Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2008 – 2009 Zomereditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

            

Afscheid Woordje van de directeur Dankwoord Nieuws Bouwdossier Ter info De wereld van ICT Project 1 + 2 Terugblik De laatste dagen… Fotoalbum SBO Schoolfeest – Feest op het dorp Wereldklas Levensbeschouwing Nieuws uit “Terradelpaz” De Milieuvriendelijke school De Gezonde school Zomaar Pedagogische noo”d/t” Uit de media Proza Humor Wist je dat ? Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Beste ouders, Dit kaartje ontvingen wij tijdens een van de laatste schooldagen.. Het heeft ons danig ontroerd dat wij het graag met jullie delen. Het geeft ons de moed om zorgzaam verder te werken… Het geeft ons de kracht om vol te houden… Het geeft ons een goed gevoel om mee op vakantie te vertrekken… Dank, dank, dank, ook van ons team.

Bedankt voor al die goede zorgen, van het begin, vandaag en ook nog morgen. Voor mij heeft het niet mogen zijn om tot het 6e hier op school te zijn. Maar de jaren die er waren, waren heel erg fijn, vast de mooiste op mijn levenslijn… Ik ga nog even héél hard zwaaien, en me hier dan voorgoed omdraaien. Misschien kom ik nog iemand tegen, dan zal ik vast een dikke knuffel geven. Wie weet gaan jullie me een klein beetje missen, ik zal jullie nooit uit mijn geheugen wissen… BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT Aan iedereen een dikke, welgemeende, … zoen


Een woordje van de directeur Beste ouders, Het schooljaar zit erop. We kunnen alweer terugkijken op een bijzonder vruchtbaar jaar. Als ik zo even terugkijk naar enkele hoogtepunten, dan kan ik niet voorbij het ‘Feest op het dorpsplein’. Het was een groot succes. Dat kan niemand ontkennen. We hebben het 85-jarig bestaan van de school niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo’n feest kunnen we, hoe graag we dat ook zouden willen, niet elk jaar organiseren.

Volgend schooljaar blijven we op het eigen vertrouwde domein, en gooien we de deuren open van de nieuwbouw fase 1. Jawel, in de loop van volgend schooljaar verhuizen we. Je kan dan eens komen kijken naar de 6 nieuwe klassen voor het 4de, 5de en 6de leerjaar, de speelplaats met tribune, de fietsenberging van de volledige lagere school, het secretariaat, de bureaus en de leraarskamer. We hebben dan een speelplaats bij, dus we hebben opnieuw ruimte zat om samen te feesten. Deze opendeurdag gaat door op zaterdag 29 mei 2010. Ook al gaan we eerst genieten van de zomervakantie, noteer alvast enkele data in je agenda. Op woensdagavond 26 augustus gaat de infoavond voor de lagere school door, en op donderdagavond 27 augustus is de kleuterafdeling aan de beurt, telkens om 19u. Tegen die dag hangen de nieuwe klaslijsten uit voor de kleuterschool en, voor volgend schooljaar, ook de klaslijsten van de nieuw samengestelde klassen van de lagere school. Zo zorgen we opnieuw voor evenredig verdeelde klassen, waarbij we rekening houden met gelijke aantallen na de in- en uitstroom van leerlingen, het advies van professor Hilde Leonart (universiteit Antwerpen) om pestgedrag adequaat aan te pakken, de mogelijkheden en beperktheden van de kinderen, de vriendjes uit de klas, enz… Je ziet, dat we daarbij niet over één nacht ijs gaan. Een rare zegswijze voor in de zomer, bedenk ik me net.

Verder wil ik niet teveel de zaken vooroplopen. Ik wil voornamelijk mijn team bedanken voor ‘de drive’ bij zoveel taken uit hun opdrachtenpakket en zeker ook voor ‘het graag zien van de kinderen’, de bron van alles. De kinderen wil ik eveneens bedanken, voor alle momenten dat ze lachend en stralend het schoolterrein kwamen opgelopen, en voor het goed gevoel dat ze me dikwijls gaven. En alle ouders en sympathisanten die op zoveel manieren ons bijstaan en helpen….bedankt !

Aan iedereen een PRETTIGE VAKANTIE en probeer elke dag zorgeloos te genieten ! Ludwig De Meyer directeur


Op het einde van dit schooljaar willen wij, als naar gewoonte, vanuit het schoolteam een woord van dank richten naar de vele mensen die onze school op de een of andere manier een warm hart toedragen en die elk op hun manier meehelpen aan de uitbouw van onze school.

Het stadsbestuur, dhr. Burgemeester en Schepenen, de mensen van de administratie (speciaal die van de dienst onderwijs & logistiek) en de technische diensten.

Allen die achter de schermen werken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het geheel : - de mensen van ons secretariaat - de schoonmaaksters - de stadswacht - het personeel van de sporthal - de mensen van de voor- en naschoolse opvang

Alle externe begeleiders die steeds klaarstonden met advies en/of professionele hulp : - de GON-begeleiders - de medewerkers van het CLB - de mensen van revalidatiecentrum, therapiecentrum en de logopedisten.

Alle mensen die van de kinder- en andere feesten iets buitengewoons maakten en zich steeds inzetten om de school daadwerkelijk te steunen. - de leden van onze ouderraad - alle niet-leden die af en toe een handje toestaken

Alle ouders : - die extra hulp boden bij lezen, zwemmen, knutselen, vervoer en een heleboel andere schoolse activiteiten - die, door hun aanwezigheid en hulp, ook buitenschoolse sociale en/of sportactiviteiten ondersteunden

Alle ouders : - die begrip hadden voor de onvoorziene praktische probleempjes waarmee elke school wel eens geconfronteerd wordt en waarvoor we niet snel genoeg de passende oplossing vonden. - die vertrouwen stelden in onze aanpak - die ons af en toe een schouderklopje gaven

Al onze kleuters en al onze leerlingen uit de lagere afdeling voor weer een fijn jaar samen voor de vriendschap die wij van jullie kregen

DANK OOK AAN AL ONZE TROUWE LEZERS ! Tot de volgende jaargang ! Misschien ?


Telgegevens : historisch moment ! Leerlingenaantal rond de kaap van de 500 In ons herfstnummer van het schooljaar 2004-2005 melden wij, niet zonder enige fierheid, het historische feit dat uit de telgegevens van 01 oktober 2004 bleek dat het leerlingenaantal voor de eerste keer in de bestaansgeschiedenis van onze school het aantal van 400 overschreed. Nu, een goeie 5 jaar later staan wij weer voor een historisch moment. Met de instap van de nieuwe peuters na de paasvakantie werd voor de eerste maal de kaap van 500 leerlingen overschreden. Ondertussen staan de teller op 514. Versta ons niet verkeerd, beste lezer, dit is voor ons geen streven op zich. Het is alleen maar het bewijs dat het met onze school goed gaat en dat heel wat mensen vertrouwen hebben in onze aanpak. Het is bovendien een hart onder de riem van alle collega’s die dagdagelijks het beste van zichzelf geven. Blijkbaar ontgaat dat ook de buitenwereld niet en weten heel wat ouders dit te waarderen.

Info Schooljaar 2009 - 2010 A. INSCHRIJVINGEN Je kunt je kind inschrijven op onze school tot 3 juli, na afspraak met de directeur, ofwel vanaf de eerste maandag na 15 augustus : tussen 10.00 u en 12.00 u (maandag - zaterdag) tussen 18.00 u en 20.00 u (maandag - vrijdag) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen. B. INFOMOMENTEN - Infoavond voor de ouders van de lagere afdeling : woensdag 26.08 - om 19.00 u. - Instap- of kijkmoment voor de peuters : donderdag 27.08 - van 11.00 tot 12.00 u. - Infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling : donderdag 27.08 - om 19.00 u. C. ANDERE DATA 2009-2010 zie www.droomballon.be


Zoals in ons kerstnummer beloofd houden wij jullie op de hoogte van de vorderingen van de nieuwbouwwerkzaamheden in onze school. Wie regelmatig onze website raadpleegt of op of in de buurt van de school moet zijn zal merken dat de ruwbouw van fase 1 zo goed als voltooid is. Laat volgende foto’s dit illustreren.

Vleugel met 6 nieuwe klaslokalen Voorgrond : fietsenberging + tribune

Fietsenberging + tribune Achtergrond: nieuwe administratieve vleugel

Bergruimte voor afvalcontainers

Overzicht vanuit administratief blok

Nieuwe

klaslokalen

Leraarskamer

Voor wie de verbouwingen graag stap per stap volgt en nog véél meer informatie wil, verwijzen we naar onze website, rubriek infrastructuur.


Het belang van een scholengemeenschap Historiek: ”Om samenwerking te stimuleren bestaat sinds 1 september 2003 de nieuwe structuur

"scholengemeenschappen". De scholengemeenschappen leiden tot een bestuurlijke schaalvergroting en kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de beschikbare middelen van de afzonderlijke basisscholen. De nieuwe structuur moet bijdragen tot het verhogen van het draagvlak van de scholen. ... Scholen die samenwerken kunnen bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd bieden. Het nauwer samenwerken tussen de scholen van een scholengemeenschap kan ook een positieve invloed hebben op hun onderwijskwaliteit. Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, leidt tot beter en efficiënter onderwijs. Wanneer bovendien ook de menselijke expertise, het materiaal en de infrastructuur samen gebruikt worden en zo ter beschikking komen van meer kinderen leidt dit tot een aanzienlijke versterking van de draagkracht van elke school op zich.”

Bovenstaande teksten zijn te vinden in de omzendbrief "scholengemeenschappen basisonderwijs", en vermits er ook tal van andere voordelen zijn om als school in een scholengemeenschap te stappen, aarzelde het schoolbestuur niet om een aantal jaren geleden met De Droomballon en Gavertje Vier een scholengemeenschap te vormen. Beide stedelijke basisscholen samen haalden trouwens de norm van 900 leerlingen, de belangrijkste voorwaarde om zo'n scholengemeenschap op te starten. Tijdens de eerste jaren dat deze scholengemeenschap bestond, beperkte de samenwerking zich vooral tot het incasseren en verdelen van extra middelen (vooral onder de vorm van lestijden) waar scholengemeenschappen recht op hadden. Intensieve samenwerking, overleg en uitwisseling tussen beide scholen bleef wat achterwege wegens tijdsgebrek en een overvol takenpakket van beide directeurs. Dat was jammer, want zo bleven héél wat kansen tot verrijking, verruiming, en tot versterking van de draagkracht, onbenut. Vanaf het schooljaar 2005-2006 werd het toekennen van extra middelen veel ruimer dan tijdens de twee proefjaren het geval was. Met deze aanzienlijke stijging werd aan de scholengemeenschappen de kans geboden om te starten met de uitbouw van een managementfunctie en een echt middenkader, dat de organisatie van de scholengemeenschap op zich neemt, zowel administratief, pedagogisch, financieel, ... enz. Bij de start van het voorbije schooljaar 2008-2009 besliste het stadsbestuur van SintNiklaas gebruik te maken van die mogelijkheid in de vorm van de aanstelling van een halftijdse opdracht voor coördinerend directeur.


Sindsdien.... Een nieuwe functie, een nieuwe opdracht en bijhorend takenpakket samenstellen, vergt wat experimenteertijd. Maar rekening houdend met onze belangrijkste doelstellingen (samenwerking, uitwisseling, planlastverlaging voor beide directeurs, verhoging van de onderwijskwaliteit,...) zochten we naar de meest efficiënte invulling van deze halftijdse opdracht. We realiseren ons dat dit na één jaar wellicht nog niet helemaal te merken is op de werkvloer zelf, vooral omdat er nogal wat inhaalwerk gebeurd is (rond planlast) en omdat véél zaken achter de schermen gebeuren terwijl onderwijsparticipanten eerder gefocust zijn op concrete, zichtbare en meetbare resultaten. Toch durven we zeggen dat de scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs tijdens het voorbije schooljaar op de kaart is gezet in het Sint-Niklase onderwijslandschap. Dat is uiteraard niet enkel de verdienste van de dirco, maar ook van de dienst onderwijs op het stadhuis, van de beleidsinspanningen in beide scholen en van het schoolbestuur zelf. Er wordt tijd gemaakt om een visie te ontwikkelen op verschillende domeinen en om die visie vorm te geven. Op deze manier blijft het niet alleen bij visie en "plannen", maar beweegt er iets en komt er een dynamiek op gang waar het stedelijk onderwijs alleen maar beter van kan worden. Het voorbije schooljaar was de moeite waard om als dirco daartoe mijn steentje bij te dragen. Voor velen onder jullie was ik een beetje 'onbereikbaar' en 'onzichtbaar'. Voor mezelf heb ik vastgesteld dat een mens soms meer en scherper ziet als de afstand wat groter is dan wanneer men er middenin zit. Naast de administratieve taken, de vele vergaderuurtjes en de bezoekjes aan de scholen, blijven vooral de talrijke overlegmomenten bij met beide directeurs (Kris en Ludwig), onze schepen van onderwijs (Christel Geerts) en diensthoofd onderwijs (Luc Peleman). Hun inzet, enthousiasme en kennis van zaken zijn een zegen voor de uitbouw van kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs. Ik wil hen hierbij, in naam van mezelf en beide scholen van harte bedanken ! Een prettige vakantie voor iedereen ! Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


ICT voor iedereen!!! Inleiding ICT is in onze huidige, moderne maatschappij niet meer weg te denken. Ook niet voor onze kinderen. MSN, internet, Word,… zijn dagdagelijkse begrippen geworden. Kinderen zijn er vaak vlugger mee vertrouwd dan volwassenen. De school heeft sinds dit jaar officieel de taak gekregen om kinderen ICT-competenties bij te brengen. Zij zullen niet alleen vaardigheden leren maar ook juiste attituden. Hiervoor hebben we natuurlijk ook de steun en hulp van de ouders nodig. Heel het geheel is in een ICT-beleids-plan gegoten en gaat op 1 september 2009 van start. Ook staan er volgend schooljaar hardwarematige veranderingen op til. ALLE pc’s worden vervangen en het thin-clientsysteem zal zijn intrede doen op onze school. Het gebruik van dataprojectoren zal dan ook uiteraard uitbreiden. De website is dit jaar volledig vernieuwd en zal uiteraard verder uitgebreid worden en iets meer evolueren naar een portaalsite voor onze leerlingen en ouders. Zo ziet u dat onze leerlingen en onze school mee evolueren in deze maatschappij, maar voorlopig: Een prettige vakantie en veel leesplezier.

Evolutie: Van pc tot ictict-complex ICT in de klas is ondertussen toch reeds een paar jaar een feit in onze school. Het is dus hoog tijd om samen met u het verloop en de evaluatie even te bekijken. Zoals dat hoort, zijn er in deze eerste jaren van deze integratie al talrijke projecten geweest. De computers zijn geplaatst, vernieuwd, gebruiksvriendelijk gemaakt, lessen worden georganiseerd, de pc wordt geïntegreerd in de les of huiswerk,… U ziet, er gebeurt zeer veel op technologievlak. Zo zorgen wij er voor dat onze kinderen een gepaste opleiding krijgen voor deze moderne tijd. Kleuters leren spelletjes spelen, lagere klassen maken rekensommetjes en taalspelletjes en de oudsten leren een deftig pc-gebruik. Door het uitbreiden van de school, komt er ook in het gebouw een ICTklas. Dit wil dus zeggen dat er een 30 leerlingen tegelijk het computergebruik kunnen inoefenen. Deze klas zal ingericht worden met modernste snufjes, zodat goede en verantwoorde lessen kunnen gegeven worden.


Als je het doet, doe het dan VEILIG! Internet wordt steeds belangrijker. Informatie, communicatie en animatie: internet heeft het allemaal en voor elk wat wil. Toch is het zeer belangrijk om goed te weten waarmee je bezig bent. Vele kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, zitten vlug op een website waar ze niet op willen zitten. In de huidige tijd lopen de virussen ook in grote getallen binnen. Heb jij het al meegemaakt? ‘Kiekeboe!!!! Ik ben een virus en zorg er voor dat je niet meer op het internet kan surfen!!!!’ of ‘Hallo, ik ben een virusje en sluit je computer nu af’. Vreselijk gewoon. Het is onze pedagogische taak om kinderen veilig te laten omgaan met het grote internet. Zij moeten weten dat het internet een ‘wereldgrote’ mogelijkheid is om een gigantische hoop informatie te verzamelen en om communicatie te leggen met andere mensen. Natuurlijk is er altijd een andere zijde van een medaille. Kinderen moeten ook de gevaren kennen van het internet: virussen, spam, spyware, pornografie, schokkende beelden, gegevensmisbruik,… De kinderen zullen nog een les krijgen over dit onderwerp. Toch willen we graag nog even verwijzen naar enkele websites die meer, Tips voor surftrips duidelijk en kindvriendelijke informatie geven Hieronder staan enkele tips om over ‘veilig op het internet’. Er is ook een onder je surfbord te zetten. Het zijn ideale beginportaals voor kinderen. deeltjes voor ouders. Ook zij helpen hun kind Zo kunnen zij goeie, educatieve en te beschermen op de computer. veilige sites bezoeken. Daar streven Veiligheid voor alles en iedereen we toch naar! www.clicksafe.be www.saferinternet.be www.surfsafe.nl/kids.php

www.rekenweb.nl www.wikipedia.be www.wikikids.nl

Website Een café zonder bier, Adam zonder eva, een toilet zonder papier, Samson zonder Gert, Lennon zonder McCartney: het is allemaal zoals een goede basisschool zonder een website. Omdat De Droomballon een zeer goede school is, heeft zij natuurlijk ook een prachtige en goede website. Deze website wordt geregeld geüpdate. Foto’s, filmpjes, nieuwtjes en afspraken worden op geregelde tijdstippen aangevuld. Het leuke eraan is dat voor elke klas en voor elk jaar geregeld foto’s worden bijgezet, zo zie je geregeld nieuwe foto’s van onze kleine sterretjes. Natuurlijk staat er ook informatie op de website die niet verandert, maar wel heel interessant is. Zo wordt de ouderraad, leerlingenraad, leerkrachtenteam en de (werking van) school aan je voorgesteld op een aangename en interactieve manier. Als laatste willen we de kinderen en ouders ook informatie geven aan de hand van een lijst met interessante links naar sites waar duidelijk en relevante informatie gegeven wordt. Deze informatie gaat dan van kinderziekten over hulpcentra tot leermethoden. Ook zijn er in deze lijst sites met educatieve spelletjes die ingedeeld zijn per leeftijdscategorie. Zo zie je maar dat de schoolwebsite een bezoekje waard is. Klik en verken! www.droomballon.be

Wie alles van het dorpsfeest nog eens wil bekijken kan terecht op www.dorpsfeest.droomballon.be


Uitwisseling Draken & Krokodillen (Gr 4) en Wolkenkindjes (1ste lj) Woensdag 24 juni trokken de kleuters van groep 4 richting eerste leerjaar om er al eens een kijkje te gaan nemen voor wat hen na de vakantie te wachten staat. En de sloebers van het eerste leerjaar mochten nog eens komen spelen in de derde kleuterklas bij hun “oude” juf. Fijn natuurlijk ! Armen gekruist, kin omhoog, zo fier als een gieter in een flinke rij en weg waren ze, de kleuters. We moesten toch laten zien aan de juffen van het eerste leerjaar dat we er klaar voor zijn. Bij juf Ellen leerden we de cijfertjes 1 , 2 en 3, een lesje rond voorbereidend rekenen. Heel leuk en volgens juf Ellen deden we ons uiterste best. Bij juf Ayse leerden we rond voorbereidend lezen met behulp van het boek van Moek. We zochten naar kleine verschillen en details. Dat was best wel moeilijk maar toen we onze denkvinger gebruikten ging het al heel wat vlotter. Ten slotte bij juf Tania werd ons beginnend schrijftalent onder de loep genomen. Krulletjes, boogjes, golfjes, we lieten juf Tania zien dat we al veel geleerd hebben. Hoeveel keer slapen nog tot 1 september ? De sloebers van het eerste leerjaar genoten ook met volle teugen van de kleuterklas. Alle speelgoed en spelletjes werden nog eens bovengehaald , bekeken en goedgekeurd. En oh, wat is het fijn om nog eens terug in de poppenhoek te kunnen spelen. Ook de kleuterspeelplaats was nog eens leuk om terug te zien. Alle fijne herinneringen aan de kleutertijd kwamen weer even boven…… Spijtig dat het maar voor even was.


Uitwisseling eerste – tweede leerjaar Op het einde van het schooljaar proberen we steeds de stap naar de volgende klas zo klein mogelijk te maken… Uiteraard proberen we daarbij het nuttige aan het aangename te koppelen. Zo kwamen we op het idee om een technologiedag te organiseren. De wolkjes werden jip en jannekes en omgekeerd. Er stond die dag heel wat op ons programma. Leest u even mee… •

In het klasje van juf Ellen leerden we stevige muren bouwen en met K’nex leuke figuren bouwen.

In het wolkenklasje van juf Ayse ontdekten we alle weetjes over metaal en mochten we echte magneten maken.

Bij juf Tania zagen we hoe sterk een magneet is en deden we allerhande spelletjes met dit technische snufje.

In de klas van juf Veerle worden we ondergedompeld in de wereld van de kleine monteur en ontdekken we Dacta.

In de klas van juf Sarah werden er heuse bruggen gebouwd en geëxperimenteerd met Clixs.

Professor Natalie zorgde voor een perfecte coördinatie.

Er werden heel wat Bob De Bouwertjes en ook al echte Einsteins ontdekt! We gaan een veelbelovende toekomst tegemoet.


19.04.2009 Herinneren jullie zich zondag 19 april nog ? De laatste dag van de paasvakantie. Het was een warme, zonnige zondag. Net dan landde op ons dorpsplein het kunstenproject “SuperVlieg”. De met veel geheimzinnigheid aangekondigde gebeurtenis lokte van bij de aanvang veel volk. Het werd inderdaad een dag vol kunsten en kunstjes voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Er waren inderdaad de bijzondere theater- en circusvoorstellingen, de creatieve workshops, de concerten, de tentoonstelling en het groot “SuperVlieg-gezinsspel”. Het werd inderdaad een dag om te spelen, te genieten en je te laten verrassen… Het werd een dag vol blije gezichten, genietende gezinnen en tevreden organisatoren en medewerkers.


30.04.2009

3A en 3B in Sint-Niklaas Tijdens 2 opeenvolgende leeruitstappen maakten we kennis met de stad Sint-Niklaas en verschillende diensten. Met de lijnbus bezochten we eerst de Grote Markt en het stadhuis. Vol bewondering keken we naar het grootste marktplein van het land.

Bij de politie kregen we een rondleiding door het hele gebouw tot zelfs in de cel! Agent Rob toont ons hier de nieuwste indrukwekkende politiemotor. ‘Agenten’ Stijn en Jaro zien dit stoere voertuig wel zitten.


Brandweerman Marc ziet er indrukwekkend uit in zijn volledige pak. Hij vertelt boeiend over de taken van de brandweer en al hun materiaal. De kraanladderwagen is slechts één van de vele voertuigen, maar wel het hoogste!

In de Stadsschouwburg namen we een kijkje achter de schermen. We zagen er hoe de technici een voorstelling voorbereiden, decors opbouwen en heel veel licht ophangen.

Hier poseren we fier op het podium als echte acteurs onder echte theaterspots.

In het Rode Kruis Opvangcentrum verbroederden onze lieve meisjes met de gezinnen die er verblijven. Er werd ons verteld waarom die mensen uit hun land moesten vluchten op zoek naar veiligheid in Europa. Nu begrijpen we ook beter waar de wereldklas van juf Peggy vandaan komt.

In de Salons voor Schone Kunsten bekeken we de collectie kunstwerken en we waren meteen geïnspireerd om zelf ook landschappen te tekenen in de zonnige museumtuin.


11.05.2009 Op maandag 11 mei 2009 stond voor het vierde leerjaar een tweede leeruitstap van het schooljaar op het programma. Deze hele leeruitstap stond in het teken van natuur. In de voormiddag trokken we naar Lokeren. In het natuurreservaat Molsbroek wachtten twee gidsen ons op om ons te begeleiden in de natuur. Klas 4A begon met het ‘vissen’. Bij deze activiteit konden we met schepnetten allerlei waterdiertjes uit het water scheppen om ze daarna aan de hand van een determinatietabel een naam te geven. We hebben onze ogen nog al opengetrokken als we de resultaten zagen. Heel wat kevertjes, larven, torretjes en zelfs een grote kikker waren het resultaat van onze vangst. Onmiddellijk na de bespreking werden alle diertjes mooi terug in de vijver gezet, zodat het leven voor die beestjes verder kon gaan. Klas 4B kon ondertussen genieten van een natuurwandeling. Op geregelde plaatsen vertelde de gids ons allerlei informatie over het Molsbroek en de dieren en planten die we er kunnen aantreffen. We hadden zelfs het geluk om een eekhoorn te kunnen aanschouwen. Midden de voormiddag wisselden beide klassen van activiteit. Rond de middag was er ook een gezellige picknick buiten op het terras. De grijze lucht van de voormiddag trok langzaam aan open en onder een stralend zonnetje gingen de boterhammetjes smakelijk naar binnen. Kort na onze picknick bracht onze buschauffeur ons naar onze volgende bestemming: Wachtebeke. De stagiaires van het vierde leerjaar hadden een zoektocht in elkaar gestoken. We mochten deze in kleine groepjes volledig zelfstandig afwerken. De leerkrachten hielden een oogje in het zeil vanop hun fiets. Tegen drie uur waren we allemaal terug in de speeltuin waar we nog een half uurtje konden spelen. Na het speelhalfuurtje bracht onze chauffeur ons terug veilig naar de school. Het was een fijne uitstap!


19.05.2009 DUIZEND SOLDATEN als ge van ze leven in de Westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert onze den tijd als g’alhier passeert den oorlog ga j’hier were vinden ja, ’t is den oorlog da’j hier were vindt en ’t graf van duizend soldaten altijd iemands vader altijd iemands kind nu doodstil en godverlaten

Domein Raversijde

laat de bomen nu maar zwijgen en dat ’t gras niets vertelt en de wind moet ’t ook maar nie zingen dat julder’n dood tot niets hè geteld dat waren al te schrik’lijke dingen zeg ’t gaat goed, der is welvaart in ’t land en de vrede ligt vast in de wetten we maken wel wapens maar met veel meer verstand maar just om den oorlog te beletten

Vladslo – Käthe Kollwitz

en grote raketten atoom in den top we meugen toch experimenteren we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop maar just om ons ’t amuseren als ge van ze leven in de Westhoek passeert deur regen en noorderwind keert omme den tijd als g’alhier passeert den oorlog ga j’hier were vinden ja ’t is den oorlog da’j hier were vindt en ’t graf van duizend soldaten altijd iemands vader altijd iemands kind duizend en duizend soldaten… duizend en duizend soldaten…… duizend en duizend soldaten………

IJzervlakte nabij Diksmuide

Willem Vermandere

Jaarlijks trekken we met de leerlingen van het 5de lj naar de Westhoek. Door gerichte activiteiten en bezoeken trachten we hen gevoelig te maken voor twee van de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis : WO I en WO II. Deze uitstap kadert, samen met een bezoek aan het heemkundig museum, in het thema ”Oorlog & Vrede” Zonnebeke – Tyne Cot


29.05.2009 Op 29 mei trokken de kinderen van het 3e leerjaar met de trein naar de Zoo te Antwerpen. Onder een stralend zonnetje stonden de kinderen vol bewondering voor al die prachtige dieren. Die voelden zich ook kiplekker met dit heerlijke weertje.

Een van de grote sterren was natuurlijk de pasgeboren baby-olifant Kai-Mook. Maar ook de andere jonge en oudere dieren konden rekenen op vele kijklustigen. Het was bijzonder druk in de Zoo.


02.06.2009 Naar jaarlijkse gewoonte maken de twee vierde klassen een uitstap naar de Belgische kust. We bezoeken daarbij het Strand van Oostende en de leercentra ‘Earth Explorer’ en ‘Sea Life’. Enkele dames van het vierde waren ook van de partij en maakten een kort verslagje…

Op dinsdag 02.06.2009 was het de fijnste dag ooit. ‘s Morgens zijn we naar Oostende gegaan. Het water was erg koud. In Oostende hebben we naar het strand gewandeld en daar hebben we een koek gegeten en schelpen geraapt! De zon was vandaag ook weer eens van de partij maar ook een beetje wind. En wat hebben we gespeeld!!! Samen met twee meesters en een juf: meester Stijn, meester Wim en juf An. Toen gingen we naar Earth Explorer en daar waren leuke attracties. Daar hebben we heel veel over de aarde en over de andere elementen geleerd (aarde, wind, vuur, water). Sea Life is een plaats waar verschillende soorten vissen zitten. En er waren twee dikke zeehonden. Er waren ook twee zeeleeuwen die een show hebben gedaan voor de medische verzorging. Dat was heel leuk. En in Sea life hebben we een blinde zeehond gezien. De ogen waren uitgepikt door zeemeeuwen. En we hebben om de zieke zeehondjes en zeeleeuwen te steunen iets gekocht. Het was een soort klepje voor aan uw kleren te hangen. Het was echt super leuk!!! In de bus was het heel heet! En het was een uur en een half rijden. En er werden in de bus 3 kinderen misselijk! Het reisje was heel lang !!! We waren om kwart na 6 thuis We waren dan ook heel moe.

Van de vierde klas. Groetjes kinderen! Nu komen de eindtoetsen er aan…

VELE GROETEN VAN DE VIERDE KLAS!


18.06.2009

Drakenklas Krokodillenklas Wolkenklassen Na het verlossende belsignaal om 8u00 gingen we met z’n allen naar de klas. We werden in de juiste groepen verdeeld, ontdekten nieuwe juffen en meesters en werden zelf een zonnetje. Klaar voor vertrek… Probleemloos bereikten we het beloofde land en dat is op deze dag ongetwijfeld …PLOPSALAND !

En het is weer bewezen… als wij buitenkomen schijnen plots 7 zonnen ! We waren er helemaal klaar voor ! Langs de prachtige waterstralen liepen we richting het bos van Plop. We zongen luidkeels het Droomballonlied tijdens het wachten want heel het bos was van ons, best een fijn gevoel hoor. Als we in de bootjes zaten werd het plots muisstil. We kregen adembenemende taferelen te zien en de verwondering was groot ! Daarna ging onze tocht richting kermis. We draaiden rondjes op de draaimolen, blusten het vuur met onze brandweerslangen, maakten een rit met de jeep en vlogen in de luchtballon. Tijd om even energie op te doen. Aan de grote paddenstoel aten we onze overheerlijke boterhammen snel op en gingen daarna spelen in de speeltuin. Konijnen werden bereden, kikkers sprongen heen en weer en eendjes zwommen vrolijk rond. Voor de stoere mannen en vrouwen wachtte de vleermuis! Woorden kunnen de blikken en hunkering naar meer niet beschrijven, je moet het gewoon gezien hebben. Met z’n allen werd de tocht verder gezet naar het kasteel van koning Samson. De boomstammetjes waren grandioos! Wat een splash!!! Overal gierende en natte kinderen. Ondertussen waren anderen de Mega Mindy mobielen aan het testen. Ze werden goed bevonden! De rolschaatsen, de tocht door de wasmachine en de theekopjes waren de afsluiters van een veel te korte dag! Onze mama’s en papa’s kunnen nu eenmaal niet zonder ons, maar dat Plopsahotel zien wij helemaal zitten! In 2011 zou het geopend worden, mama’s, papa’s jullie zijn gewaarschuwd… Wij gaan binnenkort 2 dagen op schoolreis!


DIPLOMA’S ZESDE KLAS De voorbije weken werd er in de zesde klas een zekere vorm van examenkoorts waargenomen. Dit kwam natuurlijk door de OVSG-toetsen die plaatsvonden van dinsdag 16 juni tot en met donderdag 18 juni. Deze toetsen zijn algemene eindproeven voor alle zesdeklassers en ze worden ingericht door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

En wees gerust hoor : elke leerling gaf het beste van zichzelf. Dit schooljaar hebben deze kinderen hun diploma of getuigschrift van de lagere school behaald :

6A 6B

Thibeau Baert, Ellen Cooreman, Robbe De Block, Alex De Ridder, Casper De Weirdt, Kwinten Fruytier, Tiffany Goovaerts, Ceddrich Gordenne, Joppe Heidbuchel, Kaatje Laureys, Laura Massagie, Michael Osselaer, Gilles Plaquet, Felix Sack, Esther Steenkiste, Azamat Tantayev, Tim Tempels, Laurens Van Lysebetten, Marie Van Oost, Antoine Vanpee, Jenne Van Veerdeghem, Jelto Vanwijnsberghe, Tim Vercauteren, Yannick Verdickt, Margot Viroux, Yente Windey Chloé bellens, Robbe Bonte, Eline Christiaens, Anna De Cauwer, Niels De Grim, Jorn De Kerf, Robbe De Weirdt, Nina Eyskens, Silke Firlefijn, Bonnie Latte, Libor Losa, Timme Luyckx, Sien Naudts, Victor Sack, Fie Van Bel, June Van Cauter, Matis Van den Wyngaert, Wouter Van Der Stricht, Michiel Van Moer, Thomas Van Olmen, Jerome Vanpee, Cédric Van Roeyen, Sofie Vercauteren, Pieter-Jan Volkaert, Benjamin Wille

EEN DIKKE PROFICIAT AAN IEDEREEN EN VEEL SUCCES VOLGEND SCHOOLJAAR !!! Juf Mieke en meester Eddy


TENTENKAMP VOOR DE AFSCHEIDNEMENDE ZESDEKLASSERS Het is ondertussen al een stevige traditie geworden dat onze zesdeklassers de basisschool afsluiten met een overnachting in ‘hun’ eigen vertrouwde school. Op DINSDAG 23 JUNI werden na schooltijd de tentjes opgezet én werden ook de bedden klaargemaakt. Hier en daar werd er stiekem wat ‘lekkers’ de tent ingesmokkeld… Na het installeren van het kleurrijke tentenkamp, gingen we ons eerst thuis nog wat opsmukken want om 19.00 u. werden we al terug op school verwacht voor een plechtig moment : de uitreiking van de getuigschriften basisonderwijs. Dit was best even spannend ! Op de receptie ging het er gelukkig heel wat ontspannender aan toe. En terwijl onze ouders hun glazen ‘nog eens’ vulden, trokken wij ons terug in de tuin van de kleuterafdeling. Want ondertussen was het de hoogste tijd geworden om te genieten van overheerlijke frietjes, gevolgd door een gezellig samenzijn. Van slapen kwam er ook dit jaar alweer niet veel in huis. De verkwikkende douche in de kleedkamers van de sporthal deed enorm deugd ! En terwijl de kinderen stonden te genieten van de warme stralen, werden de tafels gedekt voor een heerlijk ontbijt : koffiekoeken met chocolademelk ! En dan was het tijd om ons ‘kamp’ weer met de grond gelijk te maken want de kleuters hadden hun speelplaats nodig. Het werd een avontuur dat we ons nog lang zullen herinneren.

Van juf Mieke, meester Eddy en de zesdeklassers die (met spijt ?) afscheid nemen van hun vertrouwde “droomballon”.


Een wandeling in beelden door het dagdagelijks leven in onze school. Zomaar, tussendoortjes

WATERMOLENTORNOOI

LENTEWANDELING

1STE LEERJAAR


BERENDAG OP SCHOOL

HEEMKUNDIG MUSEUM “ OORLOG IN ONS DORP. ”

5DE LEERJAAR


“Eigen stoef stinkt” zegt men hier, maar dit zijn enkele van de vele superlatieven die wij die dag te horen kregen. Echt waar, de lofbetuigingen waren niet uit de lucht. Aan de hand van enkel foto’s blikken we nog even terug op deze fantastische dag.

Officiële opening door Burgemeester Willockx & Schepen Geerts


Kaarten & knutselen voor senioren Dansdemonstratie OKRA

Fanfare “De Eendracht”

Demonstraties  

Turnen door “Jong & Blij” “Dance is Life” Schermen (Rheynaerde) Ju-jitsu (V.J.J.F.)


Optreden kleuterafdeling Thema : Jungle


Infostands

Muzikale omlijsting door de “Strooien Hoedjes”. Randanimatie


Optreden lagere afdeling


Taart, taart en nog eens taart… Dat het schoolfeest een overdonderend succes was, hoeft zeker niet meer herhaald te worden, maar dat ook het standje van de wereldklas heel veel succes kende, wil ik hierbij toch nog eens vermelden! Aan onze stand kon je namelijk taart kopen!!! Niet zomaar een Breziliennetaart van de bakker om de hoek, maar echte ‘wereldtaart’ ! Met de hulp van de integratiemedewerkster, Kristel, en van heel wat mama’s, oma’s , broers ( ja, er was ook een mannelijke kok bij) , zussen, … van onze kinderen uit het asielcentrum ,bakten we taarten. Een hele dag in de keuken van het centrum stond jong en oud te puffen en te blazen, maar ik kan je verzekeren, we hebben ons heel kostelijk geamuseerd!!!! Niemand werkte met een kookboek, heel sporadisch werd de weegschaal gebruikt, maar iedereen wist perfect waar hij of zij mee bezig was! Zowel de Tsjetsjeense madammen als de Syrische, als de Albanese, als de … toonden dat ze hun kookkunsten wel degelijk beheersten! Want, diegene die onze taarten hebben geproefd, kunnen er van meespreken… ze waren echt heel lekker!!!! Eigenlijk wilde ik jullie nog een recept meegeven van een Albanese taart, maar met “een handvol van dit, een beetje van dat,…” was dit nogal moeilijk !!!! Vandaar … als de wereldklas nog eens taarten bakt, allen daarheen !!!! Voor iedereen een deugddoende vakantie, en tot in september!


Jullie lazen er reeds over in ons paasnummer, maar voor een uitgebreid verslag was er toen geen ruimte. We maken in deze zomereditie graag plaats vrij voor dit initiatief

Koffiestop 4 maart 2009 Op woensdag 4 maart organiseerde onze school een ‘KOFFIESTOP’. Tussen 11.30 uur en 12.30 uur kregen alle ouders en grootouders in ruil voor 1 euro een lekker kopje koffie. Onze ‘ministers’, die duidelijk te herkennen waren aan hun ‘Broederlijk Delen-hesjes’, probeerden vooraf lege bekertjes aan de man/vrouw te brengen en deze werden dan gevuld door juf Kaat, juf Lieve, Steve, meester Eddy en directeur Ludwig. Alle kinderen van de lagere school kregen eerder op de dag de kans om voor 1 euro een heerlijke beker warme chocomelk aan te kopen. Ze stonden in dichte drommen netjes aan te schuiven met de beker in hun handen en we hoorden alleen maar hoe lékker ze de chocomelk wel vonden. Levende reclame voor de Oxfam Chocomelk! Met deze ‘Koffie/Chocomelkstop’ zamelden we geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Elke euro telde dus. Maar er is meer. De Koffiestop was ook gezellig. Ook al waren de weergoden ons niet welgezind, vele mensen namen de tijd om net iets langer op school te blijven of net iets vroeger te komen. Van harte dank aan elke ‘drinker’ ! Dankzij jullie zat er 362 euro in onze spaardoosjes!

Themadag ‘Water, het blauwe goud’ 10 maart 2009 Op dinsdag 10 maart kwam Dhr. Norbert van het I.I.M.K. (= Instituut voor Indische Moeders en Kinderen) een ganse dag naar onze school. Per lesuur sprak hij een bepaald leerjaar toe, gewapend met foto’s en met de gave van het woord. Tegen 15 uur wist elk kind van de lagere school hoe zinvol het geld kan besteed worden in India. En hoe graag ik het hier ook allemaal zou herhalen, het schoolkrantje zou écht wel te lijvig worden. Toch wil ik graag 1 werkgebied belichten want juist hierop hebben wij het accent gelegd tijdens deze 4O-dagentijd: Basishygiëne: zuiver water en sanitaire voorzieningen. Naast armoede en overbevolking is zuiver water het derde grote probleem in India. Zonder zuiver en drinkbaar water missen alle andere acties hun doel. Leg maar eens uit aan jonge moeders hoe zij hun baby’s kunnen verzorgen als zij niet over zuiver water beschikken. Hoe laat je kinderen inzien dat hygiëne belangrijk is als ze thuis of zelfs in de omgeving geen


behoorlijk sanitair hebben. Waterpompen, waterputten en sanitaire voorzieningen zijn duurzame investeringen die vele problemen voorkomen. Vooraf brachten de leerkrachten levensbeschouwing dit onderwerp al in de kijker onder de titel ‘Water, het blauwe goud’. En hieraan gekoppeld werd er een oproep gelanceerd: ‘Wie ontwerpt het mooiste en/of origineelste blauwe goud juweeltje’? Meer hierover: zie volgende rubriek. Ook de inzet van Dhr. Norbert werd beloond. We konden hem 350 euro overhandigen. Een geldbedrag dat in de loop van dit schooljaar door de leerkrachten bij elkaar werd gespaard dankzij het ‘Goede Doel’- spaarpotje. Bedankt lieve collega’s!

Wedstrijd ‘Het blauwe goud juweeltje’ – Prijsuitreiking 11 maart 2009 Wie had dat gedacht !? Dagelijks brachten de kinderen hun ‘juweeltje’ bij ons binnen. En hoe meer druppeltjes we te zien kregen, hoe meer we beseften dat het een aartsmoeilijke klus zou worden voor de jury. Vele druppels leken op échte juweeltjes, met glitters en pareltjes. Andere druppels leken dan weer op echte schilderijtjes. En weer andere druppels verkondigden een heuse boodschap. Zelfs de kinderen die vooraf wisten dat zij waarschijnlijk nooit konden winnen omdat creativiteit niet echt hun grootste talent is, deden de moeite om toch een druppel af te leveren. Super !! Er hangen nu 171 druppels voor de ramen te pronken. Maar wie zou er nu met de prijs aan de haal gaan. Op welke basis beoordeel je zoveel ‘juweeltjes’. Wordt het dan toch ‘iepe tiepe tolleke’ omdat het onbegonnen werk is ? De jury krabde inderdaad in het haar. Maar dan kwam er opeens een ‘reddende helper’. Via een papa van onze school geraakten we gratis aan ‘kleinere prijsjes’. Zo konden we tenminste uit iedere klas een winnaartje kiezen en werd ons geweten al wat meer gesust. Met dank aan de papa van Emma en aan zijn broer en natuurlijk aan het ‘water-Doecentrum-Hidrodoe’. De hoofdprijswinnaar mocht een echte regenstok in ontvangst nemen, liefst niet gebruiken als de zon schijnt a.u.b ! Toch nog een extra woord van dank ook aan àlle kinderen die de moeite deden om een ‘blauwe goud juweeltje’ te ontwerpen. We hebben het al uitdrukkelijk gezegd tijdens de prijsuitreiking maar we willen het in dit schoolblaadje nog graag eens herhalen: BEDANKT ! En hier dan de prijswinnaars… • 1A • 1B • 1C • 2A • 2B • 2C • 3A • 3B • 4A • 4B • 5A • 5B • 6A • 6B • OKAN • HOOFDPRIJSWINNAAR Juf Lieve, juf Kaat, meester Redouan en juf Chantal

LENIE THIELMAN YANNICK DE MUNCK PIETER-JAN VERHEYDEN KAYLEIGH MC LACHLAN SILKE COOREMAN ANNABEL PAUWELS BILLY CORVELEYN FRANK GOOSSENS REKIK BONSECOUR DANNE DE BRUIN SEPPE VOUNCKX MARVIN NIQUE JENNE VAN VEERDEGHEM SOFIE VERCAUTEREN ELDAR SAIPOV ELINE CHRISTIAENS


ZIJN GEEST IN ONS HART 25 april ’09

Geef Geef Geef Geef

me me me me

sterkte, Jij die sterk bent. vreugde, Jij die lacht. liefde, Jij die liefhebt. moed van uit Jouw kracht.

Dan …. Geef Geef Geef Geef

ik ik ik ik

sterkte, nu ik sterk ben. vreugde als ik lach. liefde want ik krijg ze. moed vanuit Jouw kracht.

Een dikke proficiat aan : Felix Sack, Victor Sack, Marie Van Oost, Tim Vercauteren, Thibeau Baert, Kwinten Fruytier, Bonnie Latte, Cédric Van Roeyen, Thibault Van Roeyen, Jenne Van Veerdeghem, Sofie Vercauteren, Benjamin Wille, Enzo Goovaerts, Tiffany Goovaerts, Silke Firlefijn, Sien Naudts, Esther Steenkiste, Margot Viroux, Timme Luycks, Laura Massagie, Gilles Plaquet, Jelto Vanwijnsberghe, Robbe Bonte, Casper De Weirdt, Robbe De Weirdt, Tim Tempels, Fie Van Bel, Thomas Van Olmen, Robbe De Block, Anna De Cauwer, Joppe Heidbuchel, Kaatje Laureys, Michael Osselaer, Yannick Verdickt, Pieter-Jan Volkaert, Ellen Cooreman, Alex De Ridder, Michiel Van Moer, Yente Wintey.

Ik vond het fijn om 6 jaar jullie godsdienstjuf te mogen zijn !!!

Juf Chantal


We zijn kleine muzikantjes. Leer ons de juiste noten spelen, Stil of luid, kort of lang, dan wordt ons leven een mooi lied…

EERSTE COMMUNIE

21 mei 2009

Een dikke proficiat aan : Emiel De Schepper, Stef De Schepper, Antje De Vleeschhauwer, Eline Smet, Lotte Smet, Lenie Thielman, Emma T’Syen, Noa Van Damme, Laura Wielandt, Laura Van Berlo-Bretones, Eline Van Den Bossche, Michiel Van Den Bossche, Pieter-Jan Verheyden, Kaat Verschueren, Emilian Wieczorek, Maarten De Meester, Yannick De Munck, Elias De Volder, Sam De Weirdt, Caroline Dhondt, Charlotte D’Hooghe, Max Lossie, Nicolas Schepens, Lukas Speleers, Fien Steenssens, Tibeau Van Mieghem, Sofie Baluwé, Hannelore Beugnies, Gianni De Vylder, Jennifer De Witte, Kyano Dillen, Britt Janssens, Bram Room en Hanne Smet.

Ik was én ben terecht fier op ieder van jullie !! Bedankt voor zo veel inzet en liefde… Juf Chantal


09 en 10 mei : Weekend aan zee te Nieuwpoort 10 mei : Optreden in de polyvalente zaal van ‘De Klavers’ - sporthal Belsele -

Thema : NIETS IS BELANGRIJKER DAN VREDE ! De feestelingen brachten een gedicht en zongen het vredeslied. Daarna volgde de plechtigheid. De Voorzitster van ‘DE OUDERVERENIGING VOOR DE MORAAL’ citeerde mooie woorden :

De fakkel geeft licht. Haar licht laat ons toe naar vrijheid en waarheid te zoeken. Wij geloven niet zomaar. Wij onderzoeken. Zoeken is WIJSHEID. De fakkel betekent ook vuur. Vuur is kracht. De KRACHT om te zoeken naar wat goed en mooi is, naar wat WAARDEVOL is. De fakkel draagt ook SCHOONHEID uit. Dit betekent : mens kunnen zijn. Bereid zijn om te bouwen aan een wereld waarin het goed is om te leven, een wereld vol schoonheid. Met deze wijze woorden namen we afscheid van een onvergetelijk weekend. Proficiat aan de gevierden :

June, Wouter, Mattis en Libor Juf Kaat


VOOR DE KINDEREN ZEDENLEER VAN HET EERSTE LEERJAAR

13 juni : Uitstap naar DE SIERK (een speelterrein rond circus) 14 juni : Optreden rond het thema

“NIETS IS BELANGRIJKER DAN VREDE !�

De kinderen zongen een lied voor alle kinderen van de wereld. Maar vooral voor de kinderen in oorlogslanden. Want hen wordt vele rechten ontnomen. Ook het recht om te kunnen spelen. De speelstad Alle kinderen in een kring, speel en doe maar naar je zin. Laat draaien, laat draaien, We zwieren en we zwaaien. Oude mensen op het plein, wachten tot er kinderen zijn. Kom spelen, kom spelen, dan spelen we met velen. Kinderen overal vandaan, kom hier op het pleintje staan. Kom dromen, kom dromen, een speelstad zal er komen. Pak een bloem en zeg niet nee, kom er bij en speel toch mee. Kom zingen, kom zingen, trek zo de speelzaal binnen. Proficiat aan onze gevierden :

Ruben, Morgane, Briek, Marit, Rinke, Anke, Lola en Marco Juf Kaat


Trouwe lezers van dit krantje weten dat onze zesdeklassers enkele jaren geleden het land “Terra Del Paz” hebben opgericht. In mei 2007 organiseerden de toenmalige zesdeklassers een groots dessertenbuffet. Met de opbrengst hiervan konden we een ex-kindsoldaatje in Noord-Oeganda opnieuw naar school sturen en dit voor 3 schooljaren ! In de zomer van 2008 konden juf Chantal & meester Eddy met hun eigen zien hoe OBONG FRANCIS zich terug gelukkig voelt na de vele gruwelen die hij eerder als kindsoldaat had meegemaakt. Op vrijdag 15 mei gingen we op zoek naar ‘vers adoptiegeld’ door de organisatie van de 2de dessertenbuffet-namiddag. Talloze mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes en nonkels, … haalden hun allerbeste bakkunsten te voorschijn. En het resultaat was verbluffend ! Ongelooflijk welke ‘zoete zaligheden’ er te voorschijn werden getoverd : cake, taart, chocomousse, roomsoezen, wafels, rijstpap, pannenkoeken, tiramisu, …. Kortom : te veel om allemaal op te noemen. Elk stukje “zoet” werd verkocht aan 0,50 euro. Onze zesdeklassers hadden de handen vol om alle klanten te bedienen. In de late namiddag waren alle desserten zo goed als de deur uit. Toen reeds wisten we dat ook de 2de editie een succes was geworden ! Uiteindelijk kunnen we de financiële adoptie met nog 5 jaar verlengen en hopen we dat de jongen daarna op eigen benen kan staan !! Door onze sponsoring werd de droom van Obong Francis werkelijkheid. Hij heeft nu nieuwe kansen én een nieuw leven gekregen. De 51 zesdeklassers zullen vanaf nu wel eens regelmatig terugdenken aan hun verre ‘klasgenoot’, diep verscholen in het onherbergzame noorden van Oeganda. Aan alle mensen die hebben meegeholpen aan het dessertenbuffet én aan alle kopers :

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN !!! Juf Mieke en meester Eddy


Autoluwe dag

– woensdag 06.05.09

Op enkele jaren tijd heeft dit initiatief zich een vaste plaats op de jaarkalender weten te verwerven. Dit jaar maakten de leden van de werkgroep van deze dag gebruik om even te inventariseren hoe onze kinderen eigenlijk naar school komen. We laten het interpreteren van de resultaten van deze enquête aan elk van jullie,over‌

11 8 9 4 9 11 17 10 9 8 15 12 18 23 10 8

te voet (vanaf thuis) 1 1 0 3 2 1 0 2 2 1 2 1 1 0 3 1

auto dorp 4 4 2 4 3 1 8 9 6 12 4 6 1 1 5 6

182

21

76

fiets 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B krokodillen draken

Totaal

bus

auto

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1

0 5 6 1 6 2 2 4 1 3 1 1 5 1 3 2

5

43

(met dank aan juf Lieve voor het verzamelen en doorspelen van de resultaten)


Een kind mee op de fiets ? Zo hoort het‌ Plaats een fietsstoeltje liefst achteraan. Vooraan kan het u hinderen bij het sturen, en bij slecht weer vangt uw kind alle wind en regen op (tenzij u zorgt voor een beschermkap). Probeer bij aankoop van een stoeltje verschillende modellen uit, om te kijken welk stoeltje het gemakkelijkst op uw fiets bevestigd kan worden Zorg dat de voetriempjes, gordels, rug- en voetsteuntjes verstelbaar zijn. Plaats een zadelveerbescherming, zodat kleine handjes niet gekneld kunnen raken. Zet uw kind altijd een fietshelm op. Neem uw kind pas mee op de fiets als het echt goed kan zitten. Een kinderzitje is enkel aangewezen voor kortere tochtjes, en niet bedoeld voor urenlange uitstappen. Zit uw kind in een fietskar, zorg dan voor bijkomende verlichting. Controleer of de onderdelen van het stoeltje of wagentje goed vastzitten en of er geen scherpe kanten of hoeken uitsteken. Bron : Touring wegenhulp


“Spring-je-fit” actie Op woensdag 22 april 2009 was het touwspringen troef op de Droomballon. Alle leerlingen sprongen gedurende het liedje ‘Appels kom op’ op de speelplaats rond. Alles kaderde in een weddenschap met de leerkrachten. Als alle leerlingen er zouden in slagen om gedurende heel dat lied te springen, dan zou er een grote verrassing plaatsvinden op vrijdag. Wij hadden beter moeten weten. De sportieve kwaliteiten van onze leerlingen zijn super, dus niemand had een probleem om dat springen vol te houden.

Belofte maakt schuld, op vrijdag 24 april hielden we een groot voetbaltornooi op onze school. Alle klassen mochten deelnemen en de winnaars van elke graad hadden de eer om tegen het dreamteam van de Droomballon te spelen. Het dreamteam is een ploeg samengesteld uit leerkrachten van de school.


De spanning was in elke graad te snijden. De eerste graad werkte hun wedstrijdjes af op de speelplaats. Onder luide supportergezangen zagen we hoe klas 1A hier de grote winnaar werd De tweede graad speelde hun wedstrijden in de sporthal. Hier was het 4B dat aan het langste einde trok. Ook in de sporthal was de sfeer super. Iedereen supporterde voor zijn of haar lievelingsklas. De derde graad tenslotte speelde op het grasplein aan de tennisvelden. De clash van de groten van onze school werd gewonnen door 6B!

En dan ‌ het grote moment! In de leraarskamer werden alle spelers van het dreamteam klaargestoomd voor hun belangrijkste wedstrijd van het schooljaar. Alle leerkrachten deden mee. De eerste graad was het eerst aan de beurt. De klas van juf Ellen (1A) begon zeer sterk aan de partij en Mauro Van Goethem bracht zijn klas al snel op voorsprong. De spanning bleef in de wedstrijd tot superspits juf Nancy met een enig mooie knal in de winkelhaak, de score terug in evenwicht bracht. 1-1 was de einduitslag en daar waren beide teams zeer gelukkig mee.

Bij de tweede graad ging het er ook spannend aan toe. Beide teams bleken supergoed in de verdediging en na een spannende wedstrijd bleef de score 0-0.


Alle ogen waren nu gericht op de derde graad. Konden zij als enige ploeg het dreamteam verslaan ? Rots in de branding en kapitein van de ploeg,, directeur Ludwig, riep nog even zijn spelers bij zich. Na wat peptalk kon de wedstrijd beginnen. De eerste vijf minuten waren zeker in het voordeel van 6B. Met flitsende acties over links probeerden ze te scoren, maar onze doelman, meester Chris, gaf geen krimp. Daarna werd het duidelijk dat de fysiek van het dreamteam merkelijk beter was dan dat van onze zesdeklassers. Eerst meester Wim en daarna juf Mieke zorgden voor de 2-0 eindscore.

Na de wedstrijdjes bleken scouts van Club Brugge, Anderlecht en Standard geïnteresseerd in enkele spelers van het dreamteam. Niemand ging op deze voorstellen in ‌ De Droomballon is dan ook de fijnste plaats om te werken!

Met dank aan meester Wim voor het verslag


Een woord van dank…. Elke maandagnamiddag…van 1 tot 3…door weer en wind…gemakkelijk of moeilijk…goesting of geen goesting…goeie dag of slechte dag…ze stonden er maar weer, onze leesouders! Hartelijk dank aan Alice, Ann, Ann, Christien, Christine, Daniëlle, Els, Georges, Isabelle, Jessy, Lieve, Marleen en Sonja, voor hun onverdroten inzet voor onze kornuiten van de eerste, tweede en derde klas. Dankzij hen konden de kinderen weer op eigen niveau oefenen om te lezen, luisteren naar boeiende, grappige of ontroerende verhalen, kennismaken met leuke boekjes en taalspelletjes spelen. Een dikke merci, van ganser harte, van mezelf, collega’s en directie. Ik wil graag sluiten met een ‘wetenschappelijke vraag’ en bijhorend antwoord en daaraan een wens koppelen voor al wie straks de vakantie induikt. Veel leesgenot! Uit JONGENS EN WETENSCHAP 1 Hoe vind ik een klavertjevier ? En brengt het echt geluk ?

Er zijn mensen die zich wel eens durven af te vragen waar lessen Latijn op de middelbare school in ’s hemelsnaam goed voor zijn. Wel, het blijkt bijzonder handig om op eenvoudige wijze duidelijk te maken wat een klavertje vier is. Nu ja, eenvoudig. Dat valt nogal mee. Wat u en ik genoegzaam een klavertjevier noemen, is in rekenkundige volgorde – en let goed op- een gemuteerde Trifolium repens, een gezonde Oxalis tetraphylla of een gehandicapte Marsilia quadrifolia. Er bestaan mensen die de vorige zin meteen begrijpen. Wij kennen er zo maar één. En die heeft ons gelukkig uitgelegd wat hij ermee bedoelt. Het zit zo : die Latijnonkundige koeien van bij ons staan er wellicht niet bij stil, maar de klaver die ze onbekommerd opslokken heet voluit Trifolium repens en heeft zoals de naam al doet vermoeden drie blaadjes. Een klavertjevier is de uitzondering die die regel bevestigt. Zo’n vierdelig klaverblad is het gevolg van een mutatie, een foutje van de natuur, zeg maar. Dat soort toevallige ongelukjes is per definitie vrij zeldzaam. Hoewel, hoewel. De kans dat zo’n genetische afwijking optreedt is nu ook weer niet zo klein : gemiddeld 1 op 1000 is een klavertje vier. En klaver verspreidt zich over de grond, dus de kans dat je op 1 plek meer dan 1 klavertjevier vindt is vrij groot. Nu zijn niet alle klavertjesvier gemuteerde misbaksels. Er bestaan ook andere soorten klaver die op het eerste gezicht niet van de klassieke Trifolium te onderscheiden zijn, zoals de Oxalis tetraphylla – u mag klaverzuring zeggen. Die wordt standaard geleverd met vier blaadjes. De basisuitvoering van een Marsilia quadrifolia –waterklaver voor de vrienden- heeft er zelfs vijf. Daar kan je met wat vals spelen gemakkelijk een klavertjevier van maken. Die klaver die van nature vier blaadjes heeft, kan je bij ons in de winkel kopen als kamerplant. Wil je die in de vrije natuur zien, dan moet je naar meer tropische landen. Zo kregen we een mail van een luisteraar die ooit op het eiland Lankawi in Maleisië was. Daar staan de rijstvelden vol met klavertjesvier. Wie daar geluk wil hebben, moet een klavertjedrie zien te vinden, zo vertelde de gids. Waarmee we meteen bij de belangrijkste vraag zijn aanbeland : brengt een klavertjevier ook echt geluk? “Zeer zeker,” zo wist de professor van de dag en hij kon het nog wetenschappelijk bewijzen ook. “Wat,” zo redeneerde hij, “moet je doen om een klavertje vier te vinden?” Je moet een dag vrijaf nemen om urenlang in een zonnige wei op je buik naar een klavertje vier te gaan liggen zoeken, net zoals in je kindertijd. Wedden dat je op het moment dat je er eentje vindt gelukkig bent? Ik wens iedereen vééééél gelukkige momenten deze zomer! (al dan niet met wat vals spelen)

juf Carine


Tijd voor een boek ! Misschien is de vakantie de tijd bij uitstek om eens tijd te maken voor een boek. Om het aangename aan het nuttige te koppelen kan dat, naast een spannende roman, ook wel eens een boek zijn rond opvoeding. OPVOEDEN IN EEN VERWENMAATSCHAPPIJ, hoe maak je een kind toch gelukkig ? is een boek van Marijke Bisschop dat in 2005 verschenen is bij de uitgeverij Lannoo

Samenvatting Haal je schatten uit de watten ! We leven met z’n allen in toenemende mate in een verwenmaatschappij. Verwennen is fijn, maar te veel van het goede is niet meer prettig. Onze kinderen hebben immers niets aan dat acute gebrek aan houvast en regels. Gevolg ? Ze zouden wel eens kunnen opgroeien tot ontevreden, besluiteloze en afhankelijke volwassenen, die moeite hebben om hun leven in eigen handen te nemen. Mag je als ouder dan helemaal niet meer in de watten leggen ? Natuurlijk wel, zolang dit maar op de goede manier gebeurt. Opvoeden in een verwenmaatschappij helpt ons de gezonde balans te vinden tussen negatief en positief verwennen. Alleen zo kunnen we onze kinderen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren. En dat willen we toch allemaal ! Marijke Bisschop is pedagoge en gedragstherapeute. Zij studeerde af in Amsterdam en is lid en supervisor van de V.V.G.T. (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie). Eerder publiceerde zij de veelgelezen boeken Je kind kan het zelf (samen met Theo Compernolle) en Bouwen aan zelfvertrouwen.

Bespreking Het boek leest heel vlot en is geïllustreerd met vele concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van ouders met kinderen en dit zowel met peuters en kleuters, lagere schoolkinderen, pubers. De auteur doet sterk beroep op het gezond verstand van ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ze moedigt hen aan om te leren vertrouwen op wat ze zelf aanvoelen als goed eerder dan mee te lopen met de maatschappelijke trends en de druk van kinderen, andere ouders, media enz. Ze moedigt ouders aan in hun eigen moeder en vader zijn, en daar vertrouwen aan te geven i.p.v. opvoeden vooral gevoelsmatig te beleven in de zin van toch maar toe te geven aan elke wens van het kind opdat het toch maar niet uit de boot zou vallen t.o.v. vriendjes. Op die manier wil de ouder voorkomen dat het kind gefrustreerd raakt. De trend in onze maatschappij is dat kinderen alles zomaar in de schoot geworpen krijgen zonder dat ze daar veel voor moeten doen. Het resultaat is dat kinderen: • niet de vreugde ervaren van naar iets uit te kijken, naar iets toe te werken, te sparen; • zich ook dikwijls niet gelukkig voelen ondanks het feit dat ze zo verwend worden en alles krijgen wat hun hartje maar wensen kan; • weinig of niet leren omgaan met frustraties die het leven ook meebrengt; • steeds maar meer eisen stellen en weinig leren rekening houden met anderen; • niet leren om zelfstandig hun leven en de problemen die ze tegenkomen te beheren;


Vandaar klinkt de oproep in dit boek om als ouders los te komen uit het gevoelsmatige opvoeden, om kinderen te geven wat ze echt nodig hebben. En dat zijn geen ouders die hen in alles tegemoet komen. Wat ze wel allemaal zijn lees je in het boek. Er wordt in het boek onderscheid gemaakt tussen positief en negatief verwennen: • negatief verwennen ziet de auteur als het kind tegemoet komen in alles wat het maar wenst, ook al heeft het dit niet echt nodig en draagt het niet bij tot zijn groei; • positief verwennen betekent je kind eens verrassen met iets leuks dat kadert in een groeiproces naar zelfstandige volwassenen. In het boek wordt er ook gesproken over het feit dat we eigenlijk niet moeten spreken over “verwende kinderen” maar over “verwennende ouders”. Het legt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij de ouders, laat hen zien wat de gevolgen zijn van het onvoldoende opnemen van deze verantwoordelijkheid. Het boek moedigt ouders aan in hun capaciteit om op te voeden, om zelfvertrouwen te krijgen, om vertrouwen te geven aan de draagkracht van het kind en aan zijn capaciteiten die hem zullen helpen opgroeien tot een zelfverzekerde, zelfstandige volwassene als hij hiervoor de juiste leidinggevende omgeving krijgt.

Veel leesgenot,

Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


JUF MAG IK NAAR HET EERSTE LEERJAAR ? Van de kleuterschool naar het eerste leerjaar is voor kinderen een grote stap. De psychomotorische systeemtherapeut Marc Litière, schreef vanuit zijn praktijkervaring ‘Juf mag ik overvaren’, een boek over schoolrijpheid. Hij pleit ervoor om te luisteren naar wat kleuters daar zelf over zeggen. En om hen als ouders met hele gewone dingen bewust te begeleiden.

“Schoolrijpheid bestaat uit enorm veel facetten: het verbale, het cognitieve en het motorische. Maar ook het emotionele. Een kind moet zelf zin hebben om te leren lezen, rekenen en schrijven. Dat wordt vaak vergeten. In principe is een kind klaar als het op de verschillende facetten min of meer klaar is: kunnen knutselen, hinkelen met de bal gooien, wachten op zijn beurt, alleen een taak afwerken, getalbegrip, horen dat kaas en konijn met dezelfde letter beginnen, kleine verschillen kunnen zien, … Kinderen groeien daar natuurlijk nog een stukje in tussen juni en september, ze moeten niet op alle voorwaarden perfect voldoen om over te kunnen gaan. Soms is er twijfel, maar wordt het advies gegeven om een kind met extra begeleiding en zorg toch te laten overgaan. En soms is het kind echt niet schoolrijp.

Voor kinderen die globaal nog wat jong zijn en op veel vlakken nog wat kunnen bijleren, is een jaartje doorkleuteren – het schooljaar overdoenaangewezen. Maar we zien ook vaak kinderen die bijvoorbeeld heel goed zijn in fantasie en het formidabel kunnen uitleggen, maar zwak zijn naar het voorbereidend schrijven of taakhouding. Zo’n kinderen vertellen me: ‘Ik doe de blauwe schuif niet hoor, daar zitten de werkjes in.’ Het zijn meesters in het ontwijken van dingen die ze niet goed kunnen. Dan is het volgens mij beter om een jaartje een brugklas te doen, zodat ze niet opnieuw enkel naar de poppenhoek en de auto’s trekken. Het grote nadeel is dat die brugklas zich bevindt in het buitengewoon onderwijs. Dat schrikt ouders enorm af, al is het de bedoeling dat kinderen na de speelen leerklas terugkeren naar

het eerste leerjaar in een gewone school.” “Schoolrijpheid is een etiket. Voor kinderen voor wie alles vlot gaat, komt die term niet ter sprake. Ik zie in mijn praktijk vooral kinderen voor wie de overstap naar het eerste leerjaar niet vanzelfsprekend is. Het is opvallend hoe vaak die kinderen zeggen dat ze niet naar het eerste leerjaar willen. Ik pleit er vurig voor om eerst te luisteren naar het kind. Is het bang voor het onbekende? Dan moeten we dringend werken aan integratie. Wil het kind liever nog spelen? Ik zou heel graag zien dat alle kinderen van het eerste leerjaar elke week een dag mogen gaan spelen in de kleuterklas, terwijl de oudste kleuters een dag naar het eerste leerjaar gaan.” Ik kan dat niet “Soms wil een kleuter niet naar het eerste leerjaar om-


dat het denkt het niet te kunnen. Wat betekent die ‘Ik kan het niet’? Misschien moeten we werken aan faalangst. En vaak voelen kinderen zelf duidelijk aan dat ze ergens een probleem hebben: ‘Ik kan niet stilzitten, of ik kan geen schrijfkrullen, ik maak niet graag werkjes’. Dan moeten we samen met ouders en school bekijken wat mogelijk is. Misschien kunnen extra oefeningen of therapie helpen om bepaalde vaardigheden te verwerven. Maar een kind op enkele maanden klaarstomen voor het eerste leerjaar, lukt toch niet. Schoolrijpheid is een proces dat begint bij de geboorte. Ouders kunnen met heel gewone dingen hun kinderen heel veel leren. Verhalen voor-lezen. Concentratie- en ge-heugenspelletjes ‘ik ga op reis en ik neem mee’ tijdens een lange autorit. Het kind laten betalen in de winkel. Samen zijn zwemzak klaar maken: ‘Wat heb je nodig? Oké, ga de handdoek maar halen op de derde plank boven links.’ Wedden dat je kind zijn zwemzak veel minder vergeet als hij er zelf verantwoordelijk voor is? Want dat is ook zo iets. Die aangeleerde hulpe-loosheid. Ik zie kinderen van acht die nog gewassen worden en van wie de billen nog afgeveegd worden.’ Ja, de eerste keren dat ze zelf eten, maken baby’s er een boeltje van. Als kinderen helpen met koken is de keuken een puinhoop, en hen zelf maar aankleden gaat in het begin beslist sneller. Maar zonder leren ze het niet. Groter groeien is mogen fouten maken. Kunnen lukken en mogen falen. ‘Als je alles al perfect kon, hoefde je niet naar school’, zeg ik wel eens.

Je ziet die gezichtjes dan oplichten. Als begeleiders moeten we natuurlijk zorgen dat het kind niet altijd faalt. En altijd het positieve benoemen. ‘Je hebt dat prachtig gedaan.’ Soms zijn er kinderen voor wie je al moet applaudisseren als ze een potlood vastnemen.” Hoge verwachtingen “Onderzoeken geven aan dat er meer problemen met schoolrijpheid zijn dan vroeger. Een vijfde van de kinderen zou op een of meerdere vlakken moeilijkheden hebben, en voor een tot anderhalf kind per klas zijn die problemen zo ernstig dat ze eigenlijk niet naar het eerste leerjaar kunnen. Onze maatschappij wordt steeds complexer, er komt enorm veel op kinderen af. Ik vind het indrukwekkend wat vijfjarigen vandaag al moeten kunnen. En ouders hebben vaak zo weinig tijd om constructief met hen bezig te zijn. Het motorische gaat ongelofelijk achteruit. Kinderen gaan niet meer met de fiets naar school, touwspringen, knikkeren en buiten op ontdekking gaan. Computerspelletjes en televisieprogramma’s kunnen leerzaam en leuk zijn, maar een kind dat elke dag twee uur achter een beeldschermpje zit, heeft niet veel tijd meer om te knut-selen of te bouwen met constructiespeelgoed. Als systeemtherapeut werk ik met het kind en zijn omgeving: de ouders en leerkrachten. Soms betekent dat ouders begeleiden om hun verwachtingen aan te passen. Toen mensen meer kinderen hadden, waren daar meestal een of twee uitblinkers bij, evenveel die het moeilijker hadden, en de rest behoorde tot de middenmoot. Vandaag

liggen alle verwachtingen van ouders en grootouders op die twee kinderen die allebei perfect moeten zijn. Als het niet zo vlot verloopt, wordt er naar een diagnose gezocht. Oog en aandacht hebben voor de problemen van kinderen is goed, en zo’n etiket maakt het vaak mogelijk om extra zorg te bekomen. Maar soms is er enkel nog oog voor die etiketjes, en wordt er niet meer geluisterd naar het kind.” Niet enkel de test De klassieke schoolrijpheidstesten, toeters, contrabas of andere testen die midden februari afgenomen worden, zijn wat ze zijn: een momentopname van zeer cognitieve vaardigheden. Maar wat denkt het kind zelf? Wat zeggen de ouders? Zij kennen hun kind. En wat vindt de kleuterleidster? Zij ziet kinderen altijd functioneren in hun vergelijkingsgroep. Ik pleit ervoor om die drie bronnen van informatie naast de test te leggen. Het is mogelijk dat daar verschillende dingen uit komen: het kind wil niet overgaan, de ouders en de school denken dat het kan en de toetertest was zwak. Dan moeten de verschillende mogelijkheden bekeken worden. Een slechte test zou een signaal moeten zijn: ‘Waar kunnen we aan werken?’, maar niet een zwaard van Damocles.

Meer lezen: Marc Litière, Juf, mag ik overvaren? Schoolrijpheid. Als het kleuteren voorbij is. Lannoo. Een leesbaar boek met veel voorbeelden en praktische tips voor ouders en leerkrachten. De bond – 17 april 2009 ONDERWIJS / 19 Kristien Rombouts


Stellend Vlaanderen… met een knipoog De examens zijn achter de rug en dat geeft altijd ruimte voor enkele “slippers”. We houden het in deze editie bij enkele “taalpareltjes” uit het domein “stellen”. Hij is niet meer zo vriendelijk als vroeger. Hij zegt nog wel een dag, maar geen goeie.

 Ze hebben daar een grote hond. Als er iemand vanvoor belt, begint hij vanachter te blaffen. Velen gaan naar de winkel om een groot stuk vlees zoals mijn moeder.

 Toen ik de brug overreden had, sloeg ik rechtsaf. Spaghetti smaakt naar macaroni, maar een beetje langer. We hadden veel werk, want er waren boterkoeken voor 300 mensen die allemaal opengesneden en gesmeerd moesten worden.

 Vader is een echte mopperaar. Hij kent altijd de laatste moppen. … gelukkig is onze stofzuiger nogal langdradig. Zus heeft pilletjes gekregen voor de afgang van de dokter. Ik denk dat ik al lang dood zal zijn tegen dat ik tachtig jaar ben. We gaven een klein pakje af met een grote theepot erin. Mijn zus was verkleed als verpleegster. Dat was gemakkelijk, want ze is verpleegster. “En nu, beste vrienden, gieten we het glas uit op onze dierbare jubilarissen.” We speelden een leuk spelletje en wie won was de winnaar. Ik vind dat het gymnastiekuurtje het rapst voorbijgaat. Dat komt misschien omdat het maar een half uurtje is.

 Ik zette er mijn naam op, zodat iedereen kan zien van wie ze is. Ze is namelijk van mij. En “last but not least” … Omdat het zo’n mooi weer was, mochten we nog enkele minuutjes overspel doen.

En wees gerust, we hebben er nog, maar daarvoor is het wachten op de zomereditie van 2009-2010


Jij en je baas ? Enkele verschillen Als je er lang over doet om Een taak uit te voeren,

Doet uw baas er lang over,

dan ben je traag

dan is hij nauwgezet en zorgvuldig

Als jij je werk niet doet,

Als je baas het zijne niet doet,

dan ben je lui

dan heeft hij het druk

Als jij een vergissing begaat,

Begaat je baas een vergissing,

dan doe je iets dom

dan is hij “toch ook maar een mens”

Doe je iets dat je niet gevraagd werd,

Als uw baas dit doet,

dan ga je je bevoegdheden te buiten

dan toont hij initiatief

Als jij bij je standpunt blijft,

Doet je baas dit,

dan ben je koppig

dan is hij vastbesloten

Respecteer je het protocol niet,

Doet je baas dit,

dan ben je gemeen

dan is hij origineel

Als je je baas een complimentje maakt,

Als je baas zijn baas complimenteert,

dan ben je een “vleier”

dan is hij medewerkend

Als je niet in je bureel bent,

Is je baas niet in zijn bureel,

dan ben je een profiteur

dan is hij zaken aan ’t doen.

Ben je in ziekteverlof,

Is je baas in ziekteverlof,

dan ben je “altijd” ziek

dan moet hij ernstig ziek zijn.

Mail je al eens een mopje,

Mailt je baas een mopje,

dan is dit overbodige post.

dan is hij grappig


Met de vakantie voor de deur leek het ons leuk om even op zoek te gaan naar gegevens i.v.m. hoe onze Vlaamse medemens zijn of haar vakantie of vrije tijd benut. Een kleine bloemlezen. We laten de percentages spreken… Waar brengt de Vlaming zijn vakantie door ? 34 % Kiest een bestemming in eigen land 66 %

Opteert voor het buitenland

Als je in België blijft kies je dan voor de kust of de Ardennen ? 61 % Geeft de voorkeur aan onze kust 39 % Kiest voor de bosrijke Ardennen. Kiezen we voor baden in de zee of geven we de voorkeur aan het zwembad ? 21 % Houdt van de golven, het schelpen- 79 % Vindt een duik in het zwembad gruis en het frisse zeewater (privé of niet) veel leuker. Kiest de Vlaming voor een “doe-vakantie” of een “luilekker-vakantie” ? 33 % Kiest voor een actieve vakantie. 67 % Laat “zalig nietsdoen” primeren. Wandelen en fiets- en trektochten Een bezoekje aan een gezellig genieten hun voorkeur. stadje in de buurt kan nog net. Kiezen we voor sport of cultuur ? 50 % Is verslaafd aan sport. 50 % Voor hen is dit dé manier om te ontsnappen aan de dagelijkse stress.

Fietsen of wandelen ? 54 % Fiets regelmatig, al dan niet met de koersfiets.

46 %

Probeert zo vaak als mogelijk cultuur mee te pikken. Boeken, schilderijen, concerten, toneel, bezienswaardigheden,…

Vindt wandelen de idealen actieve ontspanning

Kiezen de Vlamingen voor de zon of de schaduw ? 56 % Houdt van in het zonnetje zitten. 44 % Zoekt liever de schaduw op. Laten we ons leiden door GPS of door een wegenkaart of stratenplan ? 69 % Volgt slaafs zijn/haar GPS. 31 % Houdt het bij het stratenplan of de Verplaatsingen zonder de bekende wegenkaart, desnoods met wat hulp stem, behoren tot het verleden. van de mensen op straat. Chips of een ijsje ? 35 % Heeft liever chips, vooral bij een glas 65 % wijn of een fris pintje.

Associeert zomer met ijsjes. Liefst zelfbereide.

Fototoestel of filmcamera ? 89 % Vindt de camera te omslachtig en vindt dat men foto’s nadien gemakkelijker bovenhaalt.

Kiest onvoorwaardelijk voor de bewegende beelden. Zeker als het over de kinderen gaat.

11 %


Wij zijn blij met de geboorte van : - Fien (17.05.2009) Dochtertje van juf Lieve Putteman en echtgenoot Steve Meul.

- Kobe (09.06.2009) Dochtertje van juf Evie (Wolkenklas – 1C) en echtgenoot Peter Raemdonck

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Luc De Maeyer (30.03.2009) Grootvader van Lisa De Maeyer (Gr 4B – Krokodillenklas)

- Mevr. Mathilde Vaes (14.04.2009) Overgrootmoeder van Alexander Canetta (2B)

- Mevr. Jeannine De Prycker (31.03.2009) Grootmoeder van Emiel en Stef De Schepper (Wolkenklas – 1A)


september - oktober

informatieavond lager : wo 26.08.09 om 19.00 u. openklasdag peuters : do 27.08.09 : 11.00 – 12.00 u. informatieavond kleuters : do 27.08.09 om19.00 u. VERLOFDAGEN tot eind 2008 ma 14.09 : Pedagogische studiedag ma 05.11 : Facultatieve verlofdag van za 31.10 t.e.m. zo 08.11 : HERFSTVAKANTIE di 11.11 : Wapenstilstand van za 19.12.08 t.e.m. zo 03.01.10 : KERSTVAKANTIE ACTIVITEITEN INTRA MUROS ma 07.09 : start schoolzwemmen vr 11.09 : popcornfeest (kleuterafdeling) vr 17.09 : schoolfotograaf di 22.09 : Voorleessessie OKAN do 08.10 : sportdag kleuters do 15.10 : sportdag lager 1ste – 2de – 3de lj do 22.10 : sportdag lager 4de – 5de – 6de lj za 24.10 : infomoment peuterklas : nieuwe instappers (11.00 – 12.00 u.) ma 26.10 : oudercontact 1ste leerjaar (+ andere leerjaren: op uitnodiging) vr 30.10 : paddestoelenfeest (kleuterafdeling) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS do 01.10 : Leeruitstap 6de lj (Coca Cola + volkssterrenwacht Urania) di 20.10 : Kronkeldiedoe-dag 1ste lj ONTSPANNINGSMOMENTEN 1ste trimester

 vr 27.11 : wijnproefavond vr 11.12 : kerstmarkt

dinsdag 01 september : EERSTE SCHOOLDAG (aanvang lessen : 08.25 u.)

INSCHRIJVINGEN VANAF 17 AUGUSTUS : - weekdagen – van 10.00 – 12.00 u. – van 18.00 – 20.00 u. – zaterdagen – van 10.00 – 12.00 u.


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Zomereditie 2008-2009  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Hallo SBO - Zomereditie 2008-2009  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement