Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2007 – 2008 Lente-editie

INHOUD :            

Woordje van de directeur School in de kijker Klas in de kijker Zorgbeleid Project Inspraak Proza Poëzie Klaspraktijk Verkeersopvoeding Sportief Wereldklas Sneeuwschool Levensbeschouwing Creatief Fotoalbum Nieuws Muziek Milieuvriendelijke school Uit de media Wist je dat ? Personalia + Personeel Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Wie ben ik ? Als ik in de zon lig, ben ik zwart. Als ik kwaad ben, ben ik zwart. Als ik ziek ben, ben ik zwart. Als ik het koud heb, ben ik zwart. Als ik het warm heb, ben ik zwart. Als ik dood ben, ben ik zwart. Als jij in de zon ligt, ben je bruin. Als jij kwaad bent, ben je rood. Als jij ziek bent, ben je geel. Als jij het koud hebt, ben je blauw. Als jij het warm hebt, ben je rood. Als jij dood bent, ben je wit. En dan noemen ze mij een kleurling!


Een woordje van de directeur

Beste ouders,

“Hoeveel scholen kunnen dit zeggen?” Dat dacht ik zelf ook wel eens de afgelopen weken, maar dat hoorde ik regelmatig de collega’s tegen elkaar zeggen, toen ze hun gitaar bij de hand namen. Jawel, beste kinderen en ouders, u leest dit goed, we gaan de muzikale toer op. We leren gitaar spelen. Maar liefst de helft van ‘Het Droomteam’ startte dit voorjaar een cursus gitaar! Negentien collega’s hebben ondertussen al blaren op de vingers van het oefenen en krampen in de buik van het (uit)lachen. De kinderen kunnen er maar goed mee zijn, want er zal opvallend meer gezongen en muziek gespeeld worden, wat ik op zich al een zalige gedachte vind! Niet enkel deze gitaarcursus volgen heel wat leerkrachten. Er worden momenteel tal van bijscholingen gevolgd. De leerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar bv. volgen dit schooljaar een tiental lessen rond muzische vorming, waarin de verschillende domeinen muziek, drama, beeld, media en beweging aan bod komen. Op die momenten komen de leerkrachten van de academie les geven aan onze kinderen, want hun juf is zelf naar school. Een uitstekend project, een winwin-situatie voor alle partijen en een degelijk bewijs dat we de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind uitermate belangrijk vinden. Volgend schooljaar krijgen de leerkrachten van het 3de en 4de leerjaar deze gelegenheid en tijdens het schooljaar 2009-2010 krijgen de collega’s van het 5de en 6de leerjaar de kans zich te laten onderdompelen in de wereld van kunst en cultuur. Een aanzienlijk aantal leerkrachten volgt/volgde de VELOO-opleiding, wat staat voor ‘Verrijkende Elementen voor Leren, Opvoeden en Onderwijzen’. Het VELOO-programma is gebaseerd op ideeën van onder meer J. PIAGET, R. FEUERSTEIN, C. VAN PARREREN en K. GREENBERG. Het ondersteunt en begeleidt leerkrachten bij het uitbouwen van een leeromgeving waarin cognitieve, sociale en motorische vaardigheden geïntegreerd ontwikkeld worden. Het biedt een concreet stappenplan om kinderen te leren leren. Het VELOO-programma helpt leerkrachten de leergebiedoverschrijdende eindtermen 'leren leren' toepassen en integreren in de dagelijkse realiteit van het schoolgebeuren. Het biedt elementen die kunnen opgenomen worden in het plan voor zorgverbreding, in het schoolwerkplan en in het opvoedings- of begeleidingsproject van onze school. Doel van het VELOO-programma is de leerdispositie van onze kinderen leren versterken door hen leervaardigheden en leerattitudes bij te brengen die hen helpen meer profijt te halen uit georganiseerde of toevallige leersituaties en hen voor te bereiden op levenslang leren.


Dit concretiseert zich als volgt: • Inzicht verwerven in de uitbouw van leervaardigheden, attitudes en zelfstandig leren. • Zich een denk- en leerstimulerende interactiestijl eigen maken. • Leren werken met de 13 ‘Bouwstenen voor het leren en 8 ‘Goede leerhoudingen’. • Bridging, clustering, modelleren en groepswerk als leerbevorderende technieken leren hanteren. • Leren procesgericht evalueren en feed-back geven. • Leren reflecteren op de eigen opvoedings- en onderwijsstijl. Het spreekt voor zich dat ook ik me voortdurend bijschool. Jaarlijks keren een aantal cursussen terug, ingericht door de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG en andere instanties. Zo volgde ik vorig jaar een seminarie rond ‘Teamontwikkeling en groepsdynamica’, om o.a. te weten te komen (of te herhalen) wanneer een groep zich gaat vormen, welke verborgen krachten allemaal spelen, wanneer een groep in conflict komt met zijn leidinggevende en andere doodnormale, logische stappen binnenin de wetten van de groepsdynamica. Zonder meer bijzonder boeiende materie. Dit schooljaar ging van 20 – 22 februari 2008 de driedaagse directieseminarie rond ‘Timemanagement en effectief tijdsgebruik’ door. Hier werden technieken aangeleerd om dankzij tijd- en zelfmanagement effectiever om te kunnen gaan met tijd, belangrijke dingen te herkennen en hier prioriteit aan te geven. Tevens werden de grenzen en mogelijkheden van doelgericht plannen uiteengezet. Zo scholen wij ons voortdurend bij. Klastitularissen, zorgleerkrachten, leerkrachten godsdienst, zedenleer, lichamelijke opvoeding, ICT, OKAN, enz… iedereen, ook de administratieve dienst is voortdurend bezig bij te leren, zich bij te schaven. Het is ook in die optiek dat we vrij regelmatig de koppen samensteken. We gaan dan met een aantal verantwoordelijken rond de tafel zitten, o.a. om ‘het leren leren, het leren plannen en het bijbrengen van zelfstandigheid’ bij onze kinderen te bewerkstelligen en vast te leggen in ons schoolwerkplan. Op het recentste overleg tussen het 4de, 5de en 6de leerjaar stippelden we een leertraject uit. De aandachtspunten die we daarbij voor ogen hadden waren de volgende : 1. We willen de kinderen stapsgewijs verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bijbrengen. Zelfevaluatie, m.a.w. welbepaald en strikt afgebakend eigen werk door de leerlingen zelf laten nakijken en hen daarbij op een gecontroleerde manier verantwoordelijkheid leren opnemen. 2. We willen de kinderen verder zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bijbrengen, zodat ze op het einde van de lagere school, dus in het zesde leerjaar, deze kunnen toepassen. Deze toepassing gebeurt dagdagelijks, maar vooral ter voorbereiding van de eindproeven en op de OVSG-toetsen zelf . Dit impliceert dat het huiswerk en de hoeveelheid lessen in de lagere school per leerjaar licht zal toenemen, tot op het einde van het zesde leerjaar, want in deze afgebakende periode wordt er gerichte aandacht geschonken aan :


-

het effectief toepassen van de aangeleerde kennis en vaardigheden het voorbereiden op de OVSG-toets (dit is niet het inoefenen hiervan) de overstap naar het secundair grondig voorbereiden kinderen begeleiden in het leren kiezen en ontdekken van de eigen talenten, capaciteiten en beschikbare mogelijkheden om een degelijke keuze te kunnen maken voor verdere studies

3. We leren de kinderen niet op één wijze, maar op diverse manieren kennismaken, met alle mogelijke vormen van planning, agenda’s, schema’s enz… Hoe rijker het aanbod, hoe beter. Ik kan u dan ook met bijzonder veel fierheid melden, beste ouders, dat ons team een gedreven team is. Persoonlijk merk, voel en ruik ik dat dit alleen maar toeneemt, i.p.v. afneemt of vervlakt. Je kan er van op aan, dat uw kind, eens hij/zij de lagere school verlaten heeft, op verscheidene vlakken (en dus niet louter op cognitief vlak) meer dan degelijk voorbereid en gevormd zal zijn. Dit hele leerproces, dat start in de peuterklas en dat bij ons eindigt op het einde van de lagere school, wordt strikt opgevolgd door de leerkrachten en bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door onze zorgcoördinator. Dit systeem zorgt ervoor dat, bij wijze van voorbeeld, een collega uit het vijfde leerjaar perfect kan zeggen hoe uw kind op emotioneel vlak was in de eerste kleuterklas, of dat de leerkracht van het zesde leerjaar kan nagaan wat de collega van het tweede leerjaar tegen u heeft gezegd op het oudercontact. Transparantie en doorstroming van informatie zijn van vitaal belang willen we de kinderen goed kunnen opvolgen. Dat moet ik u eigenlijk niet uitleggen. Deze informatie-uitwisseling via een oudercontact wordt vanaf volgend schooljaar aangepast of uitgebreid. Desgewenst zal u een eerste oudercontact hebben, niet meer in januari, maar wel eind oktober. Dit betekent dat er een oudercontact op maat bijkomt. Hierbij bedoel ik dat de school, of uzelf, dit allereerste oudercontact kan aanvragen indien een van beide partijen het nodig acht om de herhalingsperiode (sept.-okt.) reeds te bespreken. Meer hierover op de infoavond van eind augustus 2008. Infoavond 2008-2009 kleuterschool : woendag 29.08 om 19u30 Infoavond 2008-2009 lagere school : donderdag 30.08 om19u30 Beste ouders, kinderen, vrienden, Het was alweer een hele boterham. Er rest me niets anders nog dan u mee te delen dat u best niet enkel zaterdag 24 mei maar ook zondag 25 mei reserveert, want we gaan er een ‘SCHOOLFEESTWEEKEND’ van maken. Maar da’s nog een verrassing… Prettige paasvakantie ! Ludwig DE MEYER directeur


Dat de “Dikke-truiendag” dit schooljaar “Gekke Mutsen” als thema had, ligt jullie waarschijnlijk, om diverse redenen, nog vers in het geheugen. Een grotere uitdaging dan “Rood” waarschijnlijk. Maar … uit het resultaat blijkt dat wij de inventiviteit van onze kinderen én hun ouders niet mogen onderschatten !

Een heuse “Droomballonhoed”

ALLE WINNAARS, netjes op en rij

Het hele gebeuren werd uitgewerkt door de werkgroep “Milieuvriendelijke school”. En wees gerust, het werd geen 2de carnavalfeest, maar… - een ludieke actiedag rond “bewust omgaan met energie”, met tal van leuke, kindvriendelijke initiatieven. We hebben sinds deze dag zelfs een “energiepolitie” op school.


De kikkerklas in volle actie !! Thema : “Carnaval” Wafels bakken en lekker smullen !

 Een wafel met véél slagroom… of alleen maar slagroom

 We maakten ons klaar voor de carnavalstoet


Thema: “IJsbeer” We bouwen iglo’s en ijskastelen met suikerkontjes

Daarna kleven we de suikerklontjes vast met suikerlijm…

Om je vingers bij af te likken…

Thema: “Indianen”

 Relaxatiemoment met pluimen


 “Alle indianen schieten met bananen,pief,poef,paf…”

Thema : “Verkeer” Verkeersweek : Agent Rob op bezoek in onze klas.


Voor groot en klein

Rekje en Wisje leren al spelend THUIS denken

Voor klein en groot

Opdrachten om al spelend en al doende te leren rekenen.

Rekenen = doen (vanaf in de kleuterschool tot 6de leerjaar en ouder) Juf Ilse B. en Juf Carine vertellen jullie heel het jaar door hoe je als ouder je kind thuis op een speelse manier kan helpen met rekenen. Thuis kan je kinderen helpen door met je kind van alles samen te doen en leer je hun allerlei leerrijke ontwikkelingsmogelijkheden aan. (Rekje en Wisje vertellen wat ze willen doen. De tekstballonnetjes vertellen wat je wil bereiken als ouder bij je kind.)

Onderwerp 3: Leefwereld Rekje en Wisje gaan naar school:

Rekje en Wisje doen aan sport: Ik maak mijn sportzak.

Ik maak mijn boekentas.

Rekje en Wisje gaan op reis:

Wanneer ga ik op reis? (aftelkalender) Hoeveel dagen ben ik op reis?

Rekje en Wisje zijn jarig:

Hoe oud zijn we geworden? Wanneer zijn we geboren? Hoe oud is mama/papa? Wie is de oudste/ jongste? Hoeveel jaren verschillen we?

Rekje en Wisje hebben het koud:

Hoeveel graden is het buiten/ binnen?

Rekje en Wisje leren omgaan met geld:

Ik mag sparen. Ik leer betalen. We spelen winkeltje.


Sherborne in de berenklas… Wat kan het leven toch zalig zijn ! Stel je voor…sfeerlichtjes, bodylotion, licht klassieke muziek, een zachte mat, heel veel kussens en peuters die genieten. Dit momentje in de berenklas is goud waard. Sherborne, knuffelturnen, is één van de topmomenten in onze dag. De bedoeling hiervan is vooral om rust te creëren. Deze ongedwongen knuffelmomenten dragen bij tot een gezellige klassfeer; De peuters komen op een zachte manier in contact met hun vriendjes. Hun ik- bewustzijn en het vertrouwen in de anderen groeit hierdoor enorm.

° Bewust worden van het eigen lichaam als trap naar zelfstandigheid ° Bewust worden van de externe wereld ° Bewust worden van de ruimte ° Bewust worden van anderen


Schrijfdans bij de kleuters van Gr 4 Schrijfdans is een programma waaraan we in groep 3 een volledig schooljaar werken. Iedere week heeft een speciaal thema. Samen met juf Nancy worden grofmotorische en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier uitgevoerd, met begeleiding van muziek, spelletjes, zang of opzegversjes. De bedoeling is dat de abstracte schrijfbewegingen worden omgezet in concrete lijnen en vormen. Die abstracte lichaamsbewegingen worden in de hersenen “geprogrammeerd� door voor het kind begrijpelijke lijnen en vormen op papier te zetten, waarbij afwisselend beide handen en de voorkeurshand gestimuleerd worden. Kinderen worden hierdoor op een natuurlijke en speelse wijze schrijfrijp. Het aanleren van de basisvormen en verbindingen van de letters voelt dan logisch aan en het schrijven wordt dan een automatisch proces met minder remmingen en frustraties.


Lancering nieuw initiatief in het tweede leerjaar De voorbije maanden hebben de kinderen niet veel stilgezeten, en de juffen nog veel minder. Na heel wat beraad, denk- , puzzel- en ander voorbereidingswerk kunnen we u met trots aankondigen dat het aanbod in het tweede leerjaar een aangename, positieve wending neemt. Het leven staat niet stil. Het leren, het groeien, het evolueren nog veel minder. Dat zal je wel merken. Eerst en vooral maken we dankbaar gebruik van het extra differentiatiemateriaal voor de sterkere leerlingen. Dit wordt geïntegreerd in onze algemene methodiek.

Los daarvan zijn we gestart met ‘Schatkistentocht’, als vervolg op de ‘Sloefjesnamiddag’ in het eerste leerjaar. De kinderen leren al spelend heel wat bij en ze zijn dolenthousiast, wat van ons dan weer gelukkige mensen maakt. Voldoening krijgen van je werk is echt wel het grote voordeel van leerkracht-zijn.

Wat is ‘Schattenkistentocht’ ? Dit is een initiatief, waarbij we de leerlingen al spelend de leerstof willen laten inoefenen. Ze zullen meestal zelfs niet doorhebben dat ze effectief aan het leren zijn. De kinderen hoeven dan ook het leerprogramma niet in het achterhoofd te hebben. Dat bewaken wij wel.


Hoe gaat het in zijn werk en wat doen de kinderen? Iedere vrijdagvoormiddag wordt er in iedere klas tijd uitgetrokken voor een spannende Schatkistentocht. Elke klas beschikt over 6 schatkisten die allemaal een verschillende inhoud bevatten. Er is een reken-, taal-, teken-, speel-, computer- en puzzelkist. Iedere periode wordt gestart met een zoektocht naar de kisten. Hiervoor moeten de Jip en Jannekes een speciale code ontcijferen om de koffers binnen de school terug te vinden. Terug in de klas worden de koffers klassikaal besproken. Daarna gaan de leerlingen volledig zelfstandig aan de slag met de kisten. Ze werken samen in groep en gebruiken verschillende stappenplannen om alles tot een goed einde te brengen. Binnen de groep wordt er steeds een materiaalmeester, een tijdsbewaker en een bemiddelaar aangeduid. Na elke Schatkistentocht duiden de leerlingen de gebruikte kisten aan op het keuzebord zodat zij bij de volgende Schatkistentocht een andere kist kunnen kiezen. Gedurende 3 weken hebben de leerlingen met de verschillende kisten gewerkt. Zo blijft de zoektocht spannend en uitdagend voor al onze zeerovers en kunnen ze een ‘grote’ schat verdienen. Welke doelen houden we voor ogen, zowel qua leergebiedgebonden als wat de leergebiedoverschrijdende doelen betreft? 1) Leergebiedgebonden eindtermen -

wiskunde: • •

• •

• •

De leerlingen kunnen tellen en terugtellen met eenheden, tweetallen, vijftallen en machten van tien. De leerlingen kennen de betekenis van : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, veelvoud, deler, kleinste som, verschil, product, quotiënt en rest. Zij kunnen correcte voorbeelden geven en kunnen verwoorden in welke situatie ze dit handig kunnen gebruiken. De leerlingen kunnen volgende symbolen benoemen, noteren en hanteren: = < >+ - x en ( ) in bewerkingen. De leerlingen zijn in staat tot een onmiddellijk geven van correcte resultaten bij optellen en aftrekken tot 10, bij tafels van vermenigvuldiging tot en met de tafels van 10 en de bijhorende deeltafels. De leerlingen hebben inzicht in de relaties tussen de bewerkingen. De leerlingen kennen analoge en digitale klokken. Zij kunnen tijdsintervallen berekenen en zij kennen de samenhang tussen seconden, minuten en uren. De leerlingen kunnen op concrete wijze de volgende eigenschappen van bewerkingen verwoorden en toepassen: van plaats wisselen, splitsen en verdelen.


• •

-

Nederlands: •

• • •

• • -

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld aangeven welke de rol en het praktisch nut van wiskunde is in de maatschappij. De leerlingen brengen waardering op voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit. De leerlingen voeren opgaven uit het hoofd uit waarbij ze een doelmatige oplossingsweg kiezen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen: - optellen en aftrekken tot honderd. - vermenigvuldigen met en delen naar analogie met de tafels.

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: aan leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: aan iemand om ontbrekende informatie vragen. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren) overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en overschrijven. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren) schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden. De leerlingen kunnen vaardigheden/strategieën in verband met luisteren, spreken, lezen en schrijven aanwenden die nodig zijn om de respectievelijke eindtermen te realiseren. Zij houden daarbij onder meer rekening met de totale luister-, spreek-, lees- en schrijfsituatie. De leerlingen zijn bereid te reflecteren over gebruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën. De leerlingen zijn bereid om te reflecteren over taal en over taalgebruik.

Muzische vorming: • • • •

De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven. De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.


2) Leergebiedoverschrijdende eindtermen: -

ICT: • • • •

-

Leren leren: •

-

De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.

Sociale vaardigheden: • • • •

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

Hoe ervaren de kinderen ‘Schattenjacht’? Ik vond het heel leuk, omdat ik op de

computer mocht rekenen. SUPER… Ik ben gewonnen met Bingo! De tijd was in 1,2,3 om! Ik heb enorm genoten van het kleuren,

want ik heb geleerd hoe ik een beer en een skilift moet tekenen. Met de kassa spelen was heel leuk want

dan kan ik veel rekenen. De zoektocht naar de kisten vond ik

heel leuk. We moesten heel voorzichtig sluipen zodat kapitein Ludwig ons niet zou horen.


De leerlingenraad Sedert 2002 hebben we op school een leerlingenraad. Dit orgaan maakte een duidelijke evolutie mee, zodat we momenteel kunnen zeggen dat we behoorlijk operationeel en rendabel bezig zijn. Je vindt op onze website de aanzet en de groei tot de leerlingenraad terug. www.droomballon.be Waarom hebben we een leerlingenraad? We vinden het belangrijk dat de leerlingen inspraak hebben. Enkel via inspraak kan je een vorm van betrokkenheid tot stand laten komen. Daarenboven ondervinden de kinderen aan den lijve wat de basisbeginselen zijn van het democratisch spel en hoe dit spel gespeeld moet worden. We komen niet samen om gezellig en doelloos wat te kletsen, zoals op zoveel ‘grote-mensenvergaderingen’ wel gebeurt. De kinderen dienen zich individueel en in groep te engageren, zich aan een strikte deadline te houden, verslag uit te brengen aan hun achterban en resultaten te boeken.

Wie behoort tot de leerlingenraad? In deze raad zetelen - acht leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar; - de directeur, - meester Stijn, als leerkracht van de lagere school; - juf Christine, als leerkracht van de kleuterschool. Beide leerkrachten behoren, samen met Juf Peggy en juf Ayse van de wereldklas, tot de werkgroep ‘de culturele school’.

Wanneer vergadert deze raad? Eenmaal per maand komen we samen met de leerlingenraad in het bureau van de directeur tijdens een werklunch.

Wat doen we op deze vergadering? De leerlingenraad is niet langer een vraagbaak van allerlei wensen die de kinderen te binnen schieten. Er komen op school dus geen water- of pretparken, voetbalvelden met echt gras, drankautomaten en speeltijden van twee uur… We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school. Daarna helpen ze ons effectief om een aantal zaken uit te werken en te realiseren. Om beurt maakt een leerling het verslag op en stuurt dit door via mail naar school. Deze verslagen worden zorgvuldig bewaard, getoetst aan de realiteit en maken deel uit van ons schoolwerkplan.


Hoe reageerden de kinderen spontaan op de vraag â&#x20AC;&#x2DC;Hoe zie jij de leerlingenraad?â&#x20AC;&#x2122;

In het begin dacht ik dat je altijd dingen moest schrijven, maar eigenlijk valt het best mee. Maar het blijft wel nog wat moeilijk maar nu is het al wat gemakkelijker geworden. (Felix)

Ik dacht eerst dat ik niet zoveel moest doen. Nu ben ik bezig met een zon. We moesten plannen maken en verzamelen. (Victor)

Ik dacht dat het veel gemakkelijker ging zijn. Ik heb wel wat moeite om alles te verstaan. En alle dingen die ik moet doen, vind ik niet zo gemakkelijk. (Sien)

Vorig jaar had ik bijna niks te zeggen. Dit jaar zijn we beter in alle taken. Het overleg is nu beter. Nu is er een schoolradio. Het is beter want nu kunnen we de kinderen uitleggen wat we gedaan hebben in de leerlingenraad. (Siese)

Ik dacht eerst dat koningin betekent op je troon zitten en soms eens iets zeggen maar de eerste vergadering viel dat al tegen. Nu ben ik er al wat aan gewend en gaat het al veel vlotter. (Anna)

Ik vond dat ik vorig jaar niet veel te zeggen had. Nu heb ik veel meer te zeggen. Nu krijgt iedereen ook een taak. Dat is veel leuker. (Ewout)

In het begin deed ik bijna niks. Maar nu wel. Ik vind het eng dat je zo van alles moet vertellen door de micro. (Charlotte)

In het begin ging het allemaal heel snel, snapte ik er niet veel van en vergat ik alles. Nu lukt het allemaal beter en vergeet ik minder. Alleen is het wel spijtig dat de vergadering tijdens de voetbal is.

En ik heb moeilijke taken. (Kasper) Je kan hun persoonlijke groei, hun leerwinst op zoveel vlakken haast tastbaar voelen. Dat doet deugd. (directeur Ludwig)


Bekende Wase schrijvers zoals Herman Brusselmans en Tom Lanoye mogen op hun tellen gaan passen want dit jaar schuilen er een heleboel literaire talenten onder onze zesdeklassers. De leerlingen uit 6a en 6b deden dit schooljaar mee aan 2 verhalenwedstrijden : de ‘Pak je Pen-wedstrijd’ van ECI én de ‘Junior Journalisten Wedstrijd’, ingericht door het Davidsfonds. Onze hoogsteigen Mathijs Steels stuurde een prachtig verhaal in dat de jury met veel aandacht en plezier heeft gelezen. En veel heeft het niet gescheeld of Mathijs was bij één van de 5 hoofdwinnaars geweest ! Jammer, maar de jury wilde Mathijs toch laten weten het erg knap van hem te vinden om temidden van meer dan 9000 inzendingen zo’n goede beurt te hebben gemaakt. Dat verdient toch wel een complimentje ! Na aandachtig maar ook met plezier de ingestuurde werkjes te hebben gelezen, heeft de jury van het Davidsfonds uiteindelijk de 5 meest originele werkjes geselecteerd : Siese Van Poeck werd uiteindelijk tweede met “Een kinderleven kan zwaar zijn” en Wouter Van Moer werd vierde met zijn opstel “Beroepsgeheim”. Voorts haalden nog 11 zesdeklassers een prijs. We geven hun namen in willekeurige volgorde : • Caro Tinck met ‘Op reis…’ • Deyvid Astua met ‘Ik ben in Costa Rica geboren…’ • Elena Verté met ‘Interview met Johny Depp…’ • Filip Van Lysebetten met ‘De 3 ringen van macht…’ • Kasper Verstraeten met ‘Interview met Marc De Bel…’ • Kjell Fruytier met ‘Interview Ronny Castra…’ • Laurens Boel met ‘ Basil, de superhond…’ • Mathijs Steels met ‘In de villa van Brad Bloom…’ • Matthias De Prycker met ‘Dracula…’ • Maxim Van Moer met ‘Ellen Dolittle…’ • Tibo Smet met ‘Blood diamond…’

We moedigen deze leerlingen aan om te blijven schrijven én lezen. Ze hebben er het talent voor !! Juf Mieke & meester Eddy


Voorlezen, vertellen uit een prentenboek, prenten waarnemen, zijn dagdagelijkse dingen voor de rakkers in groep 4. Het verrijkt de woordenschat, prikkelt hun voorstellingsvermogen en fantasie, kleuters leren aandachtig luisteren en vertellen met hun eigen woorden bij de prenten, ze ervaren hoe een verhaal is opgebouwd, voelen de spanning tot aan de toppen van hun jonge teentjes enz. Kortom het belang van vertellen en voorlezen in de kleuterklas is niets nieuws en overduidelijk. Naar aanleiding van de jeugdboekenweek werkten wij rond het boek : O, monster eet me niet op. Een mooi geïllustreerd prentenboek geschreven door Carl Norac en getekend door Carll Cneut. Samen met de kleuters gingen we op zoek naar activiteiten die we rond dit boek konden bouwen. Hieronder vinden jullie een greep uit de activiteiten die aan bod kwamen en het bewijs dat het een spannende, leerrijke en boeiende week werd.

Taalactiviteiten : • • • • • • •

waarnemen van het boek, wie heeft het geschreven, wie heeft de prenten getekend, waarover zou het boek gaan, luisteren naar het spannende verhaal en bekijken van de prenten. Het verhaal navertellen met eigen woorden aan de hand van de prenten. Fantaseren over monsters, bestaan ze echt ?? luisteroefening : monsterverhaal + verwerking : aanduiden welke monsters in het verhaal voorkomen vertellen over je lievelingsboek spelen met taal : volgens een eigenschap een naam uitvinden voor de zelfgetekend monsters


Muzische vorming : • • • •

boetseren van monsters naar eigen creativiteit met natuurklei groepswerk : het boek namaken met verschillende technieken. drama : monsters uitbeelden vanuit verschillende gevoelens : blij, bang, boos en verdrietig beweging : monstertikspel

Rekenactiviteiten : • • •

een monstertelboek samenstellen met cijfers en getalbeelden van 1 tot 6 vormen herkennen in monsters en benoemen het kauwgommonster sorteren van groot naar klein

Dit zijn enkele activiteiten die groeiden vanuit het prentenboek. Op de foto’s zie je de kleuters in actie. We bezorgden ook een zelfgemaakt boek aan Carll Cneut waarin we de reacties van de kleuters over de mooie prenten noteerden met daarbij een aantal tekeningen die de kleuters maakten na het beluisteren van het verhaal. Wij hopen dat hij aangenaam verrast is met ons boek en kijken hoopvol uit naar een antwoord.


De wolkjes maakten kleurelfen. In de knutselles?? Nee hoor, in de taallesâ&#x20AC;Ś Wat houdt dit dan in? Kies een kleur. (1 woord) Je gaat op zoek naar een voorwerp of persoon waar deze kleur jou aan doet denken. (2 woorden) Je vertelt iets meer over die persoon of voorwerp. (3 woorden) Er gebeurt iets! (4 woorden) Het slotmoment. (1 woord) Je hebt nu elf woorden gebruikt! Enkele voorbeelden gemaakt door de wolkjes van 1a.

rood een blad in een boom het valt naar beneden weg

rood een hart het klopt snel ik ben heel verliefd mooi

rood een appel in de mand ik eet hem op lekker

rood een roos ze is mooi hij geeft ze weg joepie


blauw een gordijn aan een raam het vliegt ver weg whoeh

goud een beker met water in er drinkt iemand uit op

groen een boek het is dik valt op de grond BENG!

Een dichter Een dichter is een tovenaar : hij tovert woorden bij elkaar die zo tezamen komen als beelden doen in dromen Een dichter is een taalatleet die alle woorden die hij weet zo aan elkaar kan rijgen dat jij ervan gaat zwijgen Een dichter is een virtuoos: van elke boom maakt hij een roos zijn woordjes staan te dringen om maar te mogen zingen. Een dichter is een vreemd persoon. Maar verder is hij heel gewoon.

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie een dag lang in het zonnetje.


Thema : Dingen in gedichten Alles kan poëzie worden… Tijdens “Gedichtendag 2008” stond de relatie tussen poëzie en dingen centraal. Gewone voorwerpen die ons in het dagelijks leven omringen, worden op allerlei manieren gebruikt in de poëzie, de dichter vindt ze. Of de dichter zich nu identificeert met dingen of dat het ding wordt bezield, op Gedichtendag 2008 kreeg het ding de ruimte.

BRIL

MIJN SCHAT

Die ouwe opa’s bril die al jaren vliegen wil, door de lucht zweven z’n ganse leven. Daar ligt hij eenzaam en alleen op de kast. Wist je dat die opa zelfs niet meer past? Opa pakt hem weer, dat is al de zoveelste keer. KLING doet zijn glas. Hij wou dat hij er niet meer was. Nu in de vuilbak BOEM KRAK Samen met een muis Daar voelt hij zich nu thuis. Margot Viroux

Hallo, ik ben Marie. Ik heb een beertje Teddy. Het is mijn grootste schat. We wonen in bed, samen met mijn Lies, de kat. Teddy gaat altijd met mij mee. Soms slapen we samen bij mémé. We hebben zo’n pret. Maar ’s avonds ligt hij weer in bed! Marie Van Oost

WOORDENBOEK

Een woord kan veel betekenen. Zal ik het even tekenen? Nee, het is toch niet wat ik zoek. Even opzoeken in het woordenboek! Esther Steenkiste


EEN BRIEF SCHRIJVEN

EEN PENNENZAK Daar ligt hij in de grote wei. Er zitten pennen in, niet naar hun zin. Maar ja, als iemand hem daar gooit, je weet maar nooit. Daar ligt hij eenzaam en alleen. De eigenaar is Anneleen.

Met mijn pen geef ik een stem. Met mijn gerief schrijf ik een brief… Misschien een liefdesbrief, die ik zelf schreef. Maar nee, het moet mooi klinken. Ik leg mijn pen neer, dan weet ik wat meer. Wat zou ik zeggen in die brief? Ik weet het niet, nee, nee, nee. Een brief schrijven valt echt niet mee!

Jelto Van Wynsberghe

Tiffany Goovaerts

VIOOL Eerst had ik niets, toen kreeg ik een fiets. Ik kreeg ook een viool, die nam ik mee naar school. M’n vriendjes keken raar, er brak toen een snaar. Gelukkig kon ik nog spelen. Ze kwamen met velen. Ze kwamen kijken naar mijn kunst. Ik vroeg om een kleine gunst!

Casper De Weirdt

WAFEL Wafel, wafel, wafel, Jij ligt op een tafel. Vol met kruimeltjes En tekeningetjes. Wafel, wafel, wafeltje, Je ligt op een tafeltje. Ik gebruik de slagroom op u, En ik eet je op… nu! Alex De Ridder


ELEMENTEN

PLANT

WATER is lekker en fris, al weet met dat het niet altijd gezond is. VUUR voelt pijnlijk maar warm, al doet het geen deugd op jouw arm. AARDE heeft weinig waarde, maar als ik het nu eens duur verklaarde. LUCHT is koud en kil, al snuif ik liever de lucht dan de pil. Elementen, elementen, in het echt zijn ze toch veel mooier dan op prenten. Ceddrich Gordenne

Ze staat daar te wachten op water, maar dat is voor later. Die gezonde kruin verdonkert naar donkerbruin, De plant werd verbrot. Maar daar kwam Lot! De plant stond treurig: “Geef je wat water aan mij?” vroeg ze humeurig. Lot liet de druppels rollen, Heel keurig! Opeens werd de plant heel fleurig! Thibeau Baert

KLEINE SOLDAATJES De De De De De De De De

kleine kleine kleine kleine kleine kleine kleine kleine

MIJN TEDDYBEER (Ik kreeg hem bij mijn geboorte)

soldaatjes soldaatjes lopen Hi soldaatjes lopen soldaatjes lopen soldaatjes lopen soldaatje slopen soldaatjes lopen

Jari Van Duyse

rond rond rond rond rond

in in mijn in mijn grote in mijn grote kamer

Ik heb een heel speciale teddybeer. Hij springt met mij altijd op en neer. Als mama en papa kwaad op mij zijn. Dan vermindert hij de pijn. Ik heb alles voor hem over, want hij is een echte rover van mijn hart. Daarom slaap ik nooit apart. Samen reizen wij de hele wereld rond. Daarom zitten wij in het “bestevriendenfront”. Laurens Boel


In het vierde leerjaar zijn ze voor de paasvakantie druk in de weer geweest. Dit verslag zet enkele activiteiten in het voetlicht. Lezen jullie mee?

We hebben in onze twee klassen echte winkels gemaakt. De sloebers van het vierde verkochten boeken aan elkaar. Daarbij moesten ze zelf de prijzen van hun koopwaar kiezen. Daarna mochten ze naar hartelust bij elkaar kopen. Ze moesten vanzelfsprekend prijsbewust zijn!

Verkocht!

Zo duur?

Die dag op de markt heerste er een gezellige drukteâ&#x20AC;Ś


In de klas werkten we rond het thema ‘Wie zoekt, die vindt!’. Daarbij leerden we over de ontdekkingsreizigers. We leerden ook allerlei technieken om ons te oriënteren. Tijd om even te oefenen op de speelplaats…

Meester Wim wijst de weg!

Wij stappen de juiste afstand af!

Werken met het kompas…

U ziet, dames en heren, jongens en meisjes, dat het vierde leerjaar zeker niet stil zit! Op een leuke en actieve manier leren we onze omgeving verkennen!


Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 07 maart 2008 was agent Rob weer bij ons te gast. Naar jaarlijkse gewoonte kregen al onze kinderen, op maat van hun leeftijd, een echt verkeersbad.

Voor de allerkleinsten uit de Berenklas, werd het wel een hele speciale ervaring. Hun relaasâ&#x20AC;Ś Samen met Jules, onze klaspop, verkenden onze peuters dit thema. We brachten ons eigen fietsje mee en ontdektenâ&#x20AC;Ś - dat vooruit trappen toch wel sneller gaat dan achteruit. - dat de remmen aan ons stuur ook onze fiets doet stoppen, ook was dat voor sommige peuters nog niet echt duidelijk. Oefening baart kunst ;-) We mochten ook eens in de auto van juf Elke zitten. De toeter vonden we het leukste. De ruitenwissers gingen ook heen en weer en maakten de autoruiten proper. Op het oranje dagje kwam agent Rob op bezoek in onze klas. Toen hij zijn lange jas aandeed was hij net een oranje mannetje. We mochten zijn verkeerslicht vasthouden en de politiepet eens opzetten. Agent Rob is nu onze dikke vriend !


Hoe het er bij juf Elke in de Kikkerklas aan toe ging, lezen jullie in de rubriek “Klas in de kijker” In onderstaande reportage doen wij een beperkte greep uit de andere verkeersactiviteiten.

Waw…

MET DANK AAN AGENT ROB De straat op met het 2de lj : Doel : veilig leren oversteken !


Nog een woordje uitleg in de klas, aan de hand van leuke prenten.


Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt…, dat kleuterturnen. OK, eens ze een beetje ouder zijn, gaat dat vanzelf, maar hoe doe je in hemelsnaam een gestructureerde bewegingsopvoeding bij 2,5-jarige peuters ? Juf Ilse licht een tipje van de sluier op…

JAN DE TURNPOP De lieve beren maken Jantje wakker in de turnzaal. Jan de turnpop vertelt met welk klein turnmateriaal ze gaan experimenteren. Dit kunnen ballonen, pittenzakken, slingers, knuffels,… zijn. Na het experimenteren met het klein turnmateriaal gaan de kinderen allerlei mogelijkheden ontdekken van de grote turnmaterialen. In onderstaande fotoreeks zie je de peuters de turnmaterialen ontdekken d.m.v. knuffels


- 24 februari 2008 Voor één keer niet georganiseerd op de vertrouwde sportterreinen in de Meesterstraat, maar op het recreatieoord “De Ster” . Het had ook wel zijn charmes . Het grootste voordeel was wel dat je heel het af te leggen parcours nu zeer goed kon volgen. Overal stonden de supporters langs de kant de deelnemers aan te moedigen en dit gaf onze atleten toch dat prikkelend extraatje hoor ! Elkeen liep vol enthousiasme zijn of haar wedstrijd . Bedankt voor jullie inzet en strijdlust !

ONZE MEDAILLEWINNAARS :

Goud :

Emile Buyl en Cisse De Locht

Zilver:

Sarah Vandenbulcke

Brons:

Emiel De Schepper en Wouter Van Moer

…….Onze strijdlustigen : Groep 4

Marco De Pauw , Stef De Schepper

Eerste leerjaar

Phoebe Spoor, Silke Van Dam , Morgane Fierens , Ilias Laureys ,Wannes De Locht , Matthias Vlaeminck . Tweede leerjaar Lieze Steels , Kato Vounckx , Sarah Vlaeminck

Derde leerjaar

Cisse De Locht , Hannah Colman

Vierde leerjaar

Frederik Vandenbulcke, Dries Vereecken, Seppe Vounckx , Jelle Van Dam , Marvin Nicque Robbe De Weirdt , Casper de Weirdt , Thibeau Baert , Jelto Vanwijnsberghe Sarah Vandenbulcke, Mathijs Steels , Ewout Vounckx

Vijfde leerjaar Zesde leerjaar

VAN HARTE PROFICIAT AAN ALLEN !!! Dir . Ludwig , Juf Ellen , Juf Christine , Juf Ilse V. ,meester Frederik, Juf Anne-Lore


- 28 februari 2008 Oei, indianen op school ? Nee, nee, gewoon juf Leslie en juf Nathalie. Beiden studeren dit schooljaar af en kozen als eindwerk : â&#x20AC;?Het in elkaar steken van een sportdag voor kleutersâ&#x20AC;?. Gelukkig voor ons, want het werd een superleuke en tot in de puntjes georganiseerde dag !


“Hoera, hoera, we kregen goeie papieren” of “oh,nee, we moeten vertrekken”, deze twee zinnetjes hoorden we de laatste tijd héél veel in de wereldklas!!!! Voor ons dagelijkse kost, voor jullie geef ik graag wat meer uitleg! Na de kerstvakantie kwamen nog alle kindjes opdagen, er kwamen zelfs 3 families bij!!!! De wereldklas was weer goed bevolkt! Maar …dit veranderde eigenlijk al vrij snel, want net na de krokusvakantie kwamen Almendra ( je weet wel, van de televisie-uitzending) en haar broertje Almendrit , Bleron ( die kleine lieve wittekop) en zijn zusje Marghita en Malik en zijn broertjes Deny en Boiser niet meer opdagen. Van enkelen kwamen de ouders ons melden dat ze naar een andere stad gingen, maar van enkelen hebben we totaal geen nieuws meer. Spijtig maar zo gaat het er eenmaal aan toe in de wereldklas!!!! Daarna kregen we dan nog tot tweemaal toe te maken met het afscheid nemen van kindjes die hier toch begonnen zijn in september en het qua taal en integratie meer dan behoorlijk deden. Mirpardis , Mirwahaj ( je weet wel, die kleine lieve lachebekjes uit Afghanistan) en zusje Venus vertrokken naar Antwerpen, en de zusjes Alaoui (Hozan, Fatima en Zahrae) vertrokken terug naar Irak, naar hun eigen Kourdistan!!!! Ik hoop maar dat zij daar hun draai een beetje zullen kunnen vinden!! (want over een cultuurschok gesproken….) Maar heel dat heen-en-weergeloop belette ons natuurlijk niet om superleuke activiteiten met de kinderen te doen!!! Zo hebben we een voederhuisje geplaatst tussen de boompjes aan de wereldklas en konden de leerlingen de vogeltjes observeren met een verrekijker!!! Wat een leerrijke ervaring!!! De echte vogelspotters zouden jaloers geweest zijn! Dan waren er ook nog de vele leuke knutselactiviteiten, zo maakten we dromenvangers en tekenden een echte schatkaart tijdens het thema indianen!


We gingen ook al twee keer op uitstap naar het recratiepark ‘De Ster’, waar we naar hartelust konden spelen op de speeltuigen met elkaar ( want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, het samen spelen, het samen leven, onze klas heet dan ook niet voor niets El Mundo) En ja, …ondertussen leren we natuurlijk hééééééél veeeeeel Nederlands, want dat is nog altijd de allerbelangrijkste functie van onze wereldklas!!!!!

Ons klasje is een echte smeltkroes van culturen en dat schept natuurlijk een speciale sfeer. Af en toe trekken we een tijdje uit om te “verbroederen”. Hoe kan je dat beter doen dan met een kopje thee. Op de foto’s zie je ons gezellig aan tafel zitten, waar we onderling onze avonturen, zorgen en dromen uitwisselen, intussen genietend van onze Marokkaanse, Turkse,…. thee, cake, koekjes,… Dit is een ideaal moment voor de kinderen om de reeds geleerde Nederlandse woorden te gebruiken. Samen met wat vrije tekeningen die ze vooraf maken, kunnen ze hun verhaal meestal goed kwijt aan hun klasgenootjes. Om helemaal in de sfeer te komen laten we wat muziek van een bepaald land op de achtergrond spelen.

Niet verwonderlijk dat deze theemomenten een enorm succes kennen. Het wordt stilaan een vaste waarde om allerhande activiteiten te ondersteunen: een verjaardag, een verwelkoming van een nieuw kind, een afscheidsmoment,enz….. Tijdens deze momenten leren we ook veel van de eetcultuur bij andere volkeren. Groeten uit de wereldklas………

Hachim, Dina, Yasmin, Frank, Mohamed, Farid, Besar, Zelina, Eric,Peter, Iye, Gurmeet Kaur, Robert , Viera, juf Ayse en juf Peggy


Beste lezers, Terwijl jullie geboeid dit schoolkrantje zitten te lezen, zijn onze zesdeklassers pas teruggekeerd van hun sneeuwklassen in Valmeinier. Ze hebben er hoogstwaarschijnlijk de ‘tijd van hun nog jonge leven gehad…’ Graag hadden ze jullie nog graag wat reacties (vers van de pers) gegeven, maar dit kon helaas niet meer. Ze beloven echter om dit alsnog te doen in het volgend schoolkrantje. Stiekem hopen zij dat jullie regelmatig hun avonturen in de Franse Alpen hebben meegevolgd op de speciale ‘sneeuwklas-webpage’. LAURENS BOEL

SARAH VANDENBULCKE


Voorts nodigen we iedereen uit om op vrijdag 18 april aanwezig te zijn op “de Franse Avond”. Hier zullen we op een groot scherm beelden vertonen van onze belevenissen in én rond het hotel, van onze heldendaden op de skilatten enz… Beslist een aanrader die avond ! En een glaasje wijn mét een lekker Frans kaasje maakt deze gezellige avond compleet. Dus … afspraak op 18 april ?

BRENT LAGAE

En, foto’s konden we zoals jullie ondertussen al weten niet publiceren, maar gelukkig waren enkele creatieve leerlingen bereid jullie te verrassen met een leuke tekening. Bedankt Evy, Laurens, Sarah en Brent voor jullie mooie prenten.

Juf Mieke en meester Eddy

Evy De Paepe


40

dagen tijd voor …

bezinning en actie Om even bij stil te staan… Een waar gebeurd verhaal in een Zwitsers zelfbedieningsrestaurant. Een bejaarde dame gaat aan een tafeltje zitten met op haar dienblad een dampende kom soep. Dan merkt ze dat ze vergeten is een lepel mee te nemen en gaat er één halen. Maar wat een verrassing als ze terugkomt : er zit een man op haar plaats! Hij lepelt met plezier de soep naar binnen. “Wat een lef !”, denkt de dame. Hij ziet er best vriendelijk uit, maar ik ga me toch niet laten doen. Ze gaat tegenover hem zitten en trekt het dienblad met soep naar zich toe. Ze stopt haar lepel erin en begint te eten. De man trekt de kom met soep weer een beetje dichter naar zich toe, zodat de soep nu in het midden tussen hen beiden staat. Zwijgend eten ze allebei van de soep. Daarna staat de man recht, doet teken dat de vrouw moet blijven zitten en haalt een grote portie frieten met twee vorken. De dame glimlacht en samen eten ze de frieten op. Dan zegt de man : “Dank u wel” en gaat weg. Ook de dame wil verdergaan. Ze reikt naar haar handtas die ze aan de stoelleuning had gehangen, maar merkt tot haar schrik dat haar handtas weg is. Die man was dus een dief… Ze kijkt of ze hem nog kan vinden tussen de mensen, maar ziet dan opeens iets waarvan ze nog veel meer schrikt. Twee tafeltjes verderop, aan precies hetzelfde raam als waar ze nu zit, hangt haar handtas aan een stoel. Op het tafeltje ervoor staat een dienblad, met een kom soep zonder lepel, en de soep dampt niet meer…

Actie… Broederlijk Delen : “Haïti heeft ook talent.” Op de meeste plaatsen vond de Koffiestop plaats op 15 februari maar vermits er op die dag heel wat klassen op schooluitstap waren en ook de ‘Dikke-truiendag’ om dezelfde reden werd verplaatst, hielden wij onze Koffiestop op woensdag 19 maart. Voor Broederlijk Delen geen enkel probleem en dus ook voor ons niet. Jammer genoeg zijn de foto’s hiervan niet in dit schoolkrantje opgenomen omdat het krantje op dat moment al bij de drukker op tafel lag. Maar open binnenkort de website even en daarop zullen jullie wel een glimp opvangen van deze actie. Via deze weg willen we alvast alle ouders, grootouders, leerkrachten en sympathisanten bedanken die de tijd namen om een tasje (h)eerlijke koffie te kopen. De opbrengst hiervan werd overgemaakt aan BROEDERLIJK DELEN. (Voor meer info over deze organisatie surf naar www.broederlijkdelen.be)


Muzische activiteiten in het derde leerjaar De voorbije weken genoten de jongens en meisjes van het derde leerjaar van een aantal fijne muzische activiteiten. Lees maar wat ze zoal deden... Tijdens de knutselles maakten we poppen in houtpasta. Kneden, boetseren, onze handen lekker vuil maken, soms opnieuw beginnen, leuke details aanbrengen,... We gingen ervoor! De week nadien gaven we onze eigen creatie een kleurtje. Met verf lieten we onze fantasie de vrije loop. De resultaten mochten echt wel gezien worden. We zijn er dan ook heel fier op! Dan was het tijd om voor onze eigen pop een leuke naam te bedenken en haar kort te beschrijven. In ons stelschriftje penden we alles netjes neer en tekenden we onze pop. Tenslotte lieten we de poppen echt tot leven komen in een heus poppenkastspel. Met 2 of 3 verborgen we ons achter de poppenkast en improviseerden er op los. Er ontstonden prachtige dialogen. We genoten van elkaars optreden... Dit was zeker voor herhaling vatbaar! Hieronder laten we een aantal poppen aan het woord...

Ik ben Snoes, de paarse poes, met mijn bollen en strepen op mijn gezicht. Ik ben 5 jaar. Ik eet graag zalm, zalmsaus en melk. Ik speel graag met wol.

Hallo, ik ben Lieveheersje. Ik ben 3 jaar. Bladeren zijn mijn lievelingseten. En vliegen is voor mij supertof.

Hallo, mijn naam is Schtreepje. Ik ben een klein indiaantje. Ik ben bang van boeven die Mienie willen pakken. Mienie is mijn klein popje. Ik heb ze gevonden en ik mocht ze houden.

Ik ben Bananenfred, de berggorilla. Ik woon tussen de bergen. Ik eet allerlei vruchten en planten. Ik ben bang voor wolven en mensen. Ik ben een heel bedreigde diersoort. Ik loop en klim graag. Ik kan 100 kg opheffen.


Hallo, ik ben Slof De Meyer. Ik ben heel heel heel bang van honden. Mijn hobbies zijn muizen vangen en konijnen en mollen. Ik haat water. Ik ben een heel zeldzaam dier. Ik kom uit AustraliĂŤ

Ik ben E.T. Ik ben een buitenaards wezentje. Ik ben groen met een bruine vacht. Ik heb blauwe ogen. Ik kan toveren. Ik ben het mooiste van alle ruimtewezentjes. Mijn beste vriendin is tante Georgette.

Ik ben een alien. Ik zit op Zweinstein zoals mijn vriend Ron Wemel. Ik kan met mijn handen toveren. Ik kan supergoed vliegen, toveren en veel spreuken opzeggen. .

Mijn naam is Pinnemuts. Ik heb een roos gezichtje. Ik heb een rood mutsje. Ik ben 10 jaar. Ik heb een puntig neusje. Ik ben lief en speel graag met mijn vriendinnen..

Ik ben Sidra. Ik ben 10 jaar. Ik speel graag. Ik ben van BelgiĂŤ. Ik eet graag Chinees. Ik heb een vriend Jang. Ik eet graag ijs met saus. Ik speel graag buiten. Ik ben een Vlaamse.

Ik ben tante Georgette. Ik woon alleen in het bos. Ik ben al 68 jaar. Ik zou heel graag vrienden hebben. Ik heb geen kinderen of kleinkinderen. Mijn familie is dood.


OP BEZOEK BIJ DIRECTEUR LUDWIG & MEESTER CHRIS


STE

APOTHEKER OP BEZOEK IN 1 LJ

FLASH

IMKER OP BEZOEK IN GR 4

FLASH

GR 3A TE PAARD

FLASH

2 LJ BOUWT ZIJN DROOMHUIS DE

FLASH
DE

LJ

FLASH

GR 2 : HET VERHAAL VAN “NIEUWSGIERIG LOTJE” FLASH

3DE LJ : SPAANS DANSJE

FLASH

6DE LJ ONTVANGT SKIMUTS FLASH

*** MET DANK AAN DE SCHENKERS


PRACHTIG SCHOOLPROJECT

GROOT KINDERCONCERT VOOR ALLE LEERLINGEN LAGER Beste ouders,

Onze school neemt deel aan een fantastisch project in het kader van muzische vorming en organiseert een groot concert met “Classics for Kids”. U zult kunnen genieten van een uitzonderlijk concert De kinderen van onze school zullen mooie liederen brengen o.l.v. dirigent Tim Devolder. Enkele kinderen zullen zelfs al een solonummer mogen zingen. Vooreerst roepen wij u op om uw kind hieraan te laten meewerken. Duizenden kinderen namen al deel en hebben opgetreden voor zalen van 500 tot 1200 toeschouwers en dit samen met professionele muzikanten. De workshops gaan door op school en worden geïntegreerd in de lessen muzische vorming. Als voorprogramma krijgt U een prachtig optreden van de laureaten van “Classics for Kids”. Dat zijn kinderen die ooit gestart zijn vanuit zo’n concert en door vele repetities en muziekstages uitgegroeid zijn tot een professioneel koor dat al vaak de pers haalde. VTM-nieuws, ATV, VT4, VRT?… en alle nationale kranten hebben al meermaals “Cassics for Kids” geprezen om zijn prachtige concerten. Er worden liederen gebracht rond thema’s als vriendschap, verdraagzaamheid, Afrika, reis rond de wereld, enz. ”Classics for Kids” bracht recent een mooie nieuwe CD uit: “De stem! Van kinderen”. Kortom, dit evenement mag je niet missen. Gans onze school werkt mee om hier een mooi en geslaagd cultureel project van te maken met pedagogische grondslag. Voor de kinderen is het bovendien een speciale ervaring: zij zullen op het podium samen musiceren en samen zingen met Nationale Laureaten. Hou de foto- en filmtoestellen klaar!

Zondag 25 mei om 15.00 u in de stadsschouwburg te Sint-Niklaas - Meer info volgt later -


Dag jongens en meisjes, Tijdens de kerstmarkt, die doorging op vrijdag 14 december, hebben wij een kerstconcert gegeven. Misschien zijn jullie wel naar dit concert komen kijken. Het was heel tof en fijn om eens te laten zien wat wij na enkele maanden al kunnen. Heb jij dit concert gemist ???? Binnenkort kan je ons terug bewonderen tijdens het schoolfeest. EEN GOUDEN TIP !!!… Op vrijdag 13 juni : “Proevertjes-les” Voor iedereen (vanaf 8jaar) die volgend jaar naar de muziekschool zou willen komen.

Vele muzikale groetjes, De leerlingen en leerkrachten van de muziekacademie


Computer uit ! Een moderne computer of pc verbruikt gemiddeld 30W per uur. Ga je weg en blijft de computer op stand-by staan (=scherm klikt op schermbeveiliging) dan verbruikt hij nog ongeveer 8W per uur (= nog ongeveer 25% van het verbruik). Zet je de computer volledig af maar blijft de stekker in het stopcontact zitten dan verbruikt hij nog ongeveer 3 W per uur (=nog ongeveer 3% van het verbruik). Steek daarom de stekkers van je computer en randapparatuur in één stekkerdoos met aan- en uitknop. Het sluipverbruik van transformators kan je dan tegengaan met één druk op de knop. Eén computer een volledige dag (reken 7 uren) niet aanzetten bespaart 210 W per dag. De besparing is ongeveer 3 eurocent per dag (per computer). Trek je de stekker niet uit, dan is de besparing slechts 2,7 eurocent per dag (=10% minder) (Berekening: 210 W = 0,21 kW x 0,15 euro per kWh = 0,0315 euro

3 eurocent)

Sluipverbruik, schakel ze uit Schakel toestellen (TV, Video, HiFi en computer) zoveel mogelijk uit wanneer je ze niet gebruikt. De “Standby” stand verbruikt ook energie. Plaats een stekker met schakelaar en verklikker. Het klassieke computerscherm verbruikt ongeveer 150W. De schermbeveiliger (of screensaver) bespaart geen energie. Schakel dus het scherm uit (aan/uit knop op het scherm) wanneer je de computer even verlaat.

Powermanagment Een computer kan tot 160 Watt verbruiken. Hierop kan je al de helft besparen met de optie powermanagement. Die levert eveneens minder lawaai en warmte op. Powermanagement beïnvloedt de levensduur van toestellen of batterijen niet. Maak van deze optie geen gemakkelijkheidsoplossing: schakel je PC geregeld uit als je er langere tijd niet achter zit. Vergelijk het energieverbruik van deze verschillende standen: stand

aan of uit? Uit Uit

functies in werking? Geen functies

Slaap Gedeeltelijk uit Zo goed als geen functies Stand-by Gedeeltelijk uit Deel van de functies Screensaver Aan

Deel van de functies

energieverbruik? 0 Watt 20 Watt 45 Watt 160 Watt


Het lage verbruik is niet het enige voordeel van powermanagement: • Als je PC automatisch in slaapstand valt bij non-activiteit, schrijft hij je gegevens eerst weg op de harde schijf. •

Een PC in stand-by start sneller terug op dan in slaapstand.

Je bespaart eveneens op koeling, want een ruimte vol PC's geeft heel wat warmte af.

Vergrendel je energiebesparende stand met een paswoord, zodat men je persoonlijke documenten niet kan inkijken bij afwezigheid.

Automatisch uitgeschakelde beeldschermen geven minder elektromagnetische straling af.

Zuiniger gebruik Bijna ieder huishouden heeft een computer. Veel computers blijven 's nachts in de stand-by stand staan. Computers gebruiken ook in de stand-by stand energie. Wanneer de computer 's nachts echt uit wordt gezet bespaart dit per jaar ongeveer 25 euro en 70 kg CO2

Wist je dat je ??? Als iedereen de achtergrondkleur van Google zwart zou maken, zou er 750 megawatt uur per jaar worden bespaard. Dit is evenveel als een windmolenpark met 250 molens aan energie produceert. Met Blackle kan het. Alle beetjes helpen. Een normaal computerscherm verbruikt bij een wit scherm, zoals bij Word en Google, ongeveer 74 watt per uur. Bij een zwarte achtergrond is dit 59 watt. Een klein verschil, zou je denken. Hiervan kun je nog niet eens een kleine lamp laten branden. Maar als je bedenkt hoeveel we dagelijks googelen, maakt het wel degelijk uit: dagelijks krijgt de zoekmachine 200 miljoen opdrachten. Gebruik daarom Blackle (www.blackle.com of www.blackle.be) als je startpagina. Dit is Google, maar dan met een zwarte achtergrond. Niet iedereen vindt het wit op zwart even prettig leesbaar, dus probeer het eens uit.

Conclusie: o Probeer zo veel mogelijk de pc af te zetten! o Zet ALTIJD je scherm uit als je niet werkt op de pc!

Dank aan Frederik - ICT-coördinator voor deze nuttige tips


Resultaten peiling Ministerie van Onderwijs Negen op tien leerlingen behalen doelstelling begrijpend lezen -

Bij de peiling Nederlands van 7 juni 2007 werden de eindtermen begrijpend lezen en luisteren voor het basisonderwijs getoetst. Voor begrijpend lezen was deze peiling een herhaling van de allereerste peiling die in 2002 werd afgenomen. In totaal nam een representatieve steekproef van bijna 3000 leerlingen uit het zesde leerjaar uit 105 lagere scholen deel aan het onderzoek. Alle leerlingen van de deelnemende scholen legden zowel lees- als luistertoetsen af. Daarnaast vulden de leerlingen, hun ouders en leerkrachten een vragenlijst in. Voor luisteren bereikt 87 % van de leerlingen de eindtermen. Voor begrijpend lezen is dat 89 %. Dat resultaat ligt perfect in de lijn van de eerste peiling begrijpend lezen in het basisonderwijs. In 2002 haalde ook 89 % van de leerlingen de eindtermen voor lezen. Het is opvallend dat deze resultaten overeenstemmen met het oordeel van de leerkrachten van de deelnemende leerlingen. Aan hen werd gevraagd om - los van de peilingtoetsen â&#x20AC;&#x201C; te beoordelen welke leerlingen de eindtermen lezen en de eindtermen luisteren bereiken. Volgens de leerkrachten haalt 88% van hun leerlingen de eindtermen lezen

en 89% de eindtermen luisteren. Uit de analyse van de verschillen tussen leerlingen, klassen en scholen komt naar voren dat er weinig verschillen zijn tussen klassen. In de scholen met meerdere klassen in het zesde leerjaar, waren er over het algemeen maar weinig verschillen in gemiddelde toetsprestatie tussen de klassen. Scholen verschillen onderling in de gemiddelde prestaties van hun leerlingen voor de eindtermen lezen en luisteren. Deze verschillen in schoolgemiddelden zijn relatief beperkt. Bij luisteren hangt 20 % van de prestatieverschillen tussen leerlingen samen met de school waar ze naar toe gaan. Voor lezen is dat 10 %. Voor luisteren zijn er dus wat meer schoolverschillen en hangen de toetsscores ook sterker samen met bepaalde leerlingkenmerken zoals achter zitten op leeftijd, anderstaligheid, leesplezier, sociaaleconomische situatie (SES) en leescultuur van het gezin. Zo blijkt dat anderstalige leerlingen gemiddeld minder goede resultaten hebben op de lees- en luistertoetsen, net als vele zittenblijvers. Leerlingen die opgroeien in een gezin met een erg gunstige SES of in een gezin met een sterke leescultuur scoren gemiddeld hoger op de

lees- en de luistertoetsen. Ook leesplezier gaat samen met goede resultaten. De schoolverschillen hangen voor het grootste deel samen met verschillen in leerlingenpubliek. Scholen met een hoog percentage GOK-leerlingen scoren bijvoorbeeld gemiddeld genomen lager op de lees- en luistertoetsen. Als we rekening houden met de leerlingenpopulatie, dan resten er nog weinig verschillen tussen scholen op het vlak van lezen. Lezen is een vaardigheid waaraan in het basisonderwijs terecht veel aandacht wordt besteed. De meeste scholen zijn dan ook erg effectief op dat vlak. Slechts ĂŠĂŠn van de 105 scholen in de steekproef doet het voor lezen minder goed dan andere scholen met een vergelijkbaar leerlingenpubliek. Deze school scoort samen met vier andere scholen ook duidelijk lager voor luistervaardigheid. Vijf scholen weten in positieve zin het verschil te maken voor luisteren. Voor luisteren zijn er dus iets meer verschillen tussen scholen. Misschien is er het vlak van luisteren nog wel wat ruimte voor verbetering in het onderwijs. Zo geven leerkrachten aan dat ze in verhouding


weinig tijd besteden aan luisteren tijdens de lessen taal. Vooral spelling en begrijpend lezen komt sterk aan bod in het zesde leerjaar. Twee leerkrachten rapporteren zelfs helemaal geen tijd te besteden aan luisteren. Nochtans is luisteren niet zo vanzelfsprekend als soms wordt gedacht. Leerlingen geven zelf ook aan meer moeite te hebben met luisteren en schrijven dan met lezen en spreken. De peilingsresultaten vormen een goede aanzet

voor een discussie over de onderwijs- kwaliteit en eventueel gewenste veranderingen. De overheid wil in die discussie alle betrokkenen een stem geven: ontwerpers van leerplannen en leermiddelen, pedagogische begeleidingsdiensten, academici, CLB’s, lerarenopleiders, nascholers, onderwijsinspecteurs, beleidsmedewerkers, sociale partners, belangengroepen, directies, ouders, leerlingen en vooral leraren. Via een

schriftelijke consultatiefase die nu meteen van start gaat en een open conferentie kan iedereen zijn mening over de peilingsresultaten te kennen geven. In het najaar 2008 zal de open conferentie plaatsvinden. Daar zoeken alle betrokkenen samen naar hefbomen om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te bestendigen of te verbeteren

'Zware boekentas is juist goed'

Nieuw onderzoek maakt komaf met mythe Als jongeren rugklachten hebben, is de te zware boekentas niet de schuldige. Wel het gebrek aan beweging. Regelmatig een zware boekentas dragen, is zelfs een goede training. Bij het begin van het schooljaar zijn er telkens weer klachten van bezorgde ouders die vrezen dat hun kinderen rugklachten krijgen door de te zware boekentassen. Maar zorgen te zware boekentassen wel echt voor rugklachten?

Hilde Van Dingenen, arts in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Deinze, deed onderzoek bij alle leerlingen uit het eerste jaar middelbaar van de twee scholen in Deinze, 282 leerlingen in totaal. De leerlingen vulden vragenlijsten in en de boekentassen werden een week lang gewogen. Een accelerometer registreerde hoe lang de boekentas gedragen werd. Eén op de drie jongeren bleek regelmatig rugpijn te hebben. Maar voor niemand kon een statistisch verband aangetoond worden tussen het gewicht van de boekentas en de rugpijn. Er was wel een verband met beweging. Jongeren die minder

bewegen, hebben meer last van rugpijn. Voldoende bewegen is hét sleutelwoord tegen rugpijn. 'Je zou zelfs kunnen zeggen dat regelmatig een zware boekentas dragen op het lichaam een positief effect heeft als training', zegt Van Dingenen. Interessant is ook de perceptie van de leerlingen. De meeste leerlingen vinden de boekentas wel te zwaar, maar slecht een klein deel heeft er ook last van. En dan vooral aan de schouders en de nek, niet aan de rug. De arts waarschuwt voor boekentassen op wieltjes. 'Het haalt niets uit, integendeel, je belast één schouder terwijl het lichaam gedraaid is.'

Jongeren dragen hun boekentas best laag op de rug. Dan ligt het zwaartepunt lager, lopen de jongeren stabieler en kunnen ze rechter staan. Van Dingenen raadt scholen aan om hun energie te steken in meer beweging op school in plaats van in het vermijden van zware boekentassen. Ook de aanschaf van aangepast schoolmeubilair is nuttig. 'De laatste 20 jaar zijn de jongeren als groep gemiddeld 5 cm groter geworden. Pubers zitten soms met hun knieën tegen hun bank. Dat is ook niet heilzaam voor de rug


ALLERLEI… Nog een reeks 'ditjes en datjes’, met faits divers uit de wetenschappelijke wereld. Ben jij nog wel mee? “Hoe komt het toch dat kinderen meer gedragsproblemen vertonen ?” vraagt menigeen zich wel eens af. Daarvoor zijn heel wat uiteenlopende redenen, en televisie is daar eentje van. tv-kijken geeft lastige kinderen. Onderzoek wees uit dat kinderen die meer dan 2 uur per dag voor de tv zaten, relatief meer gedragsproblemen vertoonden en minder goede sociale vaardigheden ontwikkelden. Het allervervelendst waren de kinderen die op hun 2,5 jaar veel televisie keken, en dat op 5,5 jaar nog steeds deden. Ruim 40% van de onderzochte 5,5-jarigen had een tv op de eigen slaapkamer . . . Jammer, maar helaas… Tieners die ’s nachts laat opblijven en in het weekend uitslapen presteren doorgaans slechter op school dan leeftijdsgenoten met een normaal slaappatroon. Door in het weekend langer te slapen raakt hun biologisch uurwerk namelijk ontregeld, waardoor ze tijdens de week moeilijker wakker worden en minder goed zijn uitgerust op school, vooral tijdens de eerste dagen van de week. Ze lijden met andere woorden aan een soort jetlag. Hoe goed een leerling presteert, heeft niets met de school te maken. Zijn/haar schoolresultaten worden bijna uitsluitend door de gezinssituatie bepaald. Dat blijkt uit onderzoek voor begrijpend lezen in het vierde leerjaar. Kinderen uit gezinnen waarbij de ouders hoger of universitair onderwijs gestudeerd hebben, scoren het best. Kinderen uit taalzwakke milieus scoren op school het zwakst. (Bron : De Standaard dinsdag 20.11.2007) Jongens die opgevoed worden als oudste van het gezin (omdat ze als eerste zijn geboren, of omdat vroeger geboren kinderen op jonge leeftijd stierven) scoren hoger op IQ-tests dan jongere kinderen. Dat blijkt uit onderzoek in Noorwegen (gepubliceerd in Science) bij meer dan 240.000 kinderen. Het gemiddelde IQ van de eerstgeboren jongens bedroeg 103,2, tegenover 101,2 bij de tweede zoon en 102,9 bij de tweede zoon waarvan de oudere broer was overleden. Bij de derde zoon bedroeg het IQ gemiddeld 100, wanneer de twee oudere kinderen vroeg overleden, scoorden ze gemiddeld 102,6. De jongste kinderen zijn dan rebelser, ook in hun denken, terwijl de middelste kinderen sociaal vaardigst zijn. Voor de onderwijsmensen onder ons, dit geheel past perfect in het plaatje van de befaamde axenroos. Pas bij wijze van oefening de axenroos eens toe binnen uw gezin. Je zal merken dat iedereen zijn plaatsje heeft ingenomen, zodat de cirkel, als alles goed is, rond is.


Wij zijn blij met de geboorte van : - Simon (07.01.08) Broertje van Sarah Smet (6A)

- Ann-Sofie (05.03.08) Zusje van Pieter-Jan Verheyden (Gr 4B-krokodillenklas)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Anna Burtsak (31.12.2007) Grootmoeder van juf Tine (titularis 1B)

- Mevr. Adrienne Thyssen (09.01.08) Schoonmoeder van Karien Van Raemdonck (directie SBO “Gavertje 4” - Belsele)

- Mevr. Emilienne Smet (13.01.2008) Grootmoeder van Bonas De Beleyr (6B) – Tante van juf Winny (2B)

- Dhr. Ernest Cools (01.02.2008) Grootvader van Evy (6A) en Nicolas (3A) De Paepe - Dhr. Guido Van Poele (14.03.2008) echtgenoot van Hubertine Lammens (gewezen leesoma)

Baby’s op komst • Juf Evelien (5B) is vanaf 15.03.08 met bevallingsverlof Zij wordt vervangen door Michiel Vercauteren. • Juf Winny (2B) haar bevallingsverlof start na de paasvakantie Zij wordt vanaf 07.04.2008 vervangen door Nele Van Duyse


april – mei - juni

 VERLOFDAGEN van za 22.03 t.e.m. zo 06.04.08 : PAASVAKANTIE wo 30.04.08 : Pedagogische conferentie do 01.05 t.e.m. zo 04.05.08: Feest van de arbeid + Hemelvaartweekend ma 12.05.08 : Pinkstermaandag di 13.05.08 : Facultatieve verlofdag MEDISCH ONDERZOEK di 15.04.08 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3A (+ 3B) – in CLB-centrum di 10.06.08 : Medisch onderzoek kleuters Gr 2A/B – op school di 17.06.08 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3B – in CLB-centrum ACTIVITEITEN EXTRA MUROS za 05.04.08 : Plechtige Communie + Vormsel (KGD) vr 18.04.08 : Leeruitstap 3A + 3B : St-Niklaas (deel 1) do 24.04.08 : Leeruitstap 6de lj : Eurospacecenter Leeruitstap 3A + 3B : St-Niklaas (deel 2) vr 25.04.08 : Leeruitstap 4A + 4B (Molsbroek) ma 28.05.08 : Leeruitstap 5A + 5B (De Westhoek) do 01.05.08 : Eerste Communie (KGD) di 06.05.08 : - Rollebolledag Gr 3 + 4 - Sportmarkt 5de + 6de lj (St-Niklaas) vr 09.05.08 : Leeruitstap 3A + 3B (Antwerpse Zoo) do 15.05 (5B) + vr 16.05.08 (5A) : Mercatormuseum + Lino vr 16.05.08 : Schoolreis Gr 2A + B (Harry Malter) za 17 + zo 18.05.08 : Feest van de vrijzinnige jeugd (NCZ) zo 25.05.08 : “Classics for kids” – Stadsschouwburg St-Niklaas do 29.05.08 : Megafuif 6A + 6B vr 30.05.08 : Leeruitstap 4A + 4B (De Belgische kust) vr 06.06.08 : Schoolreis 2de + 3de lj (Efteling) vr 13.06.08 : Schoolreis Gr 3A + B (Binnenspeeltuin - Wechelderzande) za 14 + zo 15.06.08 : Lentefeest (NCZ) do 19.06.08 : Schoolreis Gr 4 + 1ste lj (Beekse Bergen - NL) ma 23.06.08 : - Schoolreis 4de lj (Bobbejaanland) - Schoolreis 5de lj (Valkenburg – Nl) - Schoolreis 6de lj (Centerparcs – Erperheide) ACTIVITEITEN INTRA MUROS vr 18.04.08 : Franse avond 6de lj (SNOK) di 29.05.08 : Djapo-project – Fair trade : 5A + 5B za 24.05.08 : SCHOOLFEEST di 24.06.08 : Uitreiking getuigschriften 6de lj (receptie + tentenkamp)

Oudercontacten einde schooljaar : do 26 en vr 27.06.08 ma 30.06.08 : EXTRA VERLOFDAG (begin zomervakantie : za 28.06.08 !!!)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Paaseditie 2007-2008  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Hallo SBO - Paaseditie 2007-2008  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement