Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2007 – 2008 Zomereditie

INHOUD :            

Woordje van de directeur Dankwoord Nieuws Te noteren Terugblik Klas in de kijker Ode aan papa Sociaal De Warme school Verkeersopvoeding SBO schoolfeest Project Fotoalbum De laatste dagen… Wereldklas Zorgbeleid Levensbeschouwing Sportief Uit de media Muziek Wist je dat ? Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Rebus‌ om over na te denken‌

________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _


Een woordje van de directeur Beste ouders, Het schooljaar zit er alweer op. Het zoveelste jaar op rij wordt gearchiveerd. Het was gelukkig een fijn jaar dat alweer gepasseerd is, want anders zou het wel erg jammer zijn, dat het leven zo snel aan ons voorbij gaat. Als ik terugkijk, ben ik echt wel tevreden met onze realisaties. Maak je geen zorgen, ik ga ze niet allemaal tot in detail bespreken. Ik ga het voorwoordje proberen beperkt te houden ditmaal.

Zo stelden we bv. in de loop van 2007-2008 charters op rond de leerstoornissen dyslexie en dyscalculie. We pasten voor deze leerlingen in het verleden reeds het leertraject aan, maar we wilden dit uniform maken en we wilden ook transparanter en consequenter tewerk gaan. Op die manier kunnen voortaan geen leerlingen met diagnose meer door de mazen van het net glippen. Het is ook een verbetering voor de ouders en de collega ’s, die heel duidelijk weten wat de schoolafspraken zijn, wat van hen verwacht kan worden en wat onze grenzen zijn. Duidelijkheid geeft rust, nietwaar? Volgend schooljaar willen we dezelfde ingeslagen weg verder zetten, door charters op te stellen voor hoogbegaafdheid, autisme, NLD en AD(H)D. Eveneens vanaf volgend schooljaar zal er voor alle kinderen een derde oudercontact bijkomen. Dit extra vroege oudercontact is echter op aanvraag, en gaat reeds eind oktober door, dus net voor de herfstvakantie. Het biedt de ouders en de leerkrachten de gelegenheid om de voorbije herhalingsperiode en de aanpassing aan de nieuwe klas, indien dit nodig is, te bespreken. Elke ouder ontvangt daarvoor een uitnodiging. Uzelf, ofwel de klastitularis, kan dan een bespreking aanvragen. Als alles vlot verloopt, kan het rapport uiteraard volstaan. Ik zal dit toelichten op de infoavonden van woensdag 27 augustus (kleuterschool) en donderdag 28 augustus (lagere school), telkens om 19u30. Op deze infoavonden zal ik u ook uitleg verschaffen over de buitenschoolse opvang, de begeleiding van studenten en beginnende leerkrachten, de aanvraag van studietoelagen, het onderzoek naar het welbevinden van onze leerlingen, enz… Ik hoop jullie dan te mogen begroeten. Maar eerst gaan we genieten. Vrijdagavond 27 juni ga ik me , samen met de collega’s, verbergen om ongestoord samen te kunnen genieten van een heerlijk diner en één (of twee) glaasjes wijn. Misschien trekken we zelfs onze dansschoenen aan ?! Stel je voor… Ik wil tot slot iedereen, kinderen en volwassenen, bedanken voor het voorbije schooljaar, en een zalige, deugddoende vakantie toewensen. Geniet met volle teugen!

Ludwig De Meyer directeur


Op het einde van dit schooljaar willen wij, als naar gewoonte, vanuit het schoolteam een woord van dank richten naar de vele mensen die onze school op de een of andere manier een warm hart toedragen en die elk op hun manier meehelpen aan de uitbouw van onze school.

Het stadsbestuur, dhr. Burgemeester en Schepenen, de mensen van de administratie (speciaal die van de dienst onderwijs & logistiek) en de technische diensten.

Allen die achter de schermen werken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het geheel : - de mensen van ons secretariaat - de schoonmaaksters - de stadswacht - het personeel van de sporthal - de mensen van de voor- en naschoolse opvang

Alle externe begeleiders die steeds klaarstonden met advies en/of professionele hulp : - de GON-begeleiders - de medewerkers van het CLB - de mensen van revalidatiecentrum, therapiecentrum en de logopedisten.

Alle mensen die van de kinder- en andere feesten iets buitengewoons maakten en zich steeds inzetten om de school daadwerkelijk te steunen. - de leden van onze ouderraad - alle niet-leden die af en toe een handje toestaken

Alle ouders : - die extra hulp boden bij lezen, zwemmen, knutselen, vervoer en een heleboel andere schoolse activiteiten - die, door hun aanwezigheid en hulp, ook buitenschoolse sociale en/of sportactiviteiten ondersteunden

Alle ouders : - die begrip hadden voor de onvoorziene praktische probleempjes waarmee elke school wel eens geconfronteerd wordt en waarvoor we niet snel genoeg de passende oplossing vonden. - die vertrouwen stelden in onze aanpak - die ons af en toe een schouderklopje gaven

Al onze kleuters en al onze leerlingen uit de lager afdeling voor weer een fijn jaar samen voor de vriendschap die wij van jullie kregen

DANK OOK AAN AL ONZE TROUWE LEZERS ! Tot de volgende jaargang ! Misschien ?


Info Vrije dag op maandag 30 juni 2008 Het schooljaar 2007 – 2008 zal eindigen op vrijdagmiddag 27 juni. De minister heeft beslist dat maandag 30 juni 2008 geen schooldag is. Deze regeling geldt voor het leerplichtonderwijs (basis en secundair)

Info Schooljaar 2008 - 2009 A. INSCHRIJVINGEN Je kunt je kind inschrijven op onze school tot 5 juli, na afspraak met de directeur, ofwel vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): tussen 10.00 u en 12.00 u (maandag - zaterdag) tussen 18.00 u en 20.00 u (maandag - vrijdag) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen. B. INFOMOMENTEN Instap- of kijkmoment voor de peuters : dinsdag 26.08 - om 11u00 Infoavond voor de ouders van de kleuterschool : woensdag 27.08 - om 9u30 Infoavond voor de ouders van de lagere school : donderdag 28.08 - om 19u30 Infoavond 'Leren leren' voor het 4de - 5de en 6de lj. : maandag 08.09 - om 19u00 C. ANDERE DATA 2008-2009 zie www.droomballon.be

voor 282000 kleuters en leerlingen Forse extra verhoging schooltoelage Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming 30 mei 2008 Op voorstel van Frank Vandenbroucke zal de Vlaamse regering het systeem voor kleuter- en leerplichtonderwijs nog sterker verbeteren dan al was voorzien. Het bedrag per kleuter wordt opgetrokken van 45 naar 80 euro. Voor een kind in het lager onderwijs stijgt de gemiddelde toelage van 77 naar 116 euro.


De kansen van een kind in het onderwijs mogen niet afhangen van het gezinsbudget. In totaal komen er 313.000 personen in aanmerking voor een school- of studietoelage. Door de uitbreiding komt in elk onderwijsniveau het minst gegoede kwart van de gezinnen in aanmerking. De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met het hoger onderwijs maakt het bovendien mogelijk om een uniek “gezinsdossier” in te voeren. Zo wordt een einde gemaakt aan de jaarlijkse papierslag bij ouders en administratie. Voortaan moeten ouders maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en moeten ze ook maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen. Bovendien wéten ouders van bij het eerste kleuterklasje dat hun kind een toelage kan krijgen tot in het hoger onderwijs. Op voorwaarde, weliswaar, dat hun kind voldoende aanwezig is op school, want de schooltoelage wordt gekoppeld aan voldoende aanwezigheid in kleuter- en leerplichtonderwijs. Minister Vandenbroucke voert nu een extra verhoging door. “Dit is nodig ter ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben. Met het gezinsdossier voor school- en studietoelagen bestrijden we het risico op bestaansonzekerheid.. Info en aanvragen m.b.t. schooltoelagen vanaf 18.08.2008 : Belangrijkste telefoonnummer: 1700 (gratis) Belangrijkste e-mailadres: studietoelagen@vlaanderen.be (vermeld altijd uw volledige naam en rijksregisternummer).

Arbeid adelt ! Ben je een student ? Ga je graag met kinderen om? Ben je (cre)actief? Heb je zin om te werken? Studenten die een studiebewijs hebben van het eerste en het tweede jaar van de opleidingen kleuteronderwijzer, leraar lager onderwijs of opvoeder, mogen werken als begeleider in de erkende buitenschoolse opvang, zowel tijdens de zomervakantie als tijdens het volledige schooljaar. Die regel geldt vanaf 1 mei 2008. Meer info : www.droomballon.be --> algemene informatie --> buitenschoolse opvang

NIEUWE ADMINISTRATIEVE VLEUGEL

Nieuwbouw

NIEUWE KLASLOKALEN LAGER

De sinds lang aangekondigde uitbreiding van onze school kan in de loop van volgend schooljaar van start gaan. In onze volgende jaargang houden we jullie op de hoogte van het verloop. Maar nu toch al even een voorsmaakje.


Stedelijke Basisschool De Droomballon Gyselstraat 35 9100 Nieuwkerken t. 03/776.44.24 f. 03/777.79.18 ludwig.demeyer@sint-niklaas.be www.droomballon.be

UITNODIGING

INFOAVOND 8 september 2008 - 19u30 schooljaar 2008 - 2009

Aan de ouders en kinderen van het ( 4de , 5de en 6de leerjaar) Onze ouderraad organiseert i.s.m. het schoolteam een infoavond rond ‘LEREN LEREN’. We focussen ons vooral op de ouders en kinderen van het 5de en 6de leerjaar, maar ook de kinderen van het 4de leerjaar zijn, samen met hun ouders, welkom. We nodigden de heer Johan Claes uit van vzw B.E.S.T. Het Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden van ouders en kinderen tijdens hun talloze cursussen ‘Leren leren’ in scholen, na de lesuren, en heeft zich intussen een uitstekende reputatie opgebouwd. In zijn voordracht zal de spreker een overzicht geven van oplossingen voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze thema-avond over studiemethodiek is zowel naar ouders als naar leerlingen gericht. We denken daarmee aan een reële nood te beantwoorden en hopen dan ook op een talrijke opkomst. Meer info op www.bestvzw.be Waar ? Wanneer ? Inkom ?

eetzaal ‘De Droomballon’ maandag 8 september 2008 om 19u30 gratis, inschrijving verplicht (vóór vrijdag 05.09.2008)

Mogen we u vragen het inschrijvingsstrookje ingevuld terug te bezorgen. Namens de ouderraad, Christine DUPON, voorzitter

Afknippen a.u.b. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

……………………………………………….(naam), ouder van ……………………………………….. uit klas ………….. zal met …………. personen aanwezig zijn op de infoavond ‘Leren leren’.


LEERUITSTAP

25.04.2008

4de leerjaar Op een stralende dag zijn we met de twee vierde leerjaren op leeruitstap geweest naar het Molsbroek en naar Puyenbroeck. In het Molsbroek volgden we een educatieve natuurwandeling onder leiding van een gids. Domein Puyenbroeck in Wachtebeke was het decor van een echte wandelzoektocht met behulp van een plannetje en een kompas. Twee sloebers van het vierde waren erbij en schreven een kort verslagje. Lezen jullie mee? We zijn naar het Molsbroek en Puyenbroeck geweest. We zijn eerst naar het Molsbroek geweest. We zijn daar naar een natuurreservaat geweest. We hebben daar allemaal naar diertjes gekeken. Daar mochten we ook een paar insecten zoeken. We mochten ook kijken welke soorten diertjes het waren. Na het kijken welke diertjes we hadden gevonden gingen we een tocht maken in het natuurreservaat. We zijn ook in het konijnenbos geweest en we hebben konijnen gezien. Daarna hebben we nog veel gezien en het was mooi. Daarna zijn we met de bus naar Puyenbroeck geweest. We hebben daar een zoektocht gedaan. Het was niet helemaal rond er is een stuk dat we niet gezien hebben. We begonnen in het begin van Puyenbroeck. We mochten wel kiezen met wie we in een groepje zaten. Daarna is onze zoektocht gestart. We moesten eerst een lang eind stappen voor we bij de bloementuin waren. We zijn toen naar het gedeelte van de dieren geweest. Daar zitten kippen en koeien... we hebben ook een paar standbeelden gezien. We waren ook door een mooi bos geweest. We hebben nu ongeveer de zoektocht gedaan. We mochten ook spelen toen de zoektocht gedaan was. En dan zijn we met de bus naar huis gegaan.


LEERUITSTAP

28.04.2008

5de leerjaar Het einde van het schooljaar komt met rasse schreden dichterbij en ik zou graag met u even terugblikken op onze leeruitstap. Op 28 april gingen 52 dappere kinderen samen met 2 juffen en 2 meesters terug in de tijd. Naar een periode waar nog steeds maatschappelijke gevolgen van te zien zijn… Zo werd bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Duitsland en Polen omschreven als een delicate EK-match. De voorgeschiedenis blijft een belangrijke rol spelen, zelfs tijdens zo’n Europees toernooi. Voor mij, meester Michiel, was het de eerste keer dat ik mee mocht met routiniers als juffrouw Chantal en meester Chris. Natuurlijk is er bijzonder veel te zien in de Westhoek, dus moest er wat geselecteerd worden. Dat de juiste keuzes zouden gemaakt worden, bleek heel de dag. Maar genoeg gepraat, tijd om te verslag uit te brengen. Onze dag begon vroeg en we mochten plaatsnemen in de bus van een zeer sympathieke buschauffeur. We vreesden voor file, maar het zat allemaal mee. Zelfs de verwachte lading snoepgoed was niet aanwezig. Mooi zo, met dank aan alle kinderen en ouders.

We reden richting Raversijde. De gidsen konden ons boeien. Vooral toen de gids de ‘meerwaarde’ benadrukte van de vrouwen tijdens de oorlog, kon juf Nathalie haar dag niet meer stuk. Na een avontuurlijk verhaal en een tocht langs loopgraven en bunkers, trokken we naar de IJzertoren met een emotionele stop aan de Duitse begraafplaats, Vladslo. Achteraan op het kerkhof staat het beeldhouwwerk "Het Treurende Ouderpaar". Het verhaal hierachter zette ons allemaal aan tot nadenken en de woorden van meester Chris bleven lang nazinderen. En als je wist dat er zo’n 25 500 soldaten lagen… De toon was nu pas echt gezet!


De IJzertoren is met z’n 22 verdiepingen een echte bezienswaardigheid. Niet alleen het prachtige uitzicht, maar elke verdieping vertelt een verhaal. Het gangenstelsel kon iedereen bekoren en er was de mogelijkheid om aan gas te ruiken. De kinderen kregen afgelopen maandag nog een flashback toen er op onze speelplaats een vreemde geur circuleerde… Om Vladslo te zien moest je goed kijken, maar wat een contrast met Tyne Cot. Zo’n imposante begraafplaats! Na het bezoeken van de begraafplaatsen en musea werden we ons nog maar ‘ns bewust van de gruwel en de verschrikkelijke omstandigheden tijdens de wereldoorlogen.

Als laatste puntje zou ik graag een pluim geven aan onze kinderen. Ze hebben zich voorbeeldig gedragen en we waren fier om met hen op stap te gaan. Dankjewel!

SCHOOLREIS

16.05.2008

Gr 2 “Konijnen & Kikkers” Na dagen aftellen was “de dag” aangebroken. We gingen op schoolreis richting Heusden naar het “Harry Malter Park”. De busrit was al een hele belevenis, we konden alles goed zien want we zaten heel hoog . Toen we aankwamen mochten we eerst koek en drank eten zodat daarna het avontuur kon beginnen. Een ritje op de kameel of het paard, varen in de bootjes, spelen in de fantastische speeltuin, een ritje met de trein en een wandeling door het kabouterbos. En als kers op de taart was er een gigantische goochelshow met hondjes, slangen en een krokodil. Er waren zelfs mama’s die een slang in hun nek kregen en even op het podium mochten staan.


Nog even een blik in de speeltuin…

Langs deze weg willen we alle ouders bedanken die meegingen als extra begeleiding.

LEERUITSTAP

16.05.2008

5de leerjaar Op een ogenblik dat het gebruik van een atlas een automatisme wordt is het aangewezen om zich even onder te dompelen in het leven van Mercator, alias Geraard Kremer, de vader van de huidige atlas. We hoeven ons er zelfs niet ver voor te verplaatsen. Het Mercatormuseum in St-Niklaas,is “the place to be”. We leerden hoe je oude kaarten moest lezen, want dat van “de bovenzijde van de kaart naar het noorden draaien” is niet steeds zo geweest.


We leerden ook dat de mensen vroeger dachten dat de wereld een platte schijf was en over de grote ontdekkingsreizigers. We maakten kennis met verschillende kruiden en specerijen uit alle hoeken van de wereld en kregen tot slot nog enkele opdrachten in de mercatorzaal, het hart van dit kaartenmuseum. Ja, nu kunnen we wel begrijpen dat Mercator enkele jaren geleden een kandidaat was voor de titel van “Grootste Belg”.

LEERUITSTAP

22.05.2008

Gr 3 “Muizen & Dolfijnen” De dolfijnenklas en muizenklas werkten het thema “de bakker” uit. We brachten een bezoek aan bakkerij “De Westelinck”. We ontdekten de silo met bloem, de grote oven waar ze met een kar vol brood kunnen inrijden, de pistolets die per 30 uit het machine kwamen, de taartbodems die met een grote vel bladerdeeg in één keer werden bedekt… Als afsluiter aten we een lekkere puddingkoek. We maakten speeldeeg waarmee we zelf taartjes en broodjes bakten. Met behulp van een broodbakoven maakten we een heerlijk broodje in de klas. De kleuters leerden ook zelf hun boterhammen smeren tijdens een ontbijt in klas.

LEERUITSTAP

30.05.2008

4de leerjaar Op een iets minder zonnige dag gingen we naar de kust. De voormiddag brachten we door in Oostende. De strandwandeling en de tocht op de pier konden alvast niet stuk. Earth Explorer en Sealife stonden in de namiddag op het programma. Opnieuw hadden we twee reporters in ons midden… In de voormiddag zijn we naar Oostende geweest. We keken naar ‘Surf’s up’ in de bus. We zijn bij de haven geparkeerd en dan zijn we te voet naar het strand gewandeld. Dan zijn we op een brug gewandeld over de zee en die stopte in een cirkel, ze waren er aan het werken. We bleven even kijken en dan zijn we terug over de brug naar het


strand gegaan. Dan zijn we terug naar de bus gewandeld, daarna zijn we naar Earth Explorer geweest en dan zijn we in verschillende coole attracties geweest, namelijk: apollo11, een aardbeving, we zijn in een schuilkelder geweest met veel wind, in een duikboot en in een vulkaan. Eerst gingen we met de meesters in enkele attracties en dan apart. Dan mochten we daar een uurtje rondneuzen.

We zijn daarna naar Sealife geweest, we mochten apart rondlopen, daar mochten we de roggen strelen op de rug, en er was een zeehondenshow. Ze deden mooie trucjes en zwommen blij in het water. Er waren ook otters en pinguïns. Er was ook een haaientunnel met vissen en haaien natuurlijk. Er waren reuzenkrabben: ze waren zeker een halve meter. Op de terugweg keken we naar ‘Garfield 2’ en we kwamen moe thuis van de leeruitstap!

SCHOOLREIS

13.06.2008

Gr 3 “Muizen & Dolfijnen” Op vrijdag 13 juni, nee nee het was geen ongeluksdag, de weergoden waren ons goedgezind, vertrokken wij met de bus naar toverstad en speelstad in Wechelderzande (Lille).


’s Morgen gingen we naar Toverstad en kwamen we in een enig sprookjesdorp waar de sprookjes echt tot leven kwamen van o.a. Roodkapje en de boze wolf, Assepoester, Klein Duimpje, Hans en Grietje, Sneeuwwitje, de Gelaarsde Kat, Doornroosje, Joepie de sprekende kabouter, Peter Pan, Pinnokio, Robin Hood, enz In het sprookjesdorp was er ook een klein dierenparkje met: hangbuikvarkentje, chinchilla's, sierduiven, damhertjes, geitjes, schapen, konijntjes, kalkoenen, kippen, pauwen, mini-varkentjes, cavia's, fazanten, eendjes, alpaca's, sierkippen, dwerg-konijntjes enz. De kleuters hebben daarna nog flink kunnen ravotten in de buitenspeeltuin bij het sprookjesdorp. Na het verorberen van onze boterhammetjes waren we er weer helemaal klaar voor om een bezoek te brengen aan Speelstad. Hier hebben ze zich nog goed kunnen uitleven. Zeker met een ongelooflijk grote klim- en klauterkooi met alle denkbare speeltoestellen ingewerkt, verschillende luchtkastelen, een echte paardenmolen, botsauto's, een go-cart-circuit, verschillende draaimolens, vliegmolen, een groot kasteel "Het leeuwenkamp", 100.000 balletjes verdeeld over 4 reuze ballenbaden, een griezelig spookhuis, een schommelboot, hangbruggen, kinderdisco, disco-twister, ‌ .

Onze terugreis was verbazingwekkend stil. Moe en voldaan keerden de kleuters van groep 3 terug naar school waar ze mama en papa uitbundig vertelden over hun leuke dag!


SCHOOLREIS

06.06.2008

2de Leerjaar Toet … toet… acht uur de bus vertrok! Alle Jip en Jannekes zaten met heel veel kriebels in hun buik klaar om te vertrekken naar de Efteling. Bij aankomst scheen de zon volop en iedere klas ging samen met de juf op stap. Vooraf hadden onze sloebers in de klas al eens een kijkje kunnen nemen op de plattegrond. Samen kozen we de leukste attracties uit. Snel liepen we door naar onze eerste attractie! We bezochten het sprookjesbos, de Fata Morgana, de Droomvlucht, Villa Volta, Pegasus, … en nog zoveel meer! Sommige attracties waren enorm spannend. Zoals de Vogelrock waarbij je de hele tijd in het donker zat of de Pegasus die super snel ging. De echte durvers gingen mee in het Spookkasteel! Met knikkende knieën en grote ogen slopen we door de donkere gangen, maar uiteindelijk viel het allemaal nog wel mee. Iedereen had lekkere boterhammen bij zich en dankzij het schitterende weer konden we buiten picknicken en nog even op het gras spelen. Nadat het zonnetje ons zeer goed had opgewarmd gingen we de waterattracties verkennen. We werden kletsnat maar onze sloebers hadden niks liever! Nog een laatste koek en drank en snel naar de bus. Waaauw, wat een schitterende dag!


DE LAATSTE WEKEN

mei / juni 08

MEGA-project Mega-fuif op 29.05.08 Ook dit schooljaar hebben we actief meegewerkt aan het Mega-project. Een initiatief van de federale politie om de jeugd weg te houden van drugs en andere genotsmiddelen. Als apotheose mochten de 12-jarigen van Sint-Niklaas zich uitleven op een heuse MEGA-fuif in de stadsfeestzalen van Sint-Niklaas. 600 joelende ‘tieners’ dansten en sprongen én zongen zich de ziel uit hun lijf. Links en rechts werd er zelfs een ‘koppeltje’ gevormd om te slowen…

OVSG-proeven van 16 t.e.m. 19.06.08 Half juni werden er in alle klassen proeven afgelegd. Ook de zesdeklassers ontsnapten hier natuurlijk niet aan ! Voor hen werden het zelfs bijzondere examens ! De zogenaamde ovsg-proeven. Maar meer hierover verneemt U op een aparte bladzijde ergens in dit schoolkrantje. Ook wie er allemaal het getuigschrift of diploma heeft behaald, kunt U wel ergens terugvinden…

De laatste week op de basisschool Na al het ‘gezwoeg en gezweet’ tijdens de ‘verschrikkelijke proeven’, konden we de laatste schoolweek genieten van een heleboel leuke en toffe activiteiten. Zoals de verrassende en leuke fietstocht en de schoolreis naar Centerparcs in Erperheide. En wat hen nog het langst zal bijblijven, is ongetwijfeld het tentenkamp ! En we vallen in herhaling … maar ook hierover vindt U meer informatie terug op één of andere pagina van dit lijvige schoolkrantje.

De nieuwsinspecteurs : juf Mieke & meester Eddy


Een blik achter de schermen van de Draken en krokodillen (Gr 4) Kunst in de klas ďƒ&#x;

Een echte kunstenares op bezoek in de klas

We werkten met verschillende technieken


De draken en krokodillen logeerden 1 nachtje in de klas ďƒ&#x;

Samen bedjes installeren en tanden poetsen, wat vinden we dat leuk !

Op weg naar de poppenkast‌..in pyjama

Oogjes dicht en dromen maar


 Waterpret

op school 

Elkaar nat maken of……. lekker relaxen

EN … GENIETEN !!!!


“ Papafeest” ( vaderdag ) is één van dé toppers bij onze peuters. Vol spanning keken ze uit naar het witte dagje waarop ze hun zelfgemaakte cadeautje mochten afgeven. De peuters straalden de hele week: “ papa, papa,…klonk het overal ! Het is zalig jullie peuter vol overtuiging te horen vertellen dat zijn/haar papa de sterkste is en alles kan. Dus lieve papa’s, geniet maar heel lang van jullie eerste vaderdaggeschenkje van jullie lieve schatten. Het is jullie van harte gegund !

Om ons thema echt te beleven nodigden we de papa van Ianthe uit . Hij kwam zich scheren in ons klasje. Hij kon toveren en dat maakte indruk op ons. Hij deed blauwe scheergel op zijn hand. Met water erbij veranderde dit zijn gezicht tot een witte baard. Hij leek wel Sinterklaas ! Toen hij alle haartjes had afgeschoren mochten we eens voelen aan zijn wangen. Die waren plots erg zacht. De beren zeiden spontaan dat ze veel boterhammen gingen eten zodat ze snel groot zouden zijn om zich dan ook te kunnen scheren !

Zalig toch !


In samenwerking met OXFAM-wereldwinkel Nog even naar de winkel, boodschappenlijstje in de hand… Boodschappen doen is voor ons vandaag de dag heel simpel… Het immense aanbod van artikelen is enorm groot, we twijfelen soms aan de juiste keuze. Verkiezen we kwaliteit boven een voordelige prijs of primeert hier de inhoud van onze portemonnee?

29.04.2008

We confronteerden de leerlingen van de vijfde klas met een nog belangrijkere reden om bewuster inkopen te doen, nl. de weg die afgelegd wordt voor het product bij de consument terecht komt. M.a.w. hoe worden producten verhandeld en gebeurt dit altijd op een “eerlijke” manier? Automatisch bracht ons dit bij de werking van Oxfam (wereldwinkel), waarmee ook onze school samenwerkt (cf. drankjes die in de refter worden aangeboden). Toch wilden we hen nog bewuster maken voor dit probleem maar dan wel op een ervaringsgerichte manier. Zo kwamen we in contact met “Djapo”. De mensen die dit project vertegenwoordigen proberen kinderen op een creatieve manier bewust te maken van de nood aan eerlijke handel in derdewereld-landen.

Hoe verliep zo’n sessie ? Om te beginnen, bekeken de leerlingen eerst een filmpje waarop ze zagen hoe cacaobonen worden geoogst, gedroogd, verkocht en verder verhandeld om uiteindelijk als ingrediënten gebruikt te worden in onze fabrieken om chocolade te bekomen. Om te ervaren hoe het er in die landen eigenlijk aan toe gaat, mochten ze dit “aan den lijve” ondervinden. De leerlingen werden in ”families” ingedeeld. De aangepaste klederdracht bracht hen direct in de juiste sfeer. Elk gezin bezat een cacaoplantage. Elk lid kreeg een specifieke opdracht. Bonen werden “geplukt” (uit klei gemaakt, volgens een bepaalde grootte, binnen een bepaalde tijd). De ene familie kreeg messen, de andere moest zich behelpen met een touw om de klei te “snijden”). Nog een andere familie moest een minuut wachten om te beginnen.


Gevolg: niet iedereen had evenveel bonen “geoogst”, wat voor conflicten zorgde toen de oneerlijke opkoper ter plaatse kwam. Die profiteerde van de hele zaak, beweerde dat de kwaliteit slecht was en betaalde veel te weinig. De leerlingen werden gestimuleerd om samen een oplossing te zoeken. Ze besloten als families samen te werken, de voordelen van de families werden nu door het ganse dorp benut. Samen stonden ze sterker t.o.v. de handelaar en kwamen op voor hun gezamenlijke rechten. De uitbuiting werd op die manier positief aangepakt.

De vrijwilligers van “Djapo” gaan ter plaatse de juiste handelstechnieken bespreken met de inwoners van Afrikaanse landen om hen zo beter te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Ook de leerlingen van lagere scholen proberen ze op een creatieve manier hiermee te confronteren en bewuster te maken van deze problematiek. Een lovenswaardig project!


Europese dag van de buur : 27 mei 2008 Het werd vooraf aangekondigd via de website van onze school: ‘De Europese dag van de buur’. Op 26 mei probeerden enkele van onze ministers de kinderen en hun ouders alvast warm te maken voor dit initiatief. Met de gepaste t-shirt aan stonden ze aan het hek van de school met het nodige promotiemateriaal. Het zesde leerjaar werd ingeschakeld om aan alle kinderen een infobriefje, een ballon en een sprekend ‘Liefde is..’-kaartje te bezorgen. Vele kinderen lieten ons weten dat ze dit niet in hun boekentas lieten zitten maar dat het ballonnetje mét kaartje bij de buur is terechtgekomen.

Het vijfde leerjaar knutselde een ‘Gijselstraat-attentie’ in elkaar. Want, zeker weten, in de buurt van een school wonen kan soms voor wat drukte en overlast zorgen. Een mooi gebaar dat onze school en de buurt weer wat ‘warmer’ maakt. En dat het gewaardeerd werd kunnen we afleiden uit enkele fijne telefoontjes achteraf. Met dank!


van 05 tot en met 09 mei 2008

woensdag 07 mei 2008 : autoluwe dag

DANK AAN IEDEREEN VOOR DE ENTHOUSIASTE MEDEWERKING


De droomballon deed op zaterdag 24 mei zijn naam weer alle eer aan. Onder het motto “het hoeft niet altijd spectaculair” te zijn kozen we dit jaar voor de fiets en de wandel- of stapschoen. Samen met het gezin op pad, te voet of met de fiets, doorheen ons dorp. Niet te ver, niet te lang, alles “op ’t gemak”. Onderweg foto’s herkennen van leerkrachten toen zij nog piepklein waren… Gelegenheid tot een tussenstop op school voor spijs en drank… Dat alles bij een aangename temperatuur. We telden 248 deelnemers. Een succes Geen zin in al die sportiviteit ? Geen nood, ook op school was voldoende gelegenheid tot vermaak. Terwijl “oud” genoot van een caipirinha, een sangria of gewoon een frisse pint kon “jong” zich uitleven op de rodeostier, de springkastelen en de fietsen-op-rollen. Voor wie koos voor een iets rustigere aanpak was er het “eendjeskraam” en het “blikkengooien”. Tussendoor was er gelegenheid tot bezoek aan een ludieke kunsttentoonstelling, waarvan bepaalde elementen ook langs het fiets- en wandelparcours opgesteld waren. Juf Catherine zorgde met haar muziekschoolband voor een gesmaakt muzikaal intermezzo. Deze cocktail zorgde opnieuw voor het ondertussen herkenbaar geworden supergezellig, ontspannend sfeertje ! HEERLIJK !


Fietsen op rollen

Rodeostier

Eendjes vissen

Blikken werpen

Springkastelen

Aan alle aanwezigen


Met het schoolfeest nog in onze kleren, was het op zondag 25 mei verzamelen geblazen in de stadsschouwburg van St-Niklaas voor … Muzikaal talent ontdekken… Kinderen kansen geven…

KINDERCONCERT ”DE STEM van KINDEREN” STADSSCHOUWBURG SINT-NIKLAAS Dirigent : Tim De Volder

Onze presentator : Siese Van Poeck

PROGRAMMA ste

1

en 2de leerjaar

♦ Open je oren. ♦ De wereld is een toverbal Solisten : - Frauke Robert - Quinten Verleye - Quinten Speeleers - Kiany Menten


PROGRAMMA

3de en 4de leerjaar ♦ Vriendschap Solisten : - Jaroslav Balog - Danne De Bruin - Raied Alkriiz

♦ Vredeslied

PROGRAMMA

5de en 6de leerjaar ♦ Cumbaya My Lord Solisten : - Joppe Heidbüchel - Marie Van Oost - Margaux Viroux

♦ 35 luchtballonnen Solisten : - Sien Naudts

MUZIKALE INTERMEZZO’S ♦

Altviool : Caroline Bossuyt

Gitaar : Siese Van Poeck

Piano : Matthijs Steels


APOTHEOSE ♦

Zuid-Afrikaans volkslied met djembe

Samen op reis Solisten : - Silke Firlefijn - Kasper Verstraeten

Silke

Kasper

Schoollied “De Droomballon” Solist : Sien Naudts

Sien

DANK AAN AL ONZE LIEVE SCHATTEN VOOR DIT SCHITTEREND SPEKTAKEL Dank aan Tim De Volder voor zijn engagement. Dank aan alle collega’s voor de begeleiding. Dank aan alle aanwezigen voor het applaus en de staande ovatie !


De heer Andre Denys Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9000 Gent

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Datum

CFK/TD/170608 03

Tim Devolder

17 juni 2008

Geachte Mijnheer de Gouverneur, Betreft : Verzoek tot ontvangst van de Stedelijke Basisschool “De Droomballon” Sint Niklaas &

Met bijzonder veel fierheid kijken we terug naar een bijzonder concert dat onze organisatie heeft mogen organiseren in samenwerking met de Stedelijke Basisschool De Droomballon op 25mei 2008 in het Cultureel Centrum van Sint Niklaas en op 24 mei 2008 met de Stedelijke Basisschool Klaverdries. In een overladen zaal hebben alle kinderen en leerkrachten de boodschap van Classics for Kids overgebracht aan de inwoners van uw provincie “Kinderen laten opbloeien en groeien in de muziek”. Deze scholen zijn voor Classics for Kids een voorbeeld van een echte solidarteitsambassadeurs. Daarom wens ik als voorzitter van het Classics for Kids Kinderfonds, internationale vereniging zonder winstoogmerk, erkend via Koninklijk Besluit een verzoek te richten aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen om deze bijzondere scholen officieel te willen ontvangen op het Provinciehuis. Dit om de uitzonderlijke prestaties extra in de bloemen te zetten. Mijnheer de Gouverneur, mogen wij u verzoeken onze vraag in overweging te willen nemen, dankend voor u bereidwillige medewerking, teken ik, Met voorname hoogachting,

Tim DEVOLDER Voorzitter van de Raad van Bestuur

Generaal Capiaumontstraat 11 bus 3

BTW 472 800 071

DEXIA 778 5990421 47

B-2600 Antwerpen

GSM 0495 70 40 53

secretariaat@classicsforkids.be

Classics for Kids is een internationale vereniging zonder winstoogmerk erkend via Koninklijk Besluit

Stedelijke Basisschool Klaverdries (Drongen- Gent)


Op bezoek bij directeur ludwig & meester Chris HUISGEMAAKTE PIZZA

TECHNOCRACKS En… Hoeveel appeltjes hebben jullie gespaard ?

Actie “eet meer fruit”


5A kijkt binnen in de “schutterhofhoeve” SPREEKBEURT

Marie Van Oost

IN volle natuur – 2C

PRIJSUITREIKING

kangoeroewedstrijd


Forumlezen in 5A

Tv-REPORTAGE bestemming vlaanderen

6 de lj

Dolfijnenklas reeds in gedachten op vakantie


Een konijn bij de krokodillen in gr 4b

Oei, als dat maar goed afloopt‌

OSVG-proeven 6de lj


DIPLOMA’S ZESDE KLAS De voorbije weken werd er in de zesde klas een zekere vorm van examenkoorts waargenomen. Dit kwam natuurlijk door de OVSG-toetsen die plaatsvonden van maandag 16 juni tot en met donderdag 19 juni. Deze toetsen zijn algemene eindproeven voor alle zesdeklassers en ze worden ingericht door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. En wees gerust hoor : elke leerling gaf het beste van zichzelf. Dit schooljaar hebben deze kinderen hun diploma of getuigschrift van de lagere school behaald :

6A 6B

Bruelemans Darwyn, Degraeve Lieselot, De Paepe Evy, De Prycker Matthias, Harvent Joleen, Heyninck Charlotte, Smet Sarah, Smet Tibo, Steels Mathijs, Thomaes Bo, Thijs Robin, Van der Zalm Alexander, Van Duyse Jari, Van Moer Maxim, Van Poeck Siese, Verté Elena, Vounckx Ewout Astua Arce Deyvid, Bayurshin Pavel, Boel Laurens, De Beleyr Bonas, De Witte Bob, De Wolf Marlies, Fruytier Kjell, Lagae Brent, Tinck Caro, Vandenbulcke Sarah, Van Lysebetten Filip, Van Moer Wouter, Van Walle Jeffrey, Verstraeten Kasper

EEN DIKKE PROFICIAT AAN IEDEREEN EN VEEL SUCCES VOLGEND SCHOOLJAAR !!! Juf Mieke en meester Eddy


TENTENKAMP VOOR DE AFSCHEIDNEMENDE ZESDEKLASSERS Het is ondertussen al een stevige traditie geworden dat onze zesdeklassers de basisschool afsluiten met een overnachting in ‘hun’ eigen vertrouwde school. Op DINSDAG 24 JUNI werden na schooltijd de tentjes opgezet én werden ook de bedden klaargemaakt. Hier en daar werd er stiekem wat ‘lekkers’ de tent ingesmokkeld… Na het installeren van het kleurrijke tentenkamp, gingen we ons eerst thuis nog wat opsmukken want om 19.00 u. werden we al terug op school verwacht voor een plechtig moment : de uitreiking van de getuigschriften basisonderwijs. Dit was best even spannend ! Op de receptie ging het er gelukkig heel wat ontspannender aan toe. En terwijl onze ouders hun glazen ‘nog eens’ vulden, trokken wij ons terug in de tuin van de kleuterafdeling. Want ondertussen was het de hoogste tijd geworden om te genieten van overheerlijke frietjes, gevolgd door een gezellig samenzijn. Van slapen kwam er ook dit jaar alweer niet veel in huis. De verkwikkende douche in de kleedkamers van de sporthal deed enorm deugd ! En terwijl de kinderen stonden te genieten van de warme stralen, werden de tafels gedekt voor een heerlijk ontbijt : koffiekoeken met chocolademelk ! En dan was het tijd om ons ‘kamp’ weer met de grond gelijk te maken want de kleuters hadden hun speelplaats nodig. Het werd een avontuur dat we ons nog lang zullen herinneren.

Van juf Mieke, meester Eddy en de zesdeklassers die (met spijt ?) afscheid nemen van hun vertrouwde “droomballon”.


Toen ik aan dit artikel begon, realiseerde ik me dat dit alweer het laatste voor het schoolkrantje van het schooljaar 2007-2008 was! Wat gaat alles toch ongelooflijk snel! Ik herinner me levendig hoe we op die eerste schooldag allemaal vol verwachting stonden uit te kijken, (denkend in onze eigen taal) om te kunnen beginnen met Nederlands te leren, want daarvoor kwamen we naar deze school!!!! En of we dat gedaan hebben!!!! Elke dag opnieuw!!!! Diegenen van het eerste uur die hier nu nog zijn (en dat zijn er niet veel meer) kunnen het weten! Zij gaan het volgende schooljaar in een reguliere klas beginnen !! En ‌ het resultaat mag er zijn, lees hieronder maar wat de wereldklassertjes al kunnen schrijven!!!! Voor diegenen die achteraf zijn bijgekomen en asielzoekertjes zijn, valt alles nog maar af te wachten. Zullen ze nog steeds in het opvangcentrum verblijven, of worden ze overgeplaatst, krijgen ze een huis toegewezen of moeten ze het land verlaten,‌??? Daar draait alles eenmaal om voor de asielzoekertjes! Hopelijk zien we hen en nog een heleboel andere nieuwe kindjes terug in september, zodat we terug met diezelfde verwachtingen aan een volgend schooljaar kunnen beginnen! Maar nu eerst genieten van een fijne vakantie!!!!!!!!


Voor groot en klein

Rekje en Wisje leren al spelend THUIS denken

Voor klein en groot

Opdrachten om al spelend en al doende te leren rekenen.

Rekenen = doen (vanaf in de kleuterschool tot 6de leerjaar en ouder) Juf Ilse B. en Juf Carine vertellen jullie heel het jaar door hoe je als ouder je kind thuis op een speelse manier kan helpen met rekenen. Thuis kan je kinderen helpen door met je kind van alles samen te doen en leer je hun allerlei leerrijke ontwikkelingsmogelijkheden aan. (Rekje en Wisje vertellen wat ze willen doen. De tekstballonnetjes vertellen wat je wil bereiken als ouder bij je kind.)

Onderwerp 4: Fantasie Rekje en Wisje spelen een rollenspel :

cowboy en indiaantje, politie en boef, tovenaar, ‌ We maken afspraken. We voeren het uit. We wisselen van rol.

Wij hopen dat jullie telkens eventjes stil hebben gestaan bij de stripverhalen om jullie kind al spelend thuis te helpen denken.

Juf Ilse Bryssinck & Juf Carine Bombeke


Ik ben wie ik ben nog klein, onkundig en spetterend speels. Blozend van lol, van ’t zingen en ’t springen. Eenvoudig, oprecht zo schitterend echt…

Deze ‘Droomballon-vriendjes’ deden hun Eerste Communie op 01 mei 2008 : EEN DIKKE PROFICIAT AAN : Hélène, Frauke, Milan, Silke, Alexander, Kobe, Annabel, Delphine, Morgane, Phoebe, Victor, Sofie, Matthias, Cato, Lotte, Arno, Jorre, Alexander, Marthe, Eveline, Marie, Hendrik, Kayleigh, Emilia, Robbe, Kelly, Cedric, Casper, Isaura, Denis, Ilias, Luna, Wannes, Manon, Kianna en Mauro.

“ Ik vroeg aan God : ben ik groot genoeg ? Hij zei : ik hou van klein ! “


Ik heb nu de grens bereikt waarop een kind geen kind meer lijkt.

EEN HELE DIKKE PROFICIAT AAN ONZE VORMELINGEN :

Maar toch voel ik diep in mij nog een vlinder kinderlijk en vrij.

Evy, Matthias, Robin, Jari, Bo, Elena, Ewout, Laurens, Tibo, Sarah, Charlotte, Bob, Kjell, Wouter, Jeffrey, Kasper, Darwyn, Siese, Filip, Laurens, Bonas, Sarah, Mathijs en Maxim.

Maar help me in ’t leven, help mij te groeien. Leer me als een bloem te bloeien. Leer me elke dag spontaan met uw zon mee te gaan…


15 juni 2008 Er zit een schat verborgen in jezelf

Een schat, Die je overal kan vinden: Zowel hier als daar, Zowel vroeger als nu. Een schat Zo rijk als het leven zelf, Die toont hoe het zijn of worden kan En hoe het beter kan. Een schat Die verborgen is Maar die je gemakkelijk kan vinden in JEZELF

Proficiat aan de gevierden: Mattis, Kiany, Brenden, Tristan, Jolien, Amani en Rani Groetjes van Juf Kaat


17 en 18 mei 2008 Op 17 mei vertrokken we met de 12-jarigen van N.C.Zedenleer van om en rond St-Niklaas op weekend naar Nieuwpoort. Eens we daar aangekomen waren, kregen we een kamer toegewezen en mochten we onze koffers uitpakken. Ik sliep op een kamer met 5 meisjes van een andere school. We moesten dan gaan eten. Na de middag speelden we spelletjes op het strand, maakten we een wandeling naar de pier, mochten we een half uur op de gocarts en daarna gingen we nog even winkelen. Dat vond ik allemaal heel leuk. Voor het eten nog even douchen en dan aan tafel. ’s Avonds was het algemene repetitie voor het optreden dat we op ons feest gingen brengen en daarna deden we een fakkeltocht langs het strand. Het was natuurlijk wel erg jammer dat onze fakkels door het minder goede weer niet bleven branden. Dan was het bedtijd. Op 18 mei begonnen we onze dag met een stevig ontbijt. Daarna moesten onze kamers leeggemaakt worden. We gingen dan met z’n allen zwemmen. Dat was heel fijn! Na het zwemmen keerden we voor de laatste keer terug naar onze verblijfplaats om te eten en daarna vertrokken we richting Belsele. Daar stonden de mama’s en de papa’s ons op te wachten. We maakten ons klaar voor ons optreden. Maurice was helemaal in fietskledij en hij had zelfs zijn fiets meegebracht om op het podium “af te zien”! Hij was echt grappig! Tijdens het optreden las ik samen met Wouter het gedicht voor :

Er zit een schat verborgen in jezelf In ieder van ons zit een schat verborgen die zit er vandaag en die zit er ook morgen. Ben je eerlijk in het spel ? Zeg je steeds alsjeblief en dankjewel ? Voel je je graag af en toe geborgen ? Wil je ook voor anderen zorgen ? Kunnen vrienden je vertrouwen ? Dan kan je een leuke vriendschapsband opbouwen! Sommige mensen zijn arm, anderen zijn rijk, iedereen is anders en toch zijn we gelijk. We zijn tenslotte allemaal mensen, met elk onze speciale wensen. En toch… we hebben allemaal iets gemeen er zit een schat verborgen in iedereen. Als we al beginnen met elkaar respect te geven, Zodat we samen in vrede kunnen leven, Als we elk onze schat naar buiten laten komen, kunnen we leven in een wereld waar we nu allemaal van dromen.

Daarna was het feest! Eerst een receptie en daarna een plechtigheid. We moesten tijdens die plechtigheid de fakkel doorgeven, het symbool van vrijzinnigheid. Op het einde kregen we een rugzak en een lichtgevende balpen cadeau. Het was een fijn weekend! Caro Tinck, 6B


--- dinsdag 01 en donderdag 03 april 2008 --Meestal staan wij bij dergelijke evenementen zelf in voor de verslaggeving. Dit jaar echter kregen wij van een vader-toeschouwer volgend verslag binnen. Waarvoor onze welgemeende dank ! Het verlicht niet alleen onze taak, het verhoogd ook de betrokkenheid van de ouders bij de samenstelling van dit schoolkrantje en… het leest zo leuk !

Door de ogen van een papa… Enkele weken terug vroeg mijn zoon of hij mocht meedoen met het voetbaltornooi. Ik dacht bij mezelf ‘VOETBAL ?!?!’ Maar ja waarom niet, het gaat hem toch om sport, hé. Dus zo schreven we onze zoon in voor een tornooi tegen de andere scholen van het Waasland. Het tornooi vond plaats tijdens de tweede week van de paasvakantie, op dinsdag 1 april, neen geen aprilgrap, en op donderdag 3 april. Onze zoon zit in de 1ste graad , dat zijn de 6 tot 8 jarigen. De 2de graad, dat zijn de 8 tot 10 jarigen, dacht ik, speelden ook die dag. De dag des oordeels was eindelijk aangekomen ! Vol spanning keken wij er eigenlijk wel een beetje naar uit om hem daar te zien spelen. Al onze jonge sportievelingen stonden te popelen om te voetballen, ondanks het koude, gure en regenachtige weer. De ploegen werden verdeeld en in de eerste wedstrijd moesten onze jongens het opnemen tegen de Sint-Catharina school uit Sinaai. Daar ging het eerste fluitsignaal voor de aftrap en onze jongens waren vertrokken. Al vlug werd er een doelpunt gemaakt, eigenlijk weet ik niet goed meer wie het eerste doelpunt maakte , maar dat maakt niet uit. De kop was er af, zoals ze dat bij ons zeggen. Voetbal is eigenlijk niet mijn ding, toch lieten ik en mijn vrouwtje ons volledig meeslepen in het spel. We hebben geroepen, aangemoedigd, en …… meegeleefd zoals de echte dat doen. Op dat moment kon ik de fervente voetballiefhebbers toch een beetje beter begrijpen. Tussen al die drukte en emoties nam ik ook een paar leuke foto’s, ik voelde mij eventjes een topfotograaf en stond zelf perplex van mezelf hoe ik in het spel opging en supporterde voor onze school! De doelpunten volgden elkaar op, ook voor de andere ploeg, en zo werd het uiteindelijk 3-2 voor onze jongens. Zo fier als we waren zat de eerste wedstrijd erop. Een kwartier later moesten we spelen tegen O.L.V. Presentatie.


Ons geluk werd al vlug overschaduwd door de uitmuntende spelers van de tegenpartij die onze jongens geen duimbreed gunden. Onze jongens, je kon dat zien aan hun gezichtjes, gaven de moed wat op‌ Het werd uiteindelijk 10-0 voor O.L.V. Presentatie! De eerste dag zat erop en ik dacht bij me zelf nu heb ik wel een frisse pint verdiend. Proost! Een dagje rust hadden wij nu ook wel verdiend. Maar ‌Dag tweede dag was aangebroken. De jonge voetballers stonden alweer paraat. Deze keer namen we het op tegen Berkenboom. Vol goede moed begon de wedstrijd. Ze moesten deze keer twee keer 20 minuten spelen, dat was het dubbele van de vorige wedstrijden. Maar onze jongens zouden onze jongens niet zijn en we wonnen de laatste wedstrijd met 5-2 ! Een verdienstelijke score die mocht gevierd worden met alweer die frisse pint ! Tijdens de prijsuitreiking kregen we een mooie beker, waarvoor die beker nu eigenlijk staat weet ik niet, maar eigenlijk doet het er niet toe. We hadden hem ! Van de 8 deelnemende ploegen stond De Droomballon met de 1ste graad op de derde plaats. Alstublieft! Tevreden gingen we terug naar huis, tot volgend jaar misschien ? Trouwens een dikke proficiat en een bedanking voor de aanwezige leerkrachten! Tof ! Beste wel een fiere papa, De Meyer Andy


Hallo beste vriendjes en vriendinnetjes, Het einde van het schooljaar is ook voor ons genaderd. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van ons concertje tijdens het voorbije schoolfeest. Voor ons was het een zeer leuke ervaring. Het is niet zo simpel om op te treden voor een publiek, zeker als je de mensen van dat publiek allemaal kent.

Kan jij moeilijk stilzitten of beweeg je graag ? Wil je net zoals wij leuke liedjes zingen of een instrument bespelen ? Droom je ervan om toneelspeler of acteur te worden ? Kom dan naar de muziekacademie en breng je vriendjes en vriendinnetjes mee. Samen is het veel leuker. Uurrooster AMV schooljaar 2008-2009 Afdeling Nieuwkerken

*********************************************************** AMV L1 woensdag 13u tot 14u30 AMV L2 dinsdag 15u45 tot 17u15 AMV L3 dinsdag 17u15 tot 18u45

+ Vrijdag 15u45 tot 16u45 + Vrijdag 16u45 tot 17u45 + Vrijdag 17u45 tot 18u45

Ook volgend schooljaar zal je hier in Nieuwkerken instrumentlessen kunnen volgen . Voor meer info kan je steeds terecht bij Juf Catherine of in de hoofdschool van de muziekacademie te Sint-Niklaas.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans Hofstraat 13 9100 Sint-Niklaas 03/777.72.95 www.samwd.be


ALLERLEI… Nog een reeks 'ditjes en datjes’, met faits divers uit de wetenschappelijke wereld. Ben jij nog wel mee? Praatstof om de vakantie mee in te gaan. De voorbije dertig jaar zijn Belgische jongens vier centimeter groter geworden. Meisjes twee centimeter. In België was in 2005 de gemiddelde lengte van mannen 1 m 76,3 cm, die van vrouwen 1 m 64,5 cm. De Belg is momenteel groter dan de Zweed en de Noor. Verschillende factoren zoals voeding en een goede gezondheids-zorg beïnvloeden de gestalte van een bevolking. Als een kind vaak ziek is, kan dat zijn groei vertragen. Kinderen krijgen hun groeischeut gemiddeld rond hun dertiende. Een jongen kan in die periode in een jaar elf centimeter groeien. Het normale ritme is vier centimeter per jaar. In de lente groeien kinderen tweemaal zo snel als in de herfst. Dat heeft te maken met de invloed van het licht op de hormonen die de groei regelen. Als je veel met het gezin eet in je jeugd, komt het waarschijnlijk vanzelf goed met gezond eten op latere leeftijd. Aan de universiteit van Minnesota (VS) zagen de onderzoekers dat de proefpersonen die vroeger vaak met familieleden hadden gegeten, later meer fruit en meer groenten aten. Ook dronken ze minder frisdrank. Veel frisdrank e.a. suikerhoudende dranken nuttigen zorgt ervoor dat kinderen overbeweeglijk worden en zich moeilijker kunnen concentreren. Vandaar al die gezonde dranken op school. De hersenen van mannen en vrouwen verschillen in talloze opzichten. Hoe die verschillen tot uitdrukking komen, is voor een groot deel maatschappelijk bepaald. Maar het is bijvoorbeeld duidelijk dat bij chimpansees de jonge mannetjes de risico’s nemen en gevaarlijkere dingen doen. Hetzelfde geldt voor mensen, want jonge mannen komen akelig vaak om bij verkeersongevallen. Bij sommige ziekten of stoornissen is het geslachtsverschil wel erg duidelijk. Hoofdpijn treft vooral vrouwen, en schizofrenie treft vooral mannen. Hoewel de maatschappij hierop ook een invloed uitoefent, is het bijvoorbeeld opvallend dat 93% van de anorexiapatiënten vrouw is, terwijl maar liefst 80% van alle ADHD-, dyslexie- en autismepatiënten jongen is. Reeds voor de geboorte ligt het eveneens vast of je later op jongens of meisjes verliefd zal worden. Ongeveer 10% van de bevolking is holebi. Daarvan zijn er 3 tot 4 keer zoveel homo’s ten opzichte van lesbiennes. De meest gangbare verklaring waarom Nederlanders ’s avonds hun gordijnen vaak niet dicht doen, zodat je kunt zien wat ze doen, is dat ze een obsessie hebben met openheid. Ze willen graag laten zien dat er niets ‘oneerbaars’ achter hun voorgeveltjes gebeurt, dus blijven de gordijnen open. ‘Kijk maar, ik doe heel gewoon’, is het signaal dat we zo afgeven. Dit gebruik is al eeuwen oud en wordt versterkt door hun calvinistische inborst.


Het ligt niet in onze bedoeling om te klagen, maar in de periode waarin wij meer dan ons lief is de opmerking krijgen “Jullie hebben weeral 2 maanden verlof”, lijkt het moment goed om ook de keerzijde van de medaille even een kans te geven. Het is moeilijk om er zelf over te praten, maar de media staken ons een handje toe. Hieronder lezen jullie 2 getuigenissen van mensen die ook hun brood verdienen in het onderwijs. Eén in het secundair, één in het basisonderwijs. En inderdaad… ook zij kunnen, net als wij binnen enkele dagen genieten van een lange zomervakantie, maar er is ook…

Leraar werkt zestig uur per week

De werkdruk in de scholen is te hoog, zeggen de onderwijsvakbonden. Die betoogden tegen de wildgroei aan vernieuwingsprojecten van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Volgens de bonden moet de overheid haar leraren koesteren om het dreigende tekort tegen te gaan. Maar hoe vol is de werkweek van een gemiddeld leraar.

Tine Stynen, basisschool Geel

’Twaalf uur werk in het weekend’

Een optelsom leert dat Tine Stynen van basisschool ‘Toppunt’ in Geel meer dan zestig uur per week met haar lesopdracht bezig is. “Ik geef voltijds les aan 27 kinderen in het eerste en tweede leerjaar.

Ik ben elke dag om kwart over acht op school. Dan kopieer ik nog wat en leg ik materiaal klaar. De les begint om kwart voor negen. ’s Middags neem ik 20 minuten om te eten. De rest van de pauze overleg ik met collega’s, begeleid ik leerlingen en maak ik het klaslokaal klaar voor de volgende lessen.” ”De school is uit om halfvier. Dan heb ik nog anderhalf uur nodig om de klas op te ruimen. Mijn bureau ligt tegen die tijd vol papieren die ik moet uitzoeken. Om halfacht begin ik met verbeterwerk. Daar ben ik mee bezig tot halfelf. Woensdagnamiddag en vrijdagavond houd ik vrij.” Ook in het weekend werkt Tine Stynen ongeveer twaalf uur. “Zaterdagochtend sta ik op om halfzeven en werk

twee uur. In de namiddag besteed ik twee uur aan mijn weekplanning. ’s Avonds heb ik nog verbeterwerk tot halftien.” ”De zondagochtend is voor alles wat is blijven liggen. We houden bijvoorbeeld lijsten bij van wat de kinderen eten en drinken op school. Er zijn steeds meer projecten die tijd kosten. Zo is er bij ons een gezondheidsteam en een werkgroep rond mondiale vorming. Gelukkig is onze directie daar niet te streng in, we bepalen zelf waaraan we meedoen.” ”Ik steek veel moeite in probleemkindjes, en die zijn er meer dan vroeger. Door alle echtscheidingen wordt het niet makkelijker. Ook in contact met het CLB kruipt tijd.”


Hans Van Houtven, leraar Frans in Westmalle

’Nog een hoop papierwerk erbij’

In rustige tijden werk ik 45 uur per week, in piekweken is dat 60 uur”, zegt Hans Van Houtven, leraar Frans op het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle. “Ik geef twintig uur Frans in de week. Daarnaast ben ik titularis van het laatste jaar.

Ik sta ook in voor de begeleiding van leerlingen naar het hoger onderwijs. In drukke periodes ben ik daar drie kwartier per dag mee bezig. De stagiairs Frans passeren via mij. Ik ben lid van de pedagogische raad, die interne adviezen geeft over schoolbeleid.” ”Ik ben op school van kwart over acht tot kwart over vier. Daar zitten springuren bij, maar die gebruik ik voor vakoverleg met collega’s en toezicht. ’s Avonds ben ik bezig met de voorbereiding van de lessen en verbeterwerk. In het weekend besteed ik daar nog eens tot acht uur aan.” ”Dit is mijn twintigste jaar als leraar en ik heb de druk systematisch voelen toenemen. Als jonge leraar gaf je les, je corrigeerde en af en toe was er een vergadering.

De deliberatie aan het einde van het schooljaar was zaligmakend. Nu is er een verplichting om elke beslissing te rechtvaardigen met een hoop papierwerk.” ”Van de overheid komen er inderdaad een hoop vernieuwingsinitiatieven. Ik denk dat het onderwijs nu vooral nood heeft aan stabiliteit. Elk van die initiatieven op zich is best waardevol. Maar nu gaat de overheid lichtzinnig om met haar leerkrachten. Steeds minder jong talent kiest voor het onderwijs.” ”Voorts verwacht de maatschappij steeds meer van de scholen. Gezinsbanden veranderen en de school moet nu structuur bieden.”

Bron : “Het Nieuwblad” Reportage : Eline Strik

Deze bijdrage wil een hart onder de riem steken van alle collega’s die héél veel van hun vrije tijd opofferen te dienste van hun leerlingen. Er zijn de avonden, de woensdagnamiddagen de weekends, de vrije dagen,… 1. Werk na klastijd Het plannen van de lessen en de dagdagelijkse portie verbeteringen, het uitwerken van nieuwe initiatieven, het opvolgen van lopende acties, de vergaderingen in team, deelteam of werkgroep, het bijhouden van de klasadministratie ,de betrokkenheid bij ouderraad en schoolraad, 2. Aanwezigheid op allerhande manifestaties op vrije dagen Het bijwonen van buitenschoolse activiteiten, het organiseren van het schoolfeest, de aanwezigheid op allerhande manifestaties van de ouderraad,… Zomaar een greep uit de jaarlijks weerkerende cirkel… en ’t is met plezier gedaan ! En inderdaad beste mensen, wij gaan genieten van enkele weken zomervakantie. Maar geloof me vrij, volgende week krioelt het hier nog van de collega’s, en ook na 15 augustus ben je hier op school nooit alleen.


Wij zijn blij met de geboorte van : - Marie (17.02.08) Dochtertje van meester Wim Van Broeck (titularis 4B) en Ilse Vercauteren

- Lukas (18.03.08) Broertje van Cara Van Lijsebetten (Gr 1 - Berenklas)

- Marie (05.04.08) Dochtertje van juf Evelien Colpaert (titularis 5B) en Thierry Michiels

- Ella (14.04.08) Zusje van Jonas Vonck (2A)

- Lin (18.04.08) Dochtertje van juf Ine Verdonck (titularis Gr 3B - Dolfijnenklas) en Wouter De Vos

- Victor (30.04.08) Zoontje van juf Winny Van de Walle (titularis 2B) en Kenny Eeraerts

- Jade (23.05.08) Dochtertje van Karolien Verhassel (collega Belsele) en echtgenoot Filip

- Stan (25.05.08) Broertje van Lynn Faems (Gr 1 – Berenklas)

- Rasem (10.06.08) Broertje van Raied (4A) en Rama (3A) Alkriiz

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Luc Saman (02.04.08) Grootvader van Amy (2A) en Arne (Gr 3B – Dolfijnenklas) De Wolf

- Dhr. François Van Bogaert (08.04.2008) Grootvader van Darwyn Bruelemans (6A), Phoebe Spoor (1A) en Ashley Spoor (Gr 2A)

- Dhr. Paul Grabowski (21.05.08) Grootvader van Jarne (2B) en Jerko (Gr 1A – Berenklas) De Rycke

Huwelijksaankondigingen : - Collega Eva Reed en Mathias Buckinkx (19.07.2008) Titularis Gr 2A (Konijnenklas) en mama en papa van Feline & Eloise


september - oktober

openklasdag peuters : di 26.08.08 : 11.00 – 12.00 u. informatieavond kleuters : wo 27.08.08 om 19.30 u. informatieavond lager : do 29.08.08 om19.30 u. VERLOFDAGEN tot eind 2008 ma 15.09 : Pedagogische studiedag van za 25.10 t.e.m. zo 02.11 : HERFSTVAKANTIE ma 10.11 : Facultatieve verlofdag di 11.11 : Wapenstilstand van za 20.12.08 t.e.m. zo 04.01.09 : KERSTVAKANTIE ACTIVITEITEN INTRA MUROS ma 08.09 : start schoolzwemmen vr 12.09 : popcornfeest (kleuterafdeling) vr 18.09 : schoolfotograaf wo 15.10 : sportdag lager 1ste – 2de – 3de lj vr 17.10 : sportdag kleuters (Olympische Spelen) za 18.10 : infomoment peuterklas : nieuwe instappers (11.00 – 12.00 u.) ma 20.10 : oudercontact 1ste leerjaar (+ andere leerjaren: op uitnodiging) vr 22.10 : sportdag lager 4de – 5de – 6de lj vr 24.10 : paddestoelenfeest (kleuterafdeling) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS di 30.09 : schooltoneel 4de lj do 02.10 : schooltoneel 3de lj di 14.10 : schooltoneel Gr 1 – Gr 2 – Gr 3 do 16.10 : Leeruitstap 6de lj (Coca Cola + luchthaven Deurne) vr 24.10 : Kronkeldiedoe-dag 1ste lj ONTSPANNINGSMOMENTEN 1ste trimester

 vr 14.11 : wijnproefavond vr 12.12 : kerstmarkt

maandag 01 september : EERSTE SCHOOLDAG (aanvang lessen : 08.25 u.)

INSCHRIJVINGEN VANAF 18 AUGUSTUS : - weekdagen – van 10.00 – 12.00 u. – van 18.00 – 20.00 u. – zaterdagen – van 10.00 – 12.00 u.


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Hallo SBO - Zomereditie 2007-2008  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Hallo SBO - Zomereditie 2007-2008  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement