivo gebruiken kinderen en tieners hun gsm vooral om sms’jes te sturen en spelletjes te spelen. Wel bellen ze minder dan twee jaar geleden, zo blijkt uit het onderzoek. Mogelijk heeft dit te maken met de tariefplannen die telecomoperatoren speciaal voor jonge gsm-gebruikers opstellen. Bij zulke jongerentarieven zijn sms’jes zeer goedkoop tot zelfs gratis,terwijl de prijs van

belminuten erg hoog wordt gehouden. Oivo stelt voorts dat de gsm een cruciale rol speelt in de communicatie tussen opgroeiende kinderen en jongeren. “Ze gebruiken de gsm als middel voor identificatie en sociale herkenning. Bovendien zijn jongeren er als de kippen bij om de diverse multimediafuncties van mobiele telefoons en de link met het internet als eersten te gebruiken.” Maar aan al dat gsmgebruik zijn ook risico’s verbonden. Die gaan van intimidatie en cyberpesten over diefstal tot risico op gezondheidsproblemen door teveel straling. Ouders hebben ook weinig controle

op wat hun kinderen doen. Oivo beveelt ouders en leerkrachten daarom aan om een “belopvoeding” te geven over de risico’s van het gsm-gebruik, zoals kostenbeheersing, gezondheid, persoonlijke veiligheid en “bel”-etiquette. De toegang tot bepaalde diensten zou beperkt moeten worden voor jongeren en zij moeten beter beschermd worden tegen sms-diensten en telecomaanbieders, vindt de organisatie. De Raad van State zal ten vroegste tegen maart een advies uitbrengen over een ethische commissie of code voor telecomoperatoren. Meer info : www.ovio.be


Net zoals in het laatste nummer van vorige jaargang, willen we ook deze jaargang besluiten met een blik op de Vlaamse medemens. Een kleine bloemlezing. We laten de percentages spreken… Kiezen tussen vrienden of familie uitnodigen 36 % Kiest voor vrienden 64 %

Opteert voor familie

Brengen we ons weekend liefst thuis of buitenshuis door ? 46 % Geeft de voorkeur aan buitenshuis 54 % Kiest voor thuis. Kiezen we bij een verplaatsing gemiddeld voor de fiets of de auto 61 % Kiest steevast voor de auto 39 % Gebruikt regelmatig de fiets Woont de Vlaming liefst in de stad of op het platteland ? 26 % Woont liefst in een stad 74 % Verkiest te wonen op het platteland. Kiezen we voor een kat of een hond als huisdier ? 52 % Heeft liefst een kat in huis 48 % Verkiest gezelschap van een hond Kiezen we bij ontspanning voor een boek of een film ? 48 % Leest liefst een goed boek 52 % Kijkt liever naar een goede film Verkiezen we een thriller of een komedie ? 24 % Houdt van een echte thriller 76 %

Heeft liever een komedie.

Luisteren naar de radio of tv-kijken ? 21 % Verkiest de radio

Prefereert tv-kijken.

79 %

Communiceren per mail of via de telefoon ? 43 % Heeft liefst een direct gesprek over 57 % de telefoon. Mails typen duurt langer en worden soms verkeerd geïnterpreteerd. Nemen we liefst een bad of een douche ? 56 % Geniet ervan zich helemaal onder te 44 % dompelen in een welriekend bad. Eventueel met kaarsjes en muziek…

Verkiest te mailen. Zeker als het over gevoelens gaat lukt dat beter. Men kan ook foto’s en tekeningen “communiceren”.

Vindt een douche verkwikkender. Men is direct helemaal fit !

Genieten we meest van een voorgerecht of een nagerecht ? 43 % Wil een stevige, smaakvolle starter. 57 % Vindt een maaltijd niet af, zonder een lekker dessert. Dragen vrouwen liefst een broek of een rok ? 17 % Zweert bij een rok. 83 %

Kiest voor een comfortabele broek.


Tijdens een familiefeestje naar aanleiding van de verjaardag van hun zoontje Warre (Muizenklas), kwam men bij de familie Smet tot de vaststelling dat zij aan de vierde generatie kinderen op onze school bezig waren. Papa Filip was daar eigenlijk best fier op en liet het ons weten. Op onze vraag dook hij even in het verleden van onze school, met dit als resultaat…

De generaties  

Florent Smet (°1923) liep school van 1930 tot 1938 in de "jongensschool" Herman Smet (°1944) liep school van 1951 tot 1959 in de "jongensschool" Filip Smet (°1974) liep school van 1980 tot 1986 in de "jongensschool" Hanne Smet (°2003) loopt school vanaf 2006 in de Droomballon Warre Smet (°2005) loopt school vanaf 2008 in de Droomballon

Grootvader (Florent Smet) -

1ste leerjaar : Juffrouw JuliaVan Snick 2de leerjaar : juffrouw Anna De Roeck 3de leerjaar : meester Clément Verhofstede 4de leerjaar : meester Amedé Longerstaye 5de leerjaar : meester Ward Corrijn 6de leerjaar : meester Camiel Moris 7de leerjaar : meester René Van den Broeck 8ste leerjaar : meester Prosper De Roeck

Vader (Herman Smet) -

1ste leerjaar : meester Jozef Van Wolvelaer 2de leerjaar : meester Marcel Van Oost 3de leerjaar : meester Daniël Grumiau 4de leerjaar : meester Albert Wymeersch 5de leerjaar : meester Marcel Van Oost 6de leerjaar : meester Ward Corrijn 7de leerjaar : meester Prosper De Roeck 8ste leerjaar : meester Jan Van Wolvelaer


FILIP SMET - 1ste leerjaar : meester Dirk Wymeersch - 2de leerjaar : juf Lieve Peeters - 3de leerjaar : meester AndrÊ De Prycker - 4de leerjaar : meester Eddy De Wolf - 5de leerjaar : meester François Reunes - 6de leerjaar : meester Marcel Van Oost Turnen : juf Anne-Lore Godsdienst : juf Chantal

Kinderen van Filip Smet Hanne Smet Gr 1 : Berenklas : Melissa Rombaut Gr 2B : Kikkerklas : juf Elke Verhassel Gr 3B : Dolfijnenklas : juf Ine Verdonck Gr 4B : Krokodillenklas : juf Ilse Vermeulen 1C : Juf Evie De Beelde 2B : Juf Winny Van de Walle 1. 2. 3. 4

Florent Smet Herman Smet Filip Smet Warre Smet (zus staat op foto begin artikel)

Met dank aan Filip & Greet Smet-Verhelst

Warre Smet Gr 1 : Berenklas : Melissa Rombaut Gr 2B : Kikkerklas : juf Elke Verhassel Gr 3A : Dolfijnenklas : juf Mieke Pollentier


Er zijn de jaarlijks weerkerende feesten en de persoonsgebonden dagen als verjaardagen e.d., maar tussendoor zijn er ook nog tal van andere dagen waarop een of ander feit wordt herdacht, waarop een problematiek de volle aandacht krijgt of waarop een initiatief wordt gepromoot. Je zal er van staan kijken hoeveel keer de “dag van…” aan onze aandacht ontsnapt. Dit is de 2de bijdrage in een reeks van 4 (de laatste 2 van deze jaargang en de eerste 2 van volgend schooljaar zetten we al deze dagen op een rijtje).

APRIL 1 april 2 april 7 april 8 april 15 april 16 april 17 april 22 april

23 april 25 26 29 30

april april april april

Aprilvis - Wereld Autisme dag - Internationale dag van het kinderboek Wereldgezondheidsdag Wereld Roma dag Secretaressedag Werelddag van de stem Wereld Circus dag Dag van de aarde Thema : duurzame ontwikkeling. Hiermee wordt de samenhang tussen economische, sociale en milieukundige aspecten van de maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten ervan op lange termijn bedoeld; De wereld moet leefbaar zijn en blijven, niet alleen voor ons, maar ook voor onze nakomelingen, en niet alleen hier, maar tot ver over onze grenzen heen. - Werelddag van het boek en de auteursrechten - Europese talendag Vlaamse Erfgoeddag Dag van de jeugdhelden Internationale dag van de dans Walpurgisnacht of heksennacht Volgens oude legenden is de nacht die voorafgaat aan 1 mei, de nacht waarop heksen op hun bezems door de lucht vliegen en elkaar ontmoeten bij een groot vuur. Eeuwenlang bleef de angst voor heksen bestaan. Daarom werden alle bezems in de nacht van 3à april op 1 mei verstopt en de geitenbokken opgesloten, want dat waren immers de geliefde rijdieren van de heksen. Op de voordeur en de luiken van de huizen werd een kruis geschilderd om zich te beschermen tegen de heksen en in de vooravond liepen de boeren met fakkels en trommelsrond door het dorp om ze te verjagen.


1 mei 3 mei 4 mei 5 mei 6 mei 8 mei

9 mei 10 mei 2de zondag 11 mei 12 mei 15 mei 17 mei 21 mei 22 mei 25 mei 31 mei

Dag van de arbeid - Werelddag van de zon - Dag van de persvrijheid – UNESCO - Wereld astma dag - Internationale dag van de brandweer Internationale dag van de vroedvrouw Internationale anti-dieet dag V-day : Herdenking wapenstilstand van de Tweede Wereldoorlog Feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werelddag van Het Rode Kruis en De Rode Halve Maan Dag van Europa en van de Europese Gemeenschap Dag van de eerlijke Handel (Fair Trade) Moederdag Europese dag van de beroerte Internationale dag van de verpleegkunde Internationale dag van het gezin Werelddag van de telecommunicatie Werelddag voor Culturele ontwikkeling en diversiteit - UNESCO Internationale dag voor biodiversiteit - Internationale dag van de vermiste kinderen - Wereld Afrikadag Wereld Anti-tabaksdag

JUNI 1 juni 5 juni 8 juni 12 juni 2de zondag 18 juni 20 juni 21 juni

Internationale dag van de kinderen Wereld milieudag Wereld oceanendag Internationale dag tegen de kinderarbeid Vaderdag Nationale poetsvrouwendag Internationale dag van de vluchtelingen Begin van de zomer

Langste dag van het jaar (We genieten van bijna 17 uur daglicht) 26 juni

- Internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van martelingen - Internationale dag tegen druggebruik en internationale handel En waarschijnlijk zijn we nog wel enkele dagen vergeten En‌ -

in deze periode vallen ook nog : Pasen Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Pinsteren


Wij zijn blij met de geboorte van : - Favour Ateh Nde (28.02.2010) - Zusje van Nina Dierckx (2B)

- Nienke (19.03.2010) - Zusje van Jelle Van Horen (Gr 3B – Dolfijnenklas)

- Liesl (28.03.2010) - Zusje van Lorien Aelbrecht (Gr 3A – Muizenklas)

- Elise (30.03.2010) - Zusje van Lindsy Piessens (1A – Wolkenklas)

- Ilyan (03.04.2010) - Broertje van Ilias Laureys (3A)

- Alexandra (10.05.2010) - Zusje van Cassandra Marseaut (Gr 3A – Muizenklas)

- Caitlin (11.05.2010) - Zusje van Brian Meyskens (3B)

- Lander (25.05.2010) - Broertje van Line Fierens (Gr 1B – Maxi-Berenklas)

- Amélie (12.06.2010) - Zusje van Esmée Schouten (Gr 1B – Maxi-Berenklas)

Onze oprechte deelneming : - Dhr. John Verleye (19.03.2010) - Grootvader van Quinten (4B) en Brent (Gr 4B – Krokodillenklas) Verleye

- Dhr. Guy Vanderkerken (18.04.2010) - Grootvader van Dorien Ghyssaert (Lkr toegevoegd aan Gr 4)

- Mevr. Maria De Gendt (06.05.2010) - Grootmoeder van Joran (Wolkenklas – 1C) & Jorre (Gr 2B – Kikkerklas)Van Bockhaven - Overgrootmoeder van Maaike (6A) en Jelke (5A) Van Landeghem

- Dhr. Lodewijk Ghyssaert (06.05.2010) - Grootvader van Dorien Ghyssaert (Lkr toegevoegd aan Gr 4)


september - oktober

openklasdag peuters : wo 25.08.10 : 11.00 – 12.00 u. informatieavond kleuters : wo 25.08.10 om19.00 u. informatieavond lager : do 26.08.10 om 19.00 u. VERLOFDAGEN tot eind 2010 ma 13.09 : Pedagogische studiedag van za 30.10 t.e.m. zo 07.11 : HERFSTVAKANTIE di 11.11 : Wapenstilstand vr 12.11 : Facultatieve verlofdag vr 24.12 : Enkel les in de voormiddag – namiddag verlof van za 25.12.10 t.e.m. zo 09.01.11 : KERSTVAKANTIE ACTIVITEITEN INTRA MUROS ma 06.09 : start schoolzwemmen vr 10.09 : popcornfeest (kleuterafdeling) vr 10.09 : schoolfotograaf do 16.09 : voormiddag sportdag lager 1ste – 2de lj + muzikale namiddag do 23.09 : voormiddag sportdag lager 3de lj – 4de lj + muzikale namiddag do 30.10 : voormiddag sportdag lager 5de – 6de lj + muzikale namiddag za 23.10 : infomoment peuterklas : nieuwe instappers (11.00 – 12.00 u.) ma 25.10 : oudercontact voor alle klassen vr 29.10 : paddestoelenfeest (kleuterafdeling) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS do 07.10 : Rollebolledag Gr 3 + Gr 4 di 11.10 : Schooltoneel 1ste + 2de lj do 28.10 : Leeruitstap 5de lj – Tongeren vr 29.10 : Kronkeldiedoe-dag 1ste lj ONTSPANNINGSMOMENTEN 1ste trimester

 vr 26.11 : wijnproefavond vr 10.12 : kerstmarkt

woensdag 01 september : EERSTE SCHOOLDAG (aanvang lessen : 08.30 u.)

INSCHRIJVINGEN VANAF 16 AUGUSTUS : - weekdagen – van 10.00 – 12.00 u. – van 18.00 – 20.00 u. – zaterdagen – van 10.00 – 12.00 u.


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Zomereditie 2009-2010  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Hallo SBO - Zomereditie 2009-2010  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement