Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2011 – 2012 Zomereditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

              

Mijmering Woordje van de directeur Dankwoord Nieuws Scholengemeenschap Terugblik Verkeersopvoeding Project Schoolfeest School in de kijker Zorgbeleid School met een hart Intercultureel Wereldklas Cultuur De sportieve school ’t Is van den duim OVSG-eindproeven Uit de media Afscheid Wat na de Droomballon ? De milieuvriendelijke school Levensbeschouwing Pedagogische nood/t Schoolweetjes Ouderraad Extra muros Wist je dat Kalender Personalia

Lijst met nuttige telefoonnummers


Ik ben mijn zwembroek vergeten

Nieuwe lucht in de longen, nieuwe beelden voor de ogen. Nieuwe ideeĂŤn voor de geest, dat is wat vakantie de mens moet geven

Aan al onze lezers : EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE, op welke wijze dan ook, want vakantie beleeft elkeen op zijn eigen manier.


Een woordje van de directeur Beste ouders, Het schooljaar zit er alweer op. Opnieuw kunnen we terugkijken op het voorbije jaar, “dat rustiger schooljaar” dat ik de collega’s beloofde… Het allemaal wat rustiger aan doen, dat is niet zo eenvoudig voor ons, dat lijkt niet echt in onze genen te zitten. Alle initiatieven en projecten gingen gewoon door, met daar bovenop een carnavalstoet georganiseerd door de twee scholen én een schoolfeest dat qua proportie te vergelijken was met een klein dorpsfeest, zoals in 2009. Dat schoolfeest was voor mij alvast super geslaagd om diverse redenen : - een ideaal weer om rond te slenteren en te blijven hangen, - een bijzonder fijne en ongedwongen sfeer - een fijne samenwerkingsmix tussen ouders en personeelsleden, - meer dan voldoende animatie voor en door onze kinderen, - en uiteraard het debuut van The Dreamband, een toch wel vrij uniek gegeven in Vlaanderen volgens mij. Ik ken niet direct een school waar een muziekband bestaat die samengesteld wordt door ouders, leerkrachten, leerlingen en oud-leerlingen samen. Dit lijkt verdraaid veel op mijn ideaalbeeld van ‘de school als mini-maatschappij’. Voor volgend schooljaar staat er ook al een en ander op het programma. De carnavalstoet zal tweejaarlijks doorgaan, dus we blijven volgend schooljaar op school vieren. Eveneens tweejaarlijks zullen we volgens een vaste planning en draaiboek op het schoolfeest optredens organiseren. De diverse werkgroepen zullen nog wel actief blijven, maar geconcentreerder te werk gaan, bv. In ‘de week van…’ enz,… Ook op gebied van wetgeving verandert er weer een en ander. Op 1 september 2012 treedt het decreet over het inschrijvingsrecht in werking. Dit decreet wijzigt het huidige inschrijvingsrecht, één van de drie luiken van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het decreet formuleert bijkomende uitgangspunten zoals de sociale mix bevorderen en de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen in Brussel beschermen. Er komen ook regels die de transparantie van de beschikbare plaatsen en van de inschrijving verhogen. Ten slotte zijn er regels voor aanmeldingsprocedures om het inschrijvingsproces te optimaliseren of wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden. Anders gezegd, men wil deze toestanden van het straatbeeld en uit de media halen. Vanaf volgend schooljaar zal elke school een maximumcapaciteit moeten vastleggen, dus ook De Droomballon


Dit systeem, dat als hoofddoel heeft de sociale cohesie binnen de maatschappij te bevorderen, kent ook wel wat nadelen : 1. Ik ben ervan overtuigd dat een school vooral rekruteert op basis van de populatie uit de buurt. De sociale mix in een deelgemeente ligt nu eenmaal anders of eenzijdiger dan voor een centrumschool. 2. Het is ook mijn ultieme overtuiging dat ouders een schoolkeuze moeten hebben, een keuze die dreigt in het gedrang te komen als elke school een maximumcapaciteit zal opleggen, en een inschrijvingsstop zal invoeren. Ouders zullen hun kind via een voorrangsregeling moeten inschrijven. Eerlijk gezegd vraag ik me af of elke ouder wel wijs zal geraken uit de verspreide brochure die deze voorrangsregeling uiteenzet. Tijd brengt raad. 3. Voor de school zelf betekent dit opnieuw een extra lading planlast, papieren, documenten, formulieren en procedures in onze ‘indek- en regeltjesmaatschappij’ en betekent deze wettelijk verplicht bijkomende ingreep een beperking in wat voor mij quality-time is, nl. het omgaan met kinderen, collega’s en ouders. Maar, beste mensen, ik begin te klinken als een oude zeur, en dat wil ik absoluut niet. Ik zal de grenzen wel bewaken. Maak je geen zorgen, ook tussen ‘mensen en papieren’ zal ik wel een gezond evenwicht bewaken.

Zoals jullie weten krijgen de kleuterscholen in Vlaanderen extra omkadering, waardoor we opnieuw een klasgroep kunnen opsplitsen in 3 i.p.v. in 2 groepen. Da ’s goed nieuws! Minder goed nieuws, en dat wordt wel eens vergeten tussen al die goednieuwsberichten in de media, is dat dit geld kost, en dat in een crisisperiode. Dat geld haalt onze regering o.a. van financiën die voorbestemd waren voor bouwprocedures. Onze bouwfase zal in 2013, eindelijk en voor de afsluitende fase, van start gaan, maar in een afgeslankte versie. De kleuterrefter komt er niet, maar wel één extra klas en een afwerking van de kleuterspeelplaats. Maar daarover, en over een aantal zaken vertel ik graag meer, op de infoavonden begin schooljaar. Noteer alvast deze data : Infoavond kleuterschool : woensdag 29 augustus 2012 – 19u00 stipt Infoavond lagere school : donderdag 30 augustus 2012 – 19u00 stipt Laat ons ‘volgend schooljaar’ nog even in bewaring houden. Het gaat allemaal al snel genoeg. Ik wil jullie allemaal, kinderen, ouders, collega’s bedanken voor het afgelopen schooljaar. Voor iedereen een zalige zomervakantie toegewenst !! Met vriendelijke vakantiegroeten, Ludwig De Meyer directeur


Op het einde van dit schooljaar willen wij, als naar gewoonte, vanuit het schoolteam een woord van dank richten naar de vele mensen die onze school op de een of andere manier een warm hart toedragen en die elk op hun manier meehelpen aan de uitbouw van onze school.

b e D A N K t

Het stadsbestuur, Mevr. de Burgemeester en Schepenen, de mensen van de administratie (speciaal die van de dienst onderwijs & logistiek) en de technische diensten. En in ’t bijzonder Alex en Marc Karien Van Raemdonck, coÜrdinerend directrice van onze scholengemeenschap. Allen die achter de schermen werken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het geheel : - de mensen van ons secretariaat - het schoonmaakteam - de stadswacht - het personeel van de sporthal - de mensen van de voor- en naschoolse opvang Alle externe begeleiders die steeds klaarstonden met advies en/of professionele hulp : - de GON-begeleiders - de medewerkers van het CLB - de mensen van revalidatiecentrum, therapiecentrum en de logopedisten. Alle mensen die van de kinder- en andere feesten iets buitengewoons maakten en zich steeds inzetten om de school daadwerkelijk te steunen. - de leden van onze ouderraad - alle niet-leden die af en toe een handje toestaken Alle ouders : - die extra hulp boden bij lezen, zwemmen, knutselen, vervoer en een heleboel andere schoolse activiteiten - die, door hun aanwezigheid en hulp, ook buitenschoolse sociale en/of sportactiviteiten ondersteunden Alle ouders : - die begrip hadden voor de onvoorziene praktische probleempjes waarmee elke school wel eens geconfronteerd wordt en waarvoor we niet snel genoeg de passende oplossing vonden. - die vertrouwen stelden in onze aanpak - die ons af en toe een schouderklopje gaven Al onze kleuters en al onze leerlingen uit de lagere afdeling voor weer een fijn jaar samen voor de vriendschap die wij van jullie kregen

DANK OOK AAN AL ONZE TROUWE LEZERS ! Tot de volgende jaargang ! Misschien ?


Info Schooljaar 2012 - 2013 A. INSCHRIJVINGEN Je kunt je kind inschrijven op onze school - op het secretariaat, na afspraak (tel: 03/776.44.24) - na afspraak met de directeur(mail: ludwig.demeyer@sint-niklaas.be) * tot 30 juni, * Op vrijdag 24 augustus tussen 10.00 en 16.00 u. * Op zaterdag 25 augustus tussen 10.00 en 12.00 u. Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

B. INFOMOMENTEN - Instap- of kijkmoment voor de peuters : woensdag 29.08 - van 16.00 tot 17.00 u. - Infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling : woensdag 29.08 - om 19.00 u. - Infoavond voor de ouders van de lagere afdeling : donderdag 30.08 - om 19.00 u. LET OP !

De infoavonden zijn bestemd voor de ouders, niet voor de kinderen. We bevelen deze infoavonden ten stelligste aan. De klassen van hetzelfde leerjaar organiseren hun infoavond samen.

C. ANDERE DATA 2012-2013 zie www.droomballon.be

D. KLASSAMENSTELLING SCHOOLJAAR 2012-2013 Lijsten met klassamenstelling hangen ad valvas uit op de dagen van de infoavond - Kleuterafdeling : woensdag 29 augustus - Lager afdeling: donderdag 30 augustus

Oproep Zwemkledij ! Wie nog zwemkledij heeft liggen die door dochter- of zoonlief niet meer wordt gedragen en die nog in goede staat is, kan die altijd bij ons op school kwijt. Let op : enkel aansluitende zwemkledij is in het zwembad toegelaten ! - zowel voor jongens als voor meisje - voor alle leeftijden


Een scholengemeenschap met een toekomstvisie! Vrijwel alle scholen maken sinds enkele jaren deel uit van een scholengemeenschap: een aantal scholen geven elkaar de hand en trachten daarbij de beschikbare middelen, mogelijkheden en expertise te delen en uit te wisselen. Een scholengemeenschap bestaat doorgaans uit vier tot acht scholen en op dat vlak zijn we een buitenbeentje: De Droomballon en Gavertje Vier doen dat met zijn tweetjes. Niet echt iets om over te treuren want met zijn beiden tellen we maar liefst 1015 leerlingen. Een aantal jaren geleden lag de nadruk van zo’n ‘samenwerkingsovereenkomst’ vooral op de praktische en logistieke samenwerking. Langzaam meer zeker zien we in het huidige landschap van scholengemeenschappen een evolutie in de richting van visieontwikkeling en strategische planning. Ook wij vroegen ons het afgelopen schooljaar, en na een sterkte/zwakte analyse af : - Waar staan wij voor als stedelijke scholen? (onze missie) - Hoe willen wij dat onze onderwijsorganisatie er in de toekomst uit ziet? (onze visie) - Hoe willen wij ons in positieve zin onderscheiden ten opzichte van andere scholen in groot Sint-Niklaas? De beleidsnota die we aan de hand van antwoorden op deze drie vragen opstelden, is een meerjarenplan geworden waarmee we met onze organisatie een lange termijnkoers willen varen. Een uitgestippelde timing en heldere doelen zijn immers erg belangrijk voor een organisatie die in verandering of voortdurend in beweging is. Hiermee wordt een houvast geboden aan alle betrokkenen. Het behoedt ons ook om geen slachtoffer, maar wel eigenaar te worden van onvermijdelijke veranderingen en evoluties in het onderwijs. Deze beleidsnota is een lijvig, 33-pagina tellend document geworden. We hopen alvast dat dit strategisch plan én zijn richtinggevende doelstellingen en/of adviezen niet uitmonden in dossier- of kastvulling, maar onderwerp zullen worden van discussie en structureel overleg in alle geledingen en bij alle betrokken participanten van onze scholengemeenschap. Om het iets concreter te maken zetten we de gekozen beleidsterreinen en bijhorende doelstellingen van onze scholengemeenschap voor de komende 5 jaar héél beknopt even op een rijtje:

Identiteit : -

wij hebben een optimaal ontwikkelde zorgstructuur; wij staan open voor de ontwikkelingen van nieuwe onderwijsconcepten.

-

wij handelen vanuit een realistisch ICT-beleidsplan; ICT /zorg/onderwijskwaliteit staan in een optimale relatie met elkaar.

ICT : -


Financiën : Wij hebben een transparant systeem van financiële planning en controle op schoolniveau en op bovenschools niveau.

-

Huisvesting : Onze schoolgebouwen zien er aantrekkelijk uit/blijven er aantrekkelijk uitzien en voldoen aan de eisen van de tijd.

-

Personeel : we hebben een integraal personeelsbeleidsplan ontwikkeld voor de scholengemeenschap; we hebben een competentiemanagement voor de scholengemeenschap.

-

Stedelijk Basisonderwijs : -

Wij beschikken over een heldere organisatiestructuur!

Het strategisch beleidsplan schetst de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende vijf jaar. Dit is het plan waar we met de hele organisatie aan gaan samenwerken, samen met het schoolbestuur, de teams, de ouderraden en de schoolraden. Door het opstellen van een strategisch plan kunnen we er voor zorgen dat: -

de koers waarin onze scholen zich ontwikkelen duidelijk is aangegeven; iedereen die betrokken is bij de organisatie beschikt over duidelijke verwachtingen en doelen, waarover gecommuniceerd kan worden; het kader waarin we werken overzichtelijk is; er voldoende duidelijkheid is tussen de samenhang van de onderdelen; de aanwezige middelen gecoördineerd kunnen worden ingezet om de doelen te realiseren.

Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


Ook dit schooljaar hebben we actief meegewerkt aan het Mega-project. Een initiatief van de federale politie om de jeugd weg te houden van drugs en andere genotsmiddelen. Als apotheose mochten de 12-jarigen van Sint-Niklaas zich op donderdag 24 mei uitleven op een heuse MEGA-fuif in de fuifzaal van ‘den Eglantier’ in Sint-Niklaas. 400 joelende ‘tieners’ dansten en sprongen én zongen zich de ziel uit hun lijf. Links en rechts werd er zelfs een ‘koppeltje’ gevormd om te slowen

27.04.2012 Of het nu gaat over een Zwitserse avond (zoals vroeger) of over een Franse avond (zoals nu), het draait steeds rond “GEZELLIG SAMENZIJN” met als centraal gegeven : een gevarieerde kaastafel (inclusief wijn) of “kriekjes met fricandon”. Aanleiding is elk jaar de presentatie van het beeldverslag van het verblijf ter plaatse. De talrijke opkomst telkens, bewijst de appreciatie van een dergelijke avond. Het is echter gemakkelijk om zijn eigen lof te zingen, maar om te bewijzen dat we niet overdrijven, publiceren wij graag de dankmail die wij dit jaar van één van de ouders mochten ontvangen.

“Voor allen die hebben meegewerkt voor, tijdens of na de Franse avond, in de zaal, achter den toog, in de keuken, …. Een dikke merci, door jullie hebben we weer eens kunnen genieten. Bedankt voor een leuke, sfeervolle, vlot verlopen, goed georganiseerde avond die we ons nog lang zullen herinneren.”

10.05.2012 Het zal jullie verbazen, maar op het ogenblik dat wij dit schooljaar onze reuzenpicknick organiseerden scheen DE ZON ! Akkoord, het was een ganse dag bang afwachten en gokken tussen “binnen of buiten”, maar tegen het moment der waarheid priemde een aangename lentezon door de wolken. Verzamelen geblazen, elk op zijn eigen speelplaats. De dekentjes spreiden,de beentjes strekken en lekker genieten van een gezond middagmaal mét meesters en juffen


Alles onder toezicht van clown Blos en clown Lollipop. Uit een gesprek achteraf bleek dat zij bijzonder opgetogen waren over hetgeen onze kinderen aan gezonde voeding hadden meegebracht, want… dat was uiteindelijk de bedoeling van deze picknick. De initiatiefnemende werkgroep heet niet voor niets ”De Gezonde school”.

Oh ja, dit vergaten we nog te zeggen. De zon scheen wel, maar ’t was wel frisjes


11.05.2012 Zonder het zelf te beseffen namen de klasgroepen van het 5de leerjaar,waarmee we naar jaarlijkse gewoonte naar de Westhoek trekken, deel aan een “proefproject”. De juffen hadden het traditioneel dagprogramma grondig door elkaar gegooid en dit nieuw traject werd dit schooljaar uitgeprobeerd. Niet zonder succes zo bleek achteraf. Na een, op een kleine plaatselijke omleiding na, meer dan voorspoedige heenreis, bereikten we rond de klok van 09.15 u. onze eerste stopplaats : Tyne Cot, de grootste begraafplaats van Gemene Best soldaten in Europa. Het was meteen de start van een beklijvende kennismaking met de gruwelen van beide wereldoorlogen. Zoals bij onze vorige leeruitstappen het geval was hadden we meester Chris mee als “gids van het huis”. Na een korte inleiding en een muzikaal intermezzo onder de vorm van een aangrijpend lied van Willem Vermandere, maakten we een wandeling langsheen de lange rijen met graven. De symbolen erop leerden ons meer over de gesneuvelden. Ronduit indrukwekkend zijn het “Cross of Sacrifice ”, symbolisch bovenop een bunker midden op het kerkhof en “The Wall of Rememberance”die als een halfboog de begraafplaats omsluit. De lijsten met namen van de meer dan 50 000 soldaten van wie men het lijk nooit heeft gevonden lijkt eindeloos. Vele graven zijn “versierd” met bloemen. De doden zijn hier niet vergeten… Van hieruit ging het richting Ieper. We maakten er een tussenstop aan Essex Farm Cemetary en brachten er een bezoek aan de bunkers van John Mc Crae. We luisterden naar zijn wedervaren en naar een brief die hij naar zijn moeder schreef. Juf Chantal en meester Chris lazen samen het gedicht “In Flanders Fields” voor, de ene in het Engels, de andere in het Nederlands. We weten nu waarom de klaproos het symbool van de vrede werd. Tussendoor namen we ijverig nota’s, want na elke uiteenzetting “verrasten” juf Chantal en juf Evelien ons op enkele vraagjes om te controleren of we wel goed opgelet hadden. Tegen de middag waren we in Diksmuide. Tijd voor ons middagmaal en een kort bezoek aan de IJzertoren.

In Vladslo hielden we halt aan een begraafplaats van Duitse soldaten De begraafplaats ligt weggemoffeld tussen de bomen. Het grasveld ligt bezaaid met vierkante gedenksteentjes. Telkens het graf van 15 tot 2O soldaten. De stilte is er te snijden. We zien amper bloemen, de gesneuvelden lijken wel vergeten…


Helemaal achteraan staat het indrukwekkende beeldenpaar “Het Treurend Ouderpaar” van de hand van Käthe Kollwitz. Het beeldenpaar kijkt uit op de grafsteen van de zoon van de beeldhouwster. De rest van de namiddag werd gevuld met een bezoek aan Domein Raversijde. Onder leiding van een deskundige gids ontdekten we de stellingen uit beide wereldoorlogen. We kregen zowel informatie over allerlei soorten geschut als over de functie van de verschillende bunkers, zowel die met een strikt militair karakter als diegene die dienden voor de “bewoning”. Al deze bunkers zijn nog voorzien van authentiek meubilair en materiaal en de vroegere bewoners zijn vervangen door poppen. Dit geeft ons de kans om een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van hoe het er daar tijdens de oorlogsjaren moet aan toe gegaan zijn.

13.05.2012 14.05.2012 Wat hebben we er lang naar uitgekeken, de dagen geteld, kriebels gehad,….. Maar op dinsdag 12 juni was het dan eindelijk zover, de draken, krokodillen en giraffen bleven een nachtje slapen op school. Gepakt en gezakt met een zelfgemaakt valiesje werden om 16 u de bedjes opgezet en de knuffels klaargelegd in de refter. We kregen daarbij de hulp van onze lieve mama en/of papa die we met een afscheidskus uitzwaaiden. “ Tot morgen mama en papa “. En toen begon voor onze sloebers het “echte “ logeren. Zonder mama en papa, zonder broer of zus en vooral zonder andere kindjes op school. We waren helemaal alleen, best wel een beetje raar en spannend. Omdat de weergoden ons niet gunstig gezind waren hebben we onze speurtocht vervangen door spelen in de klas. We mochten zelf het speelgoed kiezen. Dat was eens leuk ! Om 18 u kregen we een berichtje van de kookjuffen dat het “10 sterren restaurant” in de refter geopend was. Heerlijke croque monsieurs stonden op het menu mmmmm…. dat was smullen. Nadien mochten we van directeur Ludwig zelfs eens op het speeltuig op de grote speelplaats spelen. Dat was reuzenfijn, zelfs een natte glijbaan kon de pret niet bederven ☺ Na een tijdje begonnen sommige kapoenen al een beetje moe te worden en werd het tijd om onze pyjama aan te trekken en tanden te poetsen. We werden immers nog verwacht in het paviljoen voor een leuke poppenkast gespeeld door juf Natalie, meester Stijn en directeur Ludwig. Het was een superleuke poppenkast en ook wel wat grappig , we hebben heel hard moeten lachen.


Toen ook de poppen in de poppenkast moe werden was het tijd om ons bed op te zoeken. Nog snel even plassen, sokjes uit en dan ons bedje in .Van de juffen kregen we nog een hele dikke knuffel en zoen en dan hop oogjes dicht en snaveltjes toe. Al snel waren we in dromenland…. Zzzzzzz……. De volgende morgen werden we door de ouderraad getrakteerd op heerlijke verse koffiekoeken, chocolademelk en fruitsap. Dank je wel, het was heerlijk! Helaas kwam aan de logeerpartij al snel een einde toen om 11.30u al enkele (groot)ouders ons kwamen helpen bij het afbreken van de bedjes. Maar we hebben er heel hard van genoten, het waren 2 dagen om nooit meer te vergeten !

Na al het ‘gezwoeg en gezweet’ tijdens de ‘verschrikkelijke proeven’, konden we de laatste schoolweek genieten van een heleboel leuke en toffe activiteiten. Zoals de verrassende en leuke fietstocht langs de Schelde (op vrijdag 22 juni) en de schoolreis naar Centerparcs in Erperheide op maandag 25 juni. En wat hen nog het langst zal bijblijven, is ongetwijfeld de proclamatie en fuif op dinsdag 26 juni ! Onze afscheidnemende zesdeklassers waren bijna onherkenbaar in hun chique feestkledij.


De grote verkeerstoets Op donderdag 24 mei 2012 vond de Grote Verkeerstoets plaats. Maar liefst 27.107 leerlingen van het vijfde leerjaar legden via deze website een online toets af. Ook onze twee klassen van het vijfde leerjaar deden mee. Om de toets zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vooraf een testversie van de toets en een introfilmpje ter beschikking. Dit was heel nuttig om al even te bekijken, zodanig dat de leerlingen wisten hoe de toets ging verlopen. Op de dag van de grote verkeerstoets zijn we samen naar het ICT-lokaal gegaan. Daar kon elk kind plaatsnemen aan een eigen PC, codewoord intikken en starten met de toets. Gelukkig was meester Frederik in de buurt voor wat extra hulp! Vrijdag 25 mei kregen we via mail de resultaten, dat was even spannend afwachten! En toen‌ kregen we heel leuk nieuws! In Vlaanderen behaalden de leerlingen gemiddeld 19/25. De vragen over de thema's 'binnen het stadscentrum' en 'buiten het stadscentrum' werden het best beantwoord. De vragen in verband met verkeersborden bleken iets moeilijker voor de leerlingen. En wij zitten er met onze klassen boven! Wij behaalden een gemiddelde van 20/25! Wij zijn terecht fier op onze 5e klassers! Ze zijn zich meer dan bewust van het verkeer! We wensen alle leerlingen van het vijfde leerjaar die deelnamen een dikke proficiat! Verkeersgroetjes, Juf Chantal en Juf Evelien


Project fruit tweede leerjaar In ons laatste werothema leren we over gezonde voeding. Fruit en groenten nemen in de voedingsdriehoek een belangrijke plaats in, dus gingen we hier nog verder op door. Eerst sneed de juf sommige vruchten middendoor, zo ontdekten we dat er vruchten zijn met pitten en andere met een steen. Daarna schilde de juf het fruit en mochten we het proeven. Het ene smaakte zoet, maar het andere toch eerder zuur hoor! Ook over inheemse en uitheemse vruchten kregen we uitleg. Een bezoekje aan de fruitwinkel in het dorp mocht natuurlijk ook niet ontbreken. In de klas werden we verdeeld in groepjes. Ieder groepslid kreeg een taakje :het fruit vragen, wegen, betalen of dragen. Dit vonden de kinderen zoals je kan zien wel heel boeiend. - Hoe werkt zo’n kassa eigenlijk? - Hoe kan je zien hoeveel 5 appels wegen? - Met welke muntstukken of biljetten moet ik betalen ? - Hoeveel krijgt de klant terug?

Met onze tong uit onze mond schilden en spoelden we het fruit dat we hadden meegebracht en sneden we het in kleine stukken.

Daarna konden we met die stukken verschillende fruitsatĂŠs maken en natuurlijk ook proeven.


Als afsluiter voor dit gezonde thema gingen we op bezoek bij de bewoners van het rusthuis “Populierenhof”. We konden daar natuurlijk niet met lege handen toekomen en hadden daarom onze overheerlijke fruitsatés mee. Die mochten we samen met de bewoners opeten terwijl we ondertussen een leuk spelletjes bingo speelden.

De andere klas kreeg in tussentijd een boeiende rondleiding in dit grote huis. Het tofste vonden we natuurlijk het speciale bad en de gigantische keuken met supergrote pannen en pollepels. Wat een ervaring !


Opendeur-toestanden en kinderoptredens bleven dit jaar aan de kant. We kozen voor een leuk en gevarieerd pakket “ouderwetse” gezelligheid. En dat die formule het nog steeds doet bewijst de massale opkomst. Het was bij wijlen over de koppen lopen… Al hebben we door de jaren heen toch al wat ervaring opgebouwd, toch kon men aan de tap en aan de barbecue op sommige momenten amper volgen om de dorstige kelen te lessen en hongerige magen te vullen. Tussendoor kon men, naar jaarlijkse gewoonte, terecht aan diverse kraampjes voor een “frietje”, een ijsje of een hotdog. De cava-en-sangriabar was zoals steeds een reuzensucces. Het zalig lentezonnetje deed zijn werk en tegen het vallen van de avond hoorde je regelmatig “de cava is op…”

Een sfeervolle rommelmarkt en een uitgebreid aanbod kinderanimatie,omkaderd door een originele wereldmarkt vulden het namiddagprogramma. We lopen even rond…


Wie zich even de tijd nam zag dat de zolders méér dan grondig geruimd en de kasten héél degelijk geleegd waren. Maar…, zo leert de ervaring…, wat de éne teveel heeft, kan de andere nu net weer gebruiken en zo is er dan na verloop van tijd weer gerief genoeg voor een nieuwe, gezellige rommelmarkt, al doet dat woord eigenlijk een beetje tekort aan de spullen die werden aangeboden.


Mensen ontmoeten…, openstaan voor andere culturen…, elkaar beter leren kennen…, proberen te begrijpen…, luisteren naar de problemen… Men kan er over praten, men kan het ook proberen in de praktijk te brengen… Een klein steentje bijdragen tot meer verdraagzaamheid. Deze wereldmarkt was niet meer dan een eerlijke en tegelijk heerlijke poging hiertoe.

Het is niet altijd simpel om origineel voor de dag te komen als het gaat over vermakelijkheden voor kinderen, klein en groot. Na veel speuren her en der kwam er toch een gevarieerd aanbod uit de bus. Een greep uit de mogelijkheden: een parcours met gekke fietsjes, een levensecht tafelvoetbalspelspel, grime, het traditioneel “vrij podium” en de onvermijdelijke én steeds fel gesmaakte springkastelen.


Om het geheel nog meer kleur te geven voorzagen we dit schooljaar ook een “special act” onder de vorm van onze bloedeigen en gloednieuwe “Dreamband”. Wat begon als zomaar een los idee kreeg spoedig vaste vorm. Een groep muzikale én enthousiaste ouders, aangevuld met een duet van vrouwelijke leerkrachten die over een “gouden stem” blijken te beschikken trokken aan het repeteren en ontwikkelden in een mum van tijd een gevarieerd repertoire. In een oogwenk wisten zij de toehoorders op hun hand te krijgen. Gedaan met de discobars … Voortaan worden jullie steeds vergast op een live-optreden.

The end !


KANGOEROEWEDSTRIJD 2012 In maart namen weer 56 kinderen van onze school deel aan de wiskundekangoeroewedstrijd, een klein deel van de meer dan 40000 Vlaamse deelnemers. De kinderen van het derde en vierde leerjaar deden mee in de categorie ‘Springmuis’, het vijfde en zesde leerjaar in de categorie ‘Koala’. Na zeer lang wachten konden op 29 mei de resultaten bekend gemaakt worden. Spannend moment op de tribune… Iedereen viel in de prijzen, (want deelnemen is het belangrijkste) : een leuke postkaart met een wiskunderaadsel erop en een certificaat van deelname. Toch was er voor een aantal kinderen een extra prijsje weggelegd : Eerste percentielprijs voor : Fien Steenssens (4C), Jordi Lauwers (6B). Zij verdienden beiden het spel ‘Lights Out’ en zitten bij de Provincie Top 100. Tweede percentielprijs voor : Rinke Droogendijk (4C), Kaat Verschueren(4C), Dagmar Thielman (6A), Quinten Speleers (6B). Zij verdienden het spel ‘Magic Forest’ of een Eurekapuzzel. Rinke en Kaat zitten ook bij de Provincie Top 100. Derde percentielprijs voor : Sam De Weirdt (4A), Hanne Smet (4A), Anke Van Eeckhoven (4C), Briek De Pagie (4B), Emiel De Schepper (4B), Luna Bombeke (5A), Laurent Goeman (6B), Bram Van Hooydonck (6B). Zij verdienden een kangoeroekubus. Vierde percentielprijs voor : Lukas Speleers (4A), Emma T’Syen (4A), Alexander Canetta (5A), Lieze Steels (6A). Zij verdienden een Möbiusslang. Proficiat aan deze prijswinnaars en ook aan alle andere deelnemers ! Afspraak volgend schooljaar ? Juf Carine


Een woord van dank…. Elke maandagnamiddag…van 1 tot 3…door weer en wind…gemakkelijk of moeilijk…goesting of geen goesting…goeie dag of slechte dag…ze stonden er maar weer, onze leesouders!

Hartelijk dank aan Ann, Els, Sonja, Martine, Grietje, Hilde, Tamara, Sandra, Inge, Bram, George en meester Jonathan voor hun onverdroten inzet voor onze kornuiten van de eerste en derde klas. Dankzij hen konden de kinderen weer op eigen niveau oefenen om te lezen, om te luisteren naar boeiende, grappige of ontroerende verhalen, om kennis te maken met leuke boekjes en om taalspelletjes te spelen.

Een dikke merci, van ganser harte, van mezelf, collega’s en directie. Om lezen in groepjes goed te kunnen blijven organiseren, hebben we toch weer nood aan nieuwe leesouders. Op die manier kan het aantal kinderen per groep beperkt gehouden worden en is het doel van deze activiteit, leesplezier bevorderen, beter realiseerbaar. Vandaar volgende oproep :

VACATURE LEESOUDER DE DROOMBALLON Uw functie :

Kinderen van het eerste en/of derde leerjaar begeleiden tijdens het lezen in groepjes. Bevorderen van leesplezier bij deze kinderen.

Uw profiel : U bent elke maandagnamiddag beschikbaar van 14.30 tot 15.30u. U houdt van omgaan met kinderen. U kan kinderen motiveren en begeesteren om aldus leesplezier te creëren. U legt graag contact met andere leesouders.

Indien interesse, neem dan gerust contact met de verantwoordelijke leerkracht: Carine Bombeke, zorgleerkracht lagere school, bereikbaar in zorglokaal (lokaal aan het ijzeren hek, voorheen directie) of via e-mail carine.bombeke@sint-niklaas.be U kan zich ook melden bij de leerkracht van uw kind, directie of beleidsondersteuner. Juf Carine, zorgjuf


TERRA DEL PAZ PRESENTEERT HET DESSERTENBUFFET Trouwe lezers van dit krantje weten dat onze zesdeklassers enkele jaren geleden het land “Terra Del Paz” hebben opgericht. In mei 2010 organiseerden de toenmalige zesdeklassers een groots dessertenbuffet. Met de opbrengst hiervan konden we een exkindsoldaatje in Noord-Oeganda opnieuw naar school sturen en dit voor 3 schooljaren ! In de zomer van 2008 konden juf Chantal & meester Eddy met hun eigen ogen zien hoe OBONG FRANCIS zich terug gelukkig voelt na de vele gruwelen die hij eerder als kindsoldaat had meegemaakt. Op woensdag 23 mei gingen we op zoek naar ‘vers adoptiegeld’ door de organisatie van de 3de dessertenbuffet-voormiddag. Talloze mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes en nonkels, … haalden hun allerbeste bakkunsten te voorschijn. En het resultaat was verbluffend! Ongelooflijk welke ‘zoete zaligheden’ er te voorschijn werden getoverd : cake, taart, chocomousse, roomsoezen, wafels, rijstpap, pannenkoeken, tiramisu, …. Kortom : te veel om allemaal op te noemen. Elk stukje “zoet” werd verkocht aan 0,75 euro. Onze zesdeklassers hadden de handen vol om alle klanten te bedienen. Tegen het middaguur waren alle desserten zo goed als de deur uit. Toen reeds wisten we dat ook de 3de editie een groot succes was geworden! Uiteindelijk kunnen we de financiële adoptie met nog 3 jaar verlengen en hopen we dat de jongen daarna op eigen benen kan staan !! Door onze sponsoring werd de droom van Obong Francis werkelijkheid. Hij heeft nu nieuwe kansen én een nieuw leven gekregen. De 44 zesdeklassers zullen vanaf nu wel eens regelmatig terugdenken aan hun verre ‘klasgenoot’, diep verscholen in het onherbergzame noorden van Oeganda. Aan alle mensen die hebben meegeholpen aan het dessertenbuffet én aan alle kopers :

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN !!!


ONZE OEGANDESE VRIEND Op woensdag 23 mei, organiseerden de zesdeklassers een groots dessertenbuffet. Met succes want met de opbrengst kunnen we een ex-kindsoldaatje in Noord-Oeganda 3 jaar langer naar school sturen. Het is prachtig dit kind opnieuw gelukkig te zien na de gruwelen die het heeft meegemaakt. De vzw Kindsoldaten kan door sponsoring ondertussen meer dan 3200 ex-kindsoldaten weer naar school sturen ! En “ons adoptiekind” is er één van. Wij willen hem graag even aan U voorstellen :

• • • • • • •

Naam Geboorteplaats Ontvoerd van Tot Vader Moeder Aantal kinderen

OBONG FRANCIS Apac (Oeganda) 14 februari 2005 november 2005 Otiya Joventino Amodo Kato 4

De twaalfjarige Francis werd op 14 februari 2005 ontvoerd door de rebellen van het Verzetsleger van de Heer. Het was nacht, toen hij gewekt werd door het lawaai van schreeuwende mannen. De rebellen plunderden het kamp en enkele kinderen werden meegenomen om de geplunderde goederen te dragen. De rebellen dwongen Francis hen te volgen. Weken aan een stuk trok hij met de rebellen door het oerwoud. Onderweg werd er nauwelijks gerust of geslapen. Nu en dan overvielen de rebellen een dorp of vluchtelingenkamp en werden er nog meer kinderen ontvoerd. Kinderen die niet snel genoeg liepen of wilden ontsnappen werden genadeloos afgemaakt. De andere ontvoerde kinderen moesten deelnemen aan deze moorden. Gelukkig moest ‘onze Francis’ dit niet doen, maar hij zag wel hoe 5 kinderen vlak voor zijn ogen vermoord werden… In één van de schuilplaatsen van de rebellen in het district Gulu kreeg hij een militaire basisopleiding. Hij leerde er marcheren, een wapen demonteren en monteren en aanvallen. Daarna werd hij er op uitgestuurd om samen met de rebellen dorpen te plunderen en kinderen te ontvoeren. Tijdens een aanval van het Oegandese regeringsleger werd Francis in de rug getroffen door een kogel. Voedsel was in de jungle zo schaars, dat de kinderen voedsel gingen stelen in de tuinen van de dorpelingen. Tijdens zo’n plundertocht slaagde Francis, na 9 maanden ontvoering, erin te ontsnappen. Een dorpeling betrapte hem en nam hem mee naar het Oegandese regeringsleger. Hij werd overgebracht naar het Rachele opvangcentrum voor kindsoldaten in Lira. Francis woont nu terug in een vluchtelingenkamp. Graag zou hij verder school lopen, maar als vluchteling kon hij het schoolgeld niet betalen…

Door onze sponsoring werd zijn droom toch werkelijkheid ! Door onze steun heeft Francis een nieuwe kans én een nieuw leven gekregen. De zesdeklassers denken af en toe wel eens aan hun nieuwe ‘klasgenootje’ heel ver weg in het noorden van Oeganda. meester Stijn en meester Eddy


ENKELE SFEERBEELDEN VAN HET DESSERTENBUFFET….


HET 6° lj BEZOEKT GUATEMALA EN HET BEROEPENHUIS Op dinsdag 08 mei trokken onze zesdeklassers naar STUDIO GLOBO in Gent. Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met een praktijkgericht aanbod voor mondiaal en intercultureel leren. Op voorhand werden de leerlingen in de klas grondig voorbereid aan de hand van het W.O.-project ‘Maria Elena en Nacho’. Deze voorbereiding was cruciaal voor het welslagen van het project. Hoogtepunt was natuurlijk het bezoek aan het inleefatelier Guatemala. De inleefruimte brengt een stad en een dorp uit Guatemala levendig dichtbij. In deze decors namen onze leerlingen deel aan een drie uur durend rollenspel. Niet als toeschouwers, maar heel actief ! Zo ondervonden ze het dagelijkse leven in een andere cultuur aan den lijve. Het werd een uitgelezen kans om te werken aan nieuwsgierigheid, openheid en respect …

Lees maar wat enkele leerlingen er zelf van hebben gevonden : • Guatemala was zeer leuk omdat je eens in het leven van iemand van daar kon kruipen. Benédicto (Simon) • Ik vond het superleuk en leerzaam. Voordat we aan dit project begonnen, wist ik nog niet eens van het bestaan van dat land. Nu weet ik zelf hoe het leven daar is. Maricella (Femke De Bruin) • Het was super. Je mocht van kledij wisselen en een rol spelen. Ikzelf was Rafaël. (Quinten Verleye) • Mijn naam was Rosa en ik werkte in het mensenrechtenbureau. Het was fijn en ik wil er nog wel eens heen… (Lieke) • Ik speelde Roberto en woonde in Casaca op de buiten. Ik had een veldje om te verbouwen. (Quinten S.) • Hallo, ik was Ricardo en ik voelde me een echte inwoner van Guatemala. Het was supertof gedaan. Een pluim voor de organisatoren ! (Laurent)


• • • •

Het was keitof. Ik was Adolfo, een ladino. Het werd een fantastische belevenis. (Steffen) Het bezoek aan Guatemala was gewoon fantastisch. Helaas ging het veel te snel voorbij…. Fabiana (Dagmar) Het was heel leuk. Je kon er zelfs fruit kopen en lekkere milkshakes ! Stefanie (Amy) Ik vond het fijn om limonade te verkopen in de licuadobar. Melanie (Astrid)

Het Beroepenhuis Gent wil jongeren op een interactieve manier laten kennismaken met de wereld van arbeid en beroepen en in het bijzonder met technische en praktisch-uitvoerende beroepen. Op deze manier wil men jongeren aansporen om op een meer positieve manier te kiezen voor technische opleidingen in het BSO en TSO. Het klassikaal bezoek duurde een halve dag en startte met de vraag “Waarom werken wij?”. Onze leerlingen bekeken een kort filmpje waarin verschillende mensen vertellen over hun beroep en aangeven waarom ze graag werken. Vervolgens verkenden onze zesdeklassers een interactieve tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit verschillende ontdekhoeken die elk een beroepensector vertegenwoordigen. Momenteel zijn er 9 ontdekhoeken: Metaal en Technologie, Bedienden, Transport en Logistiek, Chemie en Kunststoffen, Bouw, Horeca, Voedingsindustrie, de Social Profit en de Grafische Industrie. Naast een bezoek aan de doe-tentoonstelling gingen onze kinderen ook met concreet materiaal aan de slag in één van de beroepenateliers. In het atelier Chemie en kunststoffen (laborant) maakten de kinderen een eigen tube tandpasta. En in het tweede atelier mochten onze kinderen zelf een badge ontwerpen en die daarna helemaal zelf in elkaar knutselen. De tijd vloog voorbij en alle kinderen vonden het bezoek aan het Beroepenhuis meer dan de moeite waard !

Een verslag van Jonas Boone… We gingen naar Guatemala en het beroepenhuis en dat was heel tof. Maar eerst ga ik iets vertellen over hoe het was in Guatemala. In Guatemala was het heel tof maar je moet niet denken dat we echt naar Guatemala zijn gegaan. Het was iets nagebouwd door studio Globo. We mochten elk een eigen rol spelen: de ene een marktkramer, de andere maakte sapjes. En dan moest je dingen gaan kopen en verkopen. Dat was heel tof. Maar er was ook een fabriek in de stad en een koffieplantage in het dorp en daar werden de mensen niet zo goed behandeld. In de fabriek kreeg je maar 10 of 9 quetzal in plaats van 50. En in de koffieplantage zouden ze 30 quetzal krijgen maar de jongens kregen maar 10 en de meisjes zelfs maar 5. Maar gelukkig was er het mensenrechtenbureau die een petitie maakte met al onze eisen. En het eindigde met een groot feest. In het beroepenhuis kregen we te maken met allerlei verschillende beroepen. En we mochten er ook een paar uitproberen, onder andere: laborant en technisch ontwikkelaar. Daarbij maakten we tandpasta en een eigen badge. Het was een fantastische, leuke dag waarbij we veel hebben bijgeleerd.


Het schooljaar loopt weer op z’n laatste beentjes, dus hoog tijd om even terug te blikken op de tien voorbije maanden. We zijn met zowat 40 kindjes begonnen, zijn gestopt met een 45-tal, maar hebben er in totaal 105 zien passeren … ja, je leest het goed, 105 anderstalige kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar zijn voor kortere of langere periode in onze klassen geweest. En allemaal werden ze met evenveel enthousiasme ondergedompeld in ons taalbad! In het begin van september gingen we , om elkaar beter te leren kennen, met de grote bus naar Puyenbroeck in Wachtebeke én in juni , ditmaal om die goeie band die gedurende het schooljaar werd opgebouwd, nog even te versterken, en zeg nu zelf, als je de foto’s bekijkt … het was een fantastische dag !

En nu … Diegene die hier definitief kunnen verblijven, en er een jaar wereldklas opzitten hebben, zwermen uit. Meestal gaan ze naar een school dichter bij huis (meestal is dit in Sint-Niklaas). Wij hopen dat ze – met de basis die bij ons gelegd werd – een fijne schoolcarrière tegemoet gaan. Er zijn natuurlijk ook kinderen die we wél terug zullen zien in september, zij die in Nieuwkerken wonen, zij die nog niet zo lang in het asielcentrum vertoeven, … Maar nu eerst genieten, aan iedereen een deugddoende vakantie gewenst! Juf Ayse en juf Peggy en natuurlijk onze zorgleerkrachten,meester Jonathan, juf Carmen en juf Nele


3e leerjaar naar het toneel We zijn al vele jaren bewonderaars van het gezelschap Studio Orka, die ons elke keer verrassen met nieuwe ongewone plekken waar ze hun wonderlijke voorstellingen spelen, in een park, een tuin, een tent of deze keer... op de parking van de supermarkt!

Mexico We zijn met de bus naar de parking van de Alma gereden. Daar stond een grote container waar het toneel doorging. Ergens onder een afdak aan de Alma begon het met een liedje over Mexico. Daar zijn er spaarpunten gevonden voor een reis naar Mexico. Ze waren heel verdacht. Dan trokken ze hun Mexicaanse kledij uit en moesten we allemaal meekomen naar de container. Daar moesten we op bankjes zitten. Daarna begon het… Will zijn vrouw kwam altijd maar binnen. Will had geen tijd voor zijn lief. Het lief van Will wou een verrassing geven. Dat was een taart waar op de doos stond: “Will, je wordt papa!”. Dan werd het bekend wie de spaarpunten had. Dit was het verslag over het toneel van Mexico. Door: Sara en Stien

Hallo allemaal! Wij zijn op maandag 4 juni met de bus naar het toneel geweest op de parking van de Alma. De hoofdpersonages waren: politieman Will, politieman Bob en kassabediende Veronique. Het toneel ging over een dief die de punten steelt om een week naar Mexico te gaan. Maar er was een nieuwe strenge baas en daarom was Will wat veranderd. Hij had geen tijd meer voor Veronique. Maar Veronique probeerde Will de hele tijd iets te vertellen maar dat lukte niet. En op het einde kwam Will eindelijk te weten dat Bob de dief was. Toen hebben ze de punten samengeteld en het waren juist genoeg punten om naar Mexico te gaan. Iedereen was blij en gelukkig! Door: Lisa en Charlotte


De diefstal van de punten in de Alma We zijn eerst met de bus naar de parking van de Alma gereden. Daar gingen we onder een afdak staan. Daarna kwamen ze ons op een hele rare manier halen. We gingen door de regen naar een container. Dat was zogezegd hun bureau. Wie was de puntendief? Je kon punten verdienen met bepaalde dingen te kopen. Als je 1000 punten had, kon je een reis naar Mexico winnen. Maar er was een klein probleempje. Er stal iemand de punten. Will en zijn collega Bob waren de Almaflikken. Will had een vrouw en die noemde Veronique. Toen er een rood licht brandde verscheen er op een scherm de baas van de Alma. Als de missie niet lukte, werd Will ontslagen. Will had ontdekt dat Bob de dief was. Op het einde bleek dat Will papa werd. Door: Aldo en Helene

Maandag 4 juni gingen we naar de toneelvoorstelling van studio Orka. Dat was op de parking van de winkel Alma. Het ging over de dief die de punten stal. De hoofdpersonages waren: Veronique, Will en Bob. Will en Bob waren agenten. Veronique was de kassierster maar ook het lief van Will. De baas van de winkel was heel streng. De baas begon op de duur boos te worden omdat Will en Bob de dief niet vonden. Maar toen zei Bob dat hij de dief was. Veronique had ook punten gespaard. Ze legden alle punten samen en hadden er nog 32 te kort. Als je 1000 punten had, won je een reis naar Mexico. Dus gingen ze er zelf nog bij stelen. Door: Evi en Marieke

Je leest wel in onze tekstjes dat we erg genoten hebben van deze voorstelling. We kijken nu al uit naar ons volgende theaterbezoek!


Rollebolle groep 3-4 Dinsdag 22 mei 2012 hebben de muizen, dolfijnen, krokodillen, draken en giraffen deelgenomen aan de Rollebolle sportvoormiddag in de sporthal De Witte Molen te Sint-Niklaas. Wat is Rollebolle? In Rollebolle doorlopen de kleuters samen met hun juf 10 speelhoeken met aantrekkelijk en uitnodigend sportmateriaal, waar ze een hele sportvoormiddag zoet mee zijn.


Regelmatig krijgt directeur Ludwig bezoek van één van zijn kleine “onderdanen”. - Dat kan zijn om ’t een en ’t ander “te komen uitleggen” (als jullie begrijpen wat ik bedoel)… - Dat kan zijn om iets af te geven of om iets te vragen… - Maar… dat kan ook zijn om één of andere “pluim” in de wacht te slepen. En… bij ons in den bureau zijn dat geen “pluimen” maar “duimen”. De selectie van deze editie


KOOKPROEF OVSG In zo’n 800 Vlaamse basisscholen moesten leerlingen van het zesde leerjaar de voorbije weken een kookproef afleggen om te kunnen slagen voor hun eindexamen. De kookhype blijkt nu dus ook overgeslagen naar de scholen. In totaal moesten dit jaar zo’n 20.000 leerlingen van het zesde jaar zo’n kookproef afleggen. Dat is bijna een derde van alle zesdejaars in Vlaanderen. Met de OVSG-toets wordt de kennis van taal, rekenen of wereldoriëntatie getest. Maar elk jaar is er in het examen ook een praktische test opgenomen. Dit jaar is dat dus koken. De Droomballon Eén van de 800 Vlaamse scholen waar de kookproef ook op het programma stond, was onze eigen vertrouwde Droomballon. De 44 leerlingen hadden de opdracht gekregen om thuis zelf een dessert (of een ander gerecht) te kiezen, en om te bereiden. Op dinsdag 29 mei moesten ze hun ‘plat préféré’ meebrengen naar school. Kritische jury Alle desserts werden voorgelegd aan een kritische jury. Meester Stijn en meester Eddy snuffelden en nipten een voor een én uitvoerig aan de nagerechten. Bij de beoordeling hielden ze met verschillende zaken rekening. 'Of de leerlingen een haalbaar recept gekozen hebben, hoe het dessert is afgewerkt, hoe handig de kinderen met de keukentoestellen omgingen en hoe hygiënisch het koken verliep.' Ook de presentatie vonden zij belangrijk ! Er werd héél wat lekkers tevoorschijn getoverd. Kijk maar ! Door meester Stijn & meester Eddy


Zoals jullie hierboven konden zien en lezen begonnen we met het dessert. Licht verteerbaar, héél gevarieerd, voor ieder wat wils én fel gesmaakt, zo bleek. Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni stond de hoofdschotel op het programma. De variatie bleef, maar de verteerbaarheidsgraad was niet voor iedereen even groot nu.


EINDTOETS BASISONDERWIJS WORDT STEEDS POPULAIRDER Zo’n 20 000 leerlingen van het zesde leerjaar hebben de voorbije weken meegedaan aan de eindtoets voor het basisonderwijs. De toets wordt steeds populairder. Zeventien jaar geleden begon het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) met het organiseren van een grote eindtoets. Toen namen daar 303 lagere scholen aan deel. Intussen zijn het er al 783. “De leerlingen zijn meestal heel zenuwachtig voor die grote, driedaagse toets”, stelt Jan Van der Linden, directeur van de stedelijke basisschool De Evenaar in de Constitutiestraat in Antwerpen vast. “Het is voor hen een stukje afsluiting van het lager en voorbereiding op het secundair onderwijs.”

Vlaams gemiddelde Maar misschien nog meer dan de leerlingen zelf, kijkt het hele schoolteam reikhalzend uit naar de resultaten van de toets. “De toets meet of de leerlingen hun eindtermen halen (wat ze aan het eind van de lagere school moeten kennen). Alle scholen voeren hun leerlingenresultaten op eenzelfde manier in op de beveiligde website van OVSG”, zegt directeur Van der Linden. “Een computerprogramma berekent in één dag niet alleen de resultaten van alle 783 scholen,maar ook het Vlaamse gemiddelde voor alle onderdelen van de toets. Als school kun je dus je eigen resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met een aantal scholen met hetzelfde leerlingenprofiel.” Om te vermijden dat er rankings worden gemaakt, krijgt een school nooit de scores van een andere school te zien.

NIET alleen kennis • De OVSG-toets omvat alle leergebieden: wereldoriëntatie, wiskunde, taal, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en Frans. De scholen spreiden de schriftelijke opdrachten over drie dagen. • Maar niet alleen de kennis wordt getest. Er zijn ook praktische doe-opdrachten zoals een constructieactiviteit voor techniek, een fietsexamen, een animatiefilmpje maken. Die praktische proeven worden op voorhand afgenomen.

Sabine Deman


DIPLOMA’S ZESDE KLAS De voorbije dagen werd er in de zesde klassen een ernstige vorm van examenkoorts waargenomen. Dit kwam natuurlijk door de OVSG-toetsen die plaatsvonden van maandag 18 juni tot en met woensdag 20 juni. Deze toetsen zijn algemene eindproeven voor alle zesdeklassers en ze worden ingericht door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. Elke leerling gaf vanzelfsprekend het beste van zichzelf. Dit schooljaar hebben deze 44 zesdeklassers hun diploma of getuigschrift van de lagere school behaald : FEMKE APERS, LOTTE CHRISTIAENS, BILLY CORVELEYN, FEMKE DE BRUIN, ROBIN DE MUNCK, JARNE DE RIJCKE, CHARLOTTE DE VOS, AMY DE WOLF, JARO EYSKENS, BASTEN GIDTS, STEFFEN HUYS, SIMON JANSSENS, JOSEPHINE MUYLDERMANS, YARNE NACHTEGAEL, LIEZE STEELS, DAGMAR THIELMAN, BORRE VAN DE PUTTE, YARI VERDICKT, ASTRID VEREECKEN, QUINTEN VERLEYE, NICOLAAS VOLKAERT, ROBIN BALLEGEER, TAMY BONTE, JONAS BOONE, EMILE BUYL, JENS DE DREU, SARAH DE MEESTER, NIKKY DE VOLDER, LAURENT GOEMAN, FRANK GOOSSENS, EMILIE HEIRBAUT, ROBBE HUYS, AMBER JANSSENS, LORE KISBILCK, JORDI LAUWERS, LIEKE MEYSKENS, LAURA SCHEPENS, KATO SMET, QUINTEN SPELEERS, FRIEDL VAN DEN BOSSCHE, NIKKI VAN DUYSE, BRAM VAN HOOYDONCK, MICHAEL VERBRAEKEN en JONAS VONCK .

EEN DIKKE PROFICIAT AAN IEDEREEN EN VEEL SUCCES VOLGEND SCHOOLJAAR !!! meester Stijn en meester Eddy


WAT IK LATER WORDEN WIL Wat was jouw kinderdroom ? Een heldhaftige carrière als brandweerman ? Of wilde je in de voetsporen treden van je ouders ? Wij vroegen aan onze 44 zesdeklassers wat zij later willen worden. Het resultaat is een bijzondere portrettenreeks waarin kinderdromen even realiteit worden‌ Door meester Stijn & meester Eddy

Billy Corveleyn Later wil ik kunstenaar worden omdat ik goed kan schilderen en tekenen en ik doe het graag.

Quinten Speleers Later wil ik ingenieur worden. Ik ben graag bezig met het tekenen van plannen.

Jaro Eyskens Later wil ik meubelmaker worden , denk ik . Omdat je met hout veel kan doen en ik werk graag met mijn handen.

Jarne De Rycke Later wil ik vrachtwagenchauffeur worden omdat mijn papa het doet en daardoor ben ik er mee in contact gekomen.

Borre Van de Putte Mijn droomberoep is profwielrenner. Waarom? Omdat het mijn lievelingssport is en omdat ik het uitoefen.

Simon Janssens Ik vind het leuk om huizen te maken in de smaak van verschillende mensen met verschillende smaken.


Basten Gidts Ik wil graag werkman worden omdat het heel leuk is en je helpt andere mensen met hun woning.

Robin De Munck Ik wil graag advocaat worden om dat ik graag mensen help die in de problemen zitten.

Nicolaas Volckaert Ik wil graag kok worden want ik kook graag. Ik maak graag desserts maar dan ligt de hele keuken vol!

Charlotte De Vos Ik kies voor dit beroep omdat ik het een interessante job vind. Ik kan mensen helpen,het is een zeer afwisselende job en ik kom dagelijks met andere mensen in contact.

Emile Buyl Ik wil architect worden en mooie gebouwen ontwerpen.

Robbe Huys Ik wil later graag stripverhalen maken omdat ik heel graag strips lees en verhaaltjes maak en misschien zelfs een eigen studio oprichten wie weet……….studio Huys!

Yari Verdickt Ik wil graag iets doen met hout want ik werk graag me mijn handen.

Sarah De Meester Ik wil later graag professor worden, want ik experimenteer graag. En ik vind het tof om zelf dingen te ontdekken.

Friedl Van den Bossche Ik zou graag iets met kinderen doen omdat het me leuk lijkt om met kinderen om te gaan.


Nikky De Volder Ik wil graag modeontwerpster worden want ik ontwerp graag kleding en ik vind modeontwerpster een mooi beroep!

Emilie Heirbaut k wil graag juffrouw worden omdat het me leuk lijkt om met kinderen te werken.

Laura Schepens Ik wil graag dierenarts worden. Zo kan ik dieren in nood helpen.

Lieke Meyskens Ik wil graag een vroedvrouw worden omdat ik dan kindjes op de wereld kan helpen zetten.

Tamy Bonte Ik wil graag lerares worden van het eerste. Om de kinderen te leren lezen en schrijven en ik ben ook graag met kinderen bezig.

Amber Janssens Ik wil later graag kinderverzorgster worden omdat ik graag met kinderen bezig ben, en mijn mama ook kinderverzorgster is .

Lore Kisbilck Ik wil graag kleuterjuf worden. Ik ben graag met kinderen bezig.

Laurent Goeman Ik wil graag leraar worden omdat mijn opa dat vroeger is geweest en ik ga graag om met kinderen!

Bram Van Hooydonck Ik wil graag tekenaar worden omdat ik graag teken en vooral omdat ik er veel goede commentaar over hoor.


Quinten Verleye Ik wil graag meester-kok worden ik wil dit worden omdat ik graag kook en ben graag met voeding bezig.

Dagmar Thielman Ik ben Dagmar, ik wil al architect worden vanaf mijn 6 jaar!

Femke de Bruin Ik wil osteopaat worden omdat ik graag onder de mensen kom en het nu al heel boeiend vind.

Kato Smet Hoi! Ik wil graag binnenhuisarchitect worden omdat ik graag creatief bezig ben en ontwerp.

Steffen Huys Ik wil later striptekenaar worden : studio Vandersteen, here we come !

Josephine Muyldermans Ik wil later kapster worden het is een beroep waarmee je met veel mensen in contact komt. Je kan praten met de mensen en je kan ook tegelijkertijd helpen met hun haar.

Astrid Verreecken Koken is mijn droomberoep want koken zit al van kindsafaan in mijn bloed. En ik ga mijn gevoel volgen door kok te worden.

Lotte Christiaens Femke Apers Ik wil later tuinvrouw worden Ik wil later kinesiste worden omdat ik graag in de natuur ben omdat ik graag mensen help. en hem ook wil helpen . Andere En altijd graag mensen mensen zouden dat beter ook masseer. eens doen, want de natuur heeft hulp nodig.


Amy De Wolf Ik wil later apotheekassistente worden omdat ik graag medicijnen en zo van die dingen maak.

Lieze Steels Ik wil later musicalactrice worden, omdat ik hou van zingen, dansen en toneelspelen ☺. De spanning voor je op het podium moet, maakt het alleen maar interessanter.

Yarne Nachtegael Ik wil later sportkinesist worden, je bent dan altijd met sport bezig.

Jonas Vonck Ik wil graag sportleraar worden omdat ik juf Anne-Lore wil opvolgen.

Robin Ballegeer Ik wil graag fotograaf worden omdat ik graag en goed foto’s trek en ik kan ze ook goed bewerken.

Michaël Verbraeken Ik wil graag kraanman worden omdat ik graag met machines werk.

Jonas Boone Ik zou graag een bekende sporter worden en op de Olympische spelen staan. Dat is mijn grote droom.

Jens De Dreu Ik wil graag iets met computers doen, daarom nam ik dit voorwerp.

Frank Goossens Ik wil later graag dokter worden ik vind het tof om mensen te genezen en die die witte jas zal me goed staan!


Jordi Lauwers Ik wil programmeur worden. Ik werk graag met cijfertjes.

Nikki Van Duyse Ik wil sportjuf worden omdat ik heel sportief ben.

DE ZESDEKLASSERS OP SIERTOER FOR KIDS

Als je ooit zelf een noot of zaadje hebt geplant, weet je hoe fantastisch het is als dat eerste blaadje tevoorschijn komt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat is er nodig om het zaadje te laten ontkiemen? De Green Five! Vijf onmisbare natuurelementen die de hele plantengroei regelen : Lucht, Water, Licht, Aarde, Warmte. Onze 44 zesdeklassers namen op maandag 14 mei de fiets en trokken naar het bedrijf ‘Van Moer’ in Sint-Pauwels. En wie weet ? Misschien ontdekten ze wel dat ook hun toekomst in de sierteelt ligt… Doelstellingen: •

• • •

onze kinderen informatie bijbrengen over planten in het algemeen en over onze sierteeltproducten in het bijzonder de sierteeltsector toegankelijker maken voor kinderen het dynamisch karakter van deze sector in de spots plaatsen de werkgelegenheid in deze sector promoten


Een verslagje van Emile

Het was mooi weer en het zesde was op weg met de fiets naar een landbouwer. Toen we waren aangekomen had iedereen er veel zin in. We kregen direct te zien hoe alles in z’n werk ging. We zagen veel mooie plantjes en iedereen mocht helpen met stekken. Iedereen vond het interessant en plezant en het was leuk om te helpen. Toen we weg gingen werden we beloond met een mooi plantje voor iedereen. Het fietsen terug was leuk in het zonnige weer. Toen iedereen veilig aan school was konden we beginnen aan de les. Het was een heel fijne dag !!!


Eerste communie 17 mei 2012

Er zit een zaadje in de grond, geef het regelmatig water. En nu nog eventjes geduld, wat het wordt, dat zie je later. Soms duurt het wachten wel wat lang. Wat groeit daar zo verborgen? Wordt het iets groots of juist net niet? Wie weet zie je het morgen. En af en toe is er de zon dan komt het eerste sprietje boven. En wat er daaruit verder komt valt haast niet te geloven. Iets moois met kracht. Dat is ervan gekomen. Dank zij al die goede zorgen werd het iets om van te dromen. Dat zaadje dat ben ik. Ik wil zo heel graag groeien. Geef mij veel van jullie liefde En ik zal prachtig open bloeien. Van harte proficiat... Zeta,Alana,Milan,Jerko,Axl,Lore,Thibau,Jef,Simon,Eef,Lynn,Sarah,Lynn, Kobe,Timo,Rune,Helena,Milan,Juta,Jolien,Lukas,Yente,Julien,Yentl,Jens, Sterre,Emile,Nikita,Mila,CĂŠdric,Mattis. Ik ben terecht fier op ieder van jullie ! Dikke kus van juf Chantal


21 april 2012

PROFICIAT!!! LAURENT SIMON FRANK YARNE JONAS LORE NIKKY JORDY LAURA KATO BRAM ROBBE STEFFEN AMBER QUINTEN JENS YARI NICOLAAS LIEKE QUINTEN NIKKI ROBIN EMILIE FRIEDL ASTRID FEMKE ROBIN TAMY LIEZE DAGMAR

Daarbij de rivier gaan je voeten dansen. Daarbij de rivier zingt je hart een lied. Daarbij de rivier gaan je ogen lachen. Kom drink het water ontvang het om niet...

En ik mocht 6 jaar jullie godsdienstjuf zijn. Gelukkige juf Chantal...!


Feest van de Vrijzinnige Jeugd 13 mei 2012 Thema: Jongens en meisjes op voet van gelijkheid! Optreden van onze feestelingen in ‘DE KLAVERS’

Amy en Tijs (een jongen uit Belsele) wisten niet van elkaar of ze een jongen of een meisje waren en kwamen het op deze manier te weten. Ben jij een jongen of een meisje? Dat weet ik niet! Er is maar één manier om dat te weten te komen. Welke? Wil je me helpen met de afwas? BAH!!! JIJ BENT DUS EEN JONGEN! Altijd maar dat huishouden! Afstoffen, afwassen, bedden opmaken, … de dagdagelijkse sleur! Borre en Billie brachten hierover een toneel en beslisten om iets veel leukers te doen!!! Jongens en meisjes hebben recht op onderwijs. In Nepal denken ze daar anders over. Amy las het volgende gedicht voor. HET KLAAGLIED VAN DAWHLI Een meisje zijn in Nepal! Is iets dat niet meevallen zal. Al ben je nog maar vijf jaar. Naar school gaan vergeet het maar. Voor de kinderen zorgen, hout halen. De zware lasten kilometers ver dragen. Laat gaan slapen, vroeg opstaan om om water te gaan. Terwijl haar broers kunnen studeren, om later een beroep te leren! Werkt zij op het veld, maar verdient geen geld! Zij kookt het eten en de jongens smullen, maar zij kan haar maag met de restjes niet vullen. Meisjes en jongens zijn gelijk? In Nepal hebben ze spijtig genoeg hierop een andere kijk! Er is nog veel werk in Nepal. We zijn tenslotte allemaal mensen. En samen moeten we verder, bouwen aan een mooie toekomst. Samen willen wij gelukkige meisjes en jongens worden! Proficiat aan onze gevierden: Billie, Amy en Borre

Vanwege juf Kaat


vzw DE KEERKRING Centrum voor opvoedingsondersteuning Plezantstraat 165 9100 Sint-Niklaas tel : 03/755.00.71 e-mail : vzwdekeerkring@telenet.be

In samenwerking en samenspraak met het centrum voor opvoedingsondersteuning laten wij jullie in deze jaargang van “Hallo SBO” kennismaken met een aantal van hun publicaties. De onderwerpen die wij in deze jaargang aansnijden betreffen : - 1. Grenzen stellen : een moeilijke evenwichtsoefening. (herfsteditie) - 2. Verwennen, een onderschat probleem… (kersteditie) - 3. Open communicatie : een wereld van verschil (paaseditie) - 4. Ouders scheiden. Kinderen lijden ? (zomereditie)

Ouders scheiden. Kinderen lijden? Een echtscheiding, niemand kijkt er nog van op. We maken het zelf mee of het gebeurt in onze naaste omgeving. Terwijl het vroeger een grote administratieve rompslomp meebracht, is er nu een wettelijke regeling waardoor de scheiding vlotter kan verlopen. Voor sommigen is het een opluchting, anderen ervaren veel boosheid, bitterheid en verdriet. Voor een volwassene kan een echtscheiding hard aankomen en voor de kinderen is het nooit vanzelfsprekend. Voor hen blijven de ex-partners in de eerste plaats “ouders”, de meest vertrouwde personen in hun omgeving. Ook voor kinderen is het een periode van verwarring, onzekerheid en veranderingen. Ouders worstelen zelf met heel veel emoties. Het is voor hen niet eenvoudig om daarnaast ook steun en toeverlaat te zijn voor hun kinderen. Kinderen ervaren dikwijls angst, boosheid en verdriet. Soms voelen ze zich ook schuldig of in de steek gelaten. Bij sommige kinderen kan dit leiden tot probleemgedrag. Andere kinderen zullen misschien weinig emotie tonen. Het zou kunnen dat ze op die manier hun ouders willen sparen.

Verwerken en loslaten Maatschappelijk wordt scheiden meer en meer aanvaard en het aantal echtscheidingen met onderlinge toestemming neemt toe. Maar is een echtscheiding wel écht scheiden? Meestal zijn scheidingen emotionele beslissingen waardoor partners dikwijls niet van elkaar loskomen. Emotioneel blijven ze gebonden. Boosheid, verdriet, onbegrip, teleurstelling, verbittering, schuldgevoel, … Een echtscheiding is altijd een zwaar emotioneel gebeuren. Er is heel wat te verwerken. Het aanvaarden van verlies, het ervaren van onrecht of omgaan met het gevoel aan de kant geschoven te zijn, zijn nog maar enkele voorbeelden. Ook op materieel vlak kan het moeilijk gaan en aanleiding geven tot conflicten.


Hoe ouders de scheiding verwerken zal mee bepalen hoe ze met de scheiding omgaan. Als ouders emotioneel aan elkaar gebonden blijven, is de kans groot dat de (machts)strijd die zich tijdens hun huwelijk voordeed ook na de echtscheiding nog blijft voortduren. Kinderen zien beide ouders graag en dat maakt het voor hen zeer moeilijk. Dikwijls beseffen ouders dit wel, maar zitten ze zelf met veel negatieve onverwerkte gevoelens. Vijandschap tussen de ouders is nefast voor een kind. Ondanks de gangbare mening dat kinderen altijd het slachtoffer zijn van de scheiding, kunnen zij evengoed slachtoffer worden van een destructieve relatie tussen ouders. Het is soms beter om op tijd in te grijpen zodat je de ander niet begint te haten. Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en daarom is het voor kinderen vooral belangrijk dat ouders er goed mee omgaan. Het is daarom noodzakelijk dat ze een punt zetten achter hun relatie en elk voor zich de rol van ouder op zich nemen, dus “er zijn” wanneer hun kind hen nodig heeft. Dit is niet eenvoudig. Om echt te kunnen scheiden, moeten partners en kinderen de tijd én de kans krijgen om te treuren, om de pijn en het verdriet te voelen van het falen van de relatie en het verlies van het oorspronkelijke gezinsproject. De tijd die hiervoor nodig is, zal sterk afhangen van de wijze waarop de scheiding beleefd wordt. Écht gescheiden zijn betekent, onafhankelijk van de ander zelf je leven terug kunnen en willen opbouwen zonder dat gevoelens van spijt, verdriet, verbittering, boosheid, e.a. voortdurend je doen en laten bepalen. Een situatie waar je bewust naar toe werkt en groeit. Je wordt dan ex-partner maar je wordt nooit ex-ouder. In het belang van de kinderen is het goed om samen de opvoeding op te nemen. Een goede relatie waarin overleg en eensgezindheid mogelijk is, schept een veilig klimaat voor het kind. Spijtig genoeg zullen er steeds situaties zijn waarin dit niet mogelijk is of waarin één van de ouders alleen verder moet.

Liever verdriet dan valse hoop Alle onderzoeken naar de beleving van kinderen bij scheiding wijzen erop dat kinderen die niet waren voorbereid, het heftigst reageren tijdens en na de scheiding. De verantwoordelijkheid voor een dergelijke voorbereiding ligt bij de ouders. In hun situatie, geen gemakkelijke taak. Kinderen hebben echter in eerste instantie uitleg nodig. De grootste fout die ouders in het scheidingsgebeuren kunnen maken, is hun kinderen meesleuren in een blinde stroom van onzekerheden. Kinderen verdragen beter de harde werkelijkheid dan dat ze belogen of onwetend gehouden worden. Ze verkiezen een eerlijk gesprek, ook al gaat dit over pijn en verlies. Bijna alle kinderen blijven na de scheiding hopen dat het wel weer goed komt. Veel scheidingen zijn geen gezamenlijke beslissing. Een partner die stiekem blijft hopen, zal eerst zelf moeten leren de realiteit te aanvaarden, anders blijft dit onbewust spelen in de relatie met de kinderen. Deze ouders hebben het extra moeilijk om tegen hun kinderen te zeggen dat de scheiding definitief is. Toch is het belangrijk om dit duidelijk te maken. Ouders zijn soms bang dat dit hun kind verdrietig maakt, maar een kind heeft meer verdriet door valse hoop. Kinderen van gescheiden ouders leggen vaak een gedeelte van de schuld van de scheiding bij zichzelf. Dit komt meer voor bij jongere kinderen. Vooral peuters kunnen de schuld erg naar zich toetrekken, omdat zij zichzelf nog als de belangrijkste persoon in de wereld beschouwen. Door de schuld op zich te nemen, proberen kinderen ook grip op de situatie te krijgen. Iets wat buiten hen om gebeurt, is beangstigend. Als de schuld bij hen ligt, denken ze dat zij zelf de relatie weer kunnen herstellen. Soms zijn kinderen het luisterend oor voor de klachten van hun vader, hun moeder, of van beiden. Ze proberen de ouder te helpen waar ze kunnen. Dit kan zo ver gaan dat het kind zich gedeeltelijk verantwoordelijk gaat voelen voor de ouder of voor jongere broertjes en zusjes. Dit gebeurt vooral wanneer de kinderen al wat ouder zijn op het moment van de scheiding. Deze situatie moet te allen tijde voorkomen worden. Het is zeer nadelig voor de ontwikkeling van het kind en zijn eigen weg naar zelfstandigheid. Het kind verdringt zijn eigen behoeften om de ouder te kunnen helpen.


Hierdoor zal het schuldgevoelens blijven hebben als het zijn eigen weg wil gaan. Als de ouder na enige tijd zijn taak als ouder weer op zich wil nemen, zal dat op veel verzet stuiten bij het kind omdat dit het gezag van de ouder niet meer aanvaardt.

Niet willen en niet kunnen kiezen Het grootste gevaar voor kinderen ligt echter in de emotionele strijd die ouders met elkaar voeren en waarin kinderen betrokken raken. Kinderen die gedwongen worden om te kiezen tussen hun ouders, komen in een onmogelijke, gevaarlijke situatie. Een kind wil en kan niet kiezen. De loyaliteit van het kind naar beide ouders en hun familie is van levensbelang en moet gerespecteerd worden. Ouders ervaren soms veel onmacht en dat maakt het voor hen niet gemakkelijk. Toch is het zeer belangrijk voor het welzijn van het kind. Zo zal het kind in geval van grote conflicten, op zijn manier trachten de pijn van het conflict te verminderen. Dit kan gebeuren door lastig en onaanvaardbaar gedrag, zodat de aandacht van beide ouders naar het kind gaat en wordt afgeleid van de pijnlijke strijd tussen de ouders. Het is dus belangrijk om als ouder nooit negatief over de andere ouder te praten tegenover het kind. Als je zelf nog worstelt met gevoelens van boosheid, verdriet en onmacht, dan is dit niet eenvoudig. Voor ouders die zich gekwetst voelen, is het zaak om goed voor zichzelf te zorgen en eventueel hulp te zoeken. Een moeilijke relatie tussen ouders is zeer zwaar voor de kinderen. Als ouders niet meer met elkaar spreken en alle communicatie verloopt via het kind, wordt het kind hierdoor extra belast. Deze situatie geeft veel spanningen bij het kind. Het ziet beide ouders graag en wil hen beiden gelukkig zien. Daarom zal het kind soms de kant van de minst gelukkige ouder kiezen om deze te sparen.

Een eerlijke en open dialoog Alleen als de ouders zelf al begonnen zijn met het verwerken van de scheiding kunnen ze een steun zijn voor hun kinderen. Goed voor jezelf zorgen, is in de eerste plaats heel belangrijk om goed je kinderen te kunnen opvangen. Scheiden wordt dikwijls gezien als een juridische aangelegenheid waarbij het zoeken naar steun en begeleiding al eens vergeten wordt. Begeleiding en ondersteuning om ondanks de emotionele gebeurtenissen zakelijk te blijven denken en handelen, is noodzakelijk. Goede zorg is er niet in een omgeving die de strijd met de ex-partner aanwakkert, maar bij mensen die bereid zijn om te luisteren zonder te oordelen. Op die manier ben je zelf in staat je gevoelens te verwerken. Ouders kunnen hiervoor ook een beroep doen op gespecialiseerde centra en tal van zelfhulpgroepen. Ook hulp bij praktische problemen, bv. opvang voor de kinderen, is in deze periode zeer welkom. Maar ook kinderen hebben aandacht en begeleiding nodig. Soms gebeurt het dat een kind de zorg en steun van de ouder niet aanvaardt. Het kind is niet bereid om zijn verdriet met deze ouder te delen. Misschien ziet hij hoeveel verdriet de ouder heeft en wil hij hem sparen of misschien ziet het kind deze ouder als schuldige voor de echtscheiding. Kinderen kunnen dan reageren met lichamelijke klachten of met een tijdelijke terugval in hun ontwikkeling. Gun hen wat tijd en toon begrip voor hun gevoelens. Hierdoor krijgen ze opnieuw vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Kinderen zijn na een scheiding gebaat bij een beetje extra aandacht, maar ook moet er zo snel mogelijk weer regelmaat en structuur in hun leven komen. Soms is het goed om professionele hulp in te schakelen. Voor een individueel gesprek rond het opvoeden van je kind kan je hier (of op nummer 0494/53.45.81) een afspraak maken met een opvoedingsdeskundige van vzw De Keerkring. Het gesprek is gratis. Gespecialiseerde centra: Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW): diensten voor scheidingsbemiddeling Jongerenadviescentra CLB Kind en Gezin: centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
Kindertelefoon heet nu “Awel”

De Kinder -en Jongerentelefoon Vlaanderen heet vanaf vandaag “Awel”. Met de nieuwe naam en een bijhorend logo wil de KJT ook haar online communicatiemogelijkheden in de verf zetten. Er is ook een nieuwe mobile site, Awel.be, die kinderen en jongeren via hun smartphone of tablet kunnen bereiken. “Onze online dienstverlening kent al enkele jaren een grote groei”, zegt coördinator Sibille Declercq. “De telefoon, 102, blijft bestaan, maar met Awel vestigen we de aandacht op de andere manieren om ons te bereiken: ons e-mailadres brievenbus@awel.be, en het forum en de chat op de site.” ________________________________________________________________________________________________Zes procent minder eerstejaars kiezen voor onderwijs

Het aantal 18-jarigen dat zich dit academiejaar in het hoger onderwijs in Vlaanderen inschreef, is lichtjes gedaald. Dat blijkt uit de Kerncijfers van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Vooral de studiegebieden industriële wetenschappen en sociaal agogisch werk zijn populair bij eerstejaars. Onderwijs en architectuur doen het minder goed. In absolute cijfers stijgt het aantal studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen met 5 procent. Dat is een logisch gevolg van de demografische evolutie van de afgelopen jaren. Maar voor het eerst loopt het aantal 18-jarigen dat zich inschrijft lichtjes terug. Verwacht wordt dat die trend zich de komende 5 jaar doorzet. Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich inschrijft voor de professionele bacheloropleidingen voor de richtingen onderwijs en architectuur daalt. Voor industriële wetenschappen en sociaal agogisch werk is er een stijging. Bij de academische bachelors kent de richting architectuur een scherpe daling. Het succes van industriële wetenschappen zet zich door. Bij de masteropleidingen lokken de richtingen tandheelkunde, geneeskunde en sociale gezondheidswetenschappen opvallend minder studenten. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, (toegepaste) biomedische wetenschappen en wetenschappen zijn dan weer aan een duidelijke opmars bezig. In totaal stijgt het aantal inschrijvingen voor de professionele bacheloropleidingen in het studiegebied onderwijs met 4 procent. Maar die stijging volgt niet de algemene groei van gemiddeld 6 procent bij de professionele bacheloropleidingen. Bovendien loopt het aantal eerstejaars dat kiest voor onderwijs in dit gebied met 6 procent terug. Verpleeg- en vroedkunde trekt 2 procent meer eerstejaarsstudenten aan. De zogenaamde STEMopleidingen (Science, Technology and Mathematics) op academisch niveau trekken 6 procent meer generatiestudenten aan. Opvallend is dat deze technische richtingen hun opgang bij het vrouwelijk publiek voortzetten. In de afgelopen 10 jaar kozen 53 procent meer vrouwen voor dit studiegebied, tegenover een stijging van 30 procent bij de mannen.


De Kerncijfers van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen omvatten niet alleen de evolutie van het aantal studenten maar ook verschuivingen tussen opleidingsvormen, studiegebieden, associaties en dergelijke meer ________________________________________________________________________________“Na dertig wil niemand nog voor de klas”

Amper 600 mensen per jaar starten na hun dertigste nog in het onderwijs. Nochtans zijn het vooral zulke “zij-instromers” waarop men hoopt voor de wegwerking van het oplopende lerarentekort. Het lerarentekort dreigt volgens officiële ramingen op te lopen tot 12.000 leraars in 2020. De cijfers over de zij-instromers zijn verre van hoopgevend. In 2009 begonnen amper 620 dertigplussers aan een loopbaan in het onderwijs: 530 in het middelbaar onderwijs en amper 90 in het basisonderwijs. Dat vernam parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) van Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A). Slechts één op de tien nieuwkomers in het onderwijs is een dertigplusser. Nadere berekeningen leren dat in het middelbaar onderwijs ongeveer 1/10 nieuwe leraars een 30-plusser is. In het basisonderwijs gaat het om amper 2,5 procent, één op de veertig nieuwe krachten. Als men enkel 35-plussers neemt, liggen de cijfers nog flink lager. Die cijfers schommelen van jaar tot jaar, maar van een toename is geen sprake. In de verpleegkunde, is de toestand heel anders. Daar is al één op de zes studenten en één op de zes nieuwe werknemers een zij-instromer. _______________________________________________________________________________Over leerprestaties en “witte” en “zwarte” scholen

“Middenklasseouders kunnen op beide oren slapen. Hun kinderen presteren goed in elke school.” Dat zeggen Mieke Van Houtte (UGent) en Anneloes Vandenbroucke (KU Leuven). Samen met een aantal collega’s deden ze onderzoek naar het verschil tussen ‘zwarte’ en ‘witte’ basisscholen. “De kleur van de klasgenootjes beïnvloedt de leerprestaties niet. Wel de sociaaleconomische achtergrond van de eigen ouders.” Er zijn ‘witte’ en ‘zwarte’ buurten, dus ook ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Logisch? Van Houtte en Vandenbroucke: “Het klopt dat kansarme en etnische groepen ongelijk verspreid zijn over buurten en daarom ook over scholen. Maar gemiddeld genomen is de concentratie van kansarme en allochtone leerlingen – beide kenmerken vallen vaak samen – in ‘zwarte’ basisscholen groter dan je zou verwachten als je de buurt bekijkt. Hoe rijker de ouders – autochtoon of allochtoon – hoe groter de kans dat ze een ‘zwarte’ school mijden.”

Kunnen ‘zwarte’ scholen wel kwaliteit bieden? Van Houtte en Vandenbroucke: “We lieten 2800 leerlingen een wiskundetoets afleggen. Hoe ze presteerden, hing vooral af van hun eigen sociaaleconomische en etnische afkomst. Rijke leerlingen


presteren veel beter dan arme leerlingen, witte leerlingen presteren iets beter dan zwarte leerlingen. Bijgevolg doen leerlingen in scholen met een hogere concentratie van kansarme en allochtone leerlingen het gemiddeld minder goed. Maar de samenstelling van de groep doet er nauwelijks toe. Je eigen situatie is bepalend.”

Een middenklassekind haalt dus niet minder punten in een concentratieschool? Van Houtte en Vandenbroucke: “Welke leerlingen er in een school zitten, heeft een heel beperkte invloed. Vooral de concentratie van kansarmoede kan de gemiddelde prestaties naar beneden trekken. De kinderen van middenklasseouders presteren in elke school goed. Een concentratie van kansarme leerlingen is vooral een probleem voor die leerlingen zelf. De concentratie van allochtone leerlingen doet er gemiddeld genomen niet toe. Het onderscheid is wel kunstmatig: in de praktijk blijken scholen met veel kansarme leerlingen ook vooral scholen te zijn met veel allochtone leerlingen. Maar het sociaaleconomische profiel is veel doorslaggevender dan de etnische samenstelling. Toch maken ouders vooral van de ‘kleur’ van de school een probleem. Maar je hebt zowel ‘zwarte’ scholen die uitstekend scoren als ‘witte’ scholen die slecht presteren en omgekeerd.”

Waarom presteert de ene ‘zwarte’ school beter dan de andere? Van Houtte en Vandenbroucke: “In scholen met veel kansarme en allochtone kinderen verwachten de school en de leraren vaak minder van hun leerlingen. Daardoor denken die leerlingen dat ze het toch niet ver gaan brengen. Bovendien onderwaarderen scholen vaak de sociaal-culturele bagage van de leerlingen. Ze beschouwen het zelden als een meerwaarde dat hun allochtone leerlingen meertalig zijn. Dat zorgt ervoor dat die leerlingen effectief slechter presteren op school.”

Bieden gemengde scholen voordelen? Van Houtte en Vandenbroucke: “De school is een van de enige plekken waar autochtone en allochtone leerlingen vriendjes kunnen maken. De sociologische wet ‘soort zoekt soort’ speelt natuurlijk ook. Maar ze worden zich alleszins bewust van elkaar. Autochtone leerlingen worden niet meer of minder gepest in scholen met meer allochtonen. Sterker nog, de zelfwaardering van autochtone leerlingen stijgt als er meer allochtone leerlingen zijn op school. Dat heeft te maken met ‘sociale vergelijking’. De maatschappij waardeert autochtonen meer dan allochtonen en die visie nemen leerlingen mee naar school. Bovendien, hoe ‘zwart’ het publiek van de school ook mag zijn, de leraren zijn over het algemeen autochtoon en de voertaal is er Nederlands. Kortom, naar welke school autochtone leerlingen ook gaan, ze spelen altijd een thuismatch.”

In Vlaanderen gaan er stemmen op om – net als in Nederland – het gevecht tegen concentratiescholen op te geven. Een goed idee? Van Houtte en Vandenbroucke: “Als je denkt in schoolprestaties, moet je niet streven naar ‘desegregatie’. Concentratiescholen presteren vaak zeer goed. Maar als je een vriendelijkere samenleving wilt waar iedereen met iedereen kan omgaan, zijn gemengde scholen wel een goed idee. Ongeveer zeven op de tien ouders die deelnamen aan het onderzoek vinden dat de overheid moet zorgen voor meer gemengde scholen. Tegen hen zeggen we: ‘Vergeet je angst voor een zwarte school. Hij is niet terecht.’” ________________________________________________________________________________“Belgische scholen populair bij buurlanden”

Steeds meer Franse, Nederlandse en Duitse ouders kiezen ervoor hun kinderen naar Belgische scholen te sturen. Dat blijkt uit cijfers van het departement Onderwijs, die Vlaams parlementslid Goedele Vermeiren (N-VA) opvroeg. Op vijf jaar tijd steeg het aantal leerlingen dat in een buurland woont maar in België naar school gaat, met 6%. In totaal ging het in 2011 om 5.950 leerlingen in het basis -en secundair onderwijs. “We durven vermoeden dat ouders vinden dat ons onderwijs genoeg kwaliteit biedt”, zegt Vermeiren in De Morgen. Omgekeerd sturen minder Belgische ouders hun kinderen naar Franse, Nederlandse of Duitse scholen, zo blijkt uit de cijfers.


Voor de laatste keer dit jaar verwelkom ik mijn schare trouwe fans, Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken om toch maar weer de moeite te nemen om dit stukje geschiedenis te willen bekijken in een gedrukte versie, terwijl we toch allemaal steeds meer en meer overspoeld worden door andere moderne communicatiemiddelen (genre Facebook, mail en andere), waar men uiteraard meer mogelijkheden heeft dan het geschreven woord… Als tweede wil ik – in naam van het hele ouderraadbestuur – de vele helpende handen bedanken voor hun inzet tijdens de vele activiteiten!!! En als derde wijt ik me aan mijn plicht om hier enkele malen per jaar een kort overzichtje te geven van hetgeen we gedaan hebben en hetgeen ons nog te wachten staat, bekeken vanuit de hoek van de ouderraad. Laten we beginnen met hetgeen ons nog te wachten staat, dit is het meest gemakkelijk en is in 2 woorden samen te vatten: • het ouderraadcafé op donderdag 28-06, vanaf 16u, op de speelplaats van 1-2-3, drankjes te verkrijgen aan ZEER democratische prijzen, babbel en plezier en zon zijn gratis… •

en de grote bedankingsBBQ, deze gaat door op vrijdag 22-06, is voor allen die langer dan 4min en 36seconden geholpen hebben bij de een of andere ouderraadactiviteit. Wat gebeurt daar nu allemaal? De meest pikante details hou ik voor mezelf, maar traditiegetrouw komt ons aller beenhouwer wederom ons van eten voorzien en voor het drinken moeten we zelf instaan (zelfbediening dus) > dit is echt het moment om onszelf eens in de watten te leggen en eens niet te werken…

Voor de laatstejaars is er nog de proclamatie uiteraard (bijna vergeten)

Wat er allemaal gebeurd is, is iets moeilijker te reconstrueren (waar zijn mijn verslagen van de afgelopen vergaderingen…??): • Paasfeest: dit jaar is onze paashaas extra voorzichtig geweest en heeft hij geen enkel eitje gebroken, dus er waren voldoende eitjes om alle kindjes met een gelukkig lachend chocoladegezichtje huiswaarts te sturen… •

De Franse Avond: dit is eigenlijk een avond voor onze zesde-jaars om hun skireis nog eens over te doen in het Vlaams… We willen alle zesde-jaars nog eens extra bedanken voor hun inzet bij het klaarzetten van de refter!!!!!

Logeerpartijtje voor de oudste kleuters (om eventjes een inbreuk tegen de tijd te maken…): dinsdag om 15u30 zetten we een zenuwachtig Mirtheke af tussen een hele hoop andere zenuwachtige kindjes, links was er eentje dat zowat door haar kampeerbedje sprong van blijheid, rechts was er eentje dat reeds een heel klein beetje heimwee had, voor eentje dat reeds lag te slapen (euhm), maar allen waren over het algemeen HEEL enthousiast. Als je de filmpjes en foto’s op Facebook volgde, weet je genoeg: lekkere croques, heerlijke boterkoeken en tussendoor een snurkende directeur, wat wil je als kleuter nog meer??? Moe, maar voldaan zag ik ons Mirtheke de volgende woensdag op de speelplaats tussen een hele hoop andere doodmoeie gezichtjes > dit was gegarandeerd een rustige avond voor de mama’s en papa’s.


En dan het laatste item dat ik eventjes kort bespreek is ons aller SCHOOLFEEST (is eigenlijk de voorlaatste activiteit, maar swat): eigenlijk heb ik daar te weinig woorden voor om te vatten hoe iedereen dit feest ervaren heeft, maar ga er kort iets over zeggen: FAAAAAAAAANTAAAAAAASTIIIISCH, SUPER GESLAAAAAAAAAAAAAGD, KAN NIET BEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEER,… Voor het eerst in mijn geschiedenis was er een enige echte antiquiteiten markt > als ik eventjes doorliep, stond ik echt versteld van de creativiteit die de meesten in het werk gesteld hadden om hun kraampje te versieren, zeer kleurrijk!!! De BBQ was wederom een supersucces, nog nooit hadden we zoveel inschrijvingen… Het optreden van de kids was super en van de Dreamband kunnen we niets meer zeggen, moet je gehoord hebben, knap werk, mooie zang, alleen hadden die achtergrondzangeresjes niet genoeg met een glaasje bubbels, maar vroegen ze de hele fles (graptjen, ik had het gewoon verkeerd verstaan…). Tussendoor mochten de kids genieten van een heus hindernissen-springkasteel, een levend voetbalspel, een viskraampje, een rustig springkasteel,… Het feest zelf heeft tot in de vroege uurtjes geduurd, maar ’s morgens stonden de meesten terug paraat om het boeltje op te ruimen, echt een zalig gevoel!!!!

Rest me nog enkel een tipje van de sluier op te lichten i.v.m. de kalender van volgend jaar: op 03-09 is onze eerste vergadering waarop jullie en iedereen die zin en tijd heeft van harte uitgenodigd zijn om ons te vervoegen!!!! Voilà, dit was het dan voor dit schooljaar… Ik hoop dat jullie genoten hebben van alle activiteiten waarbij jullie aanwezig waren. Ik wens alle kids een zalig, deugddoende vakantie toe. Ik hoop jullie allen met evenveel volk te mogen ontmoeten op onze eerste vergadering. Ik wens iedereen goede resultaten toe met zijn/haar toetsen. Ik… (om toch maar enkele keren ‘ik’ te kunnen gebruiken…) Geniet er allen van en nogmaals een welgemeende ‘dank u’ aan alle helpende handen, Uw ondervoorzitter


Stedelijke academie voor muziek, woord en dans. Hoofdschool = Hofstraat 13 – 9100 Sint-Niklaas Bij-afdeling = Nieuwkerken, Pastorijstraat nr.48-50 (bibliotheek)

In Nieuwkerken kan je AMV (notenleer), gitaar, klarinet, saxofoon, piano en viool volgen.

Inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2012: Jongeren (-18) Bijkomende inschrijving/verminderen

€ 60 € 39

Voor de inwoners van St.Niklaas zijn er speciale tarieven voor houders van een kansenpas. Woon je in St.Niklaas en kies je voor een blaasinstrument dan wordt het inschrijvingsgeld achteraf terugbetaald door de Culturele Raad van Sint-Niklaas. Inschrijven is mogelijk vanaf eind augustus.

Voor inlichtingen kun je terecht op ons secretariaat ma-vr 14u-17.30; zat 10-13u

Tel : 03/780.36.92

Op onze website samwd.sint-niklaas.be vind je info, uurroosters, leerkrachten, aankondigingen van concerten, dansvoorstellingen ….


Bedankt aan alle dansertjes en hun ouders voor het fijne dansjaar ! dans! een eigen stijl van jazz, funk, hiphop, moderne dans, hedendaags en voor de kleintjes speelse danspasjes, verkenning van ruimte en eigen mogelijkheden, aanleren van ritme, ontwikkelen van motoriek en mimiek… EEN FEEST VOOR JE GEEST !

GRATIS INITIATIES OP VOLGENDE DATA di. 11 SEPTEMBER 2012 van 16u15 tot 17u15 - 3de en 4de lj wo.12 SEPTEMBER 2012 van 13u30 tot 14u30 - kleuters G3 en G4 wo.12 SEPTEMBER 2012 van 14u30 tot 15u30 - 1ste en 2de lj do.13 SEPTEMBER 2012 van 16u15 tot 17u15 - 5de en 6de lj

(5de en 6de lj hun lessen gaan in het schooljaar door op maandag ! INITIATIE is éénmalig op donderdag omwille van de vakantiedag op maandag 10 september)

Maandag 17 september 2012 starten we definitief volgens onderstaande uurrooster ! ! Uurrooster Wijzigingen zijn nog mogelijk ma di

van 16u15 tot 17u15 leerjaar 5 en 6 van 16u15 tot 17u15 leerjaar 3 en 4

woe van 13u30 tot 14u30 kleuters G3 en G4 woe van 14u30 tot 15u30 leerjaar 1 en 2

! Belangrijk om weten *Zowel jongens als meisjes vanaf groep 3 (2de kleuterklas) tot het zesde leerjaar zijn welkom. *Lessen kunnen ook per beurt aangekocht worden het hele jaar door vòòr aanvang van de lessen. *Beurtenkaarten en jaarkaarten staan op naam en worden enkel op die naam gebruikt. *Beurtenkaarten zijn 5 maand geldig. *De lessen gaan door in het nieuwe kleuterpaviljoen van “de droomballon”, ingang langs kleuterhek aan de parking van sporthal De Mispelaere. *Kleding; t-shirt met korte mouwen, zwarte effen rekbare sportbroek en zwarte sloefjes met soepele zool, evt gymsloefjes, demi pointes, jazz dance sloefjes,

! Tarieven Verzekering is inbegrepen 1 les = 5,5 euro 10 beurtenkaart = 47 euro jaarkaart = 115 euro

kansenpas: 1 les = 3,50 euro kansenpas: 10 beurtenkaart = 30 euro kansenpas: jaarkaart = 75 euro

! Voorinschrijven en info Is aangeraden om eerste lessen vlot te kunnen laten starten Wo. 29-8-2012 van 18u00 tot 19u00 en na infomoment kleuters Do. 30-08-2012 van 18u00 tot 19u00 en na infomoment lager Ma. 03-09-2012 van 16u00 tot 17u30 na school in kleuterpaviljoen Vr. 14-09-2012 van 16u00 tot 17u30 na school in kleuterpaviljoen Voor aanvang van de lessen.

! Info? Marijke Verhelst – 0485 60 39 53 – marijkeverhelst@telenet.be


Nu de zomervakantie voor de deur staat, leek het ons voor de hand liggend om deze rubriek te vullen met vakantieweetjes… Misschien een leuke afwisseling tussen alle gesprekken over “het weer”… 2.697.383

Belgen voor een korte vakantie van één tot drie dagen naar Frankrijk trokken, dat daarmee de meest populaire vakantiebestemming is, vóór vakanties in eigen land met 2.058.830 Belgen, aldus Statistics Belgium.

328.746

personen vorig aar een citytrip maakten via de reisorganisaties aangesloten bij de Association of Belgian Touroperators. 21% trok naar Londen, 18% naar Parijs en 10% naar Barcelona.

653 euro

Besteedt de Belg gemiddeld aan zijn vakantie, zo berekende Eurostat. Aan vakanties in eigen land geeft hij gemiddeld 212 euro uit, voor een buitenlandse reis diept hij 794 euro op.

91 euro

geeft de Belg gemiddeld per nacht uit aan zijn vakantie. Aan binnenlandse vakanties geeft hij, volgens Eurostat, 47 euro per nacht uit. Bij buitenlandse reizen loopt dat bedrag op tot 100 euro.

64%

van de reislustige Belgen stelt zijn vakantie zelf samen. 27,1% kiest voor een georganiseerde vakantie door een reisorganisator of reisagent. 8,9% tekent in op een groeps -of verenigingsreis, aldus Statistics Belgium.

3.048.867

pakketreizen werden in 2011 verkocht door 48 reisorganisaties aangesloten bij de Association of Belgian Touroperators, die samen meer dan 90% van de georganiseerde reismarkt vertegenwoordigt.

5.515.034

vakanties (55,84%) werden gemaakt met de auto. Bijna één op de drie vakantiegangers neemt het vliegtuig. De touringcar is goed voor 7,27%, de trein voor 3,98%, rekende Statistics Belgium uit.

48 jaar

Is de gemiddelde leeftijd van een modale cruisepassagier. Dat is volgens Cruise Lines International Association amper hoger dan de 46-47 jaar van de gemiddelde vakantieganger.


september - oktober maandag 03 september 2012: EERSTE SCHOOLDAG (aanvang lessen : 08.30 u.)

Inschrijf- + Infomomenten einde zomervakantie vr 24.08.12 (10.00 – 16.00 u .) za 25.08.12 (10.00 – 12.00 u.) wo 29.08.12 (16.00 – 17.00 u.) wo 29.08.12 (19.00 u.) do 30.08.12 (19.00 u.)

Inschrijvingen Inschrijvingen Instap- en kijkmoment nieuwe peuters Infoavond ouders kleuterafdeling Infoavond ouders lagere afdeling

Verlofdagen tot eind 2012 ma 10.09.12 ma 01.10.12 van za 27.10 t.e.m. zo 04.11.12 van za 242.12.12 t.e.m. zo 06.01.13

Pedagogische studiedag Facultatieve verlofdag HERFSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

Activiteiten intra muros vr 07.09.12 Popcornfeest (kleuterafdeling) ma 24.09.12 Verkiezing leerlingenraad di 25.09.12 Infoavond rond aanpak gedrag (lagere afdeling) vr 28.09.12 Schoolfotograaf van ma 08 t.e.m. vr 21.10.12 DE WEEK VAN “KLAARTJE” – Actieweek rond “Leren Leren” van ma 08 t.e.m. vr 12.10.12 GEZONDE + SPORTIEVE WEEK - ma 08.10.12 - Sportdag op school (kleuters + OKAN 1) - di 09.10.12 - Sportdag op school (lagere afdeling 3de + 4de lj +OKAN 2) - do 11.10.12 - Sportdag op school (lagere afdeling 1ste + 2de lj) - vr 12.10.12 - Sportdag op school (lagere afdeling 5de + 6de lj) wo 24.10.12 Grootouderfeest (lagere afdeling 3de + 4de lj) vr 26.10.12 Paddenstoelenfeest (kleuterafdeling)

Activiteiten extra muros ma 17.09.12 vr 21.10.12 do 04.10.12 vr 19.10.12 vr 19.10.12 vr 09.11.12

Start schoolzwemmen Kennismakingsdag OKAN (Domein Puyenbroek – Wachtebeke) Leeruitstap 6de lj (Antwerpse haven + Coca Cola) Leeruitstap 3de lj (Clingebos) Leeruitstap 5de lj (Tongeren) Leeruitstap 4De lj (Antwerpen en Breendonk)


Instap- en Infomomenten Noteer alvast in jullie agenda ! za 20.10.12 ma 22.10.12

Instap+ infomoment nieuwe peuters Oudercontact - kleuterafdeling (op uitnodiging) - lagere afdeling (voor alle leerlingen)

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 14.12.2012

Kerstmarkt

Meerjarenplanning Schooljaar 2012 2013

SCHOOFEEST

CARNAVAL

GROOTOUDERFEEST

JEUDBOEKENWEEK

Schooljaar 2013 2014

Schooljaar 2014 2015

Schooljaar 2015 2016

Schooljaar 2016 2017

Optredens Optredens Optredens kleuters kleuters kleuters Spelenmarkt Spelenmarkt Lager Lager Lager ste de de de de de ste de de 1 –2 –3 lj 4 –5 –6 lj 1 –2 –3 lj Geen stoet

STOET

Geen stoet

STOET

Geen stoet

----Kleuters Kleuters Kleuters ste de ste de de de de de Lager 1 + 2 lj Lager 1 + 2 lj Lager 3 + 4 lj Lager 3 + 4 lj Lager 3de + 4de lj

Auteurs op school

Jeugdboekenbeurs

Auteurs op school

Jeugdboekenbeurs

Auteurs op school


Wij zijn blij met de geboorte van : - Kobe (02.04.2012) Broertje van Thibe De Ridder (Gr 1B – Berenklas) - Jolien (27.04.2012) Zoontje van juf Wendy Van de Vyvere (titularis 3B) en echtgenoot Jan Geerinck Zusje van Arthur (Gr 1B – Maxi-berenklas) - Ibe (03.05.2012) Broertje van Nienke Verbraeken (Gr 1B – Berenklas) - Sam (30.05.2012) Zoontje van juf Lieve Putteman (bijz lkr NCZ) en echtgenoot Steve Meul Broertje van Dries (Gr 3B – Dolfijnenklas) en Fien (Gr 1B – Berenklas)

- Aurelie (14.06.2012) Zusje van Mathieu (2B) en Eméric (Gr 4A – Drakenklas) De Vooght.


Onze oprechte deelneming : - Dhr. Henri (Rik) Van Hooydonck (08.03.1925 – 11.04.1012) Grootvader van Bram Van Hooydonck (6B)

- Dhr. Godfried Coopman (25.11.1921 – 17.04.2012) Overgrootvader van Tamy Bonte (6B)

- Dhr. François De Saegher (12.12.1932 – 27.04.2012) Overgrootvader van Lynn (Wolkenklas – 1B), Tess (Gr 4C – Giraffenklas), en Britt (Gr 1B – Maxi-Berenklas) De Saegher

- Mevr. Greta Vercauteren (12.04.1948 – 01.05.2012) Echtgenote van Minister van Staat, Ere-Burgemeester en gewezen Schepen van Onderwijs Freddy Willockx

- E.H. Guido Van Poeck (19.08.1936 – 03.01.2012) Sinds 1990 pastoor in de O.L.V.-parochie te Nieuwkerken

- Dhr. Frank Ballegeer (15.11.1945 – 28.05.2012) Grootvader van Robin (6B) en Lukas (1C – Wolkenklas) Ballegeer

- Mevr. Prudence Mathijs (12.01.1922 – 31.05.2012) Grootmoeder van juf Evie De Beelde (titularis 1C – Wolkenklas) Overgrootmoeder van Lena (Gr 3A – Muizenklas) en Kobe (Gr 1B – Berenklas) Raemdonck - Mevr. Elisabeth Toye (23.08.1915 – 01.06.2012) Grootmoeder van juf Elke Verhassel (titularis Gr 2B – Kikkerklas) Overgrootmoeder van Annelou Sierens (Gr 1A – Berenklas) - Mevr. Jeanne Valaert (20.11.1911 – 07.06.2012) Grootmoeder van - juf Mieke De Prycker (titularis 4A) - meester Jonathan Wielandt (Zorg OKAN + Zwemmen) Overgrootmoeder van - Tars Van Acker (Gr 3B – Dolfijnenklas) - Jef (1A – Wolkenklas) en Mien (Gr 2B – Kikkerklas) Opgenhaffen - Dries Vercauteren (2A) - Wout (2A) en Nand (Gr 4B – Krokodillenklas) Verschraegen - Delphine (Gr 3A – Muizenklas) en Mathijs (Gr 1B – Maxi-Berenklas) De Vogelaer


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo sbo - zomereditie 2012-2013  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Hallo sbo - zomereditie 2012-2013  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement